Домой

Програма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Скачать 346.53 Kb.
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Дата04.03.2013
Размер346.53 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Розглянуто та схвалено
Мета вступного іспиту
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Характеристика змісту програми.
Опис основних розділів та їх короткий зміст
Розділ 2. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.
Розділ 3. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
Розділ 4. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.
Розділ 5. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
Розділ 6. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК.
Орієнтовний перелік питань, що виноситься на фахове вступне випробування
Структура екзаменаційного білету
Кафедра економіки, обліку і аудиту
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (40 балів)
Написати формулу для розрахунку показника (за кожну формулу по 4 бали)
Скласти бухгалтерські проводки на підставі змісту господарських операцій
Сформулювати зміст господарської операції на підставі кореспонденції рахунків
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (60 балів)
Критерії оцінювання відповідей
Теоретичні завдання
...
Полное содержание
Подобные работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

Інженерно-економічний факультет

Кафедра економіки, обліку і аудиту
ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор КНУТД

І.М. Грищенко


“ ” 20__ р.


ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»РЕКОМЕНДОВАНО

вченою радою факультету

___ економіки та бізнесу ___

________________________________


від «__12__»___грудня___2011 р.


Протокол № __4__

^ РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

економіки, обліку і аудиту .

_______________________________


від «_08__»__грудня___2011 р.


Протокол № __7__
м. Київ 2011

ВСТУП^ Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр з обліку і аудиту» .

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр з обліку і аудиту» абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма складається з 5 розділів, кожен з яких відображає окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з кількох дисциплін фахової підготовки: економіки підприємства, економічного аналізу, фінансового обліку, організації і методики аудиту, управлінського обліку.

Екзаменаційні білети мають за змістом між предметних характер. Кожен білет включає завдання за двома напрямами: теоретичний і практичний.

Теоретичні завдання передбачають:

 • розкриття визначення економічної сутності понять;

 • написання формул для розрахунку показників;

 • складання бухгалтерських проводок на підставі змісту господарських операцій;

 • формулювання зміст господарських операцій на підставі кореспонденції рахунків;

 • обґрунтування методів оцінки і обліку у відповідності до нормативно-правових документів.

Практичні завдання передбачають:

 • складання бухгалтерських проводок за матеріалами конкретного підприємства;

 • обґрунтування джерел інформації, які необхідні для проведення аудиту;

 • визначення методичних прийомів для проведення аудиту на конкретному підприємстві.

На поставлені завдання екзаменаційного білету слід відповідати чітко, обов’язково представляти розрахунки, надавати обґрунтовані висновки за одержаними результатами.

Критерії оцінки відповідей на поставлені завдання представлено в кожному білеті.

Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну комісію КНУТД.
^

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТРозділ 1. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Поняття необоротних активів, їх класифікація і види оцінок. Синтетичний і аналітичний облік необоротних активів.

Облік надходження необоротних активів на підприємство в результаті придбання, обміну (на подібні та неподібні необоротні активи), безоплатного отримання, внесення до статутного капіталу, створення власними силами підприємства. Облік витрат на поліпшення об’єктів необоротних активів і витрат, пов’язаних з утриманням об’єктів необоротних активів в робочому стані (види та способи ремонту). Переоцінка необоротних активів, порядок її проведення та облік. Поняття амортизації необоротних активів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Облік амортизаційних відрахувань. Облік вибуття з балансу підприємства необоротних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі, ліквідації.

Поняття довгострокових фінансових інвестицій, види їх оцінок. Класифікація фінансових інвестицій залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство. Оцінка фінансових інвестицій на дату придбання, на дату балансу. Відображення в обліку операцій між інвестором і об’єктом інвестування. Особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства, а також для провадження спільної діяльності.

Аналіз стану, наявності і руху основних засобів (обсяг і структура основних засобів, частка активної частини, частка працюючих основних засобів, рівень введення і вибуття основних засобів, фізичний і моральний стан); аналіз ефективності формування та використання основних засобів (середній строк експлуатації. середній вік основних засобів, рівень екстенсивного й інтенсивного використання обладнання, фондовіддача, фондомісткість, доходовіддача, рентабельність основних засобів).

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації необоротних активів. Перевірка наявності та операцій з руху необоротних активів. Перевірка правильності документального відображення даних операцій. Перевірка правильності оцінки та переоцінки основних засобів, нарахування амортизації та проведення капітального та поточного ремонтів. Визначення терміна корисного використання основних засобів та нематеріальних активів.


^ Розділ 2. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ.

Поняття, класифікація, оцінка виробничих запасів – матеріалів, готової продукції, товарів, незавершеного виробництва. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Види оцінок запасів на дату: надходження, вибуття, балансу. Облік надходження запасів. Оприбутковування за рахунками постачальників, від підзвітних осіб, отриманих від засновників, створених власними силами на підприємстві. Накладні (транспортно-заготівельні) витрати: склад, порядок їх формування та розподілу, а також облік на рахунках. Методи та облік вибуття запасів. Оцінка вибуття за різними методами.

Поняття, критерії визнання та класифікація дебіторської заборгованості. Види оцінок дебіторської заборгованості. Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду; довгострокові векселі одержані; інша довгострокова дебіторська заборгованість. Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (забезпечена та не забезпечена векселями); дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); інша дебіторська заборгованість. Поняття резерву сумнівних боргів. Методи створення резерву сумнівних боргів. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий результат.

Поняття та класифікація фінансових інвестицій. Процедура визнання та класифікації фінансових інвестицій з метою відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємства. Бухгалтерський облік короткострокових фінансових інвестицій: облігацій.

Поняття грошових коштів в національній та іноземній валюті. Поняття еквівалентів грошових коштів. Облік касових операцій: порядок їх ведення, операції з готівкою, ліміт каси, кореспонденція рахунків. Безготівкова форма розрахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття поточних рахунків в установах банків. Розрахункове обслуговування. Облік операцій по поточному рахунку.

Аналіз рівня забезпеченості виробництва і реалізації продукції відповідними запасами товарно-матеріальних цінностей у попередньому і поточному періодах; ефективності використання виробничих запасів. Дослідження динаміки і питомої ваги виробничих запасів в обсязі оборотних активів; структури наявних у підприємства запасів товарно-матеріальних цінностей в розрізі їх видів і основних груп.

Розрахунок коефіцієнту оборотності запасів, середньої тривалості одного обороту запасів, матеріаловіддачі, матеріаломісткості. Аналіз асортименту і структури випуску і реалізації продукції

Аналіз наявності, динаміки і руху грошових коштів підприємства та їх еквівалентів. Розрахунок показників (інтервал захищеності, вільний потік грошових коштів, коефіцієнт покриття боргу, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт реінвестування, коефіцієнт виплати дивідендів, період обороту середнього залишку грошових активів). Аналіз стану, динаміки і структури дебіторської заборгованості. Розрахунок показників (коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, період погашення дебіторської заборгованості, частка дебіторської заборгованості в оборотних активах, співвідношення поточної дебіторської заборгованості і поточної кредиторської заборгованості).

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту оборотних активів. Перевірка наявності та операцій з руху виробничих запасів, матеріальних цінностей та товарів. Перевірка правильності документального відображення даних операцій. Перевірка правильності оцінки та переоцінки запасів. Перевірка правильності визнання, оцінки та класифікації виробничих запасів, дебіторської заборгованості. Методи проведення перевірки касових операцій та операцій по банківських рахунках. Перевірка правильності документального відображення операцій з грошовими коштами. Перевірка законності готівково-грошових операцій. Перевірка розрахункових взаємовідносин економічного суб’єкта, ефективності його роботи з дебіторською заборгованістю: за роботи, товари, послуги; з підзвітними особами; з іншими дебіторами.


^ Розділ 3. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.

Поняття та класифікація, порядок визначення та визнання зобов’язань підприємства. Синтетичний та аналітичний облік з постачальниками: первинні документи, порядок розрахунків (з відстрочкою платежу або за одержаними авансами). Особливості обліку кредиторської заборгованості за придбані матеріальні цінності за умови отримання знижки. Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Поняття, види кредиту та порядок укладання кредитних угод. Варіанти надання банківського кредиту. Синтетичний та аналітичний облік кредитів банку: порядок оформлення кредитів, нарахування та сплати процентів, погашення суми кредиту. Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Форми і системи оплати праці. Основна і додаткова заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Облік персоналу і використання робочого часу. Облік встановлених норм виробітку. Способи обліку виробітку при різних формах оплати праці. Нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати. Державне пенсійне і соціальне страхування.

Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. Облік розрахунків з органами державного пенсійного і соціального страхування. Облік розрахунків з персоналом по інших операціях. Поняття та види платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємств, та за фінансовими санкціями, що справляються до бюджету. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками й платежами. Довгострокові позики, особливості їх обліку. Порядок розрахунку та сплати відсотків. Поняття довгострокових зобов’язань; графік погашення зобов’язання позичальником та порядок сплати ним відсотків. Сутність та класифікація оренди. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря, орендодавця.

Аналіз стану і своєчасності розрахунків за кредитами банку. Аналіз стану і своєчасності розрахунків з постачальниками та підрядниками. Аналіз стану і структури оплати праці (визначення середнього рівня заробітної плати та інших середніх величин у цілому по підприємству). Аналіз руху працівників, зокрема, коефіцієнт обороту працівників, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт відновлення працівників, коефіцієнт постійності кадрів. Аналіз ефективності використання робочої сили. Аналіз стану, структури і динаміки розрахунків з бюджетом за податками і платежами та розрахунків з фондами соціального страхування.

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту зобов’язань. Методи перевірки розрахункових взаємовідносин економічного суб’єкта, ефективності його роботи з кредиторською заборгованістю. Перевірка довгострокових та короткострокових займів. Аналіз потреб економічного суб’єкта в кредитах, умов отримання, джерел покриття, ефективності використання. Перевірка дотримання законодавства про оплату праці. Перевірка документального оформлення трудових відносин. Перевірка розрахунків з оплати праці. Перевірка розрахунків за іншими операціями з персоналом, в тому числі за розрахунками з відшкодування матеріальної шкоди. Перевірка правильності нарахування та сплати податків за розрахунками з фізичними особами. Перевірка правомірності використання економічними суб’єктами пільг за податками. Перевірка правильності нарахування та своєчасності розрахунків з бюджетом за видами податків та позабюджетними платежами. Перевірка відповідності даних бухгалтерського обліку даним, відображеним у звітності економічного суб’єкта. Перевірка використання економічним суб’єктом пільг з оподаткування.


^ Розділ 4. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.

Форми власності, поняття та визначення статутного капіталу. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності: державне, приватне підприємство, господарське товариство. Облік статутного капіталу на державному і приватному підприємстві. Облік статутного капіталу в господарських товариствах. Облік емісії (випуску) та продажу акцій. Облік розрахунків з учасниками. Облік неоплаченого капіталу. Поняття та оцінка резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку. Облік створення та змін резервного капіталу. Викуп акцій. Операції з викупленими акціями. Порядок та облік розподілу прибутку.

Аналіз стану і структури власного капіталу. Розрахунок показників (прибутковість власного капіталу, прибутковість активів, економічна додана вартість, фінансовий важіль, коефіцієнт оборотності власного капіталу, відношення суми позикових коштів до власного капіталу). Аналіз стану статутного капіталу і розрахунків з власниками Дослідження складу і структури статутного капіталу підприємства, зобов’язань перед власниками і їх питомої ваги в загальній сумі поточних зобов’язань. Розрахунок показників (прибутковість власного капіталу, прибуток на акцію, грошовий потік на акцію, дивідендна прибутковість акцій, коефіцієнт виплати дивідендів).

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту складових власного капіталу. Перевірка правильності формування власного капіталу, своєчасності внесення змін до установчих документів в разі зміни статутного капіталу, законність створення фондів, правильність їх нарахування та використання. Перевірка правильності розрахунків з учасниками.


^ Розділ 5. ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Витрати на виробництво. Класифікація витрат по економічних елементах. Їх групування по економічних елементах, статтях калькуляції в плануванні та обліку. Завдання обліку витрат за їх елементами. Поняття та номенклатура елементів витрат. Облік матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації необоротних активів, інших операційних витрат, інших витрат діяльності. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік витрат на допоміжних (підсобних) виробництвах. Облік втрат від браку. Незавершене виробництво. Витрати діяльності. Витрати операційної діяльності. Облік загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат. Визначення готової продукції. Калькулювання фактичної виробничої собівартості готової продукції. Облік випуску готової продукції. Облік руху готової продукції в місцях зберігання і бухгалтерії. Методи оцінки вибуття готової продукції. Облік продажу готової продукції. Доходи підприємства: визначення та класифікація. Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Собівартість реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг). Облік адміністративних витрат. Облік інших витрат операційної діяльності. Інші витрати звичайної діяльності. Надзвичайні витрати. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності. Облік результатів діяльності від участі в капіталі. Облік доходів і витрат фінансової діяльності. Облік доходів і витрат іншої звичайної діяльності. Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. Облік податкових різниць з податку на прибуток. Облік формування фінансових результатів від усіх видів діяльності. Облік використання прибутку на створення резервного капіталу. Облік нарахування та виплати дивідендів учасникам товариства. Оподаткування дивідендів.

Аналіз динаміки витрат на виробництво (динаміка складу і структури витрат на виробництво, складу і структури виробничої собівартості продукції в розрізі економічних елементів і калькуляційних статей). Аналіз питомої ваги окремих видів прямих витрат і непрямих витрат у виробничій собівартості продукції, зміни калькуляційних витрат на 1 грн. товарної продукції в цілому по підприємству, в розрізі прямих і непрямих витрат, питомої ваги втрат від браку у виробничій собівартості продукції, питомої ваги втрат від браку на 1 грн. товарної продукції. Аналіз фінансових результатів діяльності та ефективність їх використання. Розрахунок показників (коефіцієнт валового прибутку, коефіцієнт операційного прибутку, коефіцієнт чистого прибутку, оборотність активів, ефективність їх використання). Аналіз структури, стану і динаміки доходів діяльності звітного періоду (динаміка складу і структури зароблених підприємством доходів звітного періоду в розрізі груп класифікації за економічними елементами і за функціями). Розрахунок показників (коефіцієнт операційних витрат, операційні витрати на 1 грн. товарної продукції).

Мета та завдання аудиторської перевірки, джерела інформації для проведення аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Перевірка правильності визнання, оцінки та класифікації витрат, ведення обліку витрат, які входять до складу собівартості продукції, документального оформлення внутрішніх виробничих процесів. Перевірка правильності калькулювання витрат. Перевірка правильності відображення реалізації продукції (визнання, оцінка) відповідно до прийнятої облікової політики. Перевірка документального підтвердження відвантаження та реалізації продукції. Перевірка достовірності, визначення та відображення фінансових результатів.


^ Розділ 6. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК.

Класифікація витрат згідно з метою їх використання. Одиниці витрат. Центри витрат: сутність, характеристика. Центри прибутку: сутність, характеристика. Функціональний аналіз витрат. Прямі і побічні витрати, собівартість. Виробнича собівартість і витрати звітного періоду. Поведінка витрат - різноманітні моделі. Постійні, змінні, напів- змінні і ступінчасті витрати.

Класифікація і аналіз накладних витрат. Мета та послідовність виділення витрат. Розміщення і розподіл виробничих накладних витрат. Поглинання накладних витрат. Загальні і цехові норми поглинання. Бухгалтерський облік накладних витрат.

Визначення об'єкту витрат і мета калькулювання. Загальна характеристика систем калькулювання. Система калькулювання повних витрат та її практичне застосування. Калькулювання собівартості за замовленнями, для партій виробів і за контрактами. Віднесення прямих витрат до об'єкту калькулювання. Принципи і методи розподілу накладних витрат. Суть калькулювання змінних витрат і його практичне застосування. Порівняльна характеристика систем обліку повних та змінних витрат.

Мета і методи аналізу взаємозв'язку: витрати - обсяг - прибуток (ВОП). Суть аналізу взаємозв'язку «витрати - обсяг виробництва - прибуток» та сфера його застосування. Беззбитковість застосування аналізу беззбитковості. Визначення точки беззбитковості. Розрахунок обсягу діяльності, який необхідний для отримання бажаного прибутку. Визначення прибутку при певному обсязі діяльності. Стандартний графік беззбитковості. Графік взаємозв'язку прибутку та обсягу виробництва. Графік маржинального доходу. Методи аналізу чутливості прибутку. Запас міцності та ступінь ризику. Порівняння звітів про прибуток. Диференціальний аналіз. Маржинальний аналіз. Структура витрат і операційний важіль.

Прийняття рішення; характеристика процесу (етапів). Загальна характеристика процесу прийняття рішення. Зміст та типи операційних рішень. Релевантна інформація: сутність, критерії, визначення, характеристика даних. Альтернативні рішення. Фактори, що впливають на прийняття рішення. Аналіз витрат і доходів для прийняття рішення стосовно розширення або скорочення діяльності. Основні фактори, що впливають на ціноутворення. Альтернативні підходи до ціноутворення. Методи визначення ціни. Ціноутворення на основі собівартості. Підходи до визначення націнки. Ціноутворення на основі вартості часу і матеріалів.

Принципи і об'єкти інвестиційного аналізу. Види інвестиційних рішень. Стадії бюджетування капітальних вкладень. Об'єкти інвестування. Визначення релевантної інформації для інвестиційного аналізу. Грошові потоки в процесі довгострокових інвестицій. Концепція вартості грошей з урахуванням часу. Дисконтування грошових потоків. Методи оцінки проектів капітальних вкладень, що враховують вартість грошей у часі: чиста теперішня вартість; внутрішня норма прибутковості. Методи оцінки, що не враховують вартість грошей у часі: період окупності, облікова норма прибутковості. Переваги і недоліки наведених методів оцінки. Вплив податків та інфляції на оцінку проектів. Раціонування проектів капітальних вкладень. Мета раціонування. Проблеми порівняльної оцінки різних проектів. Індекс прибутковості. Аналіз чутливості проектів. Критерії вибору проекту.

Суть бюджетування та види бюджетів. Бюджетування: сутність, види. Роль бюджетного планування і контролю в системі управління. Визначення і характеристика бюджетів. Напрямки бюджетування та види бюджетів. Бюджетні центри. Операційні бюджети продажу, виробництва, запасів, закупівлі, витрат. Підготовка бюджетного звіту про прибуток. Бюджет грошових коштів. Операційні та фінансові бюджети і зведений бюджет. Управління бюджетуванням. Методи бюджетування. Гнучкий бюджет. Бюджетний контроль. Звіт про виконання бюджету. Відхилення: сутність, причини, аналіз, управління.

^

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,

ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯСутність принципу бухгалтерського обліку. Значення принципів бухгалтерського обліку у формуванні фінансової звітності.

Поняття облікової політики підприємства, її призначення та структура.

Поняття господарської операції. Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс.

Оборотно-сальдова відомість як спосіб перевірки правильності обліку господарських операцій.

План рахунків бухгалтерського обліку та його значення

Поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення та структура.

Роль класифікації рахунків в бухгалтерському обліку

Класифікація рахунків за економічним змістом

Класифікація рахунків за призначенням та структурою

Синтетичний та аналітичний бухгалтерський облік.

Поняття кореспонденції рахунків і бухгалтерських проводок. Види і призначення бухгалтерських проводок.

Сутність подвійного запису та його значення в бухгалтерському обліку.

Сутність бухгалтерського балансу та особливості його побудови.

Поняття первинного документу. Види, призначення і порядок оформлення первинних документів.

Поняття документообороту та його значення у забезпеченні записів в бухгалтерському обліку.

Поняття облікових регістрів та їх класифікація.

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Види інвентаризацій, порядок проведення і оформлення результатів інвентаризації.

Форми організації і ведення бухгалтерського обліку.

Поняття активів підприємства, критерії визнання, класифікація та оцінка.

Поняття грошових коштів в національній та іноземній валюті.

Поняття касових операцій на підприємстві. Порядок розрахунку ліміту залишку готівки в касі.

Поняття довгострокових фінансових інвестицій, їх класифікація залежно від рівня впливу інвестора на інвестоване підприємство.

Оцінка фінансових інвестицій на дату придбання, на дату балансу.

Відображення в обліку операцій між інвестором і об’єктом інвестування.

Особливості обліку фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні підприємства.

Поняття, критерії визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.

Синтетичний та аналітичний облік довгострокової і поточної дебіторської заборгованості.

Поняття резерву сумнівних боргів. Методи створення резерву сумнівних боргів.

Поняття основних засобів, їх класифікація і оцінка. Синтетичний і аналітичний облік надходження і вибуття основних засобів.

Поняття та критерії визнання інших необоротних матеріальних активів. Синтетичний і аналітичний облік надходження і вибуття інших необоротних матеріальних активів.

Поняття нематеріальних активів, їх класифікація і оцінка. Синтетичний і аналітичний облік надходження і вибуття об’єктів нематеріальних активів.

Поняття строк корисного використання (експлуатації) необоротних активів. Порядок його визначення і можливість перегляду.

Облік витрат на поліпшення основних засобів (модернізація, капітальний ремонт).

Облік витрат, пов’язаних з утриманням основних засобів в робочому стані (види та способи ремонту).

Поняття амортизації необоротних активів. Методи розрахунку й облік амортизаційних відрахувань необоротних активів.

Поняття і класифікація запасів підприємства. Оцінка запасів підприємства на дату: надходження, вибуття, балансу.

Поняття і класифікація виробничих запасів промислового підприємства.

Синтетичний і аналітичний облік надходження і вибуття запасів підприємства.

Поняття транспортно-заготівельні витрати, їх склад, порядок формування, розподілу та обліку в бухгалтерських рахунках.

Поняття витрати підприємства, критерії їх визнання, класифікація за економічними елементами і статтями калькуляції.

Поняття витрати на виробництво. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік втрат від браку.

Поняття витрати діяльності підприємства, їх склад і облік в рахунках.

Поняття загальновиробничих витрат, їх склад, порядок формування, розподілу та обліку в бухгалтерських рахунках.

Поняття готової продукції. Методи калькулювання фактичної виробничої собівартості готової продукції.

Облік випуску готової продукції. Облік руху готової продукції в місцях зберігання і бухгалтерії. Облік продажу готової продукції.

Поняття зобов’язань підприємства, критерії визнання, класифікація та оцінка.

Синтетичний та аналітичний облік з розрахунків з постачальниками з відстрочкою платежу або за одержаними авансами.

Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Поняття, види кредиту та порядок укладання кредитних угод.

Синтетичний та аналітичний облік кредитів короткострокових банку: порядок оформлення кредитів, нарахування та сплати процентів, погашення суми кредиту.

Поняття довгострокові позики, особливості їх обліку. Порядок розрахунку та сплати відсотків.

Основи організації обліку праці та витрат на її оплату. Форми і системи оплати праці. Поняття мінімальна, основна і додаткова заробітна плата.

Облік персоналу підприємства і використання робочого часу.

Поняття фонд оплати праці і його складові.

Поняття сукупний оподатковуваний дохід і його складові.

Поняття утримання із сукупного оподатковуваного доходу, їх види і порядок розрахунку.

Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці: нарахування заробітної плати, утримання із сукупного оподатковуваного доходу, виплата суми заробітної плати.

Облік розрахунків підприємства з органами державного пенсійного і соціального страхування.

Поняття і види податків й платежів до бюджету. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками й платежами.

Поняття довгострокових зобов’язань; графік погашення зобов’язання позичальником та порядок сплати ним відсотків.

Сутність і класифікація оренди. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря й орендодавця.

Поняття доходи підприємства, критерії їх визнання, класифікація та оцінка.

Облік доходів від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) за умови реалізації з відстрочкою платежу або з авансовою оплатою.

Поняття собівартості реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), її складові та облік в рахунках.

Облік результатів діяльності від участі в капіталі.

Облік доходів і витрат фінансової діяльності.

Облік доходів і витрат іншої звичайної діяльності.

Порядок обчислення і сплати податку на прибуток. Облік податкових різниць з податку на прибуток.

Облік використання прибутку: на створення резервного капіталу, нарахування та виплати дивідендів учасникам.

Поняття власного капіталу підприємства, види і критерії визнання.

Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Облік статутного капіталу підприємства.

Поняття випуску акцій. Облік емісії (випуску) та продажу акцій.

Поняття неоплаченого капіталу, порядок погашення. Облік неоплаченого капіталу.

Поняття і призначення резервного капіталу підприємства, облік його створення і використання.

Класифікація витрат згідно з метою їх використання. Одиниці витрат.

Поняття і характеристика центрів фінансової відповідальності: центри доходів, центри витрат, центри прибутку, центри інвестицій.

Поняття і призначення функціонального аналізу витрат.

Поняття поведінки витрат, різноманітні моделі їх поведінки.

Класифікація і аналіз накладних витрат. Принципи і методи розподілу накладних витрат. Розміщення і розподіл виробничих накладних витрат. Поглинання накладних витрат.

Визначення об'єкту витрат і мета калькулювання.

Загальна характеристика систем калькулювання.

Поняття системи калькулювання повних витрат, її практичне застосування.

Сутність калькулювання змінних витрат і його практичне застосування.

Порівняльна характеристика систем обліку повних та змінних витрат.

Сутність аналізу взаємозв’язку «витрати - обсяг виробництва - прибуток» та сфера його застосування.

Мета і методи аналізу взаємозв’язку: «витрати - обсяг виробництва - прибуток».

Поняття точки беззбитковості, визначення беззбиткового обсягу діяльності в натуральних і грошових вимірниках.

Визначення прибутку при певному обсязі діяльності. Розрахунок обсягу діяльності, який необхідний для отримання бажаного прибутку.

Стандартний графік беззбитковості. Графік взаємозв'язку прибутку та обсягу виробництва. Графік маржинального доходу.

Структура витрат і операційний важіль. Використання операційного важеля для визначення чутливості прибутку.

Релевантна інформація: сутність, критерії, визначення, характеристика даних.

Поняття альтернативного рішення. Фактори, що впливають на прийняття рішення.

Поняття ціноутворення. Основні фактори, що впливають на ціноутворення.

Сутність альтернативних підходів до ціноутворення. Методи визначення ціни.

Принципи і об'єкти інвестиційного аналізу. Види інвестиційних рішень.

Грошові потоки в процесі довгострокових інвестицій. Концепція вартості грошей з урахуванням часу. Дисконтування грошових потоків.

Сутність методів оцінки проектів капітальних вкладень, що враховують вартість грошей у часі: чиста теперішня вартість; внутрішня норма прибутковості.

Сутність бюджетування та види бюджетів. Роль бюджетного планування і контролю в системі управління.

Визначення і характеристика бюджетів. Поняття бюджетні центри.

Процес бюджетування. Методи бюджетування. Бюджетний контроль.

Поняття аудиторської діяльності та її складові. Основні завдання та функції аудиту.

Класифікація аудиту. Об’єкти аудиту, їх класифікація.

Поняття принципу аудиту. Характеристика етичних принципів: незалежність, об’єктивність, компетентність, конфіденційність, доброзичливість.

Поняття аудиторського ризику, його складові та методи оцінки.

Поняття внутрішнього контролю, його характеристика, структура і аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю.

Сутність аудиторських доказів, їх класифікація, вимоги до кількості та якості доказів.

Характеристика прийомів і процедур отримання аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів.

Поняття плану і програми аудиторської перевірки, порядок їх розробки.

Сутність, види і призначення робочих документів аудитора.

Поняття аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до аудиторського висновку.

Сутність, зміст і структура аудиторського висновку.

Види аудиторських висновків і умови їх видання.

Сутність, види і призначення методичних прийомів організації та проведення аудиту.

Поняття, види і об’єкти аудиторських послуг.

Поняття організації праці аудиторів. Сутність, значення, доцільність застосування форми, варіанту і методичних прийомів організації аудиторської перевірки.

Поняття сертифікації і підвищення кваліфікації аудитора. Характеристика процедури подовження терміну сертифікату.

Поняття методики аудиту. Послідовність проведення перевірки активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат підприємства.

Аналіз наявності, стану і руху необоротних активів.

Аналіз ефективності використання необоротних активів.

Аналіз наявності і забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

Аналіз використання матеріалів і матеріаломісткості продукції.

Аналіз наявності, динаміки і руху грошових коштів підприємства та їх еквівалентів.

Аналіз стану, динаміки і структури дебіторської заборгованості.

Аналіз чисельності і складу персоналу підприємства. Аналіз руху працівників.

Аналіз продуктивності праці.

Аналіз використання робочого часу. Аналіз фонду оплати праці.

Аналіз виробництва і реалізації продукції.

Аналіз витрат підприємства. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції.

Аналіз фінансових результатів діяльності та ефективність їх використання. Аналіз формування і розподілу прибутку.

Аналіз стану і структури власного капіталу

Аналіз фінансового стану підприємства.
^

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

^ КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ


Ректор КНУТД

І.М. Грищенко

“ ” 2012 р.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»

Варіант № ___
^

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА (40 балів)


Дати визначення поняття (за кожне визначення по 4 бали):

Рахунки бухгалтерського обліку.

Зобов’язання підприємства.

Постійні витрати.

Добровільний аудит.

^ Написати формулу для розрахунку показника (за кожну формулу по 4 бали):

Беззбитковий обсяг реалізації в натуральному виразі.

Період одного обороту дебіторської заборгованості.

^ Скласти бухгалтерські проводки на підставі змісту господарських операцій

(за кожну проводку по 2 бали):

 1. Погашено з банківського рахунку заборгованість перед бюджетом в сумі 2 500грн.

 2. Оприбутковані на склад виробничі запаси з відстрочкою платежу вартістю 16 200грн.

 3. Нараховано дивіденди за результатами звітного року в сумі 1 000грн.

 4. Сформовано резерв відпусток адміністративному персоналу в сумі 4 128грн.

^ Сформулювати зміст господарської операції на підставі кореспонденції рахунків

(за кожну операцію по 2 бали):

а) Д 311 К 377

б) Д 201 К 631

в) Д 443 К 672

г) Д 141 К 311
^

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА (60 балів)


За результатами роботи 2008р. підприємство мало тимчасово вільні грошові кошти. Керівництвом було прийняте рішення купити облігації іншого підприємства на таких умовах:

 • строк погашення через п’ять років;

 • номінальна вартість облігацій – 40 000грн.;

 • фіксована ставка відсотка – 8% річних;

 • передбачуваний дохід – 6% річних;

 • собівартість придбання – 43 412грн.

Необхідно:

 1. (30 балів) Підготувати бухгалтерські проводки з відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій:

1.1. (10 балів) скласти графік амортизації дисконту або премії придбаної підприємством облігації;

1.2. (10 балів) з придбання інвестиції в січні 2009р.;

1.3. (10 балів) отримання річних процентів в 2009р., якщо виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року.

 1. (15 балів) Обґрунтувати джерела інформації, які необхідні для проведення аудиту фінансових інвестицій.

 2. (15 балів) Показати практичне застосування аудитором методичних прийомів при проведенні аудиту фінансових інвестицій підприємства.Затверджено на засіданні кафедри економіки, обліку і аудиту

протокол № __ від «__»________2012р. Зав. кафедри проф. Гречан А.П.
^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙПриймальна комісія оцінює письмові відповіді на іспиті абітурієнта (на кожне завдання окремо) за такими критеріями (табл. 1)

Таблиця 1

Критерії оцінювання робіт

^ Теоретичні завдання

Розкриття визначення економічної сутності понять (по кожному поняттю)

4 бали


Абітурієнт дав правильну і вичерпну відповідь щодо економічної сутності поняття

3 бали

Абітурієнт припустив деякі помилки у використання понятійного апарату

2 бали

Абітурієнт несуттєво помилився у використання понятійного апарату

1 бал

Абітурієнт суттєво помилився у використання понятійного апарату

0 балів

Абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь

Написання формул для розрахунку показників

(по кожній формулі)

4 бали


Абітурієнт правильно відобразив всі складові формули

3 бали

Абітурієнт припустив деякі неточності у відображенні складових формул або їх обґрунтуванні

2 бали

Абітурієнт припустився несуттєвих неточностей у відображенні складових формул або їх обґрунтуванні

1 бал

Абітурієнт припустився суттєвих неточностей у відображенні складових формул або їх обґрунтуванні

0 балів

Абітурієнт представив неправильно формулу або припустив суттєві помилки в ній

Складання бухгалтерських проводок на підставі змісту господарських операцій

(по кожній проводці)

2 бали

Абітурієнт правильно сформував бухгалтерську проводку на підставі змісту господарської операції

1 бал

Абітурієнт припустив деякі неточності при формуванні бухгалтерської проводки на підставі змісту господарської операції

0 балів

Абітурієнт неправильно сформував бухгалтерську проводку на підставі змісту господарської операції

Формулювання змісту господарських операцій на підставі кореспонденції рахунків

(по кожній кореспонденції)

2 бали

Абітурієнт правильно сформував зміст господарської операції на підставі представленої кореспонденції рахунків

1 бал

Абітурієнт припустив деякі неточності при формуванні змісту господарської операції на підставі представленої кореспонденції рахунків

0 балів

Абітурієнт неправильно сформував зміст господарської операції на підставі представленої кореспонденції рахунків
^ Практичні завдання

Складання бухгалтерських проводок за матеріалами конкретного підприємства

16-30 балів

Абітурієнт правильно розв'язав задачу з повним викладенням порядку її розв'язання та глибокою обґрунтованістю відповіді на основі складання бухгалтерських проводок за матеріалами конкретного підприємства

6-15 балів

Абітурієнт представив розв'язок задачі з допущенням кількох помилок у бухгалтерських проводках чи розрахунках і неповним викладенням порядку її розв'язання; часткове розв'язання задачі з неправильним викладенням міркувань щодо порядку розв'язання

0 -5 балів

Абітурієнт задачу не розв’язав або розв’язав неправильно

Обґрунтування джерел інформації, які необхідні для проведення аудиту

8-15

балів

Абітурієнт правильно визначив склад джерел інформації для проведення аудиту, охарактеризував детально складові, представив інформаційне значення для аудитора кожної із складових

0-7

балів

Абітурієнт не визначив склад джерел інформації для проведення аудиту або не охарактеризував складові

Визначення методичних прийомів для проведення аудиту на конкретному підприємстві

8-15

балів

Абітурієнт правильно визначив методичні прийоми для проведення аудиту та доцільність їх практичного використання

0-7

балів

Абітурієнт не визначив методичні прийоми для проведення аудиту та показав низький рівень розуміння можливості їх практичного використання


^ У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Загальна кількість балів отримана абітурієнтом переводиться викладачем у ECTS-оцінки та традиційні академічні оцінки за такою шкалою (табл. 2):

Таблиця 2

Загальні критерії оцінювання робіт

Оцінка за баловою шкалою

ECTS-оцінка

Традиційна академічна оцінка

90-100

A

5 (відмінно)

82-89

B

4 (добре)

75-81

C

67-74

D

3 (задовільно)

60-66

E

35-59

FX

2 (незадовільно)

1-34

F^

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

 1. 34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку; Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ; Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських орагніацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності. – К. : КНТ, 2009. – 324c.

 2. Атрилл П., МакЛейни Э. Управленческий учет для нефинансовых менеджеров / Пер. с англ.; Под ред. Каныгина С.Л. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 624с.

 3. Аудит. Методика документування: Кол.авторів. За заг. ред.. академіка АЕНУ, д.е.н., проф. І.І. Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2003. – 457с.

 4. Аудит. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Навч. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / С.П. Лозовицький (уклад.). – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – 129с.

 5. Бабіч В.В., Сагова С.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2006. – 282с.

 6. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624с.

 7. Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. Фінансовий облік-1: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана – К. : КНЕУ, 2006. – 320с.

 8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. – К.:Лібра, 2004. – 948с.

 9. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник – 2-ге вид.-К.: Лібра, 2004.- 704 с.

 10. Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навч. закладів. – К.: Лібра, 2005. – 986с.

 11. Голубнича Г.П. Економічний аналіз: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. П. Голубнича, Л. І. Панасенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ ”Київ. ун-т”, 2008. - 310 с.

 12. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит : Навч. посіб. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Знання: Львів. комерц. акад., 2007. – 443 с.

 13. Господарський кодекс України прийнятий 16.01.2003 р. № 436-ІV

 14. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Аудит: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Дніпропетровська держ. фінансова академія. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 182с.

 15. Дорош Н.І. Аудит: теорія і практика. – К.: Знання, 2006. – 495 с

 16. Друри К. Управленческий и производственныё учет: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ – Дана, 2002. – 1071 с.

 17. Економічний аналіз: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Кожанова Є. П., Отенко І. П., Сєрікова Т. М., Куліков П. М.]. - Х. : ВД ”ІНЖЕК”, 2009. - 338 с.

 18. Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дніпропетровська держ. фінансова академія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112с.

 19. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Жолнер; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т харч. технологій. - К. : Центр учб. л-ри, 2012. - 364 с.

 20. Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд / Т. О. Каменська. - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. - 499 с.

 21. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навчальний посібник.- Київ; Центр навчальної літератури,2004. – 440 с.

 22. Косміна Р.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / Ю.Д. Чацкіс (ред.). – К.: Вища школа, 2008. – 255с.

 23. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2004. – 568с.

 24. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998р. № 22.

 25. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 27.06.1997р. № 81.

 26. Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности. Утверждены приказом Государственного комитета промышленной политики Украины от 02.02.2001 г. № 47.

 27. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.

 28. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності. Затверджені наказом Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України від 22.05.2002р. №145.

 29. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті. Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2002р. № 65.

 30. Методичні рекомендації по виявленню ознак щодо неплатоспроможності підприємства і ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства. Затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006р. №14.

 31. Міжнародна федерація бухгалтерів. Стандарти аудиту та етики. – К.: ТОВ “Парітет-інформ”, 2003. – 712с.

 32. Мултанівська Т.В. Аудит: навч. посіб. / Мултанівська Т. В., Воінова Т. С., Вороніна О. О.; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2010. - 334 с.

 33. Нападовська Л.В., Бакурова О.А., Горностаєва В.М., Мазіна О.І., Мошковська О.А. Управлінський облік: Навч. посібник. – К.: КНТЕУ, 2006. – 346с.

 34. Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет: Монография. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304с.

 35. Основи Аудиту: Навч. посібн. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К.; Львів: «Каравела», «Новий Світ – 2000», 2002. – 504 с.

 36. Паланюк Н.А. Економічний аналіз: [навч. посіб. для студ. аграр. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації з екон. спец. галузі знань 0305] / Паланюк Н. А., Петренко В. Г.. - К. : Аграр. освіта, 2010. - 249 с.

 37. Петрик О.О. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К., 2003. – 260с.

 38. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації. Затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01.2001р. № 49/121.

 39. Рудницький В.С., Лозовицький С.П. Аудит: робочі документи аудитора: навч.-наочний посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. – Л.: ЛКА, 2007. – 216с.

 40. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: навч.посібн. – 3-тє випр. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

 41. Садовська І.Б. Фінансовий облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська, С. Г. Михалевич; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : ЛНТУ, 2011. - 510 с.

 42. Скирпан О.П., Палюх М.С. Фінансовий облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тернопільський національний економічний ун-т. – Т.: ТНЕУ, 2008. – 407с.

 43. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 526с.

 44. Сопко В.В., Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б. Організація і методика проведення аудиту: Навч.-практ. посіб. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2006. – 576с.

 45. Сухарева Л.О. Аудит: оцінка ефективності бухгалтерського контролю / Л. О. Сухарева, А. М. Садекова; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 214 с.

 46. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. Ткаченко; М-во освіти і науки молоді та спорту України. - К. : Алерта, 2011. - 973 с.

 47. Управлінський облік / Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков. Пер. з англ. 5-те канад. вид. О.Григораша, О. Рахубовського, Н. Краснік та ін. Наук. ред. пер. Н.П. Краснік. – К.: Міленіум, 2002. – 974с.

 48. Управлінський облік: навч.-практ. посіб.|[для студ. вищ. навч. закл.] / І. О. Лукашова [та ін.]; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, [Ін-т обліку і фінансів], Каф. бух. обліку. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. - 225 с.

 49. Усач Б.Ф., Душко З.О., Колос М.М. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 295с.

 50. Цивільний Кодекс прийнятий 16.01.2003 р. № 435-ІV

 51. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО, 2002. – 200с.

 52. Швиданенко Г. О. Бізнес-діагностика підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, А. І. Дмитренко, О. І. Олексюк; [редкол.: А. П. Наливайко (голова) та ін.]; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» — К.: КНЕУ, 2008. — 339 с.:

 53. Шевчук В. О. Аудит: підручник / Шевчук В. О., Пожарицька І. М., Сурніна К. С.; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохоронного та курортного буд-ва. - Сімф. : АРІАЛ, 2011. - 217 с.


Програму підготували:

Чумаченко Микола Григорович, доктор екон. наук., професор, академік

Гречан Алла Павлівна, доктор економічних наук, проф.

Бондаренко Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доц.

Колос Ірина Василівна, канд. екон. наук, доц.

Скачать 346.53 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты