Домой

Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270 „Про внесення змін до Типового регламент
Скачать 226.73 Kb.
НазваниеКабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1270 „Про внесення змін до Типового регламент
Дата03.02.2013
Размер226.73 Kb.
ТипРегламент
Содержание
В. о. голови державної адміністрації Б.М. Качур
3. Основні функції і повноваження керівника апарату
5. Основні завдання і функції апарату щодо організаційного забезпечення діяльності голови, першого заступника та заступників гол
6. Основні функції, завдання апарату щодо матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності райдержадміністрації, орга
7. Порядок використання та зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів
8. Інші питання діяльності апарату
Подобные работы:УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області

від 15.05.08 № 210


м. Рахів

Про Положення про апарат районної державної адміністрації


Відповідно до статті 44 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1270 „Про внесення змін до Типового регламенту місцевої державної адміністрації”:


1. Затвердити Положення про апарат районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.03 №110 „Про Положення про апарат районної державної адміністрації”, зареєстроване у районному управлінні юстиції 14 квітня 2003 року за №27/141.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату державної адміністрації Василенко І.А.


^ В. о. голови державної адміністрації Б.М. Качур

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядження голови

державної адміністрації

від 15.05.08 № 210
Положення


про апарат районної державної адміністрації


І. Загальні засади


  1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) утворюється головою райдержадміністрації в межах виділених бюджетних коштів, є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу виконавчим органам місцевого самоврядування.

  2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату та цим Положенням.

1.3. Положення про апарат затверджує голова районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації.

1.4. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом облдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами сільських, селищних та міської рад.

1.5. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту райдержадміністрації та Положення про її апарат.

1.6. Працівникам апарату видаються службові посвідчення встановленого взірця.

1.7. Фінансове забезпечення апарату здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.8. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом з структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забез­печення діяльності райдержадміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи райдержадміністрації, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує інші функції відповідно до цього Положення та Регламенту райдержадміністрації.


2. Структура апарату райдержадміністрації


2.1. Апарат очолює керівник апарату райдержадміністрації, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з облдержадміністрацією і працює під безпосереднім керівництвом голови райдержадміністрації.

2.2. У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов'язки в частині діяльності апарату виконує начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

2.3. Структуру апарату, граничну чисельність, фонд оплати праці визначає голова районної державної адміністрації у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання апарату, відповідно до Примірного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.4. Положення про структурні підрозділи апарату затверджує голова районної державної адміністрації.

2.5. Працівників апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації за поданням керівника апарату з урахуванням пропозицій керівників відповідних структурних підрозділів.

2.6. Витрати на утримання апарату проводяться за рахунок коштів Державного бюджету України у межах фонду оплати праці працівників апарату та видатків на його утримання.

2.7. Кошторис видатків і штатний розпис апарату затверджується в установленому законодавством порядку.

2.8. Відділи, сектори, та посадові особи апарату здійснюють свої повноваження на підставі відповідних положень та чинного законодавства України.

2.9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення роботи апарату та вирішення інших питань у апараті можуть створюватися ради і комісії. Склад цих рад і комісій та Положення про них затверджує керівник апарату райдержадміністрації.


^ 3. Основні функції і повноваження керівника апарату

районної державної адміністрації


3.1. Керівник апарату райдержадміністрації у межах повноважень, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, організовує роботу апарату, персонально відповідає за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників структурних підрозділів.

3.2. Організовує здійснення кадрового, правового, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, методичного та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.

3.3. Координує діяльність структурних підрозділів апарату, організовує оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади) Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, інформує голову районної державної адміністрації про стан цієї роботи.

3.4. Формує проекти планів роботи районної державної адміністрації, її апарату, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання.

3.5. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших службових документів з питань, які належать до компетенції районної державної адміністрації; підписує додатки до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

3.6. За дорученням голови районної державної адміністрації створює робочі групи, комісії із працівників та спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду на нарадах при голові районної державної адміністрації або на засіданнях колегії, а також для опрацювання проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та виконання інших його доручень з питань, які належать до компетенції районної державної адміністрації. За необхідності надсилає на експертизу науковим та іншим компетентним організаціям проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, інші документи.

  1. Повертає структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, організаціям і установам документи, що підготовлені з порушенням законодавства, не належать до компетенції районної державної адміністрації або подані голові районної державної адміністрації з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

  2. Забезпечує подання на державну реєстрацію в районне управління юстиції розпоряджень голови районної державної адміністрації, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

3.9. Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, на які вони поширюються, та оприлюднення у засобах масової інформації нормативно-правових актів райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер.

3.10. Отримує від структурних підрозділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій в установленому порядку матеріали та інформації щодо виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

3.11. Забезпечує і контролює дотримання працівниками апарату райдержадміністрації вимог регламенту райдержадміністрації.

3.12. Здійснює контроль за дотриманням в апараті Інструкції з діловодства, організацією та забезпеченням режиму секретності, правил роботи з таємними документами, відповідає за стан обліку і звітності.

3.13. Здійснює контроль за раціональним використанням коштів, передбачених кошторисом витрат на утримання апарату, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо їх ефективного і раціонального використання.

3.14. За дорученням голови районної державної адміністрації вживає заходів щодо забезпечення захисту інтересів райдержадміністрації в суді, господарському суді та представляє її інтереси в місцевих органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування.

3.15. Видає накази, які є обов'язковими для виконання працівниками апарату, з питань, які належать до його компетенції, організовує і контролює їх виконання.

Накази, прийняті з порушенням законодавства або перевищенням повноважень, можуть бути скасовані.

3.16. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів та посадових осіб апарату зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної ради, а також з виконавчими органами місцевого самоврядування з питань, які належать до компетенції апарату райдержадміністрації.

3.17. Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію апарату з районною радою, обласною державною адміністрацією.

3.18. Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації.

3.19. Затверджує посадові інструкції керівників та працівників структурних підрозділів апарату.

3.20. Контролює в межах своєї компетенції дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату вимог Закону України „Про державну службу”.

3.21. Забезпечує формування кадрового резерву.

3.22. Організовує виконання заходів із мобілізаційної підготовки господарства району у разі введення особливого періоду.

3.23. Забезпечує охорону державної таємниці під час здійснення міжнародного співробітництва, прийому іноземних делегацій, груп, окремих іноземців і проведення роботи з ними.

3.24. Погоджує проведення в райдержадміністрації засідань колегій, нарад, зборів та інших заходів що організовуються структурними підрозділами райдержадміністрації, районними установами та організаціями.

3.25. Погоджує замовлення на користування автомобілями для поїздок у відрядження, а також у вихідні та святкові дні.

3.26. Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.


4. основні завдання і функції апарату щодо правового

забезпечення діяльності районної державної адміністрації


4.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі - юридичний відділ).

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові, а з питань організації роботи апарату - керівнику апарату райдержадміністрації.

4.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій.

4.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

4.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує зберігання, систематизований облік і практичне застосування законів України, указів Президента України та законодавчих актів центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших службових документів;

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства, безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу та консультації працівникам апарату, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчим органам місцевих рад щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

проводить аналіз, за дорученням голови, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, наказів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації і підготовку висновків щодо їх відповідності Конституції та законам України, указам Президента України, іншим актам законодавства;

розглядає спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації акти прокурорського реагування;

організовує і проводить заняття з правових питань;

надає методичну допомогу з правових питань консультативно-дорадчим органам, утвореним головою районної державної адміністрації;

готує позови до суду про визнання недійсними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств (об'єднань), організацій і установ та їх посадових осіб, які обмежують повноваження районної державної адміністрації;

готує необхідні матеріали і пропозиції для інформування голови районної державної адміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами сільських, селищних, міської рад (у межах наданих їм законом делегованих повноважень органів виконавчої влади) Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади, а також про факти невиконання сільськими, селищними, міськими головами повноважень, передбачених частиною 5 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

бере участь у підготовці проектів подань голови районної державної адміністрації до відповідних органів про звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, або до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Положення та Регламенту райдержадміністрації.

4.5. Керівник юридичного відділу бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації.


^ 5. Основні завдання і функції апарату щодо організаційного забезпечення діяльності голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації


Апарат здійснює організаційне забезпечення діяльності голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації, зокрема:

5.1. Забезпечення реалізації Конституції і законів України, указів та розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, які стосуються діяльності районної державної адміністрації, представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування.

5.2. Інформування відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ та населення про внесення змін, доповнень, скасування або припинення чинності розпоряджень голови районної державної адміністрації.

5.3. Перевірку, за дорученням голови, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, роботи структурних підрозділів райдержадміністрації щодо виконання ними Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації; інформування голови районної державної адміністрації з цих питань; контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

5.4. Підготовку проектів перспективних, квартальних, поточних та оперативних планів роботи та інших заходів, які здійснюються в районній державній адміністрації, на основі пропозицій першого заступника та заступників голови, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

5.5. Організацію підготовки засідань колегії районної державної адміністрації, нарад, інших заходів, що проводяться
головою, першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації.

5.6. Організацію, спільно зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, що належать до компетенції апарату.

5.7. Аналіз, за дорученням голови районної державної адміністрації, роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги у поліпшенні організації їх роботи, підготовку пропозицій про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

5.8. Підготовку для розгляду головою райдержадміністрації аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату.

5.9. Сприяння в організації роботи з кадрових питань, державної служби і нагород структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних та міської рад.

Разом з відповідними структурними підрозділами аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Здійснює організаційне забезпечення діяльності районної ради по роботі з кадрами.

5.10. Оперативний розгляд питань, внесених структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами; підготовку для голови районної державної адміністрації проектів відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення питань, які належать до компетенції апарату.

5.11. Дотримання єдиного порядку підготовки, реєстрації, опрацювання, проходження, контролю, зберігання та передачі в установленому порядку до архіву службових документів у всіх підрозділах апарату (порядок роботи з документами в апараті визначається Інструкцією з діловодства, Правилами роботи з таємними документами, які за поданнями керівника апарату районної державної адміністрації затверджує голова районної державної адміністрації). Перевіряє стан цієї роботи у структурних підрозділах районної державної адміністрації та надає їм практичну та методичну допомогу в її організації.

5.12. Випуск і оперативне доведення до виконавців розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших службових документів.

5.13. Гласність діяльності голови районної державної адміністрації, районної державної адміністрації в цілому, вивчення і врахування думок, пропозицій представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, населення при підготовці найбільш важливих документів.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації через функціонування веб-сторінки в мережі Інтернет.

5.14. Організацію, спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації, підготовки матеріалів та проектів рішень районної ради, які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації.

5.15 Здійснення контролю за виконанням рішень районної ради в частині делегованих райдержадміністрації повноважень.

5.16. Надання методичної допомоги структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських, селищних та міської рад з питань, що належать до компетенції апарату, вивчення та узагальнення їх роботи.

5.17. Підготовку, опрацювання документів з питань призначення на посади і звільнення з посад працівників, призначення і звільнення яких належить до компетенції голови районної державної адміністрації.

5.18. Ведення особових справ працівників районної державної адміністрації, яких призначає на посаду і звільняє з посади голова райдержадміністрації, а також забезпечення формування, обліку і роботи з резервом кадрів працівників, призначення і звільнення яких належить до компетенції голови районної державної адміністрації.

5.19. Організацію роботи з підбору кандидатур для вступу в національну академію державного управління при Президентові України та її регіональні інститути.

5.20. Підготовку проектів подань про нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, грамотами та подяками голови облдержадміністрації, опрацювання подань трудових колективів і підготовку проектів розпоряджень щодо нагородження відзнаками райдержадміністрації.

5.21. Організацію особистого прийому громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контроль за вирішенням порушених у них питань, узагальнення та аналіз пропозицій, що містяться в них, розроблення пропозицій, спрямованих на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

5.22. Участь у здійсненні аналізу соціально-економічного становища і суспільно-політичної ситуації на відповідній території та підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою.

5.23. Організаційну підтримку, забезпечення взаємодії райдержадміністрації з територіальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями з питань створення і ведення Державного реєстру виборців. Здійснення контролю за виконанням актів розпорядника Реєстру.

^ 6. Основні функції, завдання апарату щодо матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності райдержадміністрації, організації використання робочого часу


6.1. Нагляд за належним утриманням державних символів України у службових приміщеннях.

6.2. Технічне забезпечення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад та інших заходів, які проводяться головою, першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації.

6.3. Якісне ведення бухгалтерського обліку і звітності, розрахунків із заробітної плати, відряджень, поштових і канцелярських видатків, виконання кошторису на утримання апарату, проведення у визначені строки інвентаризацій грошових, матеріальних та інших цінностей в апараті.

6.4. Забезпечення відповідного меблювання та оснащення засобами зв’язку і оргтехнікою службових кабінетів голови, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, працівників апарату.

6.5. Забезпечення транспортного обслуговування голови, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації.

6.6. Контроль за економним і раціональним використанням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей в апараті.

6.7. Контроль за дотриманням встановленого в апараті порядку використання копіювально-розмножувальної техніки та інших засобів виготовлення друкованої продукції:

друкування документів в апараті здійснюється загальним відділом; документи для друкування подаються оператору комп'ютерного набору і друкуються в порядку черговості їх надходження;

копіювання і розмноження документів діловодства здійснюється операторами комп’ютерного набору загального відділу апарату за письмовими замовленнями з дозволу керівника апарату райдержадміністрації, а в разі його відсутності – начальника загального відділу;

6.8. Облік забезпеченості структурних підрозділів районної державної адміністрації приміщеннями, інвентарем та внесення пропозицій з цих питань голові районної державної адміністрації.

6.9. Забезпечення голови, першого заступника та заступників голови районної державної адміністрації, працівників апарату телефонними довідниками, іншою друкованою продукцією для службового користування.

  1. Робота щодо оздоровлення в період відпусток, а також поліпшення житлових умов працівників апарату.

  2. Організація забезпечення місцями в готелях осіб, які прибувають у службових справах за запрошенням керівництва районної державної адміністрації, та осіб, що прибувають за відрядженнями органів представницької та виконавчої влади вищого рівня.

  3. Здійснення заходів щодо охорони службових приміщень і майна, організація чергування працівників апарату в службових приміщеннях у неробочі і святкові дні та в інший час:

майно, що знаходиться у службових приміщеннях, закріплюється за працівниками, які їх займають; вони несуть особисту відповідальність за збереження і правильне використання закріпленого майна, а при звільненні з роботи здають його відділу фінансово-господарського забезпечення разом з ключами від службових приміщень та сейфів, про що робляться відповідні відмітки в обхідному листі;

перенесення майна з одного кабінету в інший проводиться лише з

дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

чергування в адмінбудинку райдержадміністрації здійснюється у приймальні голови райдержадміністрації відповідальними черговими.

6.13. Утримання в належному технічному, санітарному і протипожежному стані службових приміщень та інших споруд, а також прилеглих територій.

6.14. Забезпечення селекторного зв’язку з органами влади вищого рівня, ведення журналу реєстрації електронного обліку передачі інформації електронною поштою:

усі службові документи, які призначені для передачі електронною поштою органам влади вищого рівня, приймаються операторами комп’ютерного набору тільки з візою голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації або керівника апарату.

6.15. Забезпечення контролю за дотриманням режиму роботи в райдержадміністрації:

початок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації – о 9.00, закінчення – о 18.00, обідня перерва – з 13.00 до 14.00;

відгули за роботу у вихідні і святкові дні, додаткові відпустки без збереження заробітної плати працівникам структурних підрозділів апарату надаються відповідно керівниками цих підрозділів та керівником апарату райдержадміністрації;

в апараті ведеться щоденний табельний облік робочого часу його працівників; щомісяця до 14 та 28 числа табелі оформляються в установленому порядку.

6.16. Відрядження працівників апарату здійснюється відповідно до планів роботи апарату, його структурних підрозділів, а також згідно з документами органів виконавчої влади вищого рівня, органів судочинства та інших відповідно до резолюції керівника;

посвідчення про відрядження оформляються відділом організаційно-кадрової роботи на підставі розпоряджень голови райдержадміністрації погоджених з керівником апарату або керівниками структурних підрозділів.

Звіти про відрядження працівників апарату, завізовані їх керівниками, а також керівників структурних підрозділів апарату затверджуються керівником апарату райдержадміністрації.


^ 7. Порядок використання та зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів


7.1. За розпорядженням голови райдержадміністрації гербова печатка райдержадміністрації передається керівнику апарату райдержадміністрації, а в разі його відсутності – передається за актами особам, які їх заміщатимуть і нестимуть персональну відповідальність за збереження і законність користування ними.

7.2. Апарат має печатки загального відділу, сектору з питань режимно-секретної роботи: „Загальний відділ”, „режимно-секретний сектор”, кутовий та інші штампи, необхідні в роботі з документами.

Печатки і штампи зберігаються в умовах, що забезпечують їх надійну схоронність.

Відповідальність за зберігання і законність використання печаток і штампів несуть керівники відповідних підрозділів апарату.

7.3. Бланки, на яких складаються організаційно-розпорядчі документи і листи райдержадміністрації та її апарату, є бланками суворого обліку і звітності:

видача бланків райдержадміністрації працівникам апарату, робота яких безпосередньо не пов’язана з друкуванням документів, і стороннім особам, приймання до друкування документів із використанням бланків райдержадміністрації від сторонніх осіб і видача їм надрукованих на таких бланках документів не допускається;

зіпсовані бланки, а також виконані на бланках, але з певних причин відхилені проекти документів, знищуються.


^ 8. Інші питання діяльності апарату


Апарат має право:

8.1. Залучати вчених, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

8.2. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від органів державної статистики –статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

8.3. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

8.4. Здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Скачать 226.73 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты