Домой

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Скачать 136.94 Kb.
НазваниеПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата22.02.2013
Размер136.94 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Архітектура комп’ютерних мереж (КМ).
Топологія локальних мереж.
Корпоративні мережі.
Периферійні пристрої, призначення, класифікація.
Пристрої реєстрації текстової інформації.
Послідовні друкуючі пристрої.
Струменеві принтери.
Лазерні принтери.
Алфавітно-цифрові дисплеї.
Характеристики і параметри відеосистеми.
Маніпулятор типу мишка.
CD-ROM накопичувачі.
Різновид компакт- дисків.
Характеристики і програмне забезпечення сканерів.
Форми зображення інформації. Характеристики електричних сигналів
Логічні основи побудови елементів
Схемотехніка цифрових елементів.
Схемотехніка цифрових вузлів
Схемотехніка аналогових та комбінаторних вузлів.
Джерела живлення ЕОМ
...
Полное содержание
Подобные работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”______________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05010203, 8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи
Донецьк, ДонНТУ, 2012р.

Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною програмою для напряму 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”.

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст


  1. Комп’ютерні мережі.


^ Архітектура комп’ютерних мереж (КМ). Історія розвитку КМ, іх основні складові елементи. Інфраструктура КМ. Еталоні моделі КМ. Середовища та канали передачі даних в КМ. Фізичний рівень КМ. Середовища та канали передачі даних в КМ. Функції та структура засобів введення, передачі та прийому даних.

^ Топологія локальних мереж. Еталона модель взаїмодії відкритих систем локальної мережі. Топології комп’ютерних мереж. Методи доступу до кабелю мереж.

Мережні засоби. Канальний рівень ЛМ. Підрівень управління логічним каналом (Стандарт ІЕЕЕ 802.2).

Стандарти локальних мереж. Стандарти Ethernet (ІЕЕЕ 802.3), апаратне та програмне забезпечення. Стандарт ІЕЕЕ 802.4, апаратне та програмне забезпечення. Кільцеві мережі стандарту ІЕЕЕ 802.5, їх апаратне та програмне забезпечення. Топологія, апаратне та програмне забезпечення мереж стандарту ІЕЕЕ802.6.

Стандарти швидкісних локальних мереж. Топологія, апаратне та програмне забезпечення швидкісних мереж стандартів FDDI, 100VGAniLan, Fast Ethernet. Мережі Gigabit Ethernet. Стандарти мереж на радіоканалах.

Глобальні мережі. Комунікаційні системи ГМ. Протоколи і стандарти мережного рівня ГМ, Маршрутизація в ГМ.

^ Корпоративні мережі. Організація взаємодії абонентських систем. Топологія та протоколи корпоративних мереж. Транспортний рівень комп’ютерних мереж. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж. Заключення.


1.2 Периферійні пристрої.


^ Периферійні пристрої, призначення, класифікація. Автоматизовані системи, їх різновид. Чотири рівня компютерної системи. Архітектура персонального компютера, основні і додаткові периферійні пристрої. Класифікація периферійних пристроїв

^ Пристрої реєстрації текстової інформації. Засоби вводу/виводу з документів. Класифікація друкуючих пристроїв. Способи реєстрації інформації: струменевий, термічний, електрофотографічний.

^ Послідовні друкуючі пристрої. Основні вузли послідовних друкючіх пристроїв: вузол формування і реєстрації символа, вузол перміщування каретки, вузол подавання бумаги, буферний запамятовуючий прстрій, пристрій керування і синхронізації.

^ Струменеві принтери. Загальна характеристика. Пєзоелектричний метод друку. Метод газових бульбашок. Метод додаткового управління каплею. Основні есплуатаційні характеристики.

^ Лазерні принтери. Будова і принцип дії. Основні характеристики і параметри, рекомендації щодо вибору. Мережеві принтери, Командні язики принтерів.

Клавіатура. Будова іпринцип дії некодуючої клавіатури. Кодуюча клавіатура IBM PC. Організація обміну інформацією між клавіатурою і системним блоком. Скан-коди.

^ Алфавітно-цифрові дисплеї. Формування символів в пристроях відображення інформації з повним телевізійним растром. Структурна схема алфавітно-цифрового дисплею.

^ Характеристики і параметри відеосистеми. Основні складові частини відеосистеми. Інформаційний зміст екранного образу. Загальні параметри відеосистеми. Параметри монітору.

^ Маніпулятор типу мишка. Загальна характеристика маніпуляторів.Будова і принцип дії. Взаємодія мишки з компютером. Сучасний стан і тенденція розвитку маніпуляторів.

^ CD-ROM накопичувачі. Перспективи накопичувачів на гнучких дисках. Уявлення про дисководи CD-ROM Особливості зберігання інформації.

Характеристики і параметри CD-ROM накопичувачів. Параметри продуктивності накопичувачів. Інтерфейси накопичувачів. Стандарти запису даних.

^ Різновид компакт- дисків. Диски з розширеной архітектурой. Фото диски. Записуючі накопичувачі. Накопичувачі CD-RW. DVD накопичувачі.

Сканери. Особливості і мета перетворення візуальної інформації. Класифікація сканерів. Ручні і настільні сканери.

^ Характеристики і програмне забезпечення сканерів. Цвітні сканери. Характеристики сканерів. Програмне забезпечення сканерів.

Накопичувачі на жорстких дисках. Будова і принцип дії. Способи кодування інформації. Контроль достовірності інформації. Формат сектору.


  1. Цифрові ЕОМ.


^ Форми зображення інформації. Характеристики електричних сигналів. Розділювальні, диференцювальні і інтегровані ланцюжки. Способи електричного відображення двійкових цифр і чисел.

^ Логічні основи побудови елементів. Характеристики і електричні параметри елементів та схем ЕОМ. Алгебра логіки при аналізі та синтезі логічних схем. Діаграми Вейча та карти Карно. Насичений та ненасичений інвертори на біполярних транзисторах. Кон'юнктор, диз'юнктор та багатоступеневі схеми на біполярних транзисторах. Базові комбінаційні елементи на польових транзисторах.

Інтегровані системи елементів. Характеристики і параметри інтегральних систем елементів. Система умовних позначень інтегрованих мікросхем. Базовий логічний елемент транзисторно-транзисторної∙логіки (ТТЛ). Використання елементів ТТЛ при побудові різних схем. Особливості використання елементів.

^ Схемотехніка цифрових елементів. Характеристики і класифікація цифрових елементів. Синтез асинхронних тригерів. Універсальні тригери.

Схемотехніка комбінаційних вузлів. Мультиплексори. Демультиплексори. Дешифратори. Кодоперетворювачі. Цифрові компоратори. Суматори. Програмовані логічні матриці.

^ Схемотехніка цифрових вузлів. Регістри. Двійкові лічильники. Схеми інтегрованих лічильників.

Схемотехніка обслуговуючих елементів. Схеми затримування сигналів. Формувачі. Транслятори. Генератори імпульсних сигналів.

^ Схемотехніка аналогових та комбінаторних вузлів. Аналогові інтегровані схеми. Операційні, логарифмічні підсилювачі. Блоки множення та ділення. Аналогові компаратори. Інтервальні таймери. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі.

^ Джерела живлення ЕОМ. Характеристики, класифікація, функціональні схеми імпульсних джерел живлення.

Перспективи розвитку схемотехніки ЕОМ. Підвищення швидкодії, зменшення споживаної енергії. Оптоелектронна та квантооптична схемотехніка ЕОМ.

^ Загальні питання функціонування ЕОМ. Поняття архітектури ЕОМ. ЕОМ як система. Роль та функції підсистем. Взаємодія основних пристроїв ЕОМ. Арифметичні основи організації ЕОМ. Коди даних, їх подання в ЕОМ.

^ Підсистема “Основна пам”ять”. Концепція багаторівневої пам’яті ЕОМ. Поняття адресової, стекової і асоціативної організації пам’яті. Підсистема “ОП”. Компоненти для побудови ОП: ОЗУ та ПЗУ. Режими роботи. Способи нарощування пам’яті. Побудова модуля ОП за заданою картою пам’яті.

^ Підсистема “Центральний процесор”. Вимоги до функцій підсистеми “ЦП”. Обов”язкові функціональні вузли у складі ЦП. Мікропроцесори, основні класи МП. Основні архітектурні характеристики деяких МП (Intel, Zilog, Motorola).

^ Підсистема “Вводу-виводу”. Режими роботи ядра ЕОМ з периферійними пристроями (ПП). Функції підсистеми вводу-виводу. Поняття портів. Основні режими обміну з ПП. Уявлення про інтерфейсні ВІС, організація вводу-виводу з їх використанням.

^ Системи переривань. Принципи дії контролерів переривань. Поняття переривання програми. Послідовність переривання. Класифікація способів виявлення джерела переривання. Уявлення про пріоритети переривань. Програмно керовані пріоритети. Роль, функції та принципи організації контролерів переривань. Обробка переривань на різних рівнях.

^ Організація прямого доступу до пам’яті. Поняття про режим ПДП. Типові функціональні вузли у складі контролерів ПДП. Послідовність взаємодії КПДП з ЦП. Типові сигнали управління для забезпечення режиму ПДП в ЕОМ.


1^ .4 Системне програмування.


Введення в системне програмування. Історія розвитку програмного забезпечення. Компоненти системного програмного забезпечення сучасних ЕОМ. Мови системного програмування.

^ Системна організація ПЕОМ типу IBM PC. Регістри мікропроцесору. Доступ до регістрів у програмах на мові С. Організація та адресація пам’яті. Типи покажчиків та їх можливості адресації пам’яті у програмах.

^ Керування пам'яттю і процесами. Керування пам'яттю в програмах. Моделі пам'яті та їх характеристики. Динамічне виділення та очищення пам'яті. Блоки управління пам'яттю. Отримання інформації про розподіл пам'яті. Процеси. Запуск процесів-нащадків із процесів-батьків.

Переривання. Написання програм-оброблювачів переривань. Переривання. Апаратні та програмні переривання. Методи та засоби побудови програм-обробників переривань. Нерезидентні та резидентні обробники переривань.

^ Керування зовнішніми пристроями ЕОМ (клавіатурою, дисплеем, дисками і файлами). Керування клавіатурою. Буфер клавіатури. Системні функції для роботи з клавіатурою. Використання функціональних та комбінацій клавіш у програмах. Керування дисплеем. Характеристика режимів роботи дисплею. Системні функції для керування дисплеем у текстовому режимі. Графічна система комп’ютера. Системні функції для побудови графічних зображень та керування роботою дисплея.

^ Структура та принципи роботи операційних систем Windows 95/98/2000/XP. Історія виникнення та розвитку операційних систем сімейства Windows. Структура та принципи роботи операційних систем Windows 95/98 та Windows 2000/XP.

^ Розробка системних програм для Windows. Структура програми для операційної системи Windows. Основні елементи інтерфейсу Windows-програм. Керування графікою в Windows. Бібліотеки, що динамічно зв'язуються (DLL). Використання технологій OLE і Drag&Drop при розробці програм. Особливості розробки системних програм для Windows.

Драйвери. Розробка драйверів пристроїв. Поняття драйверу. Принципи побудови та роботи драйверів. Розробка програм-драйверів для керування пристроями ЕОМ. Приклади драйверів.

Висновок. Сучасний стан та основні тенденції розвитку компонентів та засобів розробки системного програмного забезпечення ЕОМ.


^ 1.5 Нейронні мережі.


  Введение в теорию искусственных нейронных сетей.

Введение. Основные понятия теории нейронных сетей. Искусственные и естественные нейроны. Различные активационные функции Область применения нейросетей при решении задач искусственного интеллекта.

  ^ Перцептрон и адалин..

Перцепртронная представляемость. Алгоритм обучения перцепртрона. Теорема о сходимости алгоритма перцептрона. Проблема исключающего ИЛИ. Многослойные нейронные сети и их возможности. Адаптивный линейный элемент-адалин. Дельта-правило обучения.

  ^ Метод обратного распространения.

Многослойные нейросети прямого распространения. Обобщенное дельта правило обучения. Проблема локальных минимумов, паралич сети.. Методы обеспечения и ускорения сходимости алгоритмов обучения. Оптимизация архитектуры нейросетей. Нейросети с временными задержками.

^ Стохастические методы .

Стохастичческие методы обучения и проблема локальных минимумов. Больцмановское обучение. Обратное распространение и обучение Коши.

  ^ Радиальные сети.

Модель нейрона, активационные функции нейронов радиальных сетей. Архитектура сетей. Вероятностные нейронные сети.

  ^ Самоорганизующиеся сети

Обучение без учителя. Кластеризация. Сети Кохонена. Адаптивная резонансная теория (АРТ). Архитектура АРТ. Реализация АРТ.

  ^ Рекуррентные сети.

Архитектура сетей с обратными связями. Сети Йордена. Сети Элмана. Сети Хопфилда. Сети Хопфилда и ассоциативная память. Решение задач комбинаторной оптимизации сетями Хопфилда.

^ Сети встречного распространения.

Архитектура сетей встречного распространения. Обучение слоя Кохонена. Обучение слоя Гроссберга. Сеть встречного распространения полностью.

^ Применение искусственных нейронных сетей

Распознавание образов. Применение нейросетей в техническом зрении, сжатие изображений. Когнитрон и неокогнитрон. Идентификация систем. Управление мобильным роботом.


1.6 Обчислювальні системи.

^
Поняття ОС та проблеми підвищення продуктивності.

Рівень засвоєння теми – знайомство,відтворення. Поняття ОС. Резерви підвищеня продуктивності засобів ОТ та їх обмеження. Поняття про різні форми паралелізму, що використовуються з метою підвищеня продуктивності ОС. Ранні форми об’єднання засобів ОТ з метою підвищення продуктивності та надійності. Класіфікація ОС за різними ознаками.


^ Параметри та характеристики ОС, їхня роль в задачах теорії ОС.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Поняття про параметри та характеристики ОС. Основні способи оцінування ОС. Предмет та задачі теорії ОС.

^ Основи будування моделей ОП.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Основні вимоги до моделей ОП, які застосовуються в теорії ОС. Модель ОП як послідовність етапів рахування і вводу-виводу. Параметри та характеристики трудомісткості алгоритмів.

^ Марківські моделі у задачах ОП.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння та навики. Застосування марківського процесу до ОП. Марківська модель ОП і характеристики трудомісткості алгоритму. Оцінка трудомісткості ОП за допомогою марківської моделі. Мережевий підхід до оцінки трудомісткоті алгоритму. Оцінювання середньої трудомісткоті.

^ Основні напрями організаціі паралельної обробки даних. Види паралелізму.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Три напрями організації паралельної обробки даних. Уявлення про режим мультипрограмної обробки. Уявлення про “природний паралелізм незалежних задач”. “Паралельзм незалежних гілок”, як одна із форм розпаралелювання обчислюваннь.

^ Конвеєрна обробка даних та команд в ОС.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення. Паралелізм даних та його використання для розпаралелювання ОП. Уявлення про конвеєр операції. Конвеєрне виконання команд.

^ Класи ОС за признаками множинності потоків команд та даних.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення. Класифікація ОС за ознакою множиннотсі потоків команд та потоків даних. Обчислювальні системи класів ОКОД, МКОД, ОКМД, МКМД.

^ Моделі та аналіз спільної роботи АЛП та ПП.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Модель для аналізу системи без суміщення роботи АЛП і ПП. Модель аналізу сумісної роботи АЛП та ПП для варіантів постійного та випадкового часу обслуговування ПП.

^ Аналіз варіантів конвеєра команд на марківських моделях.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння та навики. Аналіз роботи конвеєра команд без передугадування переходів. Марківська модель аналізу роботи конвеєра команд з передугадуванням переходів.

^ Моделі для аналізу варіантів модуля пам’ті.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння та навики. Моделі організації пам’ті і управління нею в ОС. Аналіз продуктивності оперативної пам’ті модульної структури на основі марківської моделі. Імовірнисна модель модульної пам’ті з одним вхідним потоком заявок. Модель для пам’яті з кількома вхідними потоками заявок.

^ Аналіз функціонування ОС з ієрархічною пам’яттю.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння та навики. Аналіз функціонування ОС з ієрархічною пам’яттю. Организація і фінкціонування і алгоритм вибірки в системах з буферною пам’яттю. Оцінка ефективності системи пам’яті з кешем для сумісної роботи ОП і кеша.


^ 1.7 Прикладна теорія цифрових автоматів(ПТЦА).


Булева алгебра.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення. Основні елементи булевої алгебри. Функції алгебри логіки та їх мінімізації. Основні закони алгебри логіки (комутативності, дистрибутивності, асоціативності, абсорбції, правило де Моргана).Уявлені ФАЛ. Терми.

^ Синтез комбінаційно-логічних схем.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Комбінаційно-логічні схеми. Синтез КЛС в елементарних базисах. Синтез схем з урахування обмеженнь елементарного базису. Приклади реалізації схем в базисах і-ні, або-ні, і-або-ні.

^ Абстрактний та структурний автомати. Автомати Мілі та Мура.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Принципи побудови автоматів. Автомат Мілі та Мура. Засоби завдання автоматів (табличний, графічний). Мінімізація автоматів. Канонічний засіб структурного синтезу. Тригерни схеми.

^ Синтез операційних автоматів. Принцип мікропрограмного управління.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Синтез операційних автоматів. Канонична структура операційних автоматів. Декомпозиція і синтез абстрактних автоматів. Мікропрограмне управління. Типові мікрооперації.

^ Функціональні мікропрограми. Синтез різноманітних автоматів.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Функціональні мікропрограми. Синтез канонічних, І – та М- автоматів по функціональним мікропрограмам. Основні характеристики операційних автоматів. Забезпечення тривалості роботи автоматів.

^ Машинна арифметика. Форми подання чисел.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Форми подання чисел. Математичні операції додавання, віднімання, ділення, множення у різноманітних кодах. Алгоритм множення. Алгоритми ділення з відновленням та без відновлення залишку, зі зрушенням залишку ліворуч або зрушенням дільника праворуч.


^ Синтез керуючих автоматів. Побудова ГСА.

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Синтез керуючих автоматів. Побудова граф-схем алгоритмів роботи автоматів, що реалізують основні математичні операції (додавання, віднімання, ділення, множення). Побудова часткових, з’єднаних, преобразованих, відмічених та мінімальних граф-схем алгоритмів.

^ Побудова МСА. Синтез автоматів з жорсткою логікою.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння та навики. Побудова часткових, з’єднаних, преобразованих, відмічених тиа мінімальних матричних схем алгоритмів. Визначення скобичних формул переходу. Формування прямої структурної таблиці.

^ Синтез автоматів по ГСА, МСА з програмованою логікою.

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Перетворення вхідної ГСА. Виділення мікрокоманди (МК) заданого формату. Адресація МК. Формування змісту керуючої пам’яті. Синтез логічної схеми автомату.


2 Характеристика завдання для фахового вступного екзамена


2.1 Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет складається з чотирьох пунктів:

1) Теоретичне питання з дисциплін "Периферійні прпистрої", “Компютерні мережі”, ”Прикладна теорія цифрових автоматов”, ”Обчислювальні системи”, “Нейронні мережі”, “Системне програмування”;

2) Практичне завдання з дисципліни "Комп'ютерні мережі (локальні, глобальні та корпоративні)" - розробка структури локальної обчислювальної мережі;

3) Практичне завдання з дисципліни "Цифрові ЕОМ" - розробка функціональної та принципової схеми пристрою або "Архітектура комп'ютерів" - складання схем підключення пристроїв та програм для мікропроцесорів;

4) Практичне завдання з використанням комп'ютера з дисципліни "Системне програмування" – складання і відлагодження системних програм мовою С;

5) Практичне завдання з з дисципліни "Периферійні пристрої”.


2.2 Критерії для оцінювання відповіді на екзамені


За правильні відповіді по завданням екзаменаційного білета виставляються максимальні бали, згідно їх рівня складності. При наявності помилок або неповних відповідей за них виставляються зменшені бали. При відсутності відповіді або повністю неправильній відповіді по завданню виставляється 0 балів.

Виставлені таким чином бали по всім завданням екзаменаційного білета складаються і розраховується сума балів, по якій визначається екзаменаційна оцінка наступним чином:

11 – 17 балів – оцінка "3" (задовільно)

18 – 24 балів – оцінка "4" (добре)

25 – 31 балів – оцінка "5" (відмінно)


Якщо набрана сума балів менше ніж 11, то по екзаменаційній роботі виставляється оцінка "2" (незадовільно).


Голова фахової атестаційної комісії Скобцов Ю.О.

Скачать 136.94 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты