Домой

Ики, робочої програми навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" підготовки бакалавра галузі знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" за напрямом 6
НазваниеИки, робочої програми навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" підготовки бакалавра галузі знань 0306 "Менеджмент І адміністрування" за напрямом 6
страница1/5
Дата25.01.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументы
Содержание
1. Загальні методичні вказівки до виконання
Варіант контрольної роботи
Вид роботи
Разом правильно виконана контрольна робота
2 Заліковий модуль і
Завдання для контрольної роботи
2. Укажіть, яке співвідношення відносяться до відтворювальної структури економіки
3. Із переліку інструментів державного регулювання економіки вкажіть адміністративні
4. Укажіть методи податкового стимулювання інвестиційних процесів
5. Яке з тверджень є помилковим: «До груп порушень антимонопольного законодавства України належить...
2. Яке з тверджень є помилковим?
3. Яка із перелічених статей не відноситься до доходів державного бюджету
4. За галузевою ознакою підприємства класифікуються на
5. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності означає, що...
1. З переліку інструментів державного регулювання економіки вкажіть інструменти прямого державного регулювання
2. Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація державного майна — це...
3. Визначте, який із перелічених податків і зборів відносяться до непрямих
4. Яке із тверджень є помилковим?
5. Укажіть, яке співвідношення відноситься до соціальної структури економіки
1. Укажіть методи грошово-кредитного регулювання інвестиційної діяльності
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3   4   5


Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

за напрямом 6.030601 "Менеджмент"


Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!


ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Державне регулювання економіки" підготовки бакалавра галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" за напрямом 6.030601 "Менеджмент".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою економіки підприємства протоколом № 5 від 2009.12.15.

 2. УКЛАДАЧ: Мельникова В.І, канд. ек. наук., доц. кафедри Економіки підприємства.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Гриб С.В., доцент, зав. кафедри Економіки підприємства.- Харків: ХІНЕМ. - 2010. - 44 с.


ЗМІСТ


Вступ

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

5

2

Заліковий модуль І Завдання для контрольної роботи

6

3

Заліковий модуль ІІ Завдання для контрольної роботи

25
Інформаційно-методичне забезпечення

44ВСТУП


Державне регулювання економіки покликане забезпечити її рівновагу і сталий розвиток. Конкретні напрямки, форми та масштаби державного регулювання економіки визначаються характером і гостротою економічних, політичних, соціальних, екологічних та інших проблем у будь-якій країні певного періоду.

Державне регулювання економіки в умовах ринкового господарства являє собою систему типових заходів законодавчого, виконавчого та контролюючого характеру, здійснюваних уповноваженими державними установами та суспільними організаціями з метою стабілізації та адаптації існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються.

Вивчення дисципліни "Державне регулювання економіки" сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій державних потреб та інтересів.

Мета дисципліни: формування системи знань із методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки.

Завдання дисципліни: вивчення сутності, цілей і завдань державного регулювання економіки, теоретичних основ формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави, методів впливу держави на соціально-економічні процеси, методології соціально-економічного прогнозування та програмування економічного й соціального розвитку.

В результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

Знати:

 • основні поняття дисципліни;

 • принципи, форми і методи державного регулювання економіки;

 • стратегію соціально – економічного розвитку держави;

 • основи фінансової, монетарної, структурної, інвестиційної, науково-технічної та інноваційної політики;

 • проблеми регіонального регулювання;

 • основи регулювання суспільного сектору;

 • проблеми та перспективи зовнішньоекономічного регулювання;

 • основи соціальної та екологічної політики.

Вміти:

 • застосовувати отримані теоретичні знання при аналізі розвитку суспільства;

 • аналізувати макроекономічні зв’язки,

 • оцінювати макроекономічну ситуацію і знаходити оптимальні варіанти рішення з багатьох можливих альтернатив.^ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності питання; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки питання у літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваного питання;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Відповіді на тести:

 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до вирішеної задачі.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;

 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

В цілому при виконанні роботи необхідно користуватись документом «Стандарт Вищого навчального закладу. Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація».

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу за таким принципом:


^ Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з кожного залікового модуля

^ Вид роботи

Кількість балів по контрольній роботі з одного модулю

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильне рішення задачі

4

2

6

^ Разом правильно виконана контрольна робота

20


Таким чином, максимальна бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів (2 контрольної роботи по 20 балів).

^ 2 ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І


Тема 1 Державне регулювання економіки як функція держави.

Тема 2 Стратегія соціально економічного розвитку держави.

Тема 3. Фінансова політика.

Тема 4. Структурна та інвестиційна політика.

Тема 5. Науково – технічна та інноваційна політика.

Тема 6 Державне регулювання підприємництва.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Варіант 1

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки.


2. Дати відповіді на тести:

1. "Економіка пропозиції" на відміну від кейнсіанства передбачає:

1- державну підтримку збиткових і низькорентабельних галузей економіки;

2- лібералізацію економіки;

3- збільшення об’ємів державних замовлень;

4- вільне ціноутворення;

5- пріоритет приватної власності;

6- зниження податків на прибуток.

^ 2. Укажіть, яке співвідношення відносяться до відтворювальної структури економіки:

1- співвідношення між промисловістю та сільським господарством;

2- співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання у національному доході;

3- співвідношення між певними верстами населення за рівнем доходів;

4- співвідношення між різноманітними організаційними формами підприємництва.

^ 3. Із переліку інструментів державного регулювання економіки вкажіть адміністративні:

1- встановлення фіксованих цін;

2- встановлення економічних, соціальних, екологічних стандартів;

3- санкції за порушення правил та недотримання стандартів;

4- податкові ставки;

5- облікова ставка Національного банку.

^ 4. Укажіть методи податкового стимулювання інвестиційних процесів:

1- зменшення бази оподаткування;

2- зміна облікової ставки;

3- введення диференційованих ставок оподаткування;

4- регулювання норми обов’язкових резервів комерційних банків.


^ 5. Яке з тверджень є помилковим: «До груп порушень антимонопольного законодавства України належить...

1- зловживання монопольним становищем»;

2- порушення прав споживачів»;

3- неправомірні угоди»;

4- дискримінація підприємців органами влади та управління»;

5- недобросовісна конкуренція».


Задача

Функція попиту і пропозиції на ринку зерна відповідно мають вигляд


QD = 12 – P ,


QS = -3 + P ,


де Р – ціна, тис. грн.,

Q – кількість зерна, тис. т.

Уряд увів субсидію у розмірі 300 грн. за 1 т. зерна, яку отримує виробник.

Визначте:

- рівноважну ціну та рівноважну кількість до введення субсидії;

- якими будуть рівноважна ціна і рівноважна кількість після введення субсидії;

- які наслідки державного субсидування підприємництва.


Варіант 2

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Система та класифікація методів прогнозування.


2. Дати відповіді на тести:

1. Із наступних положень основу методології досліджень Дж. Кейнса складають:

1- пріоритет макроекономічного аналізу;

2- пріоритет мікроекономічного аналізу;

3- концепція «ефективного попиту»;

4- мультиплікатор інвестицій.

^ 2. Яке з тверджень є помилковим?

1- банкрутство — це визнаний арбітражним судом факт неспроможності фізичної чи юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів;

2- суб'єктами банкрутства можуть бути юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, неспроможні своєчасно виконати свої зобов'язання перед бюджетом;

3- суб'єкт підприємницької діяльності стає банкрутом тільки за рішенням арбітражного суду;

4- боржник може звернутися до арбітражного суду із заявою про порушення справи про банкрутство з власної ініціативи;

5- банкрутство — це система заходів, спрямованих на запобігання неспроможності суб'єктів підприємницької діяльності виконати свої зобов'язання перед кредиторами.

^ 3. Яка із перелічених статей не відноситься до доходів державного бюджету:

1- мито на товари, що ввозяться до країни;

2- трансферні платежі населенню;

3- податок на прибуток.

^ 4. За галузевою ознакою підприємства класифікуються на:

1- цілорічні та сезонні;

2- промислові, сільськогосподарські, торговельні, будівельні й т. п.;

3- виробничі, невиробничі, комбіновані;

4- державні, колективні, приватні, орендні й т. п.;

5- малі підприємства, кооперативи, спільні підприємства, конгломерати, франчайзинги.

^ 5. Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності означає, що...

1- ефект від нововведень отримує суб'єкт інноваційної діяльності;

2- ефект від нововведень отримують суб'єкти, які не беруть участі в

інноваційному процесі;

3- ефект від нововведень не реалізується повною мірою;

4- створюються передумови реалізації ефекту нововведення;

5- інноваційний процес охоплює сфери матеріального і нематеріального виробництва і споживання.

Задача

Визначити обсяг і структуру споживання прокату чорних металів у прогнозному році

Галузі

Обсяг виробництва в базовому році млн. грн.

Норма витрат прокату на 1 млрд. грн. продукції, т.

Темп зростання виробництва в прогнозному році у порівнянні з базовим, %

Машинобудування

22800

80

105

Промисловість будівельних матеріалів

4600

32

95

Капітальне будівництво

5400

18

90

Інше

12000

25

100Варіант 3

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки. Методи державного регулювання економіки.


2. Дати відповіді на тести:

^ 1. З переліку інструментів державного регулювання економіки вкажіть інструменти прямого державного регулювання:

1- державні замовлення;

2- ліцензії і квоти;

3- фіксовані ціни;

4- макроекономічні плани;

5- податкові пільги і податкові ставки.

^ 2. Відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» приватизація державного майна — це...

1- перетворення структурних підрозділів державних підприємств у самостійні підприємства;

2- відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних та юридичних осіб з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення котів на структурну перебудову економіки;

3- комплекс заходів, які здійснюються державою з метою зниження рівня монополізації ринків;

4- процес переходу від державної економіки до багатоукладної, до подолання соціально-економічної монополії держави;

5- процес перетворення державних підприємств, закритих акціонерних товариств, виробничих об'єднань у відкриті акціонерні товариства.

^ 3. Визначте, який із перелічених податків і зборів відносяться до непрямих:

1- податок на прибуток;

2- прибутковий податок з громадян;

3- податок на додану вартість.

^ 4. Яке із тверджень є помилковим?

1- інноваційна діяльність, пов'язана з капіталовкладеннями в інновації, називається інноваційною формою інвестування;

2- бюджетне фінансування наукових досліджень належить до методів прямого регулювання НТП;

3- згідно з Посланням Президента України до Верховної Ради України, 2000 p., зростання інтелектуального потенціалу нації та науково-технологічні інновації є пріоритетом стратегії економічної політики України;

4- інновації — це кінцевий результат інвестицій;

5- одним із видів інноваційної діяльності є розроблення та впровадження нових ресурсозберігаючих технологій.

^ 5. Укажіть, яке співвідношення відноситься до соціальної структури економіки;

1- співвідношення між експортом та імпортом товарів;

2- співвідношення між І і ІІ підрозділами економіки;

3- співвідношення між певними верстами населення за рівнем доходів;

4- співвідношення між виробничими галузями та інфраструктурою.


Задача

Вартість інноваційного проекту становить 100 млрд. грн., норма прибутку – 50%, податок на прибуток – 30%. Номінальна відсоткова ставка дорівнює 15%, темп інфляції – 8%. Обчисліть очікуваний чистий прибуток.


Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Шляхи удосконалення державного регулювання розвитку науки і техніки у сучасних умовах економічного розвитку України.


2. Дати відповіді на тести:

^ 1. Укажіть методи грошово-кредитного регулювання інвестиційної діяльності:

1- операції центрального банку на ринку державних цінних паперів;

2- запровадження диференційованих ставок оподаткування;

3- проведення гнучкої амортизаційної політики;

4- зміна облікової ставки;

^ 2. "Економіка пропозиції" на відміну від кейнсіанства передбачає:

1- державну підтримку збиткових і низькорентабельних галузей економіки;

2- лібералізацію економіки;

3- збільшення об’ємів державних замовлень;

4- вільне ціноутворення;

5- пріоритет приватної власності;

6- зниження податків на прибуток.

^ 3. Яка з перелічених статей не відноситься до доходів державного бюджету:

1- мито на товари, що ввозяться до країни;

2- трансферні платежі населенню;

3- податок на прибуток.

^ 4. Яке з тверджень є помилковим: «Одним з видів інноваційної діяльності є...

1- випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і технології;

2- впровадження ресурсозберігаючих технологій;

3- прогресивні міжгалузеві структурні зміни;

4- виробництво товарів (надання послуг, виконання робіт);

5- розроблення нових енергозберігаючих технологій.

^ 5. Із переліку інструментів державного регулювання економіки вкажіть економічні:

1- податкові пільги;

2- економічні норми;

3- облікова ставка Національного банку;

4- ліцензії і квоти;

5- норматив обов’язкового резервування коштів комерційних банків.

Задача

Міністерство економіки України пропонує два інноваційних проекти, які різняться вартістю та нормою прибутку:

- вартість 3000 млн. грн., норма прибутку 30%;

- вартість 2000 млн. грн., норма прибутку 50%.

Для реалізації проектів потрібно одержати банківські кредити.

Визначте, який з цих інноваційних проектів принесе більший чистий прибуток, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 15%, темп інфляції - 5%, податок на прибуток – 20%.

  1   2   3   4   5

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты