Домой

Лекція (тема доповіді)
Скачать 110.62 Kb.
НазваниеЛекція (тема доповіді)
Дата22.02.2013
Размер110.62 Kb.
ТипЛекція
Подобные работы:
Тема

Лекція (тема доповіді)

П.І.Б. студента

Дата

1. Інформаційні та програмні ресурси. Територіально – розподілені системи та середовища. Основні поняття

1.Програмні і апаратні платформи створення розподілених систем (РС) на базі архітектури "client-server".
Боклан Іван

Гр. ТІ-62М


Бондар Андрій

Гр. ТІ-61м28.09.2011


12.10.2011

2.Трирівнева організація, взаємодія клієнтської та серверної частини.


3.Особливості розподілених систем, які визначають набір програмних технологій їх розробки (розподіленість архітектури технічних засобів, розподіленість виконуваних функцій, розподіленість даних). Концепції побудови та архітектури РС. Класифікація РС.


1.Концепції побудови та функціонування. Паралельні обчислювальні системи (ПВС). Стандартизація, інтегруємість, паралельність активних процесів, інтелектуальність, відкритість, гнучкість, модульність, колективність ведення проектних робіт, управляємість, підтримка якості служб, безпека та прозорість. Середовище, інструментарій та технології програмування в розподілених системах.


2.Огляд основних підходів для WWW-технологій. Технології Іntranet як базові архітектурні принципи побудови корпоративних систем. Аналіз взаємовідносин технологій Internet, intranet и extranet. Шари "GUI", "Business Logics" (процедури та маршрути виконання обчислювальних процесів). Технологія .Net, Web- сервіси, технології Java.


2. Зв'язок

1.Рівні протоколів, які використовуються в розподілених інформаційних системах та відповідність моделі OSI. Низькорівневі протоколи. Фізичний рівень. Канальний рівень. Мережевий рівень.
Губін Олексій

Гр. ТІ-61м

(допрацювати)


Килівник Алла

Гр. ТІ-62м12.10.2011


12.10.2011

2.Транспортні протоколи.


3.Протоколи верхнього рівня. Сеансові протоколи та протоколи представлення. Прикладні протоколи. Протоколи проміжного рівня.

1.Віддалений виклик процедур.


2.Звернення до віддалених об’єктів. Розподілені об’єкти. Прив’язка клієнта до об’єкта. Статичне та динамічне звернення до методів. Передача параметрів.


3.Зв'язок за допомогою повідомлень.


4.Зв'язок на основі потоків даних. Підтримка безперервних середовищ. Потік даних. Потоки даних та якість обслуговування. Синхронізація потоків даних. Механізми синхронізації.


3. Процеси

1.Потоки виконання.
Кузін Ігор

Гр. ТІ-62м


Рижаєв Віктор

Гр. ТІ-61м19.10.2011

2.Клієнти. Інтерфейси користувача. Клієнтське програмне забезпечення та забезпечення прозорості розподілу.


3.Сервери. Загальні питання розробки. Сервери об’єктів.


1.Перенос коду. Підходи до переносу коду. Перенос та локальні ресурси. Перенос коду в гетерогенних системах. Приклад - D’Agent.


2.Програмні агенти. Програмні агенти в розподілених системах. Технології агентів.


4. Іменування.

1.Поіменовані сутності. Імена, ідентифікатори та адреси. Простори імен. Реалізація просторів імен. Приклад – система доменних імен. Приклад - Х.500.
Собко Дмитро

Гр. ТІ-62м


Тхоровський Ігнат

Гр. ТІ-61м
26.10.2011

2.Розміщення мобільних сутностей. Іменування та локалізація сутностей. Прості рішення.3.Підходи з використанням базової точки. Ієрархічні підходи.


4.Видалення сутностей, на які відсутні посилання. Проблеми об’єктів, на які відсутні посилання. Підрахунок посилань. Організація списку посилань. Ідентифікація сутностей, на які відсутні посилання.


5. Синхронізація

1.Синхронізація годинників. Фізичний годинник. Алгоритми синхронізації годинників.
Богомолов Сергій

Гр.ТІ-61м


Буртовий Сергій

Гр. ТІ-61м28.10.2011

2.Логічні годинники. Відмітки часу Лампорта. Векторні відмітки часу.


3.Глобальний стан.


1.Алгоритми голосування. Алгоритм забіяки. Кільцевий алгоритм.


2.Взаємне виключення. Централізований алгоритм. Розподілений алгоритм. Алгоритм маркерного кільця. Порівняння трьох алгоритмів.


3.Розподілені транзакції. Модель транзакцій. Класифікація транзакцій. Реалізація. Управління паралельним виконанням транзакцій.


6.Несуперечливість та реплікація


1.Несуперечливість та реплікація Огляд. Корисність реплікації. Реплікація об’єктів. Реплікація як метод масштабування.
Донець Анни

Гр.ТІ-61м


Завдовєєва Олена

Гр.ТІ-61м28.10.2011

2.Моделі несуперечливості, які орієнтовані на дані. Сувора несуперечливість. Лінеарізуємість та послідовна послідовна несуперечливість. Причинна несуперечливість. Несуперечливість FIFO. Слаба несуперечливість. Вільна несуперечливість. Поелементна несуперечливість. Порівняння моделей несуперечливості.


1.Моделі несуперечливості, які орієнтовані на клієнта. Потенційна несуперечливість. Монотонне читання. Монотонний запис. Читання особистих записів. Запис за читанням. Реалізація.


2.Протоколи розподілення. Розміщення реплік. Розповсюдження оновлень. Епідемічні протоколи.


3.Протоколи несуперечності. Протоколи на базі на базі первинної копії. Протоколи реплікує мого запису. Протоколи узгодження кешів.


7. Відмовостійкість

1.Поняття відмовостйкості. Основні концепції. Моделі відмов. Маскування помилок за допомогою надлишковості.
Карпович Олександра

Гр.ТІ-61м


Мочалкіна Ксенія

Гр.ТІ-61м02.11.2011

2.Відмовостійкість процесів. Питання розробки. Маскування помилок та реплікація.


3.Надійність та зв'язок клієнт-сервер. Наскрізна передача. Семантика RPC при наявності помилок.


1.Надійна групова розсилка. Базові схеми надійної групової розсилки. Масщтабуємість надійної групової розсилки. Атомарна групова розсилка.


2.Розподілене підтвердження. Двофазове підтвердження. Трифазове підтвердження.


3.Відновлення. Основні поняття. Створення контрольних точок. Протоколювання повідомлень.


8. Захист

1.Питання розробки системи захисту. Криптографія.
Нехін Андрій

Гр.ТІ-61м


Фігурна Олена

Гр.ТІ-61м09.11.2011

2.Захищені канали. Аутентифікація. Цілісність і конфедеційність повідомлень. Захищена групова взаємодія.


3.Контроль доступу. Загальні питання контролю доступу. Брандмауери.


1.Управління захистом. Управління ключами.


2.Захист в електронних платіжних системах. Приклад використання засобів захисту.


9. Розподілені системи об’єктів


1.Глобальна архітектура. Об’єктна модель. Сховище інтерфейсів та реалізацій. Служби CORBA.
Богатирьова М.

Гр. ТІ-62м


Лаврушкін С.

Гр. ТІ-62м11.11.2011

2.Архітектура DCOM. Об’єктна модель. Бібліотека типів та системний реєстр. Служби DCOM.


3.Архітектура Globe. Прив’язка процесу до об’єктів. Служби Globe. Порівняння систем CORBA, DCOM та Globe.


10. Розподілені файлові системи


1.Розподілені файлові системи. Операційні системи.
Охріменко О.

Гр.ТІ-62м


Рублевська В.

Гр. ТІ-62м

11.11.2011

2.Мережева файлова система компанії Sun.


3.Файлова система Coda. Plan9 – ресурси як файли. xFS - файлова система без серверів. SFS – масштабуємий захист.


4.Порівняння розподілених файлових систем.


11. Розподілені системи документів


1.World Wide Web
Яцук О.

Гр. ТІ-62м16.11.2011

2.Lotus Notes


3.Порівняння WWW та Lotus Notes


12. Розподілені системи узгодження


1.Розподілені системи узгодження. Моделі узгодження.
2.TIB/Rendezvous.


3.Jini.


4.Порівняння TIB/Rendezvous та Jini.


13. Підтримка розробки розподілених середовищ колективної роботи


1. Основні поняття
2. Основні підходи до побудови Web- прикладних програм та компонент


3. Дескриптор розгортання Web- прикладних програм та компонент


4. Реалізація Web- контейнерів


14. Підтримка розробки розподілених прикладних систем в Microsoft .NET Framework


1.Проміжне середовище в Microsoft .NET Framework. Опис інтерфейсу програмної компоненти. Сервіси.
2.Мова та схеми XML. SOAP: мова повідомлень розподіленої системи. WSDL: опис інтерфейсу програмної компоненти.


3.Сериалізація графа об’єктів. Методи сериалізації на прикладі .NET Framework. Класи сериалізації XmlSerializer, SoapFormatter та BinaryFormatter.


1.MSMQ – проміжне середовище обміну повідомленнями. Служба обміну повідомленнями MSMQ. Необхідна інфраструкту ра для використання MSMQ. Використання служби повідомлень MSMQ в розподілених системах. Використання черг повідомлень MSMQ в .NET Framework.


2.Проміжне середовище COM+ та служба Enterprise Services. Загальний опис проміжного середовища COM+. Сервіси COM+. Використання середовища COM+ в прикладних програмах .NET Framework.


3.Проміжне середовище веб служб ASP.NET. Загальні дані про веб служби ASP.NET. Використання розширення WSE. Створення веб служб в середовищі .NET Framework. Реалізація нестандартного розширення WSE. Менеджер записів користувачів.


1.Проміжне середовище .NET Remoting. Архітектура середовища .NET Remoting. Конфігурування середовища .NET Remoting. Веб-служби в .NET Remoting. Канал середовища в Remoting. Створення нестандартного канала.


2.Забезпечення безпеки розподілених систем в .NET Framework. Політика безпеки. Механізми забезпечення безпеки. Безпека проміжних середовищ .NET Framework.


3.Використання проміжних середовищ. Взаємозв’язок проміжних середовищ. Порівняння технологій створення розподілених систем.


15. Model-Driven Architecture (MDA)


1.Інструментальні засоби розробки розподілених систем. Призначення UML. Основні поняття UML. Випадки використання (use case). Святи. Типи, атрибути и системні елементи. Обов’язковість . Діаграма UML.
2.Model-Driven Architecture (MDA). Семантика UML. Причини невикористання мови IDL. OCL . Meta Object Facility (MOF). Метадані в OMG и чотирирівнева архітектура метаданих.


3.Структура моделей OMG. Специфікація MOF. MOF Model . Класи. Асоціації. Посилання. Типи даннях. Пакети. Взаємозв’язок між класами. Відображення MOF-н. IDL.Інтерфейси MOF. Можливі використання MOF. XMI .


1.Common Metadata Warehousing (CMW). Структура CWM. Призначення та спосіб використання CWM. Сценарії використання CWM. Сценарій ETL. Сценарій OLAP. Сценарій Questionnaire (анкетування). Сценарій адміністрування. Підмоделі метамоделі CWM.


2.Основи MDA. Основні поняття MDA. Стандартизація галузевих моделей. Загальні СервісиСкачать 110.62 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты