Домой

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською, кримськотатарською та польською мовами навчання
Скачать 393.23 Kb.
НазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською, кримськотатарською та польською мовами навчання
страница3/3
Дата17.03.2013
Размер393.23 Kb.
ТипДокументы
Діяльнісна змістова лінія
Мовленнєва змістова лінія
Основи публічного мовлення
Читання Читання
Мовна змістова лінія
Мовне оформлення висловлювання
Повторення в кінці року
Діяльнісна змістова лінія
Подобные работы:
1   2   3

Учень:

 • усвідомлює соціокультурні особливості використання мови і враховує їх у своїй мовленнєвій діяльності;

 • гнучко й ефективно користується мовою в усіх її аспектах задля досягнення соціальних цілей;

 • освоює культурно-посередницькі ролі та функції, посильно долає міжкультурні непорозуміння.^ ДІЯЛЬНІСНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Учень:

 • здобуває, обробляє, аналізує, класифікує і засвоює інформацію з різних джерел; самостійно розв’язує навчальні завдання; застосовує основні загальнонавчальні, творчі вміння в різних ситуаціях, в тому числі нестандарт-
  них; користується основними комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці.

12 клас

(58 год., 1–2 год. на тиждень; резервний час – 2 год.)


^ МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


(42 год.)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

^ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ

(12 год.)

Поняття про риторику. Риторика як наука про відбір змісту висловлювання, його побудову та особливості мовного оформлення в різних стилях і жанрах мовлення. Загальні відомості про виникнення і розвиток риторики.

Вимоги до особистості виступаючого.

Види (жанри) виступів (усних і письмових) у різноманітних ситуаціях (побутових, навчальних, виробничих, політичних та ін.).

Основні закони риторики. Специфіка публічного мовлення (доцільність, інформативність, логічна правильність, несупе­реч­ли-
вість, послідовність, обґрунтованість, виразність, чіткість, точність, стислість, орієнтація на аудиторію).

Вибір теми, вид, цільова установка промови, зміст висловлювання. Добір матеріалу і його систематизація. План. Тези, конспект як робочий матеріал для висловлювання. Врахування особливостей аудиторії під час підготовки до виступу і в процесі самого виступу.

Композиція висловлювання. Співмірність і взаємозв’язок частин висловлювання. Особливості мовного оформлення висловлювання (див. “Мовне оформлення висловлювання”). Добір мовних засобів залежно від аудиторії, стилю і жанру мовлення.

Тембр голосу, висота, темп і паузи як засоби впливу на слухачів. Мовленнєвий етикет під час виступу, проведення бесіди, дискусії, диспуту, полеміки. Засоби активізації уваги слухачів.

Удосконалення власного і чужого (усного і письмового) вислов-
лювання.


Аудіювання

Аудіювання текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення, природ­ного мовлення із застосуванням різних видів аудіювання.

Аудіювання зразків оратор-
ського мистецтва.

Цільове аудіювання з метою одержання необхідної інформації для підготовки зв’язних висловлювань.


^ Читання

Читання текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення із застосуванням різних видів і стратегій читання.

Перефразування заголовка за рахунок синонімічних слів і виразів із тексту.

Об’єднання окремих фактів у смислове ціле (співвіднесення заголовка зі змістом тексту).

Визначення пізнавальної цінності прочитаного з професійного погляду.

Прогнозування змісту (завершення незакінченого тексту публіцистичного характеру).

Лінгвістичний аналіз тексту.


Говоріння

Діалог. Складання і розігрування діалогів до ситуації спілкування в умовах дискусії.

Переказ прослуханого монологічного висловлювання від імені оратора.

Трансформація тексту від-
повідно до пропонованих обставин (зміни співрозмовника, комунікативної мети, змісту тощо).

Переказ із творчим завданням.

Розгорнуте повідомлення в науковому, публіцистичному стилях за попередньо складеними тезами, конспектом.

Виступ публіцистичного харак­теру з використанням прийомів риторичної майстерності.

Виступ під час бесіди, дискусії, диспуту, полеміки.

Відповідь на екзамені.


Письмо

Переказ із творчим завданням.

План розгорнутого усного виступу на суспільно-політичну тему (в т. ч. по радіо, телебаченню тощо).

Тези, конспект публічного виступу з використанням різних джерел інформації.

Доповідь і реферат на теми, пов’язані з виучуваними предметами (із залученням науково-популярної літератури).

Перелік запитань до прес-конференції.

Твір на суспільно-політичну, морально-етичну теми (в жанрі нарису, проблемної статті, репортажу).

Відгук на спектакль, концерт.

Редагування.


Ділові папери

Автобіографія. Заява (вмотивована). Характеристика. Особова справа. Резюме.


Переклад

Переклад текстів різних стилів, типів і жанрів мовлення (у т. ч. без попереднього прочитання).

Синхронний переклад.


Учень:


 • сприймає усне і писемне мовлення, користується різними способами засвоєння почутого і прочитаного; відтворює готові тексти; порушує
  актуальні проблеми, має чітку позицію щодо предмета обговорення; вибирає тему, визначає її межі, створює монологічні висловлювання різних стилів, типів і жанрів з урахуванням особливостей формулювання теми й аудиторії; добирає аргументи, використовує різні способи розкриття теми і прийоми доведення, будує різні за композицією висловлювання, забезпечує їх мовне оформлення відповідно до жан­ру, стилю, типу і вимог культури мовлення; веде бесіду, дискусію, диспут, полеміку; використовує ефективні прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією, активізації уваги слухачів під час публічного виступу; бере участь у діалозі; користується інтонаційним багатством української мови в усному мовленні; перевіряє результати мовленнєвої діяльності (корегує усне мовлення, вдосконалює написане); дотримується норм українського мовленнєвого етикету;
 • розуміє всі види усного мовлення, яке звучить з природною швидкістю; розрізняє види і жанри публічних виступів; аналізує чуже мовлення щодо його структури, змісту і мовного оформлення; помічає і виправляє недоліки; виділяє, критично оцінює й інтерпретує інформацію, користується різними способами її засвоєння і використання;
 • читає за визначеними нормами тексти будь-якої складності (крім вузькоспеціальних), користуючись різними видами і стратегіями читання; пристосовує читання до особливостей слухаць­кої аудиторії (ступеня підготовки, зацікавленості темою тощо); знаходить необхідну інформацію (в тому числі спеціальну в текстах професійного спрямування); критично оцінює та інтерпретує її, користується різними способами засвоєння і використання; самостійно працює з літературою та періоди­кою;
 • бере участь у діалозі, дотримуючись загальноприйнятих мовних, етичних та етикетних норм і правил; висловлюється вільно і спонтанно; продукує чітке зв’язне мовлення з ефективною логічною структурою, яка дає змогу адресатові завважити і запам’ятати значущі положення, факти; корегує своє мовлення в процесі говоріння, враховуючи реакцію співрозмовника;
 • cкладає перекази, твори, оформляє ділові папери вказаних у програмі видів відповідно до прийнятих вимог; удосконалює написане;
 • перекладає тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення, добираючи відповідні мовні засоби; здійснює синхрон-
  ний переклад.^ МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

(1 год.)

Українська мова в світовому інформаційному просторі.


^ МОВНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

(10 год.)

Добір мовних засобів залежно від стилю мовлення. Мовні засоби створення тексту. Контекстуальні синоніми. Роль антонімів. Парафраза як засіб розгортання теми висловлювання.

Експресивно-виражальні засоби мови. Тропи. Риторичні фігури: риторичне запитання і звертання, вставні і вставлені конструкції, синтаксичний паралелізм і антите­за, анафора, інверсія: використання їх у різних стилях мовлення, особ­ливості інтонування. Слова-парази­ти. Особливості лексики і синтак­сису експресивного мовлення.

Учень:


 • визначає місце і перспективи української мови у світовому інформаційному просторі;
 • здійснює мовний аналіз текстів різних стилів і жанрів; розрізняє стилістичні варіанти мовних засобів, визначає доцільність їх використання у текстах різ­них стилів і жанрів мовлення; розрізняє нормативне і ненормативне використання мовних засобів;

 • використовує різні мовні засоби у влас­них усних і письмових висловлюваннях залежно від мети і завдань спілкування;

 • орфографічно і пунктуаційно правильно записує текст; удосконалює написане.

Міжпредметні зв’язки

Експресивно-виражальні засоби мови в художніх творах (література).

^ ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

(3 год.)


СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Проблематика

Україна на карті світу.

Конституція України. Мовні права й обов’язки громадян.

Внутрішня і зовнішня політика України. СНД. ЮНЕСКО, ООН, РЄ. ЄС. НАТО.

Сторінки історії.

Екологія Землі і наше майбутнє.

Бережімо собори наших душ!

Соціально-економічні проблеми та шляхи їх вирішення.

Науково-технічний прогрес.

Сучасне містобудування й архітектура.

Краса і мода.

Засоби масової інформації та комунікації.

Вибір життєвого шляху.Учень:

 • гнучко й ефективно користується мовою в усіх її аспектах для досягнення соціальних цілей;

 • через розуміння етнокультурної, географічної, соціально-економічної та ін. різноманітності обстоює рівність, справедливість, толерантність та інші грома­дянські цінності суспільства;

 • посильно виконує роль посередника між українською та російською культурами; попереджує і долає міжкультурні непорозуміння; дотримується за­гальноприйнятих норм соціальної поведінки.^ ДІЯЛЬНІСНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Учень:

 • працює зі значним обсягом різноманітної інформації, самостійно здійснює її пошук, обробку, аналіз і зберігання;

 • самостійно розв’язує навчальні завдання, застосовує основні загально-навчальні, творчі вміння у різних ситуаціях (в т. ч. нестандартних);

 • користується основними комунікативними стратегіями, стратегіями співпраці.
Укладачі:

Н. В. Бондаренко, О. М. Бєляєв,

Л. М. Паламар, В. Л. Кононенко
1   2   3

Скачать 393.23 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты