Домой

Програма фахового вступного випробування
Скачать 154.81 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування
Дата17.03.2013
Размер154.81 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Укладачі програми
Пояснювальна записка
Т.2. Сутність сучасних педагогічних технологій.
Т.3. Інноваційні педагогічні технології, їх ознаки і системність
Т.4. Технології раннього навчання читання. Концептуальні засади і особливості змісту педагогічних технологій раннього навчання ч
Т.5. Технології видів мовленнєвої діяльності і роботи з дитячою книжкою в період навчання грамоти.
Т.6. Технолого-методичні умови формування читацької самостійності під час роботи з дитячою книжкою.
Т.7. Моделювання уроків за різними технологіями. Базова модель уроку – професійна зорієнтованість на процес навчання.
Технології формування першооснов самостійної читацької діяльності
Т.9. Технології побудови уроків літературного читання
Т.10. Технології літературно-методичного аналізу художнього тексту
Т.11. Технології розвивального навчання.
Т.12. Інтерактивні технології вивчення української мови та розвитку мовленнєвої діяльності.
Список літератури
Т.2. Сутність сучасних педагогічних технологій.
Т.3. Пояснювально-ілюстративні технології навчання математики в початкових класах.
Т.7. Технологія диференційованого навчання математики у початкових класах.
Т.8. Технології розвивального навчання.
Т.9. Технології побудови уроків математики
Т.10. Інтерактивні технології вивчення математики.
...
Полное содержание
Подобные работы:

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,

ректор______________ О.М.Завальнюк

(підпис)


_____ _______________2012 р.


Програма фахового вступного випробування


Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина і світ»)


для вступу на навчання

за спеціальністю 8.01010201 Початкова освіта


^ Укладачі програми:

професор кафедри педагогіки та методик дошкільної і початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

____________________ Г.П. Ткачук;

доцент кафедри математики і природознавства з методикою викладання, кандидат педагогічних наук, доцент

____________________ Н.Д. Моцик;

Доцент кафедри методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування, кандидат педагогічних наук

____________________ Т.В. Борисова;

професор кафедри математики і природознавства з методикою викладання, кандидат сількогосподарських наук, доцент

____________________ З.Є. Запорожан;


Кам’янець-Подільський

2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма вступного випробування “Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі “Мови і літератури”; технології вивчення галузі “Математика”; інтегроване вивчення навчальних предметів галузі “Мистецтво”; технології вивчення галузі “Людина і світ”)” базується на освітньо-професійній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта, навчальних програмах дисциплін циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки, визначених навчальним планом, затвердженим ректором Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вона включає дисципліни, що входять до циклу професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта.

Програма вступного випробування складена для абітурієнтів, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 8.01010201 Початкова освіта.

До участі у вступному випробуванні допускаються особи, які завершили навчання та здобули диплом спеціаліста галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 7.01010201 Початкова освіта.

Мета вступного випробування – відбір абітурієнтів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра.

Вступне випробування проводиться у формі тестування.

Загальна характеристика програми вступного виступу

Програма вступного випробування включає:

1. Перелік розділів і тем.

2. Список літератури для підготовки до іспиту.

3. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок абітурієнта.

Зміст програми

Технології вивчення галузі «Мови і літератури»

Загальні засади педагогічної інноватики галузі «Мови і літератури»

Т.1. Інноваційність – важлива ознака освіти

Базові цінності шкільної і педагогічної освіти: Особливості вивчення навчальних предметів інваріативної складової галузі «Мови і літератури». Державний стандарт початкової загальної освіти.

^ Т.2. Сутність сучасних педагогічних технологій. Сучасні педагогічні технології в початковій школі, їх класифікація і характеристика. Основні ознаки і вимоги до педагогічних технологій. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

^ Т.3. Інноваційні педагогічні технології, їх ознаки і системність. Антропософські школи Р.Штейнера. Концептуальні засади і зміст вольдорфської педагогіки Р.Штейнера, «Школи-діалогу культур» В.Біблера.

Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини» М.Млнтесорі, «Школи успіху і радості» С.Френе.

^ Т.4. Технології раннього навчання читання. Концептуальні засади і особливості змісту педагогічних технологій раннього навчання читання М.Зайцева, Г.Домана, В.Едігея. Інноваційні технології навчання дітей читання з використанням кубиків, таблиць складів, зорових диктантів, ребусів, анограм, киптограм, ігри в буквене та складове лото, прийомів усічення та нарощування. Технології розвитку творчої особистості.

^ Т.5. Технології видів мовленнєвої діяльності і роботи з дитячою книжкою в період навчання грамоти.

Види мовленнєвої діяльності. Психолого-педагогічні особливості умінь сліхати і розуміти висловлювання. Розвиток мовленнєвих умінь. Сучасні технології побудови уроків і занять з аудіювання, говоріння, читання і письма.

^ Т.6. Технолого-методичні умови формування читацької самостійності під час роботи з дитячою книжкою. Структура заняття роботи з дитячою книжкою. Інноваційні технології побудови занять з дитячою книжкою.

^ Т.7. Моделювання уроків за різними технологіями. Базова модель уроку – професійна зорієнтованість на процес навчання. Технології і етапи моделювання уроку за різними навчальними технологіями. Технології взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку.

Форми та методи інтерактивного навчання, етапи їх впровадження. Інтерактивні технології організації навчальної діяльності.

^ Технології формування першооснов самостійної читацької діяльності

Т.8. Технології формування читацької діяльності молодших школярів у взаємозв’язку всіх змістових ліній програми літературного компонента.

Мета і завдання початкової літературної освіти відповідно вимог Державного стандарту. Характеристика змістових ліній та функцій методичного апарату підручників з читання. Інноваційні настанови до формування навичок читацької діяльності з урахуванням всіх змістових ліній програми та сучасних технологій.

^ Т.9. Технології побудови уроків літературного читання. Форми і сучасні технології навчальної діяльності молодших школярів. Етапи особистісно орієнтованої технології на уроках літературного читання. Види вправ і завдань як засіб реалізації інноваційних технологій на уроках читання.

^ Т.10. Технології літературно-методичного аналізу художнього тексту.

Основні інноваційні види роботи на уроках читання. Етапи цілісного аналізу художнього тексту на уроках читання, їх інноваційність. Варіативність побудови уроків. Види вправ і завдань на етапі поглибленого аналізу тексту. Технології їх реалізації.

^ Т.11. Технології розвивального навчання.

Розвивальне навчання в концепції вітчизняної педагогічної думки.

Складові цілісної системи розвивального навчання. Мета і дидактичні принципи системи розвивального навчання. Інноваційна система розвивального навчання. Форми організації навчання за розвивальною системою. Рівні результативності навчання за розвивальною системою.

^ Т.12. Інтерактивні технології вивчення української мови та розвитку мовленнєвої діяльності.

Інноваційні технології вивчення розділів «Мова і мовлення», «Слово», «Речення», «Текст».

Зв’язне мовлення, особливості оволодіння ним молодшими школярами. Розвиток комунікативних умінь під час опрацювання програмового матеріалу з мови. Технології організації навчання зв’язним висловлюванням.

Т.13. Інноваційні прийоми навчання зв’язним висловлюванням, умінню орієнтуватись в умовах спілкування. Технології й інтерактивні прийоми навчання усним і письмовим переказам, творам.

^ Список літератури

1. Державний стандарт початкової загальної освіти. Проект. // Початкова освіта, № 28, липень, 2010 р.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник/ І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – С.17-32; 64-78.

3. Освітні технології: Навч.-метод, посібник /За заг.^ед, О.М. Пєхоти. -Київ: А.С.К., 2003. -255с.

4. Селевко Г.К. Современнне педагогические технологии: Учебное пособие /Г.К. Селевко. - М.: Народное образование. – 1998. – 256 с.

5. Коваль Л.В. Сучасні навчальні технології в початковій школі/'Л.В. Коваль. - Д.: ТОВ «Юго-Восток», 2006. - 227с.

6. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004. – С.33-80.

7. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник /Автор-укладач Федорчук Е.І. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2006. – С.120-154

Технології вивчення галузі «Математика»

Т.1. Інноваційність – важлива ознака освіти. Мета і завдання початкової математичної освіти відповідно вимог Державного стандарту. Характеристика змістових ліній та функцій методичного апарату підручників з математики. Інноваційні настанови до формування математичних знань, умінь та навичок з урахуванням всіх змістових ліній програми та сучасних технологій.

^ Т.2. Сутність сучасних педагогічних технологій. Сучасні педагогічні технології в початковій школі, їх класифікація і характеристика. Основні ознаки і вимоги до педагогічних технологій. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.

^ Т.3. Пояснювально-ілюстративні технології навчання математики в початкових класах. Пояснювально-ілюстративні технології та їх особливості. Застосування їх при вивченні математики в початкових класах.

Т.4. Ігрові технології навчання. Побудова навчального процесу шляхом заохочення учнів до навчання через участь у грі.

Т.5. Технологія проблемного навчання. Проблемна ситуація та її створення при вивченні математики в початкових класах.

Т.6. Перспективно-випереджуюча технологія вивчення математики з використанням опорних схем і коментованого керування навчальним процесом (методика С.М. Лисенкової). Перспективно-випереджуюче навчання, опорні схеми, коментоване керування навчальним процесом.

^ Т.7. Технологія диференційованого навчання математики у початкових класах. Зміст і методика диференційованого навчання. Особливості диференційового навчання в 1-2 класах. Ускладнені форми диференціації в 3-4 класах.

^ Т.8. Технології розвивального навчання.

Розвивальне навчання в концепції вітчизняної педагогічної думки.

Складові цілісної системи розвивального навчання. Мета і дидактичні принципи системи розвивального навчання. Інноваційна система розвивального навчання. Форми організації навчання за розвивальною системою. Рівні результативності навчання за розвивальною системою.

^ Т.9. Технології побудови уроків математики. Форми і сучасні технології навчальної діяльності молодших школярів. Етапи особистісно орієнтованої технології на уроках математики. Види вправ і завдань як засіб реалізації інноваційних технологій на уроках математики.

^ Т.10. Інтерактивні технології вивчення математики.

Сутність і особливості інтерактивних технологій навчання. Класифікація та характеристика інтерактивних методів навчання.

Інтерактивні технології кооперативного навчання, колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, а також технології опрацювання дискусійних питань.


Література


 1. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах. –Тернопіль: “Навчальна книга - Богдан”, 2006. -336 с.

 2. Бантова М.О., Бельтюкова Г.В. та ін. Методика викладання математики в початкових класах. –К.: Вища школа, 1986. –282 с.

 3. Василенко І.З. Методика викладання математики в початкових класах. –К.: Вища школа, 1971. –376 с.

 4. Богданович М.В. Методика розв’язування задач у початковій школі. –К.: Вища школа, 1990. –183 с.

 5. Великохатська Л.Ф., Кочина Л.П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах. –К.: Рад. школа, 1979. –76 с.

 6. Король Я.А. Практикум з методики викладання математики в початкових класах. –Тернопіль; Мандрівець, 1998. –136 с.

 7. Клименченко Д.В. Збірник вправ з математики для початкових класів. –К.: Рад. школа, 1987. –96 с.

 8. Микитинська М.І., Мацько Н.Д. Математичні ігри в 1-3 класах. –К.: Рад. школа, 1980. –128 с.

 9. Іванова Л.С. Календарне планування з математики. 1-4 класи. –Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004. -84 с.

 10. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. –К.: «Початкова школа», 2006. -432 с.

11. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. –К: “Магістр - S”, 1997. –256 с.

 1. Корчевська О. Робота над завданнями підвищеної складності з математики в початкових класах. –Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 112с.

 2. Корчевська О., Кордуба Н. Конспекти уроків з математики у 1 класі. Тернопіль: «Підручники і посібники», 2002. -224 с.

 3. Козак М.В., Корчевська О.П., Маланюк К.П. Уроки математики в 2 класі. – Тернопіль: «Астон», 2003. -304 с.

 4. Козак М.В., Корчевська О.П. Уроки математики. 3 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2004. -280 с.

 5. Бакан Н.В., Шост Н.Б. Уроки математики. 4 клас. Посібник для вчителя. – Тернопіль: «Навчальна книга – Богдан», 2005. -320 с.

21.Фадєєва Т.О. Цікаві задачі логічного характеру. – Донецьк, 1998. – 32с.


Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво»

Т.1 Передумови та сутність інтеграції в шкільній мистецькій освіті

Філософські передумови інтегрування мистецтв у школі. Мистецько-культурологічні передумови. Психологічні передумови. Дидактичні передумови. Художньо-педагогічні передумови.

^ Т.2. Концептуальні основи інтегрованого курсу “Мистецтво” у школі

Предметно-інтегративний підхід до мистецької освіти. Функції і принципи загальної мистецької освіти. Мета і завдання інтегрованого вивчення курсу “Мистецтво”. Базові компетентності школяра, що набуваються внаслідок вивчення курсу “Мистецтво”. Зміст і структура програми “Мистецтво”. Мистецький тезаурус як фактор інтеграції.

^ Т.3. Загальні організаційно-методичні підходи до навчання мистецтва в контексті художньої дидактики

Технологія проективного моделювання уроків. Типи, види і структура уроків. Художньо-педагогічна драматургія. Єдність видів діяльності учнів на уроках мистецтва. Взаємоузгодження домінантних змістових ліній. Інтегрування синтетичних мистецтв у домінантні.

^ Т.4. Художньо-педагогічні технології на уроках мистецтва

Сутність педагогічної технології. Інтегративні художньо-педагогічні технології. Проблемно-евристичні художньо-педагогічні технології. Інтерактивні художньо-педагогічні технології. Ігрові художньо-педагогічні технології. Сугестивні та терапевтичні художньо-педагогічні технології. Технології оцінювання результатів мистецької освіти. Орієнтовне календарне планування змісту уроків за програмою інтегрованого курсу “Мистецтво”.


^ Перелік літератури для підготовки вступного іспиту з дисципліни Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво»


 1. Гончаренко С. Український педагогічний словник.— К.,1997

 2. Дмитрієва Л. Г., Червоненко Н. М. Методика музичного виховання у школі: Підр. для студ. серед, пед. закладів.— М.: Видавничий центр «Академія», 2000.—С. 100—124.

 3. Масол Л.М. Мистецтво. 1-4 кл. Навчальний посібник. - К.: Райдуга. - 138 с.

 4. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Е. В. Бєлкіна, О. В. Калініченко, І. В. Руденко. – Х. : Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

 5. Масол Л. Образ — слово — думка: полікультурний діалог в освітньому просторі // Мистецтво та освіта.— 1999.— № 4.— С. 38—45.

 6. Масол Л. Школа культури виховує людину, яка мислить і прагне творити / Л. Масол // Початкова шк. – 2001. – № 5. – С. 42- 44.

 7. Миропольська Н. Є. Виміри сформованості художньої культури школярів / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – № 3. – 2001. – С. 20.

 8. Миропольська Н. Є. Театральне мистецтво в школі / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – 2002. – № 1. – С. 25-27.

 9. Миропольська Н. Є. Художня культура особистості / Н. Є. Миропольська // Мистецтво та освіта. – 2000. – № 3. – С. 40-45.

 10. Мистецтво. Навчальна програма для чотирирічної початкової школи / Л. М. Масол та ін. // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 кл. – К. : Поч. школа, 2006. – С. 304-343.

 11. Олексюк О. М. Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва / О. М. Олексюк, М. М. Ткач. –К. : Знання України, 2004. – 264 с.

 12. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О. Пєхо­ти— К., 2002.

 13. Основи педагогічної майстерності / За ред. І. Зязюна.- К.: Вища школа, 1987.— 207 с.

 14. Пальчевський С. Сугестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва // Мистецтво та освіта.— 2005.— № 3.— С. 10—13.

 15. Педагогічний словник / За ред. М. Ярмаченка.— К., 2001.

 16. Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000.

 17. Рудницъка Л. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник.— К., 2002.—270 с.

Технології вивчення галузі «Людина і світ»

Загальні засади педагогічної інноватики галузі «Людина і світ»

^ Т.1. Інноваційність – важлива ознака освіти

Базові цінності шкільної і педагогічної освіти: Особливості вивчення навчальних предметів інваріативної складової галузі «Людина і світ». Державний стандарт початкової загальної освіти. Характеристика змістових ліній галузі «Людина і світ» та функції методичного апарату підручників з «Я і Україна».

^ Т.2. Технологічний підхід в освіті. Історія виникнення та концептуальні положення технологічного підходу в освіті. Еволюція поняття «педагогічна технологія». Сучасні педагогічні технології в початковій школі, їх класифікація і характеристика. Основні ознаки і вимоги до педагогічних технологій.

^ Т.3. Особистісно орієнтовані технології. Особистісний підхід у педагогіці: історія виникнення, мета і завдання особистісно орієнтованого навчання. Особистісно орієнтовані технології. Історія виникнення, концептуальні засади і зміст вольдорфської педагогіки Р.Штейнера.

^ Т.4. Технологія організації групової навчальної діяльності. Концептуальні засади, зміст, вимоги до особистості педагога.

Т.5. Технології розвивального навчання. Розвивальне навчання в концепції вітчизняної педагогічної думки.

Складові цілісної системи розвивального навчання. Мета і дидактичні принципи системи розвивального навчання. Інноваційна система розвивального навчання. Форми організації навчання за розвивальною системою. Рівні результативності навчання за розвивальною системою.

^ Т.6. Технологія навчання як дослідження (дослідницька технологія). Історія виникнення, концептуальні положення і зміст технології. Вимоги до особистості педагога.

Т.7. Проектна технологія. Історія виникнення, концептуальні положення і зміст технології. Вимоги до особистості педагога.

^ Т.8. Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху» (за А.С.Бєлкіним). Історія виникнення, концептуальні положення і зміст технології. Вимоги до особистості педагога. Види навчальних проектів на уроках з «Я і Україна» («Я і природа», «Я і суспільство»). Структура занять.

^ Т.9. Інтерактивні технології навчання у початкових класах при вивченні галузі «Людина і світ». Інтерактивна модель навчання: суть, переваги та недоліки.

Т.10. Інтерактивні технології кооперативного навчання. Робота в парах. Ротаційні (змінні) трійки. Два-чотири – всі разом. Карусель. Робота в малих групах. Акваріум.

Т.11. Технології колективно-групового навчання. Мікрофон. Мозковий штурм. Навчаючи – вчуся. Ажурна пилка. Незакінчені речення. Дерево вирішень.

Т.12. Технології ситуативного моделювання. Симуляції, або імітаційні ігри. Рольова гра. Драматизація.

^ Т.13. Моделювання уроків за різними технологіями. Структура уроків із застосуванням інтерактивних технологій. Етапи моделювання уроку за різними навчальними технологіями. Технології взаємодії вчителя і учнів на різних етапах уроку. Оцінювання діяльності учнів на інтерактивному уроці.


Література:


 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. К., 1993.

 2. Арцишевський Р. Світ і людина. К., 2001.

 3. Вілков В., Салтовський О. Людина і світ. К., 2004.

 4. Вілков В.Ю, Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В., Салтовський О.І. Людина і світ. Харків, 2004.

 5. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Людина і світ. Кам’янець-Подільський, “Абетка”, 2002.

 6. Діденко В., Діденко Л., Кондратова-Діденко В. Людина і світ.Словник.К., 1998.

 7. Людина і світ /за ред. Л.Губерського/, К., 2007.

 8. Людина в сучасному світі. К., 1997.

 9. Філософія /За ред М.Горлача, В.Кременя, В.Рибалка/. Харків, 2001.
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана

Критерії оцінювання

вступного фахового випробування

«Комплексний екзамен з фахових дисциплін початкового навчання (технології вивчення галузі «Мови і літератури», технології вивчення галузі «Математика», інтегроване вивчення навчальних предметів галузі «Мистецтво», технології вивчення галузі «Людина і світ»)»

(тестування)

для абітурієнтів спеціальності 8.01010201 Початкова освіта

Абітурієнтам пропонуються завдання трьох рівнів складності. За виконання завдань абітурієнт може отримати максимум 100 балів.

^ Перший рівень: Пропонується 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 1 бал.

Другий рівень: Виконання завдань здійснюється шляхом встановлення відповідності між визначенням і його тлумаченням, між частинами визначення, реконструкції деформованого визначення тощо. Для виконання пропонується 4 завдання (по одному з кожної дисципліни, що входить до тестового іспиту). За кожне правильно виконане завдання абітурієнт максимально може одержати 10 балів.

^ Третій рівень: Пропонується творче завдання, за виконання якого абітурієнт може одержати щонайбільше 40 балів.

40-36 балів (високий рівень) виставляється абітурієнту, який виявляє глибокі знання педагогічної чи методичної проблеми, має власну точку зору на використання педагогічних знань у практичній діяльності, здатний до інтерпретації педагогічних явищ, моделювання педагогічної діяльності.

35-30 балів (достатній рівень) одержує абітурієнт, який виявляє достатні знання педагогічних чи методичних понять, висловлює особисту позицію щодо їх застосування, однак творчість часто замінюється конструюванням відомих структурних елементів навчально-виховного процесу.

29-25 балів (середній рівень) виставляється абітурієнтові, який виявив інформативні знання з проблеми творчої роботи, однак власного підходу до розв’язання, поставленого завдання не продемонстрував, його відповідь носить репродуктивний характер.

24-0 балів (початковий рівень) одержує абітурієнт, який володіє елементарними знаннями педагогічних та методичних категорій, що лежать в основі творчого завдання, однак самостійно використати їх відповідно до цілей, поставлених у вимозі завдання, не спроможний.

Рівень

Вага одного завдання в балах

Кількість завдань

Сума балів

1

1

20

20

2

10

4

40

3

40

1

40

Всього
100

Скачать 154.81 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты