Домой

1 Апарат районної державної адміністрації (далі апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації
Скачать 80.97 Kb.
Название1 Апарат районної державної адміністрації (далі апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації
Дата03.02.2013
Размер80.97 Kb.
ТипДокументы
Содержание
2. Завдання і повноваження апарату
3. Права апарату
4. Структура апарату
5. Керівник апарату
Україна гусятинська районна державна адміністрація тернопільської області розпорядження
від 27. 11. 2008 року селище Гусятин №834
Подобные работы:

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

27.11.2008 р. №834


ПОЛОЖЕННЯ

про апарат районної державної адміністрації


1. Загальні засади


1.1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) є структурним підрозділом районної державної адміністрації. Апарат утворюється головою райдержадміністрації в межах виділених бюджетних коштів.

1.2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голови райдержадміністрації, рішеннями органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих в межах наданих їм повноважень, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями апарату є здійснення правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематична перевірка виконання актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації, надання методичної та іншої практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

1.4. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до регламенту райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації, інструкції з діловодства в райдержадміністрації, а також цього Положення.

1.5. Робота апарату та його підрозділів планується у порядку, визначеному регламентом райдержадміністрації.

1.6. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.


^ 2. Завдання і повноваження апарату


Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

1) опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

2) здійснює опрацювання проектів розпоряджень; за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

3) перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні; розробляє пропозиції про удосконалення діяльності даних органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

4) аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

5) готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

6) опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

7) здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

8) здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками;

9) організовує особистий прийом громадян головою райдержадміністрації та його заступниками і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

10) аналізує разом із структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення; бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, а також про реалізацію делегованих повноважень;

11) проводить відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищенням кваліфікації та заохоченням працівників райдержадміністрації;

12) забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці;

13) здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

14) забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації в засобах масової інформації;

15) виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученнями голови райдержадміністрації.


^ 3. Права апарату


4.1. Апарат на виконання покладених на нього завдань має право:

1) в межах своєї компетенції проводити перевірку стану дотримання на відповідній території Конституції України, законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямках, визначених ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2) залучати вчених, представників громадськості, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від органу державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на апарат завдань;

4) скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) здійснювати інші функції і повноваження відповідно до законів України та за дорученнями голови райдержадміністрації.


^ 4. Структура апарату


4.1. Структуру, граничну чисельність, фонд оплати праці працівників апарату в межах виділених асигнувань затверджує голова райдержадміністрації.

4.2. Кошторис доходів і видатків та штатний розпис апарату затверджується у встановленому законом порядку.

4.3. Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.4. Відділи та інші структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження відповідно до положень про відділи та структурні підрозділи.

4.5. Керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату призначає на посаду та звільняє з посади голова райдержадміністрації у встановленому законом порядку.

4.6. Апарат очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації у встановленому законом порядку.

4.7. Керівник апарату може мати заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації.


^ 5. Керівник апарату


5.1. Керівник апарату відповідно до покладених на нього завдань та обов’язків:

1) здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

2) забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

3) вимагає від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали та звіти про виконання її рішень;

4) забезпечує в межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною державною адміністрацією та районною радою у процесі своєї діяльності;

5) готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками;

6) контролює в межах своєї компетенції додержання вимог Закону України «Про державну службу», Закону України «Про боротьбу з корупцією»;

7) забезпечує формування кадрового резерву та проведення роботи з ним в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, а також на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

8) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

9) забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації;

10) організовує доведення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності;

11) виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

5.2. Керівник апарату відповідає за зберігання печатки райдержадміністрації. На час відсутності керівника апарату у зв’язку з хворобою, відпусткою, іншими поважними причинами печатка райдержадміністрації зберігається у головного бухгалтера райдержадміністрації.

5.3. Керівник апарату несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень.

5.4. Накази керівника апарату, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Б.В. СЕМКІВ

^

УКРАЇНА

ГУСЯТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ^

від 27. 11. 2008 року селище Гусятин №834Про Положення про апарат

районної державної адміністрації


Відповідно до ст. 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розділу IV Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21.11.2008 р. № 813 «Про Регламент районної державної адміністрації»:

  1. Затвердити Положення про апарат районної державної адміністрації.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 13 листопада 2006 р. № 673 «Про положення про апарат районної державної адміністрації».


Тимчасово виконувач обов’язків

голови райдержадміністрації С.П. ТУРЕЦЬКИЙ

Скачать 80.97 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты