Домой

Програма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «маркетинг»
Скачать 133.58 Kb.
НазваниеПрограма вступного кваліфікаційного екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «маркетинг»
Дата22.01.2013
Размер133.58 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Критерії оцінювання
Зміст дисципліни «маркетинг»
Тема 2. Класифікація маркетингу
Тема 3. Характеристики маркетингу
Тема 4. Маркетингові дослідження
Тема 5. Маркетингова товарна політика
Тема 6. Маркетингова цінова політика
Тема 7. Маркетингова політика продажу
Тема 8. Маркетингова політика просування
Тема 9. Організація маркетингу
Тема 10. Контроль маркетингу
Тема 11. План маркетингу
Перелік питань з дисципліни «маркетинг»
Подобные работы:

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «БАКАЛАВР»

за спеціальністю «маркетинг»


Вступ


Програма вступних випробувань з дисципліни „Маркетинг” для вступу на спеціальність „Маркетинг” зі скороченим терміном навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” включає базові теми з маркетингу.

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій програмі, надано у вигляді тестів. Питання тестів дозволяють перевірити знання студентів з проблематики, змісту і соціально-економічної спрямованості маркетингу, управління маркетингом, оточуючого середовища маркетингу, інформаційних систем та маркетингових досліджень, соціологічних досліджень у вивченні поведінки покупців, досліджень кон'юнктури в торгівлі, поведінки покупців, конкуренції в діяльності підприємств, сегментації ринку, маркетингової товарної, цінової і комунікаційної політики, політики розподілу, планування маркетингової діяльності, контролю і ревізії маркетингу та інших аспектів маркетингової діяльності.

Перевірка знань з питань, передбачених даною програмою дає достатні підстави для висновку про рівень підготовки абітурієнта для вступу на спеціальність „Маркетинг” зі скороченим терміном навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.


^ Критерії оцінювання

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовується 100-бальна шкала оцінювання знань (від 100 до 200 балів) з кожного випробування відповідно до рівня підготовки вступників. Екзаменаційний білет містить 10 тестових завдань, різних рівнів складності з відповідних тем дисциплін.


Вибрати правильні відповіді за кожним тестом

183 – 200 балів

Абітурієнт правильно відповів на всі тестові питання

151 – 182 балів

Абітурієнт дав неповну відповідь на тестові питання

125 – 150 балів

Абітурієнт дав неточну відповідь на тестові питання

124 бали і менше

Абітурієнт дав неправільну відповідь на тестові питання^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція


Маркетинг як концепція і як комплекс послідовних різноманітних видів діяльності у сфері бізнесу. Визначення поняття маркетингу.

Макро- і мікромаркетинг. Маркетинг споживчих товарів і маркетинг товарів промислового призначення.

Процес маркетингу. Складові процесу маркетингу у вигляді взаємозв'язаних операцій від вивчення потреб споживачів, дослідження ринку до створення і задоволення потреб споживачів.

Еволюція концепцій маркетингу. Концепція збутового маркетингу, власне маркетингова концепція, концепція соціального маркетингу.

Стратегії маркетингу. Основні функції маркетингу.


^ Тема 2. Класифікація маркетингу


Сфери застосування маркетингу. Маркетинг у сфері виробничого і торговельного бізнесу. Маркетинг у сфері некомерційної діяльності.

Характеристика умов, за яких застосування маркетингу необхідне і ефективне: ринок покупця; конкуренція виробництва, роздрібної і гуртової торгівлі; фактори технологічного, юридичного, економічного характеру на фірмі і за її межами, що забезпечують оперативне реагування на запити ринку; узгодженість експортно-імпортної політики держави з діяльністю вітчизняних фірм; захист прав споживача та наявність виробничих, сировинних, трудових ресурсів, інше.

Типи маркетингу, що застосовує фірма в залежності від стану кон'юнктури ринку товару, попиту на товар, мети та завдання, яке ставить фірма. Маркетинг перетворюючий, стимулюючий, виявляючий, обновляючий, синхромаркетинг, зберігаючий, знижуючий і контрмаркетинг.

Запровадження концепції маркетингу на підприємстві, в організації. Визначення причин, що спонукають до застосування маркетингу: скорочення обсягу продаж; сповільнення темпів росту продаж, прибутків; зміна попиту на товар; загострення конкурентної боротьби на рину; ріст витрат на продаж товарів.

^

Тема 3. Характеристики маркетингуХарактеристика концепцій управління фірмою: удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль, маркетингу, соціально-етичного маркетингу.

Процес управління маркетингом. Послідовність операцій процесу управління маркетингом: діагноз фірми та прогноз ринку; реорганізація апарату фірми та його підпорядкування концепції маркетингу; вибір цільового сегмента ринку; прийняття стратегії фірми; визначення рушійних факторів комплексу маркетингу і стратегій маркетингу; розробка програми маркетингу та ревізія і контроль маркетингової діяльності.

^

Тема 4. Маркетингові дослідженняПоняття маркетингових досліджень. Значення маркетингових досліджень у маркетинговій діяльності. Характер та види інформації, яку одержують за допомогою маркетингових досліджень.

Планування маркетингових дослідження. Складові плану соціологічного дослідження: підготовка програми дослідження; інструментарію і анкетерів; визначення обсягу вибірки, місця і часу опитування; обробка і аналіз результатів дослідження і підготовка наукового звіту.

Анкета — основний інструмент маркетингового дослідження. Класифікація питань анкети за: формою або конструкцією; функціями, які виконують питання в анкеті, і змістом; характером постановки; відношенням до респондента. Питання відкриті, закриті, напівзакриті, ілюстративні і табличні, вступні або контактні, розгалужуючі, відсіюючі, контрольні. Питання про факти свідомості (думки, мотиви, побажання, сподівання), про факти поведінки (при виборі товару, черговості купівлі, реакції на ціну, якість, асортимент, частоту купівлі товару, обсяг разової купівлі і ін.), про особу респондента (вік, стать, доходи, соціальний стан і ін.), прямі і непрямі. Основні принципи побудови анкети і формулювання питань. Перевірка композиції анкети та логічний контроль анкети — завершальна стадія розробки анкети соціологічного дослідження.^ Тема 5. Маркетингова товарна політика


Товар як засіб задоволення потреб споживача. Продукт і товар. Чотири рівні формування споживчої вартості товару. Ядро товару. Фізичні характеристики товару. Розширені характеристики товару нематеріального виду. Суспільне визнання товару, пов'язане з особистим сприйняттям товару споживачем.

Сутність маркетингової товарної політики. Якість продукції і методи її оцінювання. Конкурентноздатність товару та її показники. Складові стратегії продукту. Марка товару, упаковка, маркірування, сервіс, формування асортименту.

Поняття товару-новинки. Розробка нового товару — найголовніший елемент маркетингової товарної політики. Ризик, пов'язаний з товаром-новинкою. Маркетингові дослідження у процесі створення товару-новинки. Пробний маркетинг. Планування нової продукції і розроблення товару. Поняття життєвого циклу товару.


^ Тема 6. Маркетингова цінова політика


Ціна — показник обмінної вартості товару, послуги, інструмент визначення певного рівня корисності товару, механізм для прийняття споживачем рішення про купівлю товару. Значення ціноутворення серед інших рушійних факторів комплексу маркетингу.

Ціновий метод конкурентної боротьби фірми на ринку та фактори, що обмежують його застосування. Вплив типу ринку на застосування маркетингової стратегії ціни. Ринок чистої, монопольної, олігополістичної конкуренції та чистої монополії.

Система факторів, що впливають на ціноутворення. Покупці і споживачі товару в якості основного фактора визначення ціни. Основний закон, що обумовлює залежність попиту на товар від ціни. Сегменти ринку в залежності від чутливості покупців до зміни ціни.

Маркетингові аспекти в розробці вихідної ціни на товар. Послідовність операцій, пов'язаних з встановленням вихідної ціни. Залежність ціни від мети, яку фірма переслідує на ринку. Ув'язка ціни з попитом на товар і з витратами, порівняння з цінами і товарами конкурентів.


^ Тема 7. Маркетингова політика продажу


Сутність політики комунікацій і її місце у маркетинговій діяльності фірми. Складові політики комунікацій. Реклама, пропаганда, персональний продаж, стимулювання продажу, паблік рілейшнз.

Функції просування товару. Створення образу фірми, її товарів, заохочення учасників каналів розподілу, покупців до існуючих і перспективних товарів, обгрунтування цін, забезпечення післяпродажного обслуговування покупців тощо.

Програма маркетингових комунікацій як складова маркетингової діяльності фірми. Основні стадії розробки програми: визначення потенційних сегментів ринку; установлення обсягу інформації, яку належить передати; вибір оптимальної композиції просування для передачі інформації одержувачам; визначення бюджету для забезпечення просування товару; координація діяльності по здійсненню стратегії просування товару.

Реклама — найбільш поширений комунікаційний засіб. Загальні принципи стратегії реклами. Тактика реклами. Заходи комунікатора щодо підвищення ефективності реклами.

Фактори, що визначають оптимальний склад комплексу компонентів політики комунікацій. Тип товару або ринку, ступінь готовності покупців до купівлі, етап життєвого циклу товару, різновидність стратегії. Розробка бюджету маркетингової політики комунікацій.


^ Тема 8. Маркетингова політика просування


Розподіл товарів — один із елементів комплексу маркетингу, його місце і роль у маркетинговій діяльності фірми. Процес розподілу, спрямований на доставку товарів до споживача.

Поняття каналу розподілу та необхідність його функціонування в сучасних умовах. Маркетингові, комерційні, фінансові та технологічні функції каналу розподілу. Переміщення по каналах розподілу фізичної маси товарів, права власності, оплати, інформації.

Типи каналів розподілу в залежності від кількості ступенів (рівнів). Фактори, що визначають тип і структуру каналу розподілу. Посередники в каналах розподілу, вибір їх типів і кількості.

Маркетингові системи — нові, прогресивні утворення в рамках каналу розподілу. Вертикальні, горизонтальні та багатоканальні маркетингові системи. Причини виникнення маркетингових систем та принципи їх функціонування. Типи вертикальних маркетингових систем. Корпоративні, договірні, керовані маркетингові системи.

Маркетингові рішення в гуртовій і роздрібній торгівлі: визначення цільового ринку, рішення про товарний асортимент і комплекс послуг, встановлення ціни, відбір методів стимулювання збуту, вибір місця розташування торговельного підприємства.


^ Тема 9. Організація маркетингу

Поняття організації маркетингу. Основні принципи організації маркетингу на підприємстві. Маркетингова організаційна структура фірми.
^

Тема 10. Контроль маркетингуОцінка і контроль — суттєві компоненти маркетингової орієнтації фірми, Взаємозв'язок планування, організації і контролю маркетингу. Необхідні елементи маркетингового контролю: наявність інформаційної системи із зворотним зв'язком, застосування ефективної методики аналізу, співставлення результатів з намічуваними цілями і показниками минулого періоду, якісна оцінка тенденцій і факторів, що їх обумовлюють, уявлення про те, де, як і коли вжити коригуючі дії, накопичення інформації з метою кращого бачення перспективи.

Типи маркетингового контролю: контроль виконання річних планів, контроль прибутковості фірми, стратегічний контроль. Відповідальні за проведення контролю, цілі контролю, методи контролю.

Ревізія маркетингу як регулярне системне дослідження маркетингового середовища фірми, її завдань, стратегій і оперативної діяльності. План ревізії маркетингу та його складові частини.
^

Тема 11. План маркетингуПоняття стратегічного планування та планування маркетингу, відмінність цих двох видів планування і їх логічна ув'язка. Необхідність планування у маркетинговій діяльності, що викликана швидкими темпами змін мікро- і макросередовища, появою крупних об'єднань і потребою внутрішньої координації дій і оцінювання роботи фірми.

Стратегічне планування, спрямоване на підвищення ефективності діяльності фірми, скоординованості дій у маркетинговій, фінансовій, виробничій і дослідницько-конструкторській сферах. Визначення галузі діяльності фірми, встановлення її цілі та завдань, аналіз ресурсів фірми і її позиції на ринку, аналіз поточної і ситуації на перспективу, при якій фірмі діяти, визначення стратегічних інтервалів і альтернатив і їх наслідків, підготовка оперативних планів структурних підрозділів фірми. Основні напрямки забезпечення росту фірми. Інтенсивний, інтеграційний і диверсифікаційний ріст.

Деталізація стратегічного планування через тактичне планування. План маркетингу. Розробка плану маркетингу на товарні групи, товари, товарні марки, регіональні ринки, сегменти ринку.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МАРКЕТИНГ»


 1. Роль маркетингу в сучасній економіці.

 2. Трансформація взаємовідносин та взаємодії виробництва та ринку.

 3. Маркетинговий підхід до розробок менеджменту.

 4. Процес порівняння конкурентоспроможності компаній споживачами.

 5. Споживачі як активи компанії.

 6. Корпоративний імідж.

 7. Бази знань та експертні системи в маркетинговій діяльності фірми.

 8. Принципи побудови і види маркетингових структур на підприємстві.

 9. Інтерактивний маркетинг, революція в маркетингу.

 10. Процес сегментування ринку в системі управління маркетингу.

 11. Маркетингові дослідження прихованих потреб.

 12. Формування прибутку фірми на диференційованому ринку.

 13. Вплив маркетингових досліджень на формування стратегічної лінії фірми.

 14. Сегментування ринку промислових товарів.

 15. Методики сегментування.

 16. Інноваційна сегментація.

 17. Сегментація за часом.

 18. Стратегічні можливості інноваційних фірм

 19. Конкурентні стратегії на сучасному ринку.

 20. Сучасні зміни в формулюванні маркетингових стратегій.

 21. Місце оперативного плану в системі внутріфірмового планування.

 22. Зв’язок стратегічного і тактичного планування фірми.

 23. Особливості тактичного планування фірм на сучасному етапі.

 24. Аналіз виконання тактичного плану маркетингу

 25. Інновації фірми “першопрохідці” на сучасному етапі.

 26. Ціна запізнення в інноваційній діяльності.

 27. Інноваціїї, як характеристика сучасних ринків.

 28. Інноваційний процес в маркетингу.

 29. Аналіз фірмової стратегії.

 30. Аналіз виконання оперативного плану маркетингу.

 31. Критерії оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві.

 32. Ревізія стратегії фірми.

 33. Ревізія тактики фірми.

 34. Ревізія організаційної структури.

 35. Ревізія інформаційної системи в маркетингу.ЛІТЕРАТУРА

 1. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Загальний курс: Навч. посібник: Пер. з англ. – М.: СПб; К.: Діалектика, 2008. – 601с.

 2. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. – К.: Політехніка, 2004. – 339с.

 3. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Карпова Я.Ю. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 320с.

 4. Вачевський М.В. Маркетинг: формування професійної компетенції. Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 512с.

 5. Вертоградов В. Управление продажами. – СПб.: Питер, 2004. – 236с.

 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712с.

 7. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2004. – 280с.

 8. Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський С.В. Маркетинг: Навч. посібник у тестах. – К.: КНЕУ, 2002. – 313с.

 9. Гончарук Я.А., Павленко А.Ф., Скибінський С.В. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах. – К.: КНЕУ, 2004. – 391с.

 10. Джей Р. Малозатратный маркетинг. – СПб.: Питер, 2003. – 234с.

 11. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. – М.: СПб; К: Изд. Дом Вильямс, 2000. – 679с.

 12. Дойль П. Маркетинг- менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2003. – 538с.

 13. Зозулев А.В. Сегментирование рынка: Учебн. пособие. – Харьков, 2003. – 229с

 14. Корольчук О.П., Шульгіна Л.М. Маркетинг: Ситуативні творчі та контрольні завдання: Практикум. – К.: КНТЕУ, 2003. – 258с.

 15. Котлер Ф. и др. Маневры маркетинга: Современные подходы к прибыли, росту и обновлению. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – 210с.

 16. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. – СПб: Питер, 2005. – 464с.

 17. Крамаренко В.І. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 257с.

 18. Манн И. Маркетинг на 100 %. Как стать хорошим менеджером по маркетингу. – М.: Питер, 2003. – 238с.

 19. Маркетинг: основи теорії та практики: Навч. посібник. / За заг. ред. В.В.Липчука. - Львів: Новий світ – 2000, Магнолія плюс, 2003. – 280с.

 20. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб./ За ред. О.М. Азарян. – Харків: Студцентр, 2002. – 320с.

 21. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посібник. / За ред. Н.В. Головкіної. – К.: Студцентр, 2002. – 191с.

 22. Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навчальний посібник / Упоряд: О.І. Сидоренко, П.С.Редько – К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. – 504с.

 23. Маслова Т.Д. и др. Маркетинг: Учебник. – СПб: Питер, 2005. – 400с. -

 24. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник. – Львів: Інтелект-Захід, 2002. – 241с.

 25. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 284с.

 26. Ноздрева Р.Б. и др. Маркетинг. – М., 2008. – 230с.

 27. Осентов Т. Новые технологии в маркетинге: золотой ключик к лояльности потребителей. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2003. – 295с.

 28. Павленко А.Ф., Вовчак А.В. Маркетинг: Підручник. – К., КНЕУ, 2003. – 246с.

 29. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Омега – Л., 2002. – 656с.

 30. Пащук О.В. Маркетинг послуг: стратегічний підхід. Навчальний посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 560с.

 31. Примак Т.О. Маркетинг: Навч. посібник / МАУП. – К., 2001. – 200с.

 32. Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. – СПб: Питер, 2006. – 256с.

 33. Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле. – СПб.: Нева, 2004. – 381с.

 34. Скибінський С.В., Штуль В.П. Маркетинг. Навчальний посібник у схемах і таблицях. – К.: КНЕУ, 2007. – 224 с.

 35. Скибінський С.В. Маркетинг. Ч.1: Підручник. – К: КНЕУ, 2005. – 568 с.

 36. Титова Н.Е., Клжаев Ю.П. Маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Владос, 2003. – 349с

 37. Федорчук А.І. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво ЛКА, 2008. – 368 с.

 38. Хартли Р.Ф. Ошибки и успехи в маркетинге. – М.; СПб.; К.; Изд. дом «Вильямс», 2003. – 480с.Скачать 133.58 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты