Домой

В форму поиска на
Скачать 372.37 Kb.
НазваниеВ форму поиска на
страница1/2
Дата02.03.2013
Размер372.37 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Перелік умовних позначень
ВСТУП Актуальність теми.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і завдання дослідження.
Об’єктом дослідження є
Методи дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів.
Практичне значення одержаних результатів.
Особистий внесок здобувача.
Апробація результатів дисертації.
Структура та обсяг дисертації.
У теоретичній сфері
У методологічному аспекті
У прикладному напрямі
Список використаних джерел
Подобные работы:
  1   2ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО механізмУ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ В національноМУ господарствІ україни

Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайте


http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.


ЗМІСТ


Перелік умовних позначень ……………………………………………………...

3

Вступ ………………………………………………………………………………

5

Розділ 1. Теоретико-методичні засади вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в системі національного господарства

13

1.1. Теоретико-методичні аспекти вдосконалення організаційно-економічних відносин та відносин власності у розвитку фондового ринку ………………...

13

1.2. Механізм регулювання фондового ринку у національному господарстві .

44

1.3. Вплив регіоналізації фондового ринку на управління національним господарством ………………………………………………………………….....

54

Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………

65

Розділ 2. Розвиток економічного механізму фондового ринку в національному господарстві України……………………………………………

68

2.1. Конкурентоспроможність фондового ринку в системі управління національним господарством …………………………………………………….

68

2.2. Роль фондового ринку в капіталізації національного господарства України …………………………………………………………............................

75

2.3. Інформаційна складова розвитку фондового ринку в національному господарстві ……………………………………………………………………….

99

2.4. Порівняльний аналіз економічного механізму фондових ринків окремих країн та України …………………………………………………………………..

121

Висновки до розділу 2 …………………………………………………………..

132

Розділ 3. Напрями вдосконалення механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України ………………………………………......

134

3.1. Концептуальна характеристика розвитку фондового ринку в системі національного господарства ……………………………………………………..

134

3.2. Інституційне забезпечення стратегічних напрямів удосконалення механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві ……….

152

3.3. Пріоритетні шляхи вдосконалення механізму фондового ринку в системі національного господарства ……………………………………………………..

164

Висновки до розділу 3 ……………………………………………………………

178

Висновки ………………………………………………………………………......

180

Додатки ……………………………………………………………………………

184

Список використаних джерел ……………………………………………………

229

^ Перелік умовних позначень


АМК – Антимонопольний комітет України

АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії

АТЕС – Асоціація Організації азійсько-тихоокеанського співробітництва

АФБ – Американська фондова біржа

ДКЦПФР – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДПА – Державна податкова адміністрація України

ЄБРР – Європейський банк реконструкції та розвитку

КМФБ – Київська міжнародна фондова біржа

КЦПБ – Комісія з цінних паперів та бірж

МВФ – Міжнародний валютний фонд

НАФТА – Північноамериканська зона вільної торгівлі

НЙФБ – Нью-Йоркська фондова біржа

ОЧЕС – Організація Чорноморського економічного співробітництва

ПФБ – Придніпровська фондова біржа

ПФТС – Перша фондова торговельна система

СБ – Світовий банк

СОТ – Світова організація торгівлі

ТІС – торгово-інформаційна система

ТНК – транснаціональна компанія

УМВБ – Українська міжбанківська валютна біржа

УМФБ – Українська міжнародна фондова біржа

УФБ – Українська фондова біржа

ФПГ – фінансово-промислова група

CESR – Комітет європейських регуляторів з цінних паперів

DTC – Депозитарна трастова компанія

ESC – Європейський комітет з цінних паперів

IFS – Міжнародна фінансова корпорація

ІОSCO – Міжнародна організація комісій з цінних паперів

ІРО – первинне публічне розміщення цінних паперів

NASDAQ – Позабіржовий ринок комп’ютерного котирування США

NSCC – Корпорація з клірингу цінних паперів

OESD – Організація економічного співробітництва та розвитку

SWIFT – Всесвітня спілка міжбанківських фінансових телекомунікаційних мереж

UFFE – Англійська біржа пшениці

UKRDAQ – Організована система торгівлі цінними паперами на комп’ютерній основі (тобто електронна біржа)


^ ВСТУП


Актуальність теми. Структура національного господарства України визначається домінуванням приватної власності, що стримує розвиток акціонерної форми і характеризується низькоефективним державним механізмом регулювання. Відтворювальні складники не мотивують випереджаючого розвитку сфери нематеріального виробництва і фактично сприяють утворенню монопольних надприбутків як в окремих галузях, так й інших народногосподарських ланках. Для ефективної структурної перебудови економіки необхідне кардинальне реформування відносин власності – насамперед через економічні механізми розвитку підприємств і фондового ринку.

Фондові ринки розвинених держав, у тому числі країн ЄС, відносяться до найефективніших факторів піднесення економіки. На частку цих ринків, зокрема, припадає більшість потреб у фінансових ресурсах.

В Україні сформувалася протилежна ситуація. Фондовий ринок монополізовано банківським сектором фінансово-промислових груп, і тому він не є конкурентним на фінансовому ринку. Існуюче економічне середовище обмежує роль фондового ринку в механізмі фінансування підприємств, що загалом не властиве ринковому господарству. Заходи державних регуляторів та уряду недостатньо дієві і не знімають існуючих обмежень у функціонуванні й розвитку фондового ринку.

Макро- і мікроекономічні процеси в економіці та методи їх регулювання, у тому числі через механізми розвитку фінансового і фондового ринків, розглядались у роботах Барановського О., Бурмаки М., Б’юкенена Дж., Гаврилишина Б., Геєця В., Данилишина Б., Дяченко Я., Жаліла Я., Кваснюка Б., Кейнса Б., Кіреєва С., Кондрашихіна А., Корецького М., Корнєєва В., Ламфалузі О., Лук’яненка Д., Луцишиної З., Лютого І., Маршалла А., Марковіца Г., Міркіна Я., Мітюкова А., Мозгового О., Мочерного С., Мусіної Л., Нікбахта Є., Норда Д., Нельсона Р., Рубцова Б., Самуельсона П., Сіденка В., Скічка О., Сороса Р., Тьюлза Р., Фрідмана М., Федоренка А., Чижової В., Шарпа У., Шелудько В. та інших авторів. Слід відзначити, що у вітчизняних публікаціях системні дослідження з проблеми представлені недостатньо. Нез’ясованість закономірностей функціонування фондового ринку в національному господарстві залишається однією з важливих причин стримування його розвитку.

З огляду курсу на прискорення соціально-економічного розвитку та євроінтеграцію, набуває актуальності розробка напрямів і шляхів удосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України. Постановка відповідних завдань обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Здійснені автором розробки є складовою частиною комплексних досліджень, що виконувались у рамках бюджетної науково-дослідної роботи фундаментального характеру Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України з теми “Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку” (державний реєстраційний номер 0106U005193(39). Роль автора полягала в розробці теоретико-методичних аспектів удосконалення організаційно-економічних відносин і відносин власності в розвитку фондового ринку та механізму його регулювання в національному господарстві з урахуванням тенденцій регіоналізації.

В рамках науково-дослідної роботи прикладного характеру Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України з теми “Інноваційна трансформація соціально-економічного розвитку України на основі оптимізації системи ресурсного забезпечення національної економіки: прогноз технологічного розвитку економіки України з урахуванням світових інтеграційних процесів. Дослідження проблем модернізації національного господарства в контексті світових тенденцій сталого розвитку” (державний реєстраційний номер 0106U005261(48) автор розробив прикладні аспекти напрямів удосконалення механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України на базі належного інституційного забезпечення.

Крім цього, автором обґрунтовано шляхи розвитку економічного механізму фондового ринку в національному господарстві з досягнення його конкурентоспроможності в рамках наукової доповіді “Фінансові механізми забезпечення економічного зростання”.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад розвитку фондового ринку, розробка напрямів та шляхів удосконалення економічного механізму його функціонування і відповідного інституційного забезпечення в національному господарстві з урахуванням євроінтеграційних процесів.

Відповідно до мети автор поставив такі завдання:

 • поглибити теоретико-методичні засади розвитку фондового ринку на основі вдосконалення організаційно-економічних важелів та реформування відносин власності в національному господарстві;

 • розкрити особливості формування механізму регулювання фондового ринку в національному господарстві;

 • визначити вплив регіоналізації фондового ринку на управління національним господарством;

 • розкрити системну сутність конкурентоспроможності фондового ринку України в контексті управління національним господарством;

 • виявити роль фондового ринку в капіталізації підприємств і народного господарського комплексу загалом;

 • розкрити інформаційну складову розвитку фондового ринку;

 • поглибити концептуальну характеристику розвитку фондового ринку в системі національного господарства;

 • розвинути інституційне забезпечення та визначити пріоритетні шляхи вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку фондового ринку.

^ Об’єктом дослідження є процес становлення та розвитку економічного механізму фондового ринку в національному господарстві України.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві.

^ Методи дослідження. Методичною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення й прикладні наукові розробки провідних вітчизняних та зарубіжних учених і фахівців щодо макро- й мікроекономічних процесів в економіці у сфері вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві, законодавчі та нормативні акти України і держав ЄС.

Дослідження здійснювалось на засадах системного підходу з використанням наукових методів аналізу та синтезу (для обґрунтування процесів формування економічного механізму розвитку фондового ринку України в системі національного господарства); об’єктно-суб’єктного (для розуміння концептуальної характеристики ринку), діалектичного (для обґрунтування руху України до державно-монополістичної стадії, інформаційної економіки та економіки знань), порівняльного аналізу (для визначення параметрів і часових меж розбудови дієвого фондового ринку в національному господарстві), графічного (для оцінки потенціалу розвитку фондового ринку), узагальнення (при аналізі становлення і розвитку механізму регулювання фондового ринку на глобальному і регіональному рівнях), абстрагування (при визначенні організаційно-економічних відносин функціонування фондового ринку), логічного (для оцінки впливу розвитку фондового ринку на реформування економіки на базі досвіду окремих країн).

Інформаційною базою досліджень є: закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстату України, Фонду державного майна України, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Держфінпослуг, НБУ, інших міністерств і відомств; широке коло вітчизняних і зарубіжних літературних джерел з питань функціонування фінансово-економічних відносин та вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві на макро- і мікрорівнях.

Крім цього, використані відомості з інформаційних бюлетенів та сайтів українських фондових бірж, нормативні, звітні, фактологічні матеріали, експертні оцінки результатів фінансово-економічної діяльності глобальних та регіональних фінансово-економічних організацій, країн ЄС, Південної Кореї, Російської Федерації, дослідження Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, аналітичні доповіді на електронних носіях.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є теоретико-методичні підходи до вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку, визначення відповідних стратегій та пріоритетів й обґрунтування їх інституціонального забезпечення.

Найбільш суттєві результати, які характеризують наукову новизну роботи, полягають у наступному:

вперше:

 • розроблено теоретико-методичні засади розвитку фондового ринку в системі національного господарства через забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання. Обґрунтовано організаційно-економічні передумови реформування відносин власності щодо підвищення ефективності функціонування фондового ринку;

удосконалено:

 • методичні підходи до формування механізму регулювання фондового ринку, які, на відміну від існуючих, передбачають посилення ролі держави у забезпеченні прав власності людини-працівника, людини-власника безпосередньо на підприємстві;

 • класифікацію факторів розвитку фондового ринку України в національному господарстві, що, на відміну від існуючих, ураховує необхідність регулювання забезпечення прав власності людини-працівника;

 • методичну схему оцінки інформаційної складової розвитку фондового ринку, яка, на відміну від існуючих, передбачає застосування більш широкої бази, включаючи прозорість та доступність до ринку фізичних осіб, а також програмну узгодженість із державними регуляторами;

 • концептуальні положення інституціонального забезпечення розвитку фондового ринку, що, на відміну від існуючих, базуються на дотриманні прав громадян на об’єкти власності, на прозорій системі забезпечення зазначених прав, демонополізації, детінізації економіки та впровадженні адекватних принципів корпоративного управління;

набули подальшого розвитку:

 • методичний підхід до системної розробки стратегічних напрямів і пріоритетних шляхів удосконалення економічного механізму фондового ринку, який підпорядкований розв’язанню завдань структурної перебудови економіки, забезпечення ефективної діяльності незалежних державних регуляторів, приведення стану об’єктів і відносин власності у відповідність до вимог європейських стандартів;

 • класифікація факторів впливу регіоналізації на управління національним господарством, яка, на відміну від існуючих, передбачає приведення економічних підсистем підприємств і фондового ринку до європейського рівня конкурентоспроможності;

 • методика підвищення дієвості фондового ринку в капіталізації національної економіки, що, на відміну від існуючої, передбачає зміни інституціонального середовища.

^ Практичне значення одержаних результатів. Розробки автора використані в рамках його участі як експерта при розгляді проектів законів “Стратегія національної безпеки України”, “Про засади національних інтересів України” (Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України, вересень 2006 р.) та при підготовці доповіді в зазначеному комітеті з проблем оборонно-промислового комплексу на тему “Роль держави і фондового ринку в розбудові конкурентоспроможної моделі оборонно-промислового комплексу України”, листопад 2006 р. (довідка № 04-23/15-843 від 17.10.08).

Крім того, вони використані у дослідженнях Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (довідка № 01-11/767 від 15.10.08).

Основні наукові результати дослідження використовуються також у навчальному процесі економічного факультету Київського гуманітарного інституту при викладанні курсів „Фондовий ринок” і „Ринок фінансових послуг” (довідка № 3072 від 17.10.08).

^ Особистий внесок здобувача. Дослідження є самостійно виконаною завершеною працею щодо вирішення наукового завдання – розробки методичних і практичних підходів до стратегічних напрямів і шляхів удосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку України в національному господарстві з урахуванням інтеграції до фондових ринків країн ЄС. Опубліковані праці містять наукові результати, положення, висновки та пропозиції, які отримані особисто автором і відображають його конкретний внесок в економічну науку в частині вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в системі національного господарства. Наукові положення, висновки й рекомендації одержані автором самостійно.

^ Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних науково-практичних конференціях „Стратегія забезпечення сталого розвитку України” (20 травня 2008 р., м. Київ), „Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах” (17 травня 2007 р., м. Київ), „Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні” (13–14 квітня 2006 р., м. Київ).

Публікації. Результати дослідження знайшли відображення у 8 статтях, надрукованих у наукових фахових виданнях, а також 3 тезах доповідей на конференціях загальним обсягом 4,25 друк. арк.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 183 стор. комп’ютерного тексту, в тому числі 3 таблиці, з них 2 повністю займають площу сторінки, та 4 рисунки. Список використаних джерел із 174 найменувань займає 19 стор., 15 додатків розміщені на 45 сторінках.


Висновки


У дисертації розв’язано науково-прикладне завдання – удосконалення теоретико-методичних підходів та розробки на їх основі інституційного забезпечення стратегічних напрямів і пріоритетних шляхів розвитку економічного механізму фондового ринку в національному господарстві з урахуванням євроінтеграційних пріоритетів. Авторський підхід відрізняється від інших тим, що фінансово-економічний результат діяльності фондового ринку в системі національного господарства поставлено в залежність від ефективного державного регулювання забезпечення прав власності людини-працівника, людини-власника безпосередньо на підприємстві та через механізми фондового ринку на основі розвитку всіх складових інституційного середовища. Це дозволило зробити наступні висновки та пропозиції.

^ У теоретичній сфері:

1. Сформульовано положення щодо розвитку фондового ринку на основі вдосконалення регулювання організаційно-економічних важелів та реформування відносин власності. Сукупність відповідних теоретико-методичних положень та заходів стосується визначення відносин між юридичними і фізичними особами з приводу створення фондового ринку, формування його організаційної інфраструктури та систем управління й регулювання, а також відносин між суб’єктами стосовно привласнення об’єктів власності через інфраструктуру фондового ринку.

2. Визначено комплекс передумов удосконалення економічного механізму фондового ринку, які передбачають трансформацію інституційного забезпечення. Доведено, що негативним аспектом формування організаційно-економічних відносин щодо фондового ринку в сучасних умовах стало помітне витіснення фінансово-промисловим капіталом та наднаціональними і наддержавними регулятивними органами існуючих державних регуляторів.


^ У методологічному аспекті:

1. Визначено, що конкурентоспроможність національного фондового ринку – це його здатність в умовах ринкової економіки та прозорого розподілу суспільного продукту надавати фінансові послуги за міжнародними стандартами і в перспективі реально підтримувати та підвищувати доходи власників, у першу чергу міноритарних акціонерів. Роль фондового ринку доповнюється створенням фінансових інструментів для впровадження економіки знань та системи генерування і миттєвої передачі інформації.

2. Виявлено, що в монополізованій тіньовій економіці, для якої характерні неприродні коливання дохідності, неузгодженість нормативів прибутковості залежно від обсягів створеної доданої вартості та відсутність необхідної конкурентної, структурної, цінової й податкової політики, створення дієвого механізму фондового ринку стає достатньо проблематичним. Тіньові фінансові схеми, які сьогодні існують в економіці України, не потребують такого сучасного механізму, як фондовий ринок.

3. Обґрунтовано, що дієвий фондовий ринок сприятиме здешевленню банківських позик. Його завданням є спрямування перспективних наукових результатів на формування і розвиток економіки знань та повернення вітчизняного людського капіталу з-за кордону, передусім у сферу високотехнологічних галузей на основі забезпечення високого рівня капіталізації акцій, підприємств і економіки в цілому.

4. Розкрито, що створення технологічних кластерів у сферах наноелектроніки, наноматеріалів, нанотехніки потребує сучасного фінансового механізму, яким у розвинених країнах є фондовий ринок. За допомогою його інструментів формується економіка знань. Для цього необхідна розробка і впровадження обґрунтованих нормативів розподілу валового прибутку, обсягів капітальних вкладень у високотехнологічні галузі та прискорений розвиток конкурентоспроможних національних фінансово-промислових груп.

5. Доведено, що для реалізації ефективної конкурентної моделі фондового ринку, якої потребує Україна, та її інформаційної складової, слід ураховувати тенденції на глобальних і регіональних фондових ринках щодо швидкості руху капіталу, синхронної зі швидкістю руху інформації.

^ У прикладному напрямі:

1. Здійснено обґрунтування концептуальних засад розвитку фондового ринку в системі національного господарства, що передбачає трансформацію відповідних інститутів.

2. Визначено шляхи вдосконалення механізму організаційно-економічних відносин та відносин власності фондового ринку на основі ефективного державного регулювання і забезпечення прав власності. Одним із результатів стане можливість отримувати додану вартість від генерування знань у власній країні, а не за її межами за рахунок реалізації ефективних фінансових (венчурних) схем швидкої комерціалізації знань через інвестування в наукоємні галузі.

3. Запропоновано інституційне забезпечення стратегічних напрямів удосконалення механізму розвитку фондового ринку. Визначено, що для оптимальної інтеграції фондового ринку України до міжнародних фондових ринків, насамперед країн ЄС, з урахуванням національних інтересів необхідно розробити і впровадити конкурентоспроможну модель і стратегію розвитку фондового ринку.

Доведено доцільність розробки Плану дій з інтеграції фондового ринку України до фондових ринків країн ЄС із залученням представників Європейського комітету з цінних паперів (ESC) та Комітету європейських регуляторів з цінних паперів (CESR).

4. Розроблено пріоритетні шляхи вдосконалення механізму фондового ринку в системі національного господарства та необхідні заходи щодо їх реалізації.

Встановлено, що ключовим фактором розвитку фондового ринку є регулювання відносин економічної власності. Оскільки український фондовий ринок перебуває на найнижчій стадії розвитку ринку акціонерного капіталу, він не мотивує потребу в становленні й тим більше вдосконаленні організаційно-економічних відносин.

5. Обґрунтовано, що оптимальна реалізація напрямів розбудови конкурентоспроможного фондового ринку можлива шляхом створення дієвого державного регулятора, здатного підвищити ефективність інфраструктури фондового ринку та адаптувати вимоги міжнародних регуляторів до національних інтересів України; демонополізації економічної і фінансової систем, їх детінізації; створення умов для розвитку акціонерної форми капіталу (корпоративної власності), яка має поширитись на більшу частину загального обсягу виробництва; володіння в закритих і відкритих акціонерних товариствах засобами виробництва людиною-працівником, людиною-власником; упровадження принципів корпоративного управління; забезпечення ефективності інституційних інвесторів – страхових компаній, пенсійних фондів та інших.

  1   2

Скачать 372.37 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты