Домой

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2010. 17 с
Скачать 284.28 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. Львів, 2010. 17 с
Дата12.02.2013
Размер284.28 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Опис навчальної дисципліни (Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Теорія культури і масова комунікація”)
Рік підготовки: 3-й
Лекції - 26 год
Мета та завдання навчальної дисципліни
Запитання для самоконтролю
Л і т е р а т у р а
Тема ІІ. Становлення української культурології
Запитання для самоконтролю 1. Які ви знаєте імена, що творили українську культурологічну традицію?
Л і т е р а т у р а
Тема ІІІ. Концепція особистості в культурології
Запитання для самоконтролю
Л і т е р а т у р а
Запитання для самоконтролю
Л і т е р а т у р а
Запитання для самоконтролю
Л і т е р а т у р а
Запитання для самоконтролю
Л і т е р а т у р а
Тема VІI. Психологічна парадигма культурології
Запитання для самоконтролю
...
Полное содержание
Подобные работы:

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___


Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет журналістики


Кафедра зарубіжної преси та інформації


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТеорія культури і масова комунікація


_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності журналістика

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

Факультету журналістика


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010


Теорія культури і масова комунікація. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки журналістика, спеціальністю журналістика. – Львів, 2010.- 17 с.


Розробник: асистент Ольга Квасниця


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка


Протокол № ___ від. “____”________________2010р.


Завідувач кафедрою

_______________________ (проф. Лось Й. Д.)

(підпис)

“_____”___________________ 2010 р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) журналістика.


(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________2010 р.


“_____”________________2010 р. Голова _______________ (доц. Хоменко Т.М.)

(підпис)


 О. Квасниця, 2010


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Теорія культури і масова комунікація”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання


Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки: 3-й

Курсова робота
Семестр 6-й
^ Лекції - 26 год
Практичні -6 год

Самостійна робота - 58 год

ІНДЗ:

Вид контролю: залік
 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Культурологія – це комплексна наука, що вивчає всі аспекти функціонування культури. Структурно її складають: теорія культури, філософія культури, історія культури, соціологія культури, культурна антропологія та інші дисципліни. Культурологія використовує поняття культури, яке розкриває універсальне ставлення людини до світу, за допомогою якого людина пізнає світ і саму себе.

Теорія культури концептуально осмислює сутність культури, закони і механізми її функціонування, напрацьовує категоріальний апарат, теоретичні моделі за допомогою яких можна описати культуру і її розвиток. Як гуманітарна дисципліна «Теорія культури і масова комунікація» передбачає не лише набуванням теоретичних знань в галузі культурології, а й подальше їх застосування в журналістській практиці. Сучасна геокультурна картина світу передбачає пізнання національних культур, а також реалізацію діалогу культур, що дозволяє пізнати інші культурні світи, але не розчинитися в них. Сучасний фахівець має бути готовим здійснювати професійну діяльність відповідно до вимог часу. Отже, мета цього курсу – виробити у майбутніх журналістів системне культурологічне знання.

Завдання курсу «Теорія культури і масова комунікація» передбачає навчити студентів факультету журналістики основ культурології і культурологічних методів (опанування смислового простору культури; аналіз історичних і національних феноменів культури; дослідження морфології та типології культури; вивчення культурних кодів та комунікацій), сформувати у них вміння застосовувати набуті знання у журналістській практиці.

Результати навчання. Унаслідок вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

 • Становлення культурології як науки;

 • Категорії культурології;

 • Культурологічний метод;

 • Типологію та динаміку культури;

 • Морфологію культури;

 • Основні концептуальні парадигми культурології;

 • Сучасну культурологічну думку України;


Студенти повинні ВМІТИ:

 • Осмислити явище культури;

 • Провести інваріантну реконструкцію культурних процесів;

 • Застосовувати культурологічний метод;

 • Провести компаративний аналіз культур;

 • Застосовувати набуті знання з теорії культури у журналістській практиці;Методи навчанні і викладання:

У запропонованій програмі курсу “Теорія культури і масова комунікація” з метою посилення пізнавального інтересу та творчої мотивації студентів розумно поєднані різноманітні технології і навчальні методи. Окрім ґрунтовних теоретичних лекцій – використовуватимемо дискусії, письмові опитування (тести), творчі роботи (есе). Популярним і результативним є впровадження на практичних і семінарських завданнях у студентських групах інтерактивних методів навчання. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Епістемологія культури


Тема І. Епістемологія культури. Культурологія як наукова дисципліна

Лекція – 2 год.

План:

 1. Предмет культурології.

 2. Сутність культури (концепції тлумачення культури):

 • соціально-атрибутивна

 • особистісно атрибутивна

 • діяльнісна

 • аксіологічна

 • інформаційно-знакова

 • діалогова

 • системно-філософська
 1. Категорії культурології. Ментальність. Універсальна та національна картина світу.

 2. Культурологічний метод.

 3. Поняття культурної ідентифікації.

 4. Культура і цивілізація: спільне та відмінне.^

Запитання для самоконтролю


 1. Що є предметом культурології як науки?

 2. Що таке культура?

 3. Які ви знаєте концепції тлумачення культури?

 4. У чому полягає специфіка культурологічного методу?

 5. Що таке картина світу?

 6. Які ви знаєте категорії культурології?

 7. Що таке ментальність?

 8. Що таке цивілізація?

 9. Що є первинним, а що вторинним – культура чи цивілізація? Обґрунтуйте.

 10. Назвіть ознаки цивілізації.^

Л і т е р а т у р аШевнюк О. Культурологія. – К., 2004

Культурологія. Навч. посібник / За ред. проф. В.М.Пічі. – Львів, 2004

Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник / За ред. проф.. М.М. Заковича. – К., 2002

Руднев С. Словарь культуры ХХ века. – М.. 1998

Кримський С. Дім – Поле – Храм // Сучасність. – 2005. - № 3


^ Тема ІІ. Становлення української культурології

Лекція – 2 год.


План:

1. Українська культурологічна традиція (Г.Сковорода, Т.Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров, М.Драгоманов, І.Франко, М.Грушевський, Є.Маланюк, В.Липинський, Д.Чижевський, М.Шлемкевич та ін.

2. Сучасна культурологічна думка І.Дзюба. С.Кримський. О.Забужко. Л.Костенко, В.Скуратівський, М.Попович та ін.


^

Запитання для самоконтролю

1. Які ви знаєте імена, що творили українську культурологічну традицію?


2. Хто з сучасників формує культурологічну думку в Україні?
^

Л і т е р а т у р аМаланюк Є. Книга спостережень. – Мюнхен, 1956

Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала., К., 2005

Забужко О. На порозі гуманітарної катастрофи // Дзеркало тижня. - 2005

Кримський С. Заклики духовності ХХІ століття. – К.,2003

Дзюба І. Україна перед сфінксом майбутнього. – К.,2001

Дзюба І. З криниці літ. – К., 2006

Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004


^ Тема ІІІ. Концепція особистості в культурології

Лекція – 2 год.


План:

 1. Структура ціннісних орієнтацій і їхні функції в системі особистості (експресивна, адаптивна, захисна, гносеологічна, внутрішньої координації).

 2. Інтегративні рівні особистості

  • рівень соціально-культурних ролей (типи);

  • рівень соціального характеру;

  • рівень екзистенційних структур і їхні функції.
^

Запитання для самоконтролю1. Які ви знаєте функції ціннісних орієнтацій?

2. Які ви знаєте типи соціально-культурних ролей?

3. Назвіть інтегративні рівні особистості.

4. Що таке соціостаз?

^

Л і т е р а т у р аСоколов Э. Культура и личность. – Л., 1972

Как читать людей по их внешнему облику. – К., 1993


Тема IV. Функції культури


План: Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.


 1. Функція освоювання і перетворювання світу

 2. Комунікативна функція

Сенси комунікації:

 • антропологічний

 • соціальний

 • психологічний

 • ідеальний

Моделі комунікації Р.Якобсона, Ю.Лотмана, С. Вовканича (ДІМ нації).

 1. Сигніфікативна функція (означник, означуване, значення, значимість)

 2. Функція нагромадження і збереження інформації

 3. Функція захисту.

 4. Функція проективної розрядки (карнавал, ритуал, гра).

 5. Інтегративна (соціологізуюча) функція.

 6. Аксіологічна функція.

 7. Дидактична функція.

 8. Світоглядна функція.^

Запитання для самоконтролю


1. Які ви знаєте основні функції культури? Розкрийте зміст і значення кожної.

2. У чому полягає відмінність моделей комунікації Р.Якобсона і Ю.Лотмана?

3. Що таке духовно-інформаційна мобільність нації за С.Вовканичем?

4. Які ви знаєте типи знаків?

5. Що таке проективна розрядка?
^

Л і т е р а т у р аКультурологія. – К: Видавничий дім „КМ Академія”. – 2003

Филлипс Л., Йоргансен М.В. Дискурс – Анализ: теория и метод. – Харьков, 2004.

Вовканич С. Інформація. Інтелект. Нація. – Львів, 1999.

Антологія літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 2002.

Соколов Э. Культура и личность. – Л., 1972

Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура Средневековья и Ренессанса . – М., 1990

Грабовська І. Карнавал, який завжди поруч // Сучасність. – 2005. - № 5

Федик О.С. Мова як духовний адекват світу (дійсності): монографія / Ольга Станіславівна Федик. – Львів: Місіонер, 2000. – 300 с.


Тема V. Динаміка та типологія культури

Лекція – 4год.

Практичне заняття – 2 год.


План:

1. Динаміка культури:

 • циклічна ( Дж.Віко, М.Данилевський, А.Тойнбі, Л.Гумільов);

 • лінійна (Г.Спенсер, Е.Тейлор, Дж.Фрезер);

 • хвильова (П.Сорокін, М.Кондратьев).
 1. Типологія культури як наукова проблема. Класифікація культур (за змістом, за споживачем, за художньо-стильовими ознаками, за характером світосприйняття, за культурно-історичною ознакою та ін.)

 2. Схід – Захід в культурології. Концепції К. Ясперса, К. Юнга, С. Гангтінхтона.

 3. Аполлонівська та діонісійська засади європейської культури.^

Запитання для самоконтролю


1. Які ви знаєте моделі динаміки культури?

2. Що може слугувати підставою для типології культур?

3. У чому полягає сутність концепції культурно-історичних типів?

4. У чому полягає сутність концепції «осьового часу»?

5. Що таке масова та елітарна культура?

6. Що таке субкультура?

7. Охарактеризуйте вашу майбутню професійну субкультуру.

8. Назвіть ознаки аполлонівського та діонісійського типів культури.

9. Що, за концепцією С. Гангтінхтона, спричиняє зіткнення цивілізацій?

10. Яка з типів культури є екстравертною, а яка інтровертною?

11. Назвіть ознаки Сходу і Заходу, за К.Ясперсом?
^

Л і т е р а т у р аШевнюк О. Культурологія. – К., 2004

Культурологія. – К: Видавничий дім „КМ Академія”. – 2003

Данилевский М. Россия и Европа - М.,

Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995;

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992

Семаан Н. Культура – массовая культура – реклама (мифологический аспект) // Вестник МГУ. – Серия журналистика. – 1998. - № 2

Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій // Філософська і соціологічна думка. – 1996.- № 1-2

Баронин А. Этническая психология. – К.,2000

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології.- Мюнхен, 1993

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.,1994

Овчинников В. Ветка сакуры. – М., 1987

Саїд Е.. Орієнталізм. – К., 2001

Юнг К.-Г. Чого нас навчає Індія? // Всесвіт. – 1990. - №5.

Українська душа. – К., 1992

Пахльовська О. Україна: шлях до Європи... через Константинополь // Сучасність. – 1994.- № 2.


Змістовий модуль 2. Концептуальні парадигми культурології


Тема VI. Еволюційна парадигма культурології

Лекція – 2 год.


План:

1. Загальний огляд основних моделей культурології.

2. Концепція еволюціонізму (Г.Спенсер, Е.Тейлор, Дж.Фрезер, Л.Уайт, Л.-Г. Морган).
^

Запитання для самоконтролю


1. Які концептуальні позиції виступають засновками провідних культурологічних парадигм?

2. Розкрийте суть еволюціоністської концепції культури.
^

Л і т е р а т у р а


Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004

Труды Л.Уайта по культурологи. – М., 1992

Орлова Э. Введение в социальную и культурную антропологию. – М., 1994

Малиновский Б. Теория культуры. – М., 1991

Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989

Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 1993


^ Тема VІI. Психологічна парадигма культурології


Лекція – 2 год.

Практичне заняття – 2 год.


План:

 1. Класичний психоаналіз. Структура психіки за З.Фрейдом. Архетипи К.Юнга.

 2. Пост класичний психоаналіз.^

Запитання для самоконтролю


 1. Хто був засновником класичного психоаналізу?

 2. Окресліть структуру психіки за З. Фрейдом.

 3. Що є вразливим моментом концепції індивідуального несвідомого?

 4. Що таке архетип?

 5. Які ви знаєте види архетипів?

 6. Назвіть представників посткласичого психоаналізу.^

Л і т е р а т у р аШевнюк О. Культурологія. – К., 2004

Фрейд З. Вступ до психоаналізу – К., 1998

Юнг К.-Г. Об архетипах бессознательного // Вопросы философии. – 1988. - № 1.

Юнг К.-Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. – М. – К., 1996

Юнг К.-Г. Различия восточного и западного мышления // Вопросы философии.- 1988. - № 10.

Юнг К.-Г.Архетип и символ. – М., 1994

Юнг К.-Г. Псиоанализ и литература / Психоанализ и искусство. – М., 1995

Кризис психоанализа или стойкость менталитета // Литературная газета. – 2001. – 30 окт.

Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка // Сучасність. – 2005. - № 5


Тема VІІI. Соціологічна парадигма культурології

Лекція – 2 год.


План:

1. Модель культури О. Шпенглера.

2. Концепція культури П. Сорокіна.

3. Концепція культури М. Вебера, М. Данилевскького,

4. Концепція культури Е. Фромма.

^

Запитання для самоконтролю


1. Що є смертю культури, за О.Шпенглером?

2. Назвіть вісім культурних організмів О. Шпенглера.

3. Скільки триває життєвий цикл культури, за О. Шпенглером?

4. Розкрийте суть концепції П. Сорокіна.

5. Який з типів культури (ідеаційний, ідеаціональний, чуттєвий), за концепцією П. Сорокіна, домінує сьогодні?

6. Хто з німецьких соціологів розглядав релігію як один із найважливіших способів надання смислу соціокультурній діяльності людини?

7. Назвіть типи любові, за Е. Фроммом.

8. Чи можна вважати тотожними любов до себе і егоїзм, за концепцією Е.Фромма?


^

Л і т е р а т у р а


Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1992

Данилевский М. Россия и Европа. – М., 1990

Фромм Э. Искусство любви. – М., 1990

Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990

Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1992

Фромм Э. Душа человека . – М., 1992

Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993

Фромм Э. Психоанализ и религия / Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева. – М.,1990

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992

Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004


Тема IX. Функціоналістська парадигма культурології


Лекція – 2 год.


План:

1. Концепція Б. Малиновського.

2. Концепція Т. Парсонса.

^

Запитання для самоконтролю


1. У чому полягає суть функціоналістської моделі культури?

2. З чим пов’язував виникнення і розвиток соціокультурних інститутів Б. Малиновський?

3. Що, на думку Т. Парсонса, забезпечує розвиток і підтримку культури як системи?

^

Л і т е р а т у р а


Малиновский Б. Теория культуры. – М., 1991

Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М., РОССПЭН, 2004.

Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. – М., РОССПЭН, 2004.

Дубров И. Два слова о Брониславе Малиновском // Свободная мысль ХХІ. – 2005. – № 5.

Никишенков А. Из истории английской этнографии (критики функционализма). – М. 1986.

Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. – М., 2003.

Лич Э. Эмпирики и рационалисты / Культура и коммуникация. – М., 2001.

“Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski”. Ed. By R. Firth. L. 1997

Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004


Тема Х. Теологічна парадигма культурології

Лекція – 2 год.


План:

1. Концепція культури М.Бердяєва.

2. Модель культури К.Ясперса.

3. Модель культури „Виклику- Відповіді” А.Тойнбі.

^

Запитання для самоконтролю


1. На чому ґрунтується теологічна модель культури?

2. Хто з представників теологічної парадигми культурології вважав, що культура народилася із культу, отже, витоки її сакральні?

3. Назвіть рамки «вісьового часу».

4. У чому полягає світоглядне значення концепції А. Тойнбі?
^

Л і т е р а т у р а


Бердяев Н. Философия свободы. – Х., М.,2002

Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.

Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004


Тема ХI. Ігрова та структурно-семіотична парадигми культурології


План: Лекція – 2 год.

План:

 1. Ігрова концепція культури Й.Гейзінги.

 2. Структуралістська парадигма К.Леві-Строса.

 3. Тартуська школа структуралізму. Ю.Лотман.

 4. Постструктуралізм. Ж.Лакан. М.Фуко. Р.Барт.^

Запитання для самоконтролю


1. Назвіть ознаки та функції гри, за Й. Гейзінгою.

2. Чи погоджуєтеся з тезою «культура – це гра»?

3. Розкрийте суть ігрової концепції культури.

4. Хто був засновником тартуської школи?

5. На чому базується структуралістська парадигма культурології?

6. Яким чином особливості сучасної соціокультурної ситуації вплинули на концепцію пост структуралізму?

7. Кого ви знаєте з представників постструкутралізму?

8. Хто з представників постструкутуралізму обґрунтовував можливість опису культурної ситуації на основі лінгвістичних засобів метамови?

^

Л і т е р а т у р а


Антологія літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 2002.

Гейзінга Й. Homo ludens. – К., 1994.

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва / Вибрані твори. –К., 1994

Гессе Г. Игра в биссер. – М., 1994

Леві-Строс К. Миф, ритуал, генетика // Природа. – 1978. - № 1.

Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. – М., 1977

Лакан Ж. Семинары.Кн.1-2. – М.,1998 -99; Кн.5. – М., 2002

Барт Р. Поэтика. Семиотика. – М.,1980

Стусенко О. Смерть автора // Літерна Україна. – 2005. – 6 жовт.

Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004


Тема ХІI. Діалогова концепція культури

Лекція – 2 год.

План:

 1. Філософське підґрунтя діалогової концепції (Хайдегер, К”єркегор, Гадамер, Бахтін).

 2. Концепція М. Бахтіна.

 3. Міжкультурна комунікація.
^

Запитання для самоконтролю


 1. Хто вважається засновником діалогової концепції?

 2. Що таке діалог в концепції М. Бахтіна?

 3. Що означає „комунікація мінімального повідомлення” та „комунікація максимального повідомлення”? У традиціях яких культур ці моделі є панівними?

 4. Що таке міжкультурна комунікація?

 5. Які чинники забезпечують успішну міжкультурну комунікацію?^

Л і т е р а т у р а


Диалог и коммуникация – философские проблемы // Вопросы философии. – 1987. - № 7.

Капичина Е. Проблема диалога культур в западной и отечественной философии ХХ века // Філософські дослідження. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Луганськ, 2000.

Грушевицкая Т., Попков В., Садовин А. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2003


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числіл

п

лаб

інд

ср
1

2

3

4

5

6

7Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Епістемологія культури


Тема 1. Епістемологія культури. Культурологія як наукова дисципліна
2Тема 2. Становлення української культурології
2Тема 3. Концепція особистості в культурології
2Тема 4. Функції культури
2

2
Тема 5. Динаміка та типологія культури
4

2
Разом – зм. модуль1
12^ Змістовий модуль 2. Концептуальні парадигми культурології


Тема 6. Еволюційна парадигма культурології
2Тема 7. Психологічна парадигма культурології
2

2
Тема 8. Соціологічна парадигма культурології
2Тема 9. Функціоналістська парадигма культурології
2Тема 10. Теологічна парадигма культурології
2Тема 11. Ігрова та структурно-семіотична парадигми культурології
2Тема 12. Діалогова концепція культури
2Разом – зм. модуль 2
14


^

Усього годин


90

26

658

^ 5. Теми практичних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Функції культури

2

2

Динаміка та типологія культури

2

3

Психологічна парадигма культурології

2^ 6. Самостійна робота
з/п


Назва теми

(конспект першоджерел)


Кількість

годин

1

Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная Средневековья и Ренессанса . – М., 1990 (вступна)

6

2

Бердяев Н. О культуре / Философия свободы. – Х., М.,2002

2

3

Гангтінгтон С. Зіткнення цивілізацій // Філософська і соціологічна думка. – 1996.- № 1-2

2

4

Гейзінга Й. Homo ludens. – К., 1994. (розділи 1,3,7)

5

5

Забужко О. На порозі гуманітарної катастрофи // Дзеркало тижня. – 2005

2

6

Дзюба І. Глобалізація і майбутнє культури // Слово і час. – 2008. – № 8

2

7

Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала., К., 2005

2

8

Кримський С. Заклики духовності ХХІ століття. – К.,2003

6

9

Кримський С. Дім – Поле – Храм // Сучасність. – 2005. - № 3

6

10

Пахльовська О. Українська культура у вимірі «пост»: посткомунізм, постмодернізм, пост вандалізм // Сучасність, 2003. - № 10

6

11

Харахаш Б. Культурно-цивілізаційна дискретність: філософія, геополітика, етноконфліктологія // Сучасність. – 1999. - № 3.

4

12

Фромм Э. Объекты любви / Искусство любви. – М., 1990

5

13

Ясперс К. Специфика западного мира / Смысл и назначение истории. – М., 1994

5

14.

Написати есе на тему «Сучасна картина світу»

5

15.

Разом

58
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Оцінка модуля

КРИТЕРІЇ оцінювання

 1. Практичні заняття15 балів (за кожне практичне заняття – 5 балів).

 2. Самостійна робота – 25 балів.

 3. Кредитно-модульна контрольна робота 10 балів. Кредитно-модульна контрольна робота (КМКР) проводитиметься двічі у семестрі: – друга половина березня і перша половина травня.

 4. Залік 50 балів.


Розподілу балів, які отримують студенти для заліку


Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Практичні заняття

15

Самостійна робота

25

Кредитно-модульна контрольна робота

10

Залік

50

Загальна

100^ 7. Рекомендована література

Базова


1. Антологія літературно-критичної думки ХХ століття. – Львів: Літопис, 2002.

2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая культура Средневековья и Ренессанса . – М., 1990

3. Баронин А. Этническая психология. – К.,2000

4. Барт Р. Поэтика.Семиотика. – М.,1980

5. Бердяев Н. Философия свободы. – Х., М.,2002

6. Вовканич С. Інформація. Інтелект. Нація. – Львів, 1999.

7. Гейзінга Й. Homo ludens. – К., 1994.

8. Грушевицкая Т., Попков В., Садовин А. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2003

9. Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 1993

10. Грушевицкая Т., Попков В., Садовин А. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2003

11. Диалог и коммуникация – философские проблемы // Вопросы философии.– 1987.- № 7.

12. Капичина Е. Проблема диалога культур в западной и отечественной философии ХХ века // Філософські дослідження. Збірник наукових праць. – Вип. 1. – Луганськ, 2000.

13. Культурологія. – К: Видавничий дім „КМ Академія”. – 2003

14. Культурологія. Навч. посібник / За ред. проф. В.М.Пічі. – Львів, 2004

15. Малиновский Б. Теория культуры. – М., 1991

16. Маланюк Є. Книга спостережень. – Мюнхен, 1956

17. Руднев С. Словарь культуры ХХ века. – М.. 1998

18. Соколов Э. Культура и личность. – Л., 1972

19. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.,1992

20. Тойнбі А. Дослідження історії. – К., 1995;

21. Труды Л.Уайта по культурологи. – М., 1992

22. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник / За ред. проф.. М.М. Заковича. – К., 2002

23. Українська душа. – К., 1992

24. Фрейд З. Вступ до психоаналізу – К., 1998

25. Фромм Э. Искусство любви. – М., 1990


26. Фромм Э. Психоанализ и религия / Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева. – М.,1990

27. Хантінгтон С. Зіткнення цивілізацій// Філософська і соціологічна думка. – 1996.- № 1-2

28. Шевнюк О. Культурологія. – К., 2004

29. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1992

30. Юнг К.-Г. Об архетипах бессознательного // Вопросы философии. – 1988. - № 1.

31. Юнг К.-Г. Различия восточного и западного мышления // Вопросы философии.- 1988. - № 10.

32. Юнг К.-Г. Архетип и символ. – М., 1994

33. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології.- Мюнхен, 1993

34. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.,1994


Допоміжна


1. Грабовська І. Карнавал, який завжди поруч // Сучасність. – 2005. - № 5

2. Гессе Г. Игра в биссер. – М., 1994

3. Дзюба І. Україна перед сфінксом майбутнього. – К.,2001

4. Дзюба І. З криниці літ. – К., 2006

5. Дубров И. Два слова о Брониславе Малиновском //Свободная мысль ХХІ. – 2005. – № 5.

6. Лакан Ж. Семинары.Кн.1-2. – М.,1998 -99; Кн.5. – М., 2002

7. Леві-Строс К. Миф, ритуал, генетика // Природа. – 1978. - № 1.

8. Лич Э. Эмпирики и рационалисты / Культура и коммуникация. – М., 2001.

9. “Man and Culture. An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski”. Ed. By R. Firth. L. 1997

10. Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М., РОССПЭН, 2004.

11. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. – М., РОССПЭН, 2004.

12. Как читать людей по их внешнему облику. – К., 1993

13. Никишенков А. Из истории английской этнографии (критики функционализма). – М. 1986.

14. Филлипс Л., Йоргансен М.В. Дискурс – Анализ: теория и метод. – Харьков, 2004.

15. Овчинников В. Ветка сакуры. Корни дуба – М., 1987

16. Орлова Э. Введение в социальную и культурную антропологию. – М., 1994

17. Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва / Вибрані твори. –К., 1994

18. Пахльовська О. Україна: шлях до Європи... через Константинополь // Сучасність. – 1994.- № 2.

19. Саїд Е.. Орієнталізм. – К., 2001

20. Семаан Н. Культура – массовая культура – реклама (мифологический аспект) // Вестник МГУ. – Серия журналистика. – 1998. - № 2

21. Стусенко О. Смерть автора // Літерна Україна. – 2005. – 6 жовт.

22. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1989

23. Тихолоз Б. Апологія розкутого еросу в пізній ліриці Тараса Шевченка та Івана Франка // Сучасність. – 2005. - № 5

24. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990

25 . Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1992

26. Фромм Э. Душа человека . – М., 1992

27. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1993

28. Федик О.С. Мова як духовний адекват світу (дійсності). – Львів: Місіонер, 2000.

29. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. – М., 1977

30. Юнг К.-Г. Чого нас навчає Індія? // Всесвіт. – 1990. - №5.

31. Юнг К.-Г., Нойман Э. Психоанализ и искусство. – М. – К., 1996

32. Юнг К.-Г. Об архетипах бессознательного // Вопросы философии. – 1988. - № 1.

33. Юнг К.-Г. Различия восточного и западного мышления // Вопросы философии.- 1988. - № 10.

34. Эванс-Причард Э. История антропологической мысли. – М., 2003.

Скачать 284.28 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты