Домой

Програма вступного екзамену з іноземної мови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для всіх спеціальностей
Скачать 160.62 Kb.
НазваниеПрограма вступного екзамену з іноземної мови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» для всіх спеціальностей
Дата14.01.2013
Размер160.62 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Мета проведення вступного екзамену
Вимоги до здібностей і підготовленості осіб, що вступають до магістратури.
Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання
Порядок проведення вступного екзамену
Німецька мова
Критерії оцінювання
Максимальна кількість балів на екзамені – 100
Шкала оцінювання есе
Подобные работы:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ


КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії

університету

М. І. Ступнік

________________

«____» __________ 2012 р.


ПРОГРАМА


вступного екзамену з іноземної мови

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

для всіх спеціальностей


Кривий Ріг

2012

ВСТУП

Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентноспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з Умовами вступу до вищих навчальних закладів України, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. Складання вступного екзамену з іноземної мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Вимоги вступного екзамену до магістратури з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають уміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки.

^ Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» - перевірка знань, практичних навичок та вмінь, які отримані в процесі оволодіння іноземною мовою (за професійним спрямуванням) на рівні «бакалавр».


^ Вимоги до здібностей і підготовленості осіб, що вступають до магістратури.

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра необхідно мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні «бакалавр» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками, а саме:

• уміти читати та повністю розуміти іноземні тексти з побутової, краєзнавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики;

• вільно володіти усним монологічним та діалогічним мовленням у межах вищезазначеної тематики;

• сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нормальному темпі;

• володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рідну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, загальноекономічної, краєзнавчої та фахової тематик.

^ Для вступу в магістратуру студенти повинні мати робочі знання:

• граматичних структур, що є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійних сферах;

• правил синтаксису, щоб дати можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та професійних сферах;

• широкого діапазону словникового запасу (у тому числі термінології), що є необхідним в академічній та професійних сферах;

• мовних форм, властивих для офіційних та розмовних реєстрів.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок, екзамен проводиться у вигляді тесту та містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».


Формат вступного екзамену з іноземної мови до магістратури базується на вимогах рівня володіння мовою В2.


Екзаменаційна робота включає:

 1. Лексико-граматичний тест (30 тестових завдань), час виконання –40 хв.

 2. Есе (обсяг - 200±30 слів), час виконання – 40 хв.


Перше завдання – лексико-граматичний тест, який включає завдання на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичну і прагматичну компетенцію з використання граматичних структур у реальній мовній комунікації. Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються психолого-педагогічним контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією студентів у вищому педагогічному закладі. Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур у реальній мовній комунікації.

Граматичні явища перевіряються в межах наступного граматичного матеріалу:


Англійська мова

 1. Prepositions.

 2. Degree of comparison (adjectives and adverbs).

 3. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers used with Countable and Uncountable Nouns.

 4. Tenses (Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous).

 5. Participle.

 6. Modal Verbs.

 7. Passive Voice.

 8. Sequence of Tenses.

 9. Infinitive and Infinitive Constructions.

 10. Gerund.

 11. Subjunctive Mood.


Німецька мова

 1. Das Substantiv. Deklination der Substantive.

 2. Das Numerale.

 3. Das Verb. Präsens, Imperfect, Perfect, Plusquamperfekt, Futurum I.

 4. Dia Verben mit trennbaren und untrennbaren Präfixen.

 5. Reflexive Verben. Modallverben.

 6. Personalpronomen. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen.

 7. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

 8. Satzreihe. Wortfolge.

 9. Satzgefüge.

 10.  Adjektiv.

 11.  Pronominaladverbien.

 12.  Infinitivgruppen.

 13.  Passiv. Bildung und Gebrauch.

 14.  Das Adverb. Steigerungsstufen des Adverbs.


Французька мова

 1. L’ article. L’article défini, indéfini, partitif contracté.

 2. Le nom. Le feminin des noms, le pluriel des noms.

 3. L’ adjectif. Le place de l’ adjectif dans la proposition. Le pluriel des adjectives, le feminin des adjectives. Le dégres de comparaison des adjectives.

 4. Le verbe. Les verbes pronominaux. L’impératif.

 5. L’adverbe. La formation des adverbse à l’aide de suffixe ˗ ment. Les degrès de comparaison des adverbs.

 6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs.

 7. Les types des propositions interrogatives.

 8. Les verbes. Les temps simples.

 9. Les verbe. Les temps composés.

 10. La forme passive.

 11. L’infinitif. L’infinitif présent, passé.

 12. La mise en relief.

 13. La préposition. La conjuction.

 14. La concordance des temps de l’indicatif.

 15. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi.

 16. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal.

 17. Le participle passé. L’accord du participe passé avec le nom.

 18. Le concordance des temps.


У другому завданні студенти повинні послідовно та логічно викласти свої думки (обсяг – 200 ± 30 слів) за тематикою, що вивчалася в курсі «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», а саме:


Англійська мова

 1. Illustrate the principle points on Geography of Ukraine.

 2. Reveal the major periods of Ukrainian History. What points would you emphasize?

 3. Illustrate the major branches of Economy in Ukraine. Try to analyze today's economical situation in Ukraine (weak and strong points).

 4. Illustrate the Political System of Ukraine. Prove the fact that Ukraine is a – presidential - parliamentary republic.

 5. You are to prove the contention that Ukraine is a country of rich culture and old traditions. Give some information about public holidays in Ukraine.

 6. Illustrate the prior ways of the development of science and education in Ukraine.

 7. Illustrate the principle points on Geography of Great Britain and the major periods of British History.

 8. Reveal the specific features of political Institutions in Great Britain.

 9. Illustrate the prior points on the System of Education in Great Britain and emphasize on Higher Education.

 10. You are to compare two capitals Kyiv and London.

 11. You are to prove the contention that Great Britain is a country of rich culture and old traditions.

 12. Illustrate the principle points on Geography of the USA and reveal the major periods of American History.

 13. Why are Washington and New York called two capitals? Prove your statements.

 14. Illustrate the prior points on the System of Education in the USA and emphasize on Higher Education.

 15. Give the principle ideas illuminating the Greek and Roman contribution to Western education.

 16. Prove the fact that Education in the Middle Ages was very much connected with religion. Stress on the Religious Reformation.

 17. Illustrate the influence of the Renaissance and the Enlightenment on Education.

 18. Illustrate the principles of learning and instruction of some outstanding pedagogues (Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, Spencer, Froebel, Dewey).


^ НІМЕЦЬКА МОВА

 1. Beschreiben Sie die geografische Lage der Ukraine.

 2. Beschreiben Sie die Grundepisoden aus der Geschichte der Ukraine.

 3. Beschreiben Sie die Grundrichtungen der Ökonomik in der Ukraine. Versuchen Sie die heutige ökonomische Situation in der Ukraine analysieren.

 4. Beschreiben Sie politisches System in der Ukraine. Beweisen Sie, daß die Ukraine ein parlamentarischer, demokratischer, sozialer Rechtsstaat ist.

 5. Beweisen Sie, daß die Ukraine ein kultureler Staat ist und beschreiben Sie ihre alte Traditionen. Erzählen Sie über die Staatsfeier, christliche Feste und Bräuche in der Ukraine.

 6. Beschreiben Sie die Wissenschaft- und Bildungentwicklung in der Ukraine.

 7. Beschreiben Sie die geografische Lage Deutschlands und die Grundepisoden aus der Geschichte Deutschlands.

 8. Beschreiben Sie politisches System Deutschlands.

 9. Beschreiben Sie die Grundetappen der Bildungentwicklung Deutschlands. Betonen Sie die Hochschulausbildung.

 10. Vergleichen Sie die Hauptstädte – Kyjiw und Berlin.

 11. Beweisen Sie, daß Deutschland ein kultureler Staat ist und beschreiben Sie Feste und Bräuche Deutschlands.

 12. Beschreiben Sie die geografische Lage und die Grundepisoden aus der Geschichte Österreichs.

 13. Beschreiben Sie die Hauptstadt Österreichs.

 14. Beschreiben Sie das Bildungswesen Österreichs. Betonen Sie die Hochschulausbildung.

 15. Beschreiben Sie die Grundetappen der Entwicklung des deutschen Bildungswesens.

 16. Beschreiben Sie die Universitäten und Hochschulen im Mittelalter.

 17. Beschreiben Sie die Universitäten in Zeichen des Humanismus und der bürgerlichen Revolution.

 18. Beschreiben Sie die Rolle Martin Luthers und Philipp Melanchthon in der Bildungsgeschichte.


Французька мова

 1. Parlez de votre future profession.

 2. Imaginez que vous étes le guide, parlez de l'histoire, l'économie, de la culture de votre ville natale.

 3. Resumez les points principals de la géographie de l'Ukraine.

 4. Illustrez quelques épisodes de l'histoire de l'Ukraine.

 5. Illustrez les principales branches industrielles de l'Ukraine. Analisez la situation économique ukrainienne contemporaine.

 6. Illustrez le systéme politique de l'Ukraine. Parlez de l'organisation administrative du pays.

 7. Comparez les fêtes, les traditions de l'Ukraine et de la France. 

 8. Illustrez les points principals d 'enseignement de l'Ukraine.

 9. Illustrez les points principals d 'enseignement de la France.

 10. Comparez deux capitales – Kiev et Paris. Quelle capitale avez-vous visité.

 11. Illustrez que la France c'est un pays de la culture et des traditions riches. Donnez certaine information.

 12. Prouvez que le rôle du français dans le monde est trés important aujourd'hui.

 13. Illustrez les acceptions du mot « francophonie ».

 14. Parlez en détail d'un des pays francophones.

 15. Illustrez le systéme éducatif d'un des pays francophones.

 16. Illustrez les principales tendances pedagogiques des pedagogues éncinants ukrainiens A.Makarenko, V.Soukhomlinski et d'autres.

 17. Quelles qualités doit posseder le professeur comtemporain. Illustrez votre pensée.

 18. Illustrez les principals problèmes pedagogiques de Jean-Jeaques Rousseau.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Головна професійна мета сучасної системи оцінювання рівня знань з іноземної мови полягає в тому, щоб створити систему оцінювання, яка на основі найсучасніших засобів та методів перевірки рівня знань з іноземної мови і мовної ерудиції здатна була б розвинути комунікативні здібності студентів, забезпечувала б творчу та ділову атмосферу успішного взаємного спілкування й обміну інформацією.

Шкала оцінювання враховує здатність студентів аналізувати, інтегрувати та застосовувати граматичні явища, обґрунтовувати власну інтерактивну стратегію, яка розглядається, як якісний аспект мовленнєвої та письмової комунікації за наступними критеріями: точність, швидкість, гнучкість, зв’язність, розкриття теми, загальний діапазон, граматична правильність, лексичний контроль.

Вимоги вступного іспиту до магістратури з іноземної мови базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2 (згідно Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти), який є стандартом для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і який є загальним для студентів різних спеціальностей.

Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.


^ Максимальна кількість балів на екзамені – 100, відповідно оцінювання здійснюється за такою шкалою (з урахуванням критеріїв оцінювання національного навчального закладу та ECTS):

Оцінка

за шкалою

ECTSВизначення ECTS


Оцінка за шкалою навчального закладу

Відповідні рівні діючої національної шкали

А

«відмінно» - відмінне виконання лише з незначними помилками

90 – 100 4,51 – 5,0

відмінно

B

«дуже добре» - вище середнього рівня з кількома помилками

9 – 90 4, 14 – 4,5добреC

«добре» - у цілому правильна робота з певною кількістю помилок і недоліків

71-79 3,75 – 4,13

D

«задовільно» - непогано, але з незначною кількістю грубих помилок

61-70 3,38 – 3,74

задовільно

E

«достатньо» - виконання задовольняє мінімальній потребі

50-60 3,0 – 3,37

FX

«незадовільно» - із можливістю повторного складання

30-49 2,5 – 2,99


незадовільно

F

«незадовільно» - з обов’язковим повторного складання

0-29 ≤ 2,49


Екзаменаційні завдання оцінюються наступним чином:

Завдання 1 (лексико-граматичний текст)

Кількість тестових завдань – 30, кількість балів – 60, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 2 бали.


Завдання 2 (есе)

Оцінка есе визначається за такими критеріями:

• зв’язність (логічність) викладу думок, адекватний ступінь нормативності мови;

• (відсутність граматичних і синтаксичних помилок);

• точна передача не тільки загальної думки, а й окремих нюансів;

• відповідність загальноприйнятим термінологічним та іншим стандартам

• правильний поділ на окремі смислові відрізки;

• повне виконання завдання протягом наданого часу.


^ Шкала оцінювання есе:

Максимальна кількість - 40 балів.


38- 40 балів:

Повна відповідність визначеним вище критеріям та відповідність завданню в межах тематики або ситуації, достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими моделями мови, яка вивчається, лексична і граматична правильність мовлення, допускаються 1-3 помилки лексично-граматичного характеру.


20-37 балів:

Дотримання більшості визначених вище критеріїв. Допускається 3-5 помилок лексико-граматичного характеру.


10-19 балів:

Незначні порушення визначених вище критеріїв. Недостатня різноманітність мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексична варіативність мовлення. Допускаються 6-7 помилок лексико-граматичного характеру.


Менше 10 балів:

Значні порушення визначених вище критеріїв. Відсутність різноманітності мовленнєвих моделей, що використовуються, та лексичної варіативності мовлення. Допускаються 8-10 помилок лексико-граматичного характеру.


0 балів:

Невідповідність мовлення визначенням вище критеріям. Наявність більш ніж 10 помилок лексико-граматичного характеру.

Примітка. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує незадовільну оцінку, яка не дає йому права на участь у конкурсному відборі.


Література


Англійська мова

Основна


 1. English: тексти [підручник для студентів гуманітарних, природничо-географічних і математичних факультетів вищих навчальних закладів] // Є.О. Мансі. – К. : „Академія”, 2004. – 528 с.

 2. John Eastwood. Oxford Practice Grammar / Oxford University Press, 2000. – 432 p.

 3. Luke Prodromou. Crammar and Vocabulary for First Certificate / – Longman, 2001. – 319 p.

 4. Michael Swan, Catherine Walter. How English Works. A grammar Practice Book / Oxford University Press. – 2002. – 358 p.

 5. Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP): Допроектне дослідження / Британська Рада в Україні / Н. Астаніна, Г. Бакаєва, І. Бєляєва. – К.: Ленвіт. – 2004. – 124 с.

 6. Березина О.А. Английский язык для студентов университетов. Упражнения по грамматике. Серия «Изучаем иностранные языки» / О.А. Березина, Е.М. Шпилюк– СПб.: Издательство Союз, 2000. – 254 с.

 7. Велика Британія: [навчальний посібник з англійської мови] // Укладач Г.В. Крикун. – Кривий Ріг: КДПУ, 2003. – 79 с.

 8. Верба Л.Г. Граматика сучасної англійської мови: [довідник] / Л.Г. Верба, Г.В. Верба – К. : „Логос”, 2004р. – 352 с.

 9. Голицинский Ю.Б. Грамматика: [сборник упражнений] / Юрий Борисович Голицинский. – С.-П. : КАРО, 2005. – 512 с.

 10. Голіцинський Ю.Б. Граматика: [збірник вправ] / Юрій Борисович Голіцинський. – Перекл. з рос. 4-го вид. – К. : А.С.К., 2005. – 544 с.

 11. Збірник завдань для модульного контролю знань студентів І курсу немовних спеціальностей (англійська мова) / За заг. ред. к.п.н., доц. О.В. Малихіна – Кривий Ріг: КДПУ, 2007. – 70 с.

 12. Качалова К. Практическая грамматика английского языка / К. Качалова, Е. Израилевич. – М. : 1999. – 717 с.

 13. Малихін О.В. Pedagogy in English: Навчальний посібник для аудиторної і самостійної роботи студентів педагогічних університетів / Олександр Володимирович Малихін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2004. – 152 с.

 14. Національна доктрина розвитку України у XXI столітті // Освіта України . – 2001. – № 29. – С.4-6. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Рада з питань співпраці в галузі культури. Комітет з освіти. Відділ сучасних мов. – Страcбург. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 15. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів І курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи) / За заг. ред. к.п.н., доц. Малихіна О.В. – Кривий Ріг : КДПУ, 2007. – 152 с.

 16. Практикум з граматики англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу немовних спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи) / За заг. ред. к.п.н., доц. Малихіна О.В. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – 155 с.

 17. Романова Л.И. Английская лексика в тестах / Л.И. Романова. – 2-е изд. – М.: Абрис-пресс, 2004. – 336 с.

 18. Сполучені Штати Америки: [навчальний посібник з англійської мови] // Укладач Л.П. Кадченко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2002. – 53 с.

 19. Україна: [навчальний посібник з англійської мови] // Укладач О.В. Малихін – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – 72 с.Додаткова

Словники:

1. Большой англо-русский политехнический словарь: В 2 т. / С.М. Баринов, А.Б. Борковський, В.А. Владимиров и др. – М., Рус. яз., 1991. – 701 с.

2. Малишев В. Новий англо-український та українсько-англiйський словник / В. Малишев — Х. : Єдинорог, 2000. – 576 с.

3. Мюллер В.К. Англо-русский словар / Владимир Карлович Мюллер. – М. : Рус. яз., 1992. – 848 с.

4. Уилсон Е. Англо-русский учебный словарь / Е. Уилсон. – М.: Рус.яз., 1982. – 720 с.


Німецька мова

Основна


 1. C.Fandrych, U.Tallowitz. Klipp und Klar. Практична граматика німецької мови: Базовий рівень / C. Fandrych, U. Tallowitz. – К., 2004. – 312 с.

 2. Апекс Геринг. Бизнес-курс немецкого язика. Деловая переписка и переговоры по телефону: [уч. пособ. для вузов ] / Апекс Геринг. – К., 2000. – 240 с.

 3. Бибин О.А. Базовый курс немецкого языка для фак. иностр. яз. Ч. І.: [учебник ] / О.А. Бибин. – СПб.: Союз, 1997. – 383 с.

 4. Бибин О.А. Базовый курс немецкого языка для фак. иностр. яз. Ч. ІІ.: [книга для чтения ] / О.А. Бибин.– СПб.: Союз, 1997. – 208 с.

 5. Білоус О.М. Практична фонетика німецької мови: [навч. посібн.]/ О.М. Білоус. – Вінниця. – 2004. – 208 с.

 6. Буча А. Бизнес-курс немецкого язика. Ведение деловых переговоров: [уч. пособ. для вузов ] / А. Буча. – К., 2000. – 160 с.

 7. Волина С.А. Время немецкому: [учебник для лингвистических вузов в 3-x ч.] / С.A. Волина, Г.Б. Воронина, М.М. Карпова. – Ч.1. – 2-е изд. – М. : Иностр. язык, 2002. – 752 с.

 8. Волина С.А. и др. Учебник нем. языка для первого года обучения языкового вуза: [учебник] / С.А. Волина. – М. : ИЛБИ, 2002. – 472 с.

 9. Куценко В.Є. Deutsch: [підручник для вивчаючих німецьку мову як другу спеціальність] / В.Є. Куценко, Є.Н. Власов. – Вінниця, 2002. – 416 с.

 10. Потапова Р.К. Особенности немецкого произношения: [уч. пос. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Р.К. Потапова, Г. Линднер – М. : Высшая школа, 1991. – 319 с.

 11. Савинкина Н.Б. Немецкий язык для делового общения: [учебник для студентов] / Н.Б. Савинкина. – М., 2004. – 336 с.

 12. Сборник упражнений для работы в лингафонном кабинете. І курс: [уч. пос. для пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» ]. – М.: Просвещение, 1990. – 111 с.

 13. Сущинский И. Практический курс грамматики современного немецкого языка: [учебно-справочное пособие] / И. Сущинский. – М. : ГИС, 2002. – 448с.

 14. Шульц Х. Немецкая грамматика с упражнениями / Х. Шульц, В. Зундермайер.  – М. : ЛИСТ, 1999. – 328 с.


Додаткова


 1. Абрамов В.А. Теоретическая грамматика немецкого языка: сопоставительная типология немецкого и русского языков / В.А. Абрамов. – М.: Владос, 1999. – 288 с.

 2. Ардова В.В. Учебник немецкого языка: для ВУЗа / В. Ардова, Т. Борисова –6-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр. Ком, 1996. – 528 с.

 3. Бориско Н.Ф. Deutsch ohne Probleme! Самоучитель немецкого языка (в 2-х томах) / Наталья Федоровна Бориско. – Киев: Логос, 2002. – 512 с.

 4. Буц И.А. Немецкий язык. Учимся беседовать на общественно-политические темы: [уч. пос. для ин-тов и фак. иностр. яз. ] / И.А. Буц, И.В. Буц – М. : Высшая школа, 1991. – 139 с.

 5. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное пособие для неязыковых вузов / М.М. Васильева – М. : Гардарики, 1999. – 206 с.

 6. Введение в германскую филологию: [учебник для филологических факультетов] / М.Г.Арсеньева, С.П.Балашова, В.Берков, Л.Н. Соловьёва. – 3 е издание, испр. и доп. – М. : ГИС, 2000. – 314 с.

 7. Гончарова Е.А. Искусство ГДР (живопись, скульптура, архитектура): [учебное пособие для педагогических институтов] / Е. Гончарова, Л. Крикунова , А. Дьяченко – М.: Просвещение, 1985. – 118 с.

 8. Кудіна О. Країни, де говорять німецькою: [навчальний посібник з лінгвокраїнознавства] / О. Кудіна. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 34 с.

 9. Молчанова И.Д. Краткая грамматика немецкого языка: [учебное пособие для вузов] / И.Д. Молчанова. – М. : Высшая школа, 1986. – 159 с.

 10. Німецька мова: [підручник для учнів, студентів неспеціальних вузів] / Е.Ї.Лисенко, М.Р. Корольова, К.Ф. Фрицька та ін. – К. : Освіта, 2000. – 256 с.

 11. Постникова Е.М. Тексты для чтения на немецком языке / Е.М. Постникова. – К., 2003. – 208 с.

 12. Постнікова А. Граматика німецької мови в таблицях / А. Постнікова. – К., 2004. – 112 с.

 13. Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови: [навч.посіб.] / О.І. Стеріополо. – Вінниця, 2004. – 320 с.

 14. Учебник немецкого языка / С. Волина и др. – М. : Высшая школа, 1990. – 303 с.

 15. Шендельс Е.И. Практическая грамматика немецкого языка: [учебное пособие для институтов и факультетов иностран. яз. ] – 3-е изд., неиспр. / Е.И. Шендельс – М. : Высшая школа, 1988. – 416 с.

 16. Школа и жизнь: Книга для чтения на немецком языке для студентов иностранных факультетов и отделений педагогических институтов: [учебник для спец. «Иностр. яз.» ] / Сост. Н. Ралинская, Л. Цвик. – М. : Просвещение, 1988. – 260 с.

 17. Ярнатовская В.Е. Австрия и Швейцария: люди, земли, города: [пособие для институтов и факультетов иностр. яз.] / В.Е. Ярнатовская. – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 1989. – 158 с.


Французька мова

Основна

 1. Civilisqtion progressive du Français / Clé international. 1989. – 189 p.

 2. Histoire de la Françe / Sous la direction de George Duby / Paris. 1998. – 138 p.

 3. Ведренкова З.І. Методичні рекомендації з навчання читання текстів педагогічної спрямованості (франц.мова) / Зоя Іванівна Ведренкова. – КДПУ, 2003. – 56 c.

 4. Виничук Л.С. Книга для чтения на французском языке / Л.С. Виничук, Л.М. Супрун. – К. : Выща школа, 1999. – 245 c.

 5. Гак В.Г. Теория и практика перевода. Французский язык / В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев – М. : «Интердиалект», 2000. – 237 с.

 6. Матвиишин В.Г. Бизнес-курс французского языка: [учебн. пособие] / Под общей ред. В.Г. Матвиишина. – К. : Логос, 1999. – 122 с.

 7. Опацький С.Є. Français, niveau débutant: підручник для вищих навчальних закладів / С.Є. Опацький. – К. : Ірпінь „Перун”, 2003. – 312 с.

 8. Потушанская Л.Л. Начальный курс французского языка: [учебн. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Л.Л. Потушанская, Н.И. Колесникова, Г.М. Котова. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Мирта-Принт, 1999. – 215 с.

 9. Родова Л.Н. Курс французского языка / Л.Н. Родова. – М., 1988. – 137 с.

Додаткова

 1. Боннесурс А. Говорите вместе с нами! Курс французского языка / А. Боннесурс. – СПб: С. Петербург: Лань (ротапринт), 1996. – 78 с.

 2. Гаршина Е.Я. Франция. Первое знакомство: Пособие по страноведению / Е.Я. Гаршина. – М.: Просвещение, 1992. – 273 с.

 3. Деловая переписка с иностранными фирмами: [практическое пособие]. – М., 1991. – 148 с.

 4. Китайгородская Г.А. Французский язык: Интенсивный курс обучения. Продвинутый этап: [учебное пособие для вузов] / Г.А. Китайгородская. – М. : Высш. шк., 1989. – 197 с.

 5. Китайгородская Г.А. Французский язык: Интенсивный курс обучения: [учебное пособие для вузов] / Г.А. Китайгородская. – М. : Высш. шк., 1992. – 201 с.

 6. Крючков Г.Г. Продвинутый курс французского языка: [учебн. пособие] / Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук. – К. : Выща школа, 1989. – 312 с.

 7. Мусницкая Е.В.Здравствуй, французский язык!: [учебник французского языка] / Е.В. Мусницкая, М.В. Озерова. – М. : Новая школа, 1997. – 94 с.

 8. Русско-французский деловой разговорник (Сост., общ. ред. и предс. М.Б. Иванова  и др.). – М. : МКП «Поликом-Сервис», 1992. – 273 с.

 9. Тарасова А.Н. Грамматика французского языка. Справочник. Упражнения: [учебн. пособие] / А.Н. Тарасова. – М. : Иностранный язык, 2000. – 207 с.

 10. Фурмановская Н.И. Речевой этикет. Русско-французские соответствия: [справочник] / Н.И. Фурмановская, Г.Г. Соколова. – М. : Высш. шк., 1989. – 139 с.


зав. кафедри теорії і практики навчання

іноземних мов за професійним спрямуванням,

д.пед.н., проф. Малихін О.В.

Скачать 160.62 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты