Домой

Закріпити у слухачів комплекс економічних знань здобутих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру
НазваниеЗакріпити у слухачів комплекс економічних знань здобутих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру
страница1/5
Дата28.01.2013
Размер0.61 Mb.
ТипДокументы
Содержание
Попередні умови.
Зміст дисципліни за темами
1.2. Новітні концепції дослідження економіки підприємства
1.3. Підприємництво як сучасна форма господарювання.
1.4 Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі ринкової економіки.
Тема 2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми.
Тема 4. Структура та управління підприємством
5.2. Функції та методи управління підприємством.
6.2. Стратегічне планування, його відмінність від традиційного планування та обмеження у використанні.
6.3. Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства.
7.3. Продуктивність праці персоналу.
7.4. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація.
8.2. Спрацювання необоротних активів та форми його усунення.
8.3. Система показників ефективності відтворення та використання основного капіталу підприємства.
8.4. Сутність і класифікація оборотного капіталу підприємства.
Тема 9. Інвестиції
9.2. Джерела формування реальних інвестицій.
Тема 10. Інноваційна діяльність
12.2. Форми організації виробництва.
12.3. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) і підприємств.
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5


В C Т У П


Навчальна дисципліна “Економіка підприємства” вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму «Економіка і підприємництво» для всіх форм навчання.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні здатності самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на рівні підприємств та організацій.

Завдання дисципліни:

 • сформувати у слухачів глибоке розуміння господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних підприємств;

 • закріпити у слухачів комплекс економічних знань здобутих з інших навчальних дисциплін загальноекономічного характеру;

 • забезпечити засвоєння сучасних досягнень теорії та практики управління підприємствами та організаціями, як відкритими соціально-економічними утвореннями;

 • сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати господарські процеси та проблеми, приймати управлінські рішення;

 • сформувати здатність проводити комплексні економічні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємств;

 • забезпечити засвоєння основ організації господарської діяльності підприємств, бізнес-проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу та інших напрямків подальшої освіти.

Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки й навчальна дисципліна базується на пізнанні та свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей у господарській діяльності підприємства правомірно вважаються загальним предметом згаданої дисципліни. Отже, предмет економіки підприємства включає вивчення теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретних форм і методів господарювання, принципів формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Програма курсу “Економіка підприємства” суттєво оновлена і доповнена, ґрунтується на використанні ринково-функціонального підходу, який переважає в науковій думці на сьогоднішній день.

^ Попередні умови. Знання та уміння з індивідуальних розділів програми: Економіка підприємства побудована на основі логіки підприємницької діяльності та використанні методологічних положень суміжних економічних дисциплін, зокрема економічної теорії, макроекономіки, мікроекономіки, маркетингу, менеджменту, фінансів, статистики та обліку.

Після вивчення дисципліни “Економіка підприємства” студенти повинні знати:

 • основні поняття та категорії економіки підприємства, на основі системного розуміння та взаємозв’язків із суміжними дисциплінами;

 • принципи управління діяльністю сучасних підприємств та організацій;

 • сучасні технології розробки управлінських рішень, їх обґрунтування та впровадженні у бізнес-практику;

 • методичні основи аналізу ефективності формування та використання персоналу, активів (основних фондів, оборотних коштів, нематеріальних активів) підприємства, організації його виробничо-комерційної діяльності тощо.

вміти:

 • розрізняти організаційно-правові форми підприємств та організацій, робити обґрунтований вибір напрямків діяльності та сфери бізнесу;

 • розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків;

 • аналізувати ефективність використання персоналу, основних фондів, оборотних коштів, інвестиційних ресурсів, організації виробничої діяльності, інноваційних процесів тощо;

 • обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські рішення з різних аспектів господарської діяльності;

 • запобігати кризовим проявам, нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства;

 • визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм здійснення реструктуризації підприємств та організацій.^

Зміст дисципліни за темами
Тема 1. Теорії підприємств і основи підприємництва


1.1. Підприємство як економічний суб'єкт. Роль підприємства у національній економічній системі. Предмет і об'єкт економіки підприємства. Поняття підприємства як організаційно виокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери.

^ 1.2. Новітні концепції дослідження економіки підприємства. Наукова модель сучасної економіки підприємства та основні тенденції її зміни. Формальні і неформальні організаційні утворення в діяльності підприємства. Сучасні принципи діяльності підприємства, їх підпорядкованість і взаємозв'язок.

^ 1.3. Підприємництво як сучасна форма господарювання. Підприємництво як особливий вид діяльності, стиль і тип господарської поведінки. Сучасне визначення підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємництва. Принципи здійснення, форми і моделі підприємницької діяльності.. Класична та інноваційна моделі підприємництва.

^ 1.4 Соціально-економічна роль і значення підприємництва в структурі ринкової економіки. Підприємництво як важіль зміни структури економіки. Підприємництво – необхідна умова досягнення економічного успіху.

^ Тема 2 Види підприємств, їх організаційно-правові форми.

3.1. Правові основи функціонування підприємств. Юридичні аспекти, що слугують законодавчою базою функціонування підприємства (організації) та об‘єднання підприємств.

3.2. Організаційно-правові форми підприємства. Практичне значення класифікації підприємств за організаційно-правовими характеристиками. Виокремлення підприємств за окремими ознаками.

3.3 Головні види та напрями діяльності підприємств

Тема 3. Зовнішнє середовище господарювання підприємств

4.1. Вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Необхідність і значення врахування впливу зовнішнього середовища на підприємство. 4.2. Макросередовище господарювання та його основні чинники. Склад, форми і способи врахування дій інтегрованих і диференційованих чинників макросередовища на підприємствах.

4.3. Ринкове середовища господарювання організацій. Сучасний ринок: сутнісна характеристика, функції, структуризація, типи. Поняття і загальна характеристика ринкового середовища функціонування підприємств і організацій.
  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты