Домой

Програма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
Скачать 332.71 Kb.
НазваниеПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»
страница1/3
Дата17.03.2013
Размер332.71 Kb.
ТипДокументы
Содержание
ВСТУПМета випробування
Завдання випробування
Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів.
1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування
2. Порядок проведення фахового випробування
3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове випробування
3.2. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік 2»
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
3.4. Перелік тем та питань з дисципліни «Аудит»
3.5. Перелік тем та питань з дисципліни «Аналіз господарської діяльності (в частині економічного аналізу)»
4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності
5. Рекомендована література для підготовки
Подобные работы:
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"


«Затверджую»

Голова приймальної комісії університету

________________________ Ступнік М.І.

«____» ________________ 2012 р.


ПРОГРАМА

фахового випробування для прийому на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр»

за спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»


Кривий Ріг

2012

Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою галузі знань «0305» «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».


Програму склали:

1. к.е.н., доцент Е.В. Міщук / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

2. к.е.н., доцент О.В. Руденко / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

3. к.е.н., доцент Е.В. Тимко_ / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

4. к.е.н., доцент О.В. Коновалова __________________ / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

5. ст. викл. Г.Д. Закружна / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

6. ст. викл. Л.Д. Філіпова / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу (ОАФА)

Протокол № 7 від «10» лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ОАФА д.е.н., професор В.Я. Нусінов / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні кафедри обліку і аудиту (ОА)

Протокол № 7 від «10» лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ОА д.е.н., доцент А.В. Шайкан / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні кафедри економіки і підприємництва (ЕП)

Протокол № 6 від «07» лютого 2012 р.

Завідувач кафедри ЕП к.е.н., доцент Е.В. Тимко / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні вченої ради економічного інституту

Протокол № від « » 2012 р.

Голова вченої ради економічного інституту

д.е.н., професор П.П. Мазурок / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


Узгоджено на засіданні вченої ради Криворізького металургійного інституту

Протокол № 1 від «20» лютого 2012 р.

Голова вченої ради Криворізького металургійного інституту

д.т.н., професор Засельський В. Й. / /

(науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)


ЗМІСТ


Стор.

Вступ 5

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 5

2. Порядок проведення фахового випробування 6

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 7

випробування

4. Критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності 20

5. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 21


^ ВСТУП


Мета випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів до навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» згідно вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з обліку і аудиту.

^ Завдання випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з обліку і аудиту з напряму підготовки «Облік і аудит».

^ Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми спеціаліста та магістра бакалаври повинні мати базову вищу освіту за відповідним напрямом підготовки чи відповідною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.


^ 1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

На фахове випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» виносяться наступні дисципліни:

«Фінансовий облік 1»;

«Фінансовий облік 2»;

«Управлінський облік»;

«Аудит»;

«Аналіз господарської діяльності (в частині економічного аналізу) ».

^ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Прийом на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» зі спеціальності «Облік і аудит» здійснюється відповідно з Правилами прийому до ДВНЗ «Криворізький національний університет» у 2012р., Положенням про організацію прийому на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний університет" за ОКР «спеціаліст» та «магістр», Програми фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр».

Для проведення фахового випробування на навчання за ОКР «спеціаліст» та «магістр» створюється фахова атестаційна комісія.

Фахове випробування проводиться на основі тестових завдань згідно з екзаменаційним білетом, який містить у собі 45 завдань трьох рівнів складності.

Виконання завдань фахового випробування оцінюється в балах для кожного рівня складності.

Тривалість фахового випробування складає 3 астрономічних години.

^ 3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ

3.1. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік 1»

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

1.1. Фінансовий – бухгалтерський облік: сутність, значення, принципи.

1.2. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

1.3. Нормативно – правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку.

1.4. Користувачі облікової інформації.

1.5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

Тема 2. Облік грошових коштів

2.1. Нормативно – правове забезпечення ведення касових операцій.

2.2. Облік касових операцій. Інвентаризація каси.

2.3. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків.

2.4. Облік операцій на поточному рахунку в національній та іноземній валюті.

2.5. Облік операцій на інших рахунках у банку.

Тема 3. Облік основних засобів і інших матеріальних необоротних активів

3.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка.

3.2. Бухгалтерські рахунки з обліку основних засобів.

3.3. Облік наявності і руху основних засобів.

3.4. Облік амортизації та зносу основних засобів.

3.5. Інвентаризація основних засобів.

3.6. Інші необоротні матеріальні активи, поняття, їх класифікація.

3.7. Облік інших необоротних матеріальних активів надходження, амортизація, вибуття.

Тема 4. Облік нематеріальних активів

4.1. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка.

4.2. Бухгалтерські рахунки з обліку нематеріальних активів.

4.3. Облік наявності і руху нематеріальних активів.

4.4. Облік амортизації та зносу нематеріальних активів.

Тема 5. Облік довгострокових фінансових інвестицій

5.1. Визнання довгострокових фінансових інвестицій.

5.2. Оцінка інвестицій при придбанні та на дату балансу.

5.3. Визначення первісної вартості придбаних довгострокових фінансових інвестицій.

Тема 6. Облік сировини і матеріалів

6.1. Документування операцій з обліку сировини та матеріалів.

6.2. Облік надходження та вибуття сировини та матеріалів.

6.3. Склад, облік і порядок списання транспортно заготівельних витрат.

Тема 7. Облік виробничих запасів

7.1. Запаси, їх класифікація і оцінка.

7.2. Бухгалтерські рахунки з обліку виробничих запасів.

7.3. Облік наявності і руху виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів.

    1. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у регістрах бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік витрат виробництва і готової продукції

8.1. Загальні поняття про види діяльності підприємства.

8.2. Визначення та класифікація витрат.

8.3. Склад витрат на виробництво продукції у розрізі економічних елементів і статей калькуляції.

8.4. Облік витрат на виробництво продукції.

8.5. Облік загальновиробничих витрат.

8.6. Облік готової продукції.

Тема 9. Облік дебіторської заборгованості

9.1. Дебіторська заборгованість, її визнання, оцінка та класифікація.

9.2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

9.3. Обчислення і облік резерву сумнівних боргів.

9.4. Облік розрахунків з підзвітними особами.

9.5. Облік розрахунків векселями.

9.6. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій

10.1. Визнання та оцінка фінансових інвестицій.

10.2. Облік короткострокових фінансових інвестицій.

Тема 11. Облік витрат майбутніх періодів

11.1. Сутність та склад витрат майбутніх періодів.

11.2. Порядок накопичення та списання витрат майбутніх періодів.

11.3. Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів.


^ 3.2. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік 2»

Тема 1. Облік власного капіталу

1.1. Поняття власного капіталу, його структура та призначення.

1.2. Порядок формування статутного капіталу.

1.3. Облік змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.

1.4. Облік додаткового капіталу.

1.5. Облік резервного капіталу.

1.6. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

1.7. Облік розрахунків за нарахованими дивідендами.

1.8. Порядок ліквідації підприємств та облік розподілу його прибутку (збитку).

Тема 2. Облік неоплаченого та вилученого капіталу

2.1. Документування господарських операцій з обліку неоплаченого та вилученого капіталу.

2.2. Характеристика рахунків з обліку неоплаченого та вилученого капіталу..

2.3. Облік операцій з акціями в акціонерних товариствах.

2.4. Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 3. Облік забезпечень майбутніх витрат та платежів, цільового фінансування і цільових надходжень

3.1. Облік забезпечення виплат відпусток.

3.2. Облік забезпечення гарантійних зобов’язань.

Тема 4. Облік довгострокових зобов’язань

4.1. Поняття, види кредиту та порядок укладання кредитних угод.

4.2. Документування господарських операцій з обліку довгострокових позик та вексельного обліку.

4.3. Облік довгострокових позик.

Тема 5. Облік короткострокових зобов’язань

5.1. Нормативне-правове забезпечення обліку короткострокових зобов’язань.

5.2. Основні поняття з обліку зобов’язань за розрахунками з постачальниками та підрядниками.

5.3. Аналітичний та синтетичний облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками та підрядниками.

5.4. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками.

5.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

5.6. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.

5.7. Облік розрахунків за іншими поточними зобов’язаннями.

Тема 6. Облік праці і її оплати та соціального страхування персоналу

6.1. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з оплати праці та соціального страхування.

6.2. Заробітна плата: поняття, види та форми.

6.3. Облік нарахування заробітної плати та розрахунків із працівниками.

6.4. Облік утримань з заробітної плати.

6.5. Облік розрахунків за страхуванням.

6.6. Умови, порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску.

Тема 7. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів

7.1. Поняття податків, їх види.

7.2. Відображення операцій з обліку розрахунків за податками і платежами на рахунках бухгалтерського обліку.

7.3. Характеристика рахунків з обліку розрахунків за податками та за обов’язковими платежами.

7.4. Характеристика рахунків обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту.

7.5. Порядок визначення чистих зобов’язань до сплати в бюджет з ПДВ.

Тема 8. Облік доходів та витрат діяльності підприемства, облік доходів майбутніх періодів

8.1. Визначення, склад і оцінка доходів.

8.2. Характеристика рахунків з обліку доходів та витрат.

8.3. Облік доходів від звичайної діяльності.

8.4. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

8.5. Облік інших операційних доходів.

8.6. Облік доходів від фінансової діяльності.

8.7. Облік доходів, які виникають в ході інвестиційної діяльності.

8.8. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

8.9. Аналітичний облік витрат виробництва.

8.10. Відображання операцій з обліку витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку.

8.11. Групування витрат за економічними елементами.

8.12. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

8.13. Облік операційних витрат.

8.14. Облік витрат іншої звичайної діяльності.

8.15. Відображення даних про доходи, витрати та фінансові результати в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.

Тема 9. Облік фінансових результатів діяльності підприємства

9.1. Облік фінансових результатів діяльності.

9.2. Облік результатів звичайної діяльності.

9.3. Облік результатів надзвичайної діяльності.

9.4. Облік використання прибутку підприємства.

Тема 10. Фінансова звітність підприємства

10.1. Склад і призначення фінансової звітності.

10.2. Загальні вимоги до фінансової звітності.

10.3. Нормативне забезпечення порядку складання фінансової звітності.

10.4. Відображення у фінансовій звітності активів, власного капіталу, забезпечень та зобов’язань підприємства.
  1   2   3

Скачать 332.71 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты