Домой

Програма фахових вступних випробувань програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів афгт сну ім. В. Даля за напрямом «Прикладна математика»
Скачать 105.93 Kb.
НазваниеПрограма фахових вступних випробувань програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів афгт сну ім. В. Даля за напрямом «Прикладна математика»
Дата16.02.2013
Размер105.93 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Програма фахових вступних випробувань
Бази даних та інформаційні системи
Операційні системи
Системи і методи ухвалення рішень.
Архітектура обчислювальних систем.
Системне програмування
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ІСПИТІВ Учасник іспиту повинен
Критерії оцінювання
Рівень підготовки
Дуже низький
Порядок проведення
Подобные работы:


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра інженерії та загальноосвітніх дисциплін


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ зі спеціальності
„Інформатика”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»:

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»;

«Порядку проведення фахового вступного іспиту »


Антрацит, 2012

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів АФГТ СНУ ім. В.Даля

за напрямом «Прикладна математика»


^ Бази даних та інформаційні системи. Завдання класифікації об'єктів. Ієрархічна, фасетна та дескрипторна система класифікації. Системи кодування об'єктів. Основні поняття баз даних, класи моделей, концептуальна, фізична і зовнішня модель даних. Проектування концептуальної моделі баз даних. Вимоги, що пред'являються до баз даних.

Основні етапи розробки баз даних. Транзакції баз даних. Концепція реляційної бази даних. Первинний і вторинний ключі баз даних. Структура реляційної бази даних. Види відносин в реляційній базі даних. Поняття цілісності бази даних. Формалізація відносин реляційної бази даних.


^ Операційні системи. Віртуальна пам'ять. Захист пам'яті в Windows NT. Підкачка сторінок. Диспетчер об'єктів. Об'єкти виконавської системи. Структура об'єкту. Об'єкт каталог. Домени. Маркери доступу. Списки контролю доступу. Об'єкти синхронізації. Події. Мьютекси. Об'єкт-потік. Його структура. Файлові системи Windows NT. FAT. VFAT, Windows NT. NTFS. Об'єкти синхронізації. Семафори. Очікувані таймери. Синхронізація потоків в призначеному для користувача режимі. Багатозадачність, багатопоточність і мультипроцесорна обробка. Процес в Windows NT. Структура об'єкту. Моделі Windows NT. Клієнт-сервер. Пошарова організація.

Реєстр. Основні розділи і їх призначення. Логічна і фізична організація. Ресурси. Класифікація і дії над ресурсами.


^ Системи і методи ухвалення рішень. Нестроге ранжирування. Визначення результуючої ранжировки і узгодженості думок експертів. Строге ранжирування. Розмите ранжирування. Нечіткі множини. Дії над нечіткими множинами. Метод парних порівнянь.


^ Архітектура обчислювальних систем. Система переривань ПЕОМ. Порти введення-висновку. Арифметичні основи обчислювальної техніки. Системи зчислення і представлення інформації в ЕОМ. Логічні основи обчислювальної техніки. Елементна база обчислювальних систем. Організація пам'яті ПЕОМ. Види пам'яті. Формальні моделі. Архітектурна організація основних класів обчислювальних систем. Процесор. Система команд процесора. Асемблер.


^ Системне програмування. Процеси в Windows. Створення і завершення. Базовий пріоритет процесу. Архітектура пам'яті в Windows. Захищений адресний простір процесу. Резервування, передача і звільнення. Проектовані в пам'ять файли. Потік в Windows. Створення, припинення, відновлення. Пріоритет потоку. Синхронізація потоків з використанням об'єктів ядра.


^

ВИМОГИ

ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ІСПИТІВ

Учасник іспиту повинен:Знати:

 • системи зчислення та кодування в них числової iнформацiї в прямому та додатковому кодi;

 • архiтектури мiкропроцесорiв (МП);

 • логiчні умови,таблицi логiчних умов арифметично-логiчного пристрою (АЛП) процесора;

 • послiдовнiсть роботи вузлiв МП;

 • види адресацiї та їх реалiзацiї;

 • шинні iнтерфейси процесорiв та периферiї;

 • реалiзацiї контролерiв пристроїв обчислювальної системи;

 • органiзацiї системних обмiнiв iнформацiєю мiж вузлами МП, мiж МП та периферiєю; органiзацiї системних переривань

 • призначення та структуру операційних систем;

 • типи ресурсів операційних систем;

 • організацію пам’яті ЕОМ та її використання;

 • файлові системи різних операційних систем;

 • систему команд операційних систем та способи взаємодії з нею;

 • утиліти операційних систем;

 • методи вибору і ухвалення рішень в складних ситуаціях, у тому числі і в умовах невизначеності;

 • структуру інформаційних систем;

 • основні принципи побудови баз даних.


Уміти:

 • працювати з 2,8,16-річними системами зчислення для довiльної форми чисел;

 • аналiзувати архiтектурнi особливостi МП;

 • будувати таблицi реалiзацiї логiчних функцiй АЛП;

 • проектувати мiкропрограми пiдтримки основного набору операцiй (пересилок, арифметичних та логiчних);

 • будувати мiкропрограмну схему реалiзацiї систем адресацiї;

 • читати схеми системних iнтерфейсiв;

 • встановлювати операційні системи на ЕОМ різної конфігурації;

 • налагоджувати операційні системи та змінювати їх настройки;

 • використовувати утиліти операційних систем;

 • автоматизувати обробку даних, використовуючи алгоритми, що розгалужують;

 • отримувати різні підсумкові дані;

 • проектувати прості бази даних;

 • складати запити на вибірку;

 • моделювати науково-технічні завдання з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки і з використанням новітніх технологій.


Мати уявлення:

 • про організацію операційних систем багатопроцесорних ЕОМ;

 • про перспективи розвитку операційних систем.

 • про нові можливості нових версій операційних систем;

 • про перспективи розвитку систем програмування низького та високого рівня для створення програм;

 • про перспективу застосування отриманих знань при виконанні дипломного проектування і в подальшій діяльності в області побудови систем управління;

 • про перспективи автоматизації обробки даних;

 • про шляхи комплексної автоматизації у сфері інформаційних технологій.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Корнеев, В. В. Киселев А. В. Современные микропроцессоры. М.:НОЛИДЖ, 2002. –240с.

 2. Хокин Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы. М.; Радио и связь, 1986.

 3. Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: В 2 т. М.; Мир, 1985. Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC: - М.:”Бизнес-Информ”, “Сирин”. 1997 г. – 212 с.

 4. В. Юров, С. Хорошенко. Ассемблер: учебный курс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 672 с.

 5. В. Н. Пильщиков. Программирование на языке ассемблера IBM PC. – М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 1997. – 288 с.

 6. Злобин В. К., Григорьев В. Л. Программирование арифметических операций в микропроцессорах: Учеб. пособие для технических вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 303 с.

 7. Аппаратное обеспечение IBM PC. Том 2, книги 1-2, М.: Диалог-МИФИ, 1992, 1 книга - 208 стр., 2 книга - 200 стр.

 8. Программирование видеоадаптеров CGA, EGA и VGA том 3, М.: Диалог-МИФИ, 1992, 287 стр.

 9. Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях : предпочтения и замещения .-М.: Радио и связь, 1981.

 10. Моисеев Н.М. Математические задачи системного анализа. - М.: Наука,1981.

 11. Вентцель Е.С. Исследование операций : задачи, принципы, методологии. -М.: Наука,1988.

 12. Дегтярев Ю.И. Методы оптимизации. Учебное пособие для вузов. -М.: Сов. радио,1980.

 13. Реклейтис Г. и др. Оптимизация в технике : в 2-х кн. -М.: Мир,1986.

 14. Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений. -М.: Мир,1990.

 15. Вагнер Г. Основы исследования операций. -М.: Мир,1973.

 16. Хелен Кастер Основы Windows NT и NTFS/ перевод с англ. – М.: Издательский отдел «Русская редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.», 2001. – 440 с.

 17. Оливер Н. А., Оливер В. Г. Администрирование и настройка Windows NT.

 18. Рассел Ч., Кроуфорд Ш. Эффективная работа в Windows NT Server 4.0 СПб: Питер, 2001. – 592 с.

 19. Берлинер Э. М., Глазырина И. Б., Глазырин Б. Э. Windows 2005 Professional.: Русская и английская версия / Науч. ред. к.т.н. Д. Г. Красковский. – М.: КомпьютерПресс, 2005. – 360 с.

 20. Дэниелс Т. 1001 секрет реестра Windows NT 4/Пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 1999. – 320 с.

 21. Коберниченко А. Недокументированные возможности Windows NT. М.: «Нолидж», 1998. – 288 с.

 22. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. А.Д. Хомоненко. –СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 416 с.

 23. Г. Хансен, Д. Хансен. Базы данных: разработка и управление : Пер с англ. –М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. –704 с.

 24. Д. Ульман, Д. Уидом. Введение в системы баз данных. Пер с англ. –М.: «Лори», 2000. – 374 с.

 25. Винкоп С. Использование Microsft SQL Server: Пер. с англ: Издательский дом «Вильямс», 1999. – 402 С.

 26. Дженнингс З. Microsft Acces в подлиннике: Пер. с англ: СПб.: БХВ, 2005. – 386 С.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

^ Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті АФГТ СНУ ім. В.Даля (http://www.afgt.net.ua) та інформаційних стендах кафедри. Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин у цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.

Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Рябічев В.Д.


Заст. завідувача кафедри інженерії

та загальноосвітніх дисциплін ______________ ст. викл. Попова Н.Г.


Скачать 105.93 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты