Домой

Mamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri
НазваниеMamalıq-ginekologiya ixtisası üzrə test suallarının nümunələri
страница10/20
Дата20.01.2013
Размер1.62 Mb.
ТипДокументы
478) Perinatal göstəricilərin yaxşılaşdırılmasının ən vacib üsulları hansıdır?
479) Uşaqlıq yolu girəcəyinin böyük vəziləri harada yerləşir?
489) Aşağıdakı sayılan müayinə üsullarından hansı döl üçün minimal risklidir?
527) Dar çanaq zamanı doğuşun ağrısızlaşdırma üsulları hansıdır?
Подобные работы:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

^ 478) Perinatal göstəricilərin yaxşılaşdırılmasının ən vacib üsulları hansıdır?


A) Perinatal ölümlərin baş vermə səbəbinin aşkarlanması

B) Hamilə ilə sanitar –maarifləndirici işlərin həyata keçirilməsi

C) Dölün xroniki hipoksiyasının vaxtında aşkarlanması

D) Hamiləliyin saxlanıla bilməsi qərarının vaxtında verilməsi

E) Hamilənin dietetikasının həyata keçirilməsi


Ədəbiyyat: Nadir Tağıyev «Neonatologiya » 2007-ci il


Bölmə 3.Kiçik çanaq orqanlarının klinik anatomiya və fiziologiyası


^ 479) Uşaqlıq yolu girəcəyinin böyük vəziləri harada yerləşir?


A) Böyük cinsiyyət dodaqlarının arxa hissəsinin dərinliyində

B) Böyük cinsiyyət dodaqlarının orta hissəsinin dərinliyində

C) Uşaqlıq yolu girəcəyində

D) Kiçik və böyük cinsiyyət dodaqlarının 1/3 hissəsindəki şırımda

E) Kiçik cinsiyyət dodaqlarının əsasında


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


480) Bartolin vəzinin çıxarıcı axacağı adətən hansı nahiyəyə açılır?


A) Sadalananlardan heç biri

B) Kiçik cinsiyyət dodaqlarının əsası

C) Kiçik və böyük cinsiyyət dodaqlarının aşağı 1/3 hissəsindəki şırıma

D) Böyük cinsiyyət dodaqlarının arxa hissəsindəki dərinliyə

E) Qızlıq pərdəsi ilə kiçik cinsiyyət dodaqlarının aşağı 1/3 hissəsi arasındakı şırım


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


481) Uşaqlıq yolunun ön divarı yuxarı hissədə hansı orqanla sərhəd təşkil edir?


A) Sidik axarları ilə

B) Sidik kisəsi uşaqlıq boynu ilə

C) Sidik kisəsi dibi ilə

D) Sadalananlardan heç biri

E) Sidik çıxarıcı kanal ilə


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


482) Uşaqlıq yolunun ön divarı aşağı hissədə hansı orqanla sərhəd təşkil edir?


A) Sidik çıxarıcı kanal ilə

B) Sidik kisəsi dibi ilə

C) Sidik kisəsi uşaqlıq boynu ilə

D) Sadalananlardan heç biri

E) Sidik axarları ilə


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


483) Uşaqlıq yolunun arxa divarı hansı orqana təmas edir?


A) Düz bağırsağa

B) Düz bağırsaq –uşaqlıq çökəkliyinə

C) Siqmayabənzər bağırsağa

D) Nazik bağırsaq ilgəklərinə

E) Aralıq toxumalarına


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


484) Reproduktiv dövrdə uşaqlıq borusunun uzunluğu neçə sm-dir?


A) 9-10 sm

B) 10-12 sm

C) 15-18 sm

D) 19-20 sm

E) 7-8 sm


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


485) Çanaq diafraqmasını hansı əzələlər təşkil edir?


A) Aralığın dərin köndələn əzələləri

B) Sidik-cinsiyyət diafraqması

C) Aralığın səthi köndələn əzələri

D) Sadalananlardan heç biri

E) Düz bağırsağı qaldıran əzələlər


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


486) Hamilə olmayan uşaqlığın uzunluğu adətən neçə sm-dir?


A) 11-12 sm

B) 9-10 sm

C) 6-7 sm

D) 8-9 sm

E) 7-8 sm


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


487) Mamalıqda aralığa hansı toxuma sahələri aiddir?


A) Arxa bitişmə ilə büzdüm arası

B) Arxa bitişmə ilə anus arası

C) Qasığın aşağı kənarı ilə büzdüm arası

D) Anus ilə büzdüm arası

E) Qasığın aşağı kənarı ilə anus arası


Ədəbiyyat: K. Balakişiyev « İnsanın normal anatomiyası » II hissə 1982 г


488) Yumurtalığın innervasiyasında iştirak edən kələflər harada yerləşib?


A) Oma-uşaqlıq bağında

B) Uşaqlığın girdə bağında

C) Qıfabənzər-çanaq bağında

D) Yumurtalığın xüsusı bağında

E) Uşaqlığın enli bağında


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2002 г.


Bölmə 4. Mamalıq və ginekologiyada müayinə üsulları


^ 489) Aşağıdakı sayılan müayinə üsullarından hansı döl üçün minimal risklidir?


A) Dölün toxumalarının biopsiyası

B) Xorionun biopsiyası

C) Kordosentez

D) Amniosentez

E) Heç biri


Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.


490) Normal kardiotokoqrammanın kriterilərı hansılardır?


A) Bazal ritm 12-160 dəq

B) 30 dəq ərzində 4-5 akselerasiyanın olması

C) Deselerasiyanın olmaması

D) Akselerasiyanın amplitudası 3-5

E) Bütün sayılanlar


Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.


491) Amniotik mayenin müayinəsi döldə hansı patologiyaların aşkar edilməsinə kömək edir?


A) Sinir borusunun defekti

B) Bütün cavablar

C) Adrenogenital sindrom

D) Qalxanabənzər vəzin disfunksiyası

E) Böyrəklərin polikistozu


Ədəbiyyat: А.Н.Стрижаков, А.И.Давыдов. Клинические лекции по акушерству и гинекологии. «Медицина», Москва, 2000.


492) Bazal temperatura testi nəyə əsaslanır?


A) Prostaqlandinlərin hipotalamusa təsiri

B) Progesteronun hipotalamusun termorequlyasiya mərkəzinə təsiri

C) Sayılanlardan heç biri

D) Estrogenlərin hipotalamusa təsiri

E) Bədənin hərarətinə


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


493) İki fazalı aybaşı tsiklində bazal temperatura fərqi neçə olmalıdır?


A) 0,2-0,3º C

B) 0,9 – 1,5º C

C) 0,4 – 0,6º C

D) 0,7-0,8º C

E) 0,3 -0,4º C


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


494) İki fazalı aybaşı tsiklində servikal seliyin arborizasiya simptomu (+--) tsiklin hansı gününə uyğundur?


A) Tsiklin 7-ci günü

B) Tsiklin 13-cü günü

C) Tsiklin 16-cı günü

D) Tsiklin 10-cu günü

E) Tsiklin 4-cü günü


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


495) “Bəbək” fenomeni (+++) ; servikal kanalın 0,3 sm-ə qədər genişlənməsi tsiklin hansı gününə uyğundur?


A) Tsiklin 13-14-ci günləri

B) Tsiklin 7-8ci günləri

C) Tsiklin 11-12-ci günləri

D) Tsiklin 9-10 cü günləri

E) Tsiklin 5-6-cı günləri


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


496) Amenoreya zamanı müsbət progesteron sınağı (dərman kəsildikdən 2-3 gün sonra aybaşıya oxşar qanaxmanın olması) nəyə dəlalət edir?


A) Hipoestrogeniya

B) Hiperandrogeniya

C) Endometriumun atrofiyası

D) Orqanizmin estrogenlə kifayət qədər doyumluluğu

E) Progesteronun səviyyəsinin aşağı olması


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


497) Estrogen və gestagenlərlə aparılmış hormonal sınağın nəticəsi hansı patologiyanın göstəricisidir?


A) Sayılanlardan heç biri

B) Uşaqlıq mənşəli amenoreya

C) Mərkəzi genezli amenoreya

D) Yumurtalıq mənşəli amenoreya

E) Yumurtalıqların sklerokistozu sindromu


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


498) Hamiləliyin normal gedişi zamanı XQ hamiləliyin hansı müddətində maksimuma çatır?


A) 11-12 həftə

B) 13-14 həftə

C) 5-6 həftə

D) 7-8 həftə

E) 9-10 həftə


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


499) Adenomiozun diaqnostikası zamanı histerosalpinqoqrafiya aybaşı tsiklinin hansı günü icra olunur?


A) 25-26-cı gün

B) 1-5 ci gün

C) 26-28-ci gün

D) 20-25 –ci gün

E) 7-8 ci gün


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


500) Transabdominal exoqrafiya zamanı hamiləliyin təyininin ən kiçik müddəti neçə həftədir?


A) 3 həftə

B) 1 həftə

C) 2 həftə

D) 5 həftə

E) 4 həftə


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева ; В.Г. Бреусенко « Гинекология » 2005 г


501) Ultrasəs müayinəsi zamanı anembrioniya diaqnozunun təsdiqinin ən kiçik müddəti neçə həftədir?


A) 4 həftə

B) 10 həftə

C) 2 həftə

D) 6 həftə

E) 8 həftə


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


502) Yetişmiş hamiləlik müddətində ultrasəs müayinəsi zamanı ciftin qalınlığı neçə sm-dir?


A) 0,2- 0,5 sm

B) 0,9- 1,5 sm

C) 4 sm və çox

D) 0,6 -0,8 sm

E) 2 – 3 sm


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


503) Ciftin III dərəcə yetişkənliyinin ultrasəs şəkli hamiləliyin hansı müddətinə uyğundur?


A) 41-43 həftəyə kimi

B) 31-34 həftəyə kimi

C) 35-37 həftəyə kimi

D) 30 həftəyə kimi

E) 38-40 həftəyə kimi


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


504) Sonsuzluq zamanı histerosalpinqoqrafiyanın nə vaxt icra olunması məqsədəuyğundur?


A) Tsiklin 9-12 –ci günləri

B) Tsiklin 13-15-ci günləri

C) Tsiklin 7-8 ci günləri

D) Tsiklin 21-25-ci günləri

E) Tsiklin 16-20-ci günləri


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


505) Doğuşdan sonrakı dövrdə cift toxumalarının aşkarlanması məqsədilə ultrasəs müayinəsinin aparılması nə vaxt məqsədə uyğun sayılır?


A) 5 sutkada

B) 1 sutkada

C) 4 sutkada

D) 6 sutkada

E) 2-3 sutkada


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


506) Doğuşdan sonrakı göstərilən histeroskopik şəkil (irinli-fibroz ərp uşaqlıq divarlarında qara rəngdə bərkimiş toxuma, iylu loxiyalar) hansı vəziyyət üçün xarakterikdir?


A) Uşaqlığın subinvolusiyası

B) Peritonit

C) Endomiometrit

D) Endomiometrit, desidual toxumanın nekrozu ilə

E) Endomiometrit cift toxumasının ləngiməsi ilə


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


507) Kesar kəsiyindən sonra histeroskopiyaya göstərişlər hansıdır?


A) Daxili müayinə zamanı paramertal toxumanın infiltarsiyası

B) Uşaqlıqdan olan “ət suyu” ifrazatları

C) Uşaqlığın subinvolusiyası

D) Qişa arxası toxumada hematomanın olması (USM görə)

E) Bütün sayılanlar


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева, Л.Г. Сичинaва Акушерство и гинекология, М., 2002


508) Ektopik hamiləliyin diaqnozunda hansı müayinə üsulu daha effektivdir?


A) Xorionqonadotropinin dinamikada müayinəsi

B) Endometriumun biopsiyası

C) Kuldosentez

D) Laparoskopiya

E) Kiçik çanaq orqanlarının ultrasəs müayinəsi


Ədəbiyyat: Акушерство. Под ред. Г.М. Савельевой. М.: Медицина, 2000


509) Histeroskopiya hansı halda xəstənin müayinə (müalicə) sxeminə mütləq daxil edilməlidir?


A) Uşaqlıq mioması və sonsuzluq birgə qeyd olunarsa

B) Xarici genital endometrioza şübhə olarsa

C) Göstərilənlərin hamısında

D) Endometriumun polipi

E) Daxili endometrioza şübhə olarsa


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинoва « Акушерство и гинекология » 2002 г.


510) Uşаqlıq bоyunun nоrmаl dаmаr quruluşu üçün hansı əlamət хаrаktеrikdir?


A) Еyni qаydа və gеtdikcə аğаcşəkilli budаqlаnmır

B) Sirkə məhlulu ilə işləndikdə müvvəqqəti «itir»

C) Görünən dаmаrlаr səpələnmiş qаydаdа sаnki müxtəlifcinsli şəkildə düzülür

D) Sirkə məhlulu işləndikdə itmir

E) Аnаstоmоzlаşmır


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


511) Uşaqlıq boynunun çoxqatlı yastı epitelisi üçün hansı əlamət xarakterdir?


A) Aybaşı qabağı sianotik rəng almır

B) Açıq-cəhrayı rəng

C) Sirkə turşusu ilə işləndikdə rəngi ağarmır

D) Şiller sınağı zamanı rənglənmir

E) Tünd-bənövşəyi rəng


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


512) Həqiqi eroziyanın kolposkopik mənzərəsi üçün hansı xüsusiyyətlər xarakterdir?


A) Uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsində dəyişilməmiş epitelinin fonunda dəqiq sərhədli ağımtıl sahə, Şiller sinağının yod neqativ olması

B) Uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsinin epitelində yodneqativ defektin olması

C) Ağımtıl, dəqiq sərhədli, xırda tünd-qırmızı nöqtələri olan sahə, Şiller sınağının yod neqativ olması

D) Uşaqlıq boynunun kanalının selikli qişasının travmadan sonra çevirilməsi

E) Uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolunun silindrik epiteli ilə örtülməsi, yodla pis rənglənməsi


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2002 г.


513) Endometriumun müayinəsi üçün birindən başqa hansı üsullar tətbiq oluna bilər?


A) Histeroqrafiya

B) Histeroskopiya

C) Endometriumun biopsiyası

D) Uşaqlıq boşluğu materialının bakterioloji müayinəsi

E) Laparoskopiya


Ədəbiyyat: В. П. Сметник , Л.Г. Тумилович Неоперативная гинекология. 2002


514) Uşаqlıq bоynundаn sitоlоji müаyinə üçün mаtеriаl nеcə götürülür?


A) Yuyuntu

B) Bütün üsullаrlа götürmək оlаr

C) Fоlkmаn qаşığı ilə qаşıntı götürmək

D) Еndоbrаşlа mаtеriаl götürmək

E) Аğаc şpаtеllə qаşıntı götürmək


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


515) Gеnişləndirilmiş kоlpоskоpiyа zаmаnı hаnsı mаtеriаldаn istifаdə еdilir?


A) Yоd məhlulu ilə

B) Sirkə turşusu məhlulu

C) Sаlisil turşusu məhlulu

D) Spirt məhlulu

E) Аdrеnаlin məhlulu


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


516) Şillеr sınаğı zаmаnı hansı sahələr zəif rənglənir?


A) Silindrik еpitеli

B) Lоkаl iltihаbsız sаhələr

C) Normal еpitеli

D) Lеykоplаgiyаnın əsаsı

E) Çохqаtlı еpitеl


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


517) Displaziya “gizlənə” bilər?


A) Buynuzlaşmamış sahələrdə

B) Damar atipiyası sahəsində

C) Heç biri düzgün deyil

D) Yod pozitiv zonalarının olması

E) Vəzilərlə örtülü olması


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


518) Perqonalla sınağın nəticəsi hansı müayinəyə əsasən aydınlaşdırılmalıdır?


A) Laporoskopiya ilə

B) Qanda FSH və LH-nın səviyyəsini dinamikada izləməklə

C) Sidikdə 17 ketosteroidlərin miqdarını dinamikada izləməklə

D) USM əsasən

E) Qanda estrodiolun konsentrasiyasının azalmasına əsasən


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


519) Оvulyаsiyаnın stimullаsiyasının еffеktliliyi hаnsı mоnitоrinq əsаsındа qiymətləndirilir?


A) Qаn zərdаbındа FSH-un səviyyəsi

B) Qаn zərdаbındа tiroksinin səviyyəsi

C) Qаn zərdаbındа LH səviyyəsi

D) Dоminаnt fоllukulun inkişаfının USM-də və qan zərdabında estradiolun səviyyəsi

E) Qаn zərdаbındа АKTH təyini


Ədəbiyyat: Т.Пшеничникова. Бесплодие в браке. «Медицина», Москва, 1991


520) Uşаqlıq bоrulаrının kеçiriciliyini ən çох hansı rutin müayinə metodları vasitəsilə yoxlamaq olar?


A) Rentgenoskopiya

B) Endoskopiya

C) Histеrosаlpinqоqrаfiyа

D) Histеrоskоpiyа

E) Kоlpоskоpiyа


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


521) Uşаqlıq bоynunа güzgülərlə bахdıqdа hаnsı prоsеs haqqında nəticə çıхаrmаq оlmаz?


A) Sеrvikаl kаnаlın pоlipi

B) Uşаqlıq bоyunun itiuclu kоndilоmаsı

C) Uşаqlıq bоyunun dеfоrmаsiyаsı

D) Uşаqlığın submukoz düyünləri

E) Sеlikаltı miоmоtоz düyünün dоğulmаsı


Ədəbiyyat: Дж.Пауэрстейн. Гинекологические нарушения. «Медицина», Москва, 1985.


522) Uşaqlıq yolunun arxa tağından qarın boşluğunun punksiyasına əks göstərişlər hansılardır?


A) Assitdə

B) Şötkin-Blümberq simptomunun müsbət olması

C) Uşaqlıq yolunun arxa tağının sallanması

D) Hemorragik şok

E) Göstərilənlərin hamısı


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


523) Laparoskopiya zamanı peritoneal endometriozun “kiçik” formasının vizual xarakteristikası hansıdır?


A) Peritonun istənilən sahəsində endometrioid toxumanın mövcud olması

B) Peritonda “barıtşəkilli” və qöyümtül-qara sahələrin olması

C) Ağ nişan (pələk)

D) Vəz toxumasını xatırladan ağ rəngli ocaqlar

E) Petexial periton


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


524) Diaqnostik laparoskopiyanın icra edilməsi üçün göstəriş hansıdır?


A) 2-3 gün müddətində iltihabəlehinə kompleks müalicənin effektinin olmaması

B) USM göstərişlərə görə qarın boşluğunda mayenin olması

C) Yumurtalığın apopleksiyası

D) Uşaqlıq daxili hamiləlik istisnası ilə müsbət hamiləlik testi

E) Qarın boşluğu qanaxmasına şübhə zamanı xəstənin vəziyyətinin ağırlaşması


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


525) Kolposkopiyanın normal nəticəsinə hansı biri aiddir?


A) Aset ağ epiteli

B) Yodoneqativ epitel

C) Punktasiya

D) Mozaika

E) Orijinal skvamoz epiteli


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


526) Uşaqlıq boyunundan Papa-Nikolau-ya görə yaxmanın skrininq müayinəsinin aparılmasının fasiləsi neçə vaxt təşkil edir?


A) 1 il

B) Yarım il

C) 3 il

D) 2 il

E) 5 il


Ədəbiyyat: В.И.Грищенко, Н.А.Щербина, В.П.Юровская. Гинекология. «Феникс», Ростов на Дону, 2005.


Bölmə 5. Mamalıqda ağrısızlaşdırma


^ 527) Dar çanaq zamanı doğuşun ağrısızlaşdırma üsulları hansıdır?


A) Peridural anesteziya

B) İnqalyasion anestekitlər

C) Morfin

D) Bütün sayılanlar

E) Spazmolitiklər


Ədəbiyyat: Г.М. Савельева; Л.Г. Сичинaва « Акушерство и гинекология » 2002 г.


528) Doğuşun I dövründə ağrısızlaşdırma məqsədilə birindən başqa hansı aşağıda göstərilən dərman preaparatları təyin olunur?


A) Oksitosin

B) Narkotik

C) Analgetik

D) Spazmolitik

E) İnhalyasion anestetiklər


Ədəbiyyat: А.В Куликов «Анестезия и интенсивная терапия в акушерестве и неонатологии » 2001г


529) Promedol doğuşu ağrısızlaşdırma məqsədilə təkrar nə vaxt təyin oluna bilər?


A) 30 dəq

B) 60 dəq

C) 1,5 saat

D) 3-4 saat

E) 1 saat


Ədəbiyyat: А.В Куликов «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии » 2001г


530) Analgetik preparatların təyini birindən başqa hansı hallarda göstərişdir?


A) Uşaqlıqda çapıq

B) Nefropatiya

C) Patoloji preleminar dövr

D) Doğuş fəaliyyətinin diskoordinasiyası

E) Vaxtından əvvəl doğuş


Ədəbiyyat: А.В Куликов «Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве и неонатологии » 2001г

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты