Домой

Програма вступного іспиту з англійської мови та зарубіжної літератури для вступу на галузі знань
Скачать 232.57 Kb.
НазваниеПрограма вступного іспиту з англійської мови та зарубіжної літератури для вступу на галузі знань
Дата14.01.2013
Размер232.57 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Робота над текстом
Монологічне мовлення
Робота над текстом
Монологічне мовлення
Робота над текстом
Монологічне мовлення
Робота над текстом
Монологічне мовлення
Основні питання вищезазначених теоретичних курсів з англійської мови
Частини мови сучасної англійської мови.
Дієслово. Його морфологічні властивості, класифікації дієслів. Граматичні категорії.
Прикметник і прислівник як частини мови. Загальні характеристики.
Граматична категорія способу.
Синтаксис. Основні синтаксичні поняття. Теорія словосполучення.
Частини речення.
Складне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення.
Висловлювання. Інформативна структура висловлювання. Тема і рема.
Власне англійські слова, їхні лексикологічні характеристики. Запозичення в англійській мові.
Словотворення в англійській мові.
Словниковий склад англійської мови. Типи парадигматичних відносин. Лексичні групи.
...
Полное содержание
Подобные работы:


РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИМСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова прийомної комісії

РВНЗ «КІПУ»

_____________ проф. Ф.Я. Якубов

«___»________ 2012 года


Програма вступного іспиту

з англійської мови та зарубіжної літератури

для вступу на галузі знань:

7.02030302 Філологія. Мова (англійська), українська мова і література

7.02030302 Філологія. Мова і література (англійська, російська)

7.02030302 Філологія. Мова і література (англійська, кримськотатарська)


Затверджено

Рішенням приймальної комісії

(прот. №__ від «___» ______ 2012 р.)


Сімферополь – 2012

Пояснювальна записка


Вступний іспит на спеціальність 7.02030302 Філологія. Мова (англійська), українська мова і література, 7.02030302 Філологія. Мова і література (англійська, російська), 7.02030302 Філологія. Мова і література (англійська, кримськотатарська) укладено з урахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок, передбачених програмою з англійської мови.

Метою вступного іспиту є перевірка знань з практичного курса англійської мови та зарубіжної літератури; засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності (письмової та усної) в рамках літературної норми. Студент повинен демонструвати практичне володіння мовленням на рівні програмових вимог, знання з основ теорії мови, здатність і готовність реалізувати одержану підготовку в майбутній науково-професійній діяльності

Вимоги до знань і умінь, що мають продемонструвати студенти на екзамені

Екзамен з англійської мови та зарубіжної літератури має на меті перевірку й оцінювання:

 • знань сучасного стану та історичного розвитку англійської мови;

 • наукового вивчення мовних фактів у поняттях і термінах сучасної лінгвістики;

 • різних рівнів мовної системи в їхньому взаємозв’язку, внутрішньої єдності одиниць мови і категорій, ієрархічних відношень між ними;

 • норм сучасної англійської мови і вимог до культури мови вчителя в її усній і писемній формах;

 • стилістичної структури сучасної англійської мови, методів і прийомів лінгвістичного тлумачення тексту;

 • сучасних підходів до аналізу мовних явищ, зокрема комунікативного, функціонального, психолінгвістичного, соціолінгвістичного, парадигматичного тощо;

 • знань основних тенденцій розвитку зарубіжної літератури Середньовіччя й епохи Відродження, літературного процесу XVII-XVIII ст. в історичному аспекті, літературні напрямки зарубіжної літератури ХІХ ст.

Відповідь студента з теоретичних аспектів мовознавчих дисциплін та зарубіжної літератури повинна підтвердити достатньо повне знання сучасного стану функціонування англійської мови та зарубіжної літератури.

Відповідаючи на питання з теоретичних аспектів, студент повинен повністю розкрити їх зміст, показати своє вміння визначати, систематизувати та аналізувати відповідні лінгвістичні явища.

Білет вступного екзамену з англійської мови та зарубіжної літератури складається з чотирьох питань.

 • практичне завдання: читання, інтерпретація уривку з оригінального художнього або публіцистичного тексту;

 • монологічне висловлювання за запропонованою темою;

 • питання з теоретичного (мовознавчого) циклу англійської мови;

 • питання з зарубіжної літератури.


Перше питання – читання, інтерпретація уривку з оригінального художнього або публіцистичного тексту. Обсяг тексту – 2000 друкованих знаків.

Відповідь на перше питання починається з читання вголос вказаних екзаменатором рядків з уривку тексту. Читання вголос дозволяє студентам продемонструвати навички виразного читання з урахуванням всіх фонетичних особливостей іноземної мови.

Інтерпретація запропонованого уривку художнього або публіцистичного тексту включає викладення в стислій формі його основних лінгвостилістичних особливостей.


Друге питання – монологічне висловлювання за запропонованою темою

1. The System of Higher Education in English Speaking countries.

2. The System of Higher Education in Ukraine.

3. Student Life in British and American University.

4. The Constitution of Ukraine.

5. Human Rights.

6. The Ukrainian Press.

7. What Makes a Good Teacher?

8. Problem Children.

9. The British Press.

10. Radio and Television in Britain.

11. New information, technologies and modern means of communication.

12. Trends and Genres in Music.

13. Youth and Music.

14. My preferences in music.

15. National Festivals.

16. Appearance and Disposition.

17. Environmental Protection. Problems and Solutions.

18. TV and Cinema. Their Impact on People.

19. Bringing up Children. Family Problems. One Parent Families.

20. Trends in Art.

21. Illnesses of the XXI century: how to avoid them.

22. Weather and mood.

23. Fashion: pros and cons.

 1. Modern eating habits.

 2. Your pros and cons for English as the global language.


Третє завдання – питання з теоретичного (мовознавчого) циклу англійської мови („Історія англійської мови”, „Теоретична фонетика”, „Теоретична граматика ”, „Лексикологія”, „Стилістика”,):

 1. Phonetic Peculiarities of Germanic languages (The first consonant Shift. Word stress Verner’s Law).

 2. Morphological classification of OE Noun (strong, Weak and Root declension).

 3. Morphological classification of OE Adjective. Degrees of Comparison.

 4. Morphological classification of OE strong verbs (Gradation).

 5. The phoneme, its functions. Types of allophones.

 6. The syllable as a phonetic and phonological unit. The syllable formation theories.

 7. The English word stress. Stress and accent. Word accentual tendencies in English.

 8. British and American pronunciation models.

 9. Types and styles of pronunciation.

 10. Grammar in the systemic conception of language. Notions of “system” and “structure”. Level stratification of language units. Parts of speech of modern English.

 11. Grammatical meaning, its types. Grammatical categories, means of realization.

 12. General characteristics of the noun as a part of speech. The grammatical category of case.

 13. The word-group theory (general characteristics, types and kinds of word-groups).

 14. Composite sentences: the definition, compound and complex sentences.

 15. The morphemic structure of the English word. Free and dependent morphemes.

 16. Linguistic semantics of the language. Types of meanings.

 17. Neologisms: the definition, semantic groups of neologisms, the ways of formation.

 18. Abbreviations oral and written.

 19. Etymological sources of the lexicon.

 20. Development of the English lexicography. Types of dictionaries.

 21. Problem of functional styles classification: different approaches to the classification of functional styles.

 22. Stylistic differentiation of the English vocabulary.

 23. Morphological and graphical expressive means of the English language.

 24. Text as a communicative unit: the definition, its main characteristics, types of text models, basic categories of the text. The category of discreteness: minimal supra-syntactical units. The category of information; kinds of information in the text. The category of integrity: the cohesion and coherence of the text. Factors which ensure text coherence.

 25. Lexical stylistic devices in the English language. Metaphor, metonymy, irony, epithet, hyperbole and oxymoron.


Четверте завдання – питання з зарубіжної літератури

 1. Особенности концепции человека в эстетике Средневековья.

 2. Старшая и младшая «Эдда» как источник знаний о народной скандинавской мифологии и поэзии.

 3. Основные мотивы и жанры лирики трубадуров.

 4. Типы рыцарского романа. Особенности композиции рыцарского романа. Концепция героя рыцарского романа («Тристан и Изольда»).

 5. Истоки Ренессанса: формирование новой гуманистической эстетики. Основные черты ренессансного гуманизма.

 6. Художественные направления в культуре и литературе (маньеризм, готика, классицизм).

 7. Характеристика сонета как поэтического жанра эпохи Возрождения.

 8. Анализ человека и общества в трагедиях Шекспира (на примере двух любых трагедий).

 9. Эстетика классицизма. «Поэтическое искусство» Н.Буало.

 10. Поэзия барокко: Л. де Гонгора, Ф. де Кеведо.

 11. Поэтика английского просветительского романа: Д.Дефо «Робинзон Крузо», Д.Свифт «Путешествия Гулливера».

 12. Жанровое своеобразие сказок Э.Т.А.Гофмана.

 13. Эстетические воззрения романтиков «озерной школы».

 14. Человек и природа в произведениях Ф.Р.Шатобриана.

 15. Человек и история в романе В.Гюго «Собор Парижской богоматери».

 16. Принцип контраста в произведениях В.Гюго.

 17. Психологизм романов Ж.Санд.

 18. Э.По – родоначальник жанра детективного рассказа в мировой литературе.

 19. Реализм как художественная система.

 20. Особенности развития американской литературы в середине 19 века. Тема денег в западноевропейском романе 19 века.

 21. Развитие жанра новеллы в реалистической литературе 19 века.

 22. Английские писательницы 19 века.

 23. Эстетические взгляды Стендаля.

 24. Основные темы романа О.Бальзака «Утраченные иллюзии»

 25. Характеры – гротески в романах Ч.Диккенса.


Форма іспиту: усна.

Час, відведенний на підготовку завдання складає 40 хвилин.


Оцінювання здійснюється відповідно до європейських стандартів:

“Відмінно”

100% — 95%

правильних відповідей або правильно виконаних завдань

“Добре”

94% — 76%

правильних відповідей або правильно виконаних завдань

“Задовільно”

75% — 50%

правильних відповідей або правильно виконаних завдань

“Незадовільно”

менше 50%

правильних відповідей або правильно виконаних завдань


Основні вимоги до усної відповіді студента

Усна відповідь студента повинна становити чітку, послідовну розповідь на тему, сформульовану в питанні екзаменаційного білета. Обов’язковими вимогами до відповіді на питання є докладність, конкретність, вичерпність.

Поглиблену відповідь на питання екзаменаційного білета допоможе дати використання відомостей, які в сучасній філології залишаються дискусійними. Студент повинен аргументувати висунуті ним теоретичні положення, проілюструвати їх достатньою кількістю прикладів.

Відповіді студента на всі питання (як основні, так і додаткові) повинні виголошуватися чіткою, правильною англійською мовою. Грамотність усного мовлення – показник загального рівня освіченості й фахової підготовки студентів-філологів. Тому мовне оформлення відповіді має бути бездоганним. Студентові слід дбати про послідовність викладу матеріалу, точність, виразність. Студентові варто укласти стислий план-проспект відповіді. Немає потреби нотувати її текст повністю, оскільки, по-перше, детальний запис відповідей на всі питання екзаменаційного білета не дозволить випускникові вкластися в рамки відведеного для підготовки часу і, по-друге, не дасть можливості вільно оперувати матеріалом під час відповіді, бо прив’яже його до написаного тексту.


КРИТЕРІЇ

оцінювання першого та другого завдань (інтерпретація уривку з тексту та бесіда за темою)

Відмінно” виставляється:

1.

^ Робота над текстом

Коректна фонетична та інтонаційна презентація тексту. Повне розуміння тексту, повний адекватний переклад зазначеного уривку. Повна, чітка, змістовна та комунікативна інтерпретація уривку з особистою оцінкою прочитаного. Допускається 2 – 3 мовних помилки.

2.

^ Монологічне мовлення

Вільне володіння монологічним мовленням. Вміння вільно та аргументовано висловлювати свою точку зору. Володіння в повному обсязі лексичним мінімумом, передбаченим програмою. Допускається 1 – 2 мовних помилки.

Добре” виставляється:

1.

^ Робота над текстом

Коректна фонетична та інтонаційна презентація тексту. Достатньо повне розуміння тексту, адекватний переклад зазначеного уривку. Логічна, змістовна та лінгвістична інтерпретація уривку з особистою оцінкою прочитаного. Допускається 3 – 4 граматичних помилки.

2.

^ Монологічне мовлення

Достатньо вільне володіння монологічним мовленням. Вміння достатньо вільно та аргументовано висловлювати свої думки. Володіння в достатньому обсязі лексичним мінімумом, передбаченим програмою. Допускаються 2 – 4 мовних помилки.

Задовільно” виставляється:

1.

^ Робота над текстом

Недостатньо коректна фонетична та інтонаційна презентація тексту. Недостатньо точне і повне розуміння тексту і тому недостатньо адекватний переклад зазначеного уривку. Недостатня оцінка прочитаного. Допускається 4 – 6 мовних помилки.

2.

^ Монологічне мовлення

Недостатньо вільне володіння монологічним мовленням. Недостатньо чітке та ясне висловлення своєї думки через обмежений запас слів. Допускається 4 – 6 мовних помилки.

Незадовільно” виставляється:

1.

^ Робота над текстом

Некоректна фонетична та інтонаційна презентація тексту. Нерозуміння основного змісту тексту, неадекватний переклад зазначеного уривку. Невміння знайти основні положення тексту.

2.

^ Монологічне мовлення

Неволодіння монологічним мовленням.


Критерії оцінювання усної відповіді на третє та четверте завдання (теоретичне питання та питання з зарубіжної літератури)

Основними критеріями оцінювання знань студентів є:

 1. ступінь засвоєння навчального матеріалу, розуміння того, про що повідомляється;

 2. повнота, правильність і точність відповіді;

 3. мовленнєве оформлення відповіді, уміння донести інформацію до свідомості інших.

Позитивна оцінка виставляється за таку відповідь, у якій студент виявив знання всього програмового матеріалу, винесеного на державний екзамен, та вміння на його основі самостійно аналізувати лінгвістичні факти та явища.

Відповідь на теоретичні питання й виконання практичного завдання оцінюються за чотирибальною системою:

„ВІДМІННО”. Студент виявляє ґрунтовне знання теми та її глибоке осмислення. Відповіді на всі питання дані логічно правильно, послідовно, без помилок, практичне завдання виконано в повному обсязі. При цьому виявляється здатність студента диференціювати, інтегрувати знання з теорії та практики англійської мови та зарубіжної літератури, що свідчить про високий рівень мислення, ерудицію, набуті навички.

„ДОБРЕ”. Студент виявляє не зовсім повне знання теми, але творчо її осмислює. Є відповіді на теоретичні питання, але не повністю розкрито їх зміст чи наведено недостатню кількість прикладів. Матеріал викладено логічно послідовно, хоча є помилки, неточності (але не граматичні помилки в усному мовленні). При цьому студент не знає деяких аспектів теми, але може диференціювати й інтегрувати знання в галузі сучасної англійської мови та зарубіжної літератури, виявляючи інтерес у виборі правильних відповідей.

„ЗАДОВІЛЬНО”. Студент виявляє загалом поверхове знання теми, однак знайомий з основними фактами й тенденціями, спроможний дати їм оцінку. Матеріал викладено логічно, послідовно, але у відповідях є граматичні помилки, які свідчать про неповні знання студента з основного предмету. При цьому студент може використати основні знання з кожного питання, вміє синтезувати наявну інформацію й інтегрувати знання.

„НЕЗАДОВІЛЬНО”. Студент поверхово знає тему й не здатний викладені факти прокоментувати. Відповіді на теоретичні питання помилкові. Студент не може диференціювати й інтегрувати знання. Не використовує в повному обсязі необхідну інформацію, не вміє вибирати її, відповідає непослідовно, чи взагалі немає відповіді.

Загальна оцінка за практичне завдання (інтерпретацію тексту), монологічне висловлювання, питання з теорії англійської мови та зарубіжної літератури комплексного державного екзамену вираховується як середнє арифметичне оцінок, одержаних студентом за дані складові.


^ Основні питання вищезазначених теоретичних курсів з англійської мови,

які розглядалися протягом навчання

І. Теоретична граматика

Граматика. Морфологія. Основні поняття.

Поняття системи і структури. Розподіл мовних одиниць за рівнями. Мова і мовлення. Парадигматичні і синтагматичні відносини. Граматичне значення. Типи граматичних значень. Граматичні категорії. Поняття опозиції. Морф, типи морфів. Морфема, типи морфем. Аломорфи. Типи аломорфів.

^ Частини мови сучасної англійської мови.

Критерії виділення частин мови. Різні класифікації англійських частин мови. Повнозначні та функціональні частини мови. Проблематичні частини мови в англійській мові.

Іменник. Його граматичні властивості та категорії.

Загальні характеристики іменника. Проблема роду в англійській мові. Стать і рід. Лінгвістичні засоби вираження статевих різниць. Категорія числа в англійській мові. Опозиція «однина-множина», Singularia Tantum, Pluralia Tantum. Категорія відмінка. Різні підходи до категорії відмінка. Артикль, проблема нульового артикля.

^ Дієслово. Його морфологічні властивості, класифікації дієслів. Граматичні категорії.

Загальні характеристики дієслова як частини мови: семантичні, морфологічні, синтаксичні властивості. Класифікації дієслів. Категорія часу. Категорія аспекту. Категорія стану. Дієслівні категорія особи та числа. Безособові форми дієслова.

^ Прикметник і прислівник як частини мови. Загальні характеристики.

Прикметник, загальні характеристики. Ступені порівняння прикметників. Прислівник, загальні характеристики. Синтаксичні функції прислівників.

^ Граматична категорія способу.

Граматична категорія способу. Різні точки зору на визначення категорії способу у дієслів. Способи та їхні значення.

^ Синтаксис. Основні синтаксичні поняття. Теорія словосполучення.

Морфологія і синтаксис. Синтаксичні теорії. Основні синтаксичні поняття. Синтаксичні константи синтаксичного рівня. Поняття словосполучення. Класифікації словосполучень.

^ Частини речення.

Речення: визначення, його класифікації., комунікативна структура речення. Головні частини речення. Підмет, присудок, його види. Другорядні частини речення (додаток, означення, обставина)

^ Складне речення. Складносурядне та складнопідрядне речення.

Визначення складного речення, складносурядні і складнопідрядні речення. Типи звʼязку у складних реченнях.

^ Висловлювання. Інформативна структура висловлювання. Тема і рема.

Комунікативні та прагматичні види висловлювань. Складне речення як поліпредикативна конструкція. Основні поняття прагматики. Теорія мовленнєвих актів. Дискурс-аналіз.

Література

1. Бархударов Л.С. Очерк по морфологии современного английского языка. – М., 1975.

2. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. – М., 1965.

3. Иванова И., Бурлакова В., Почепцов Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. – М., 1981.

4. Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке. – Кишинев, 1975.

5. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1971.

6. Blokh M. A course in theoretical English grammar. – M., 1983.

7. Khaimovich B.S., Rogovskaya B.I. A course in English grammar. – M., 1963.

8. Ilyish B. The structure of modern English. – L., 1971.

9. Morokhovskaya E.J. Fundamentals of theoretical English grammar. – Kiev, 1984

10. Iofic I.L., Chakhoyan L.P. A course in English grammar. – M., 1967.


ІІ. Лексикологія

Предмет лексикології. Семасіологія. Значення і концепт.

Лексикологія як галузь лінгвістики. Семасіологія та її основні завдання. Поняття «значення». Референтний та функціональний підходи до поняття «значення». Значення і концепт. Типи значень слова: лексичне, граматичне; денотативний і конотативний компоненти лексичного значення. Багатозначність. Зміна значення. Контекст, типи контексту.

^ Власне англійські слова, їхні лексикологічні характеристики. Запозичення в англійській мові.

Власне англійська лексика, її характеристики. Запозичення з кельтської мови, скандинавські запозичення, іншомовні елементи в сучасній англійській мові – латинські, грецькі, французькі запозичення. Етимологічні дублети, гібриди, інтернаціональні слова.

^ Словотворення в англійській мові.

Морфологічна структура слова. Морфема, принципи морфемного аналізу. Типи морфем. Афіксація. Класифікація префіксів і суфіксів. Джерела суфіксів і префіксів. Словотворення. Класифікації англійських складних слів. Продуктивні і непродуктивні засоби словотворення. Різні види словотворення в англійській мові (conversion, sound change, blend, backformation, shortening, lexical abbreviations, acronyms, clipping)

^ Словниковий склад англійської мови. Типи парадигматичних відносин. Лексичні групи.

Синоніми. Синонімічні групи та їх домінанти. Проблема класифікації синонімів. Характерні паттерни англійських синонімів. Джерела синонімів. Евфемізми. Пароніми. Неологізми. Антоніми. Морфологічна класифікація антонімів. Семантична класифікація антонімів. Теорія семантичного поля. Тематичні або ідеографічні групи.

^ Фразеологія. Фразеологічні одиниці. Класифікації ФО.

Вільні словосполучення та фразеологічні словосполучення. Проблема визначення вільних словосполучень. Різні підходи до визначення «словосполучення». Проблема визначення поняття «фразеологічна одиниця». Різноманітність термінології. Різні підходи до класифікації ФО: семантичний, функціональний, контекстуальний. Класифікації В.Виноградова, А.В. Куніна. Стилістичний аспект фразеології. Полісемія і синонімія ФО. Прислівʼя, приказки, цитати та кліше.

^ Англійська лексикографія.

Історія лексикографії, історія британської лексикографії, історія американської лексикографії. Основні проблеми лексикографії. Типи словників.

^ Регіональні та соціальна різноманітність англійської мови.

Стандартна англійська мова, її варіанти та діалекти. Місцеві діалекти Британських островів, кокні, шотландська англійська мова.

Література

1. Ginzburg R.S., Khidekel S.S., Knyaseva G.Y., Sankin A.A.. A Course in Modern English Lexicology, 2nd edition, "Vyssaya skola", M., 1979

2. Grinberg L.E., Kuznets M.D., Kumacheva A.V., Meltser G.M.. Exercises in Modern English Lexicology - Foreign Languages Publishing House. – M., 1960.

3. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2000. – 288 с.

4. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс). Учебное пособие для II – III курсов ин-тов и факульт. иностр. языков, «Высшая школа», 1977, - 240 с. (In the plans: LEL).

7. Арнольд И.В.. Лексикология современного английского языка. On the cover: I.V. Arnold. The English Word Different editions: of 1966, 1973, 1986. – 238 p.

8. Дубинец Э.М. Modern English Lexicology. Theory and Practice. Пособие для гуманитарных вузов. – М.: Глосса-Пресс. – 2002. – 192 с.

9. Paeвська H.M. English Lexicology, any edition, Bища школа. Киев, the 4th ed: 1979, - 303 p.

10. Хидекель С.С., Гинзбург P.З., Князева Г.Ю., Санкин A.A. Английская лексикология в выдержках и извлечениях. Просвещение, Л., 1969 or Л., 1975, - 238 с. On the cover: Readings in Modern English Lexicology.


ІII. Стилістика

Стилістика. Стилістична диференціація лексики. Функціональні стилі.

Стиль і стилістика. Стилістична диференціація лексики англійської мови. Класифікація функціональних стилів англійської мови. Проблема розмовного стилю.

^ Лексичні стилістичні засоби.

Стилістичні засоби, основані на взаємодії між двома логічними значеннями слова (словниковим і контекстуальним) (antonomasia). Стилістичні засоби, основані на взаємодії між логічним та емотивним значеннями слова (epithet, oxymoron, hyperbole, understatement). Стилістичні засоби, основані на взаємодії між вільним і фразеологічним значеннями слова (zeugma, pun)

^ Синтаксичні та лексико-синтаксичні стилістичні засоби.

Стилістичні засоби, основані на особливій синтаксичній організації (stylistic inversion, detached constructions, parallel constructions, chiasmus, suspense, climax, antithesis, enumeration). Стилістичні засоби, основані на особливому сполученні (asyndeton, polysyndeton, gap - sentence - link). Стилістичні засоби, основані на особливому вживанні розмовних конструкцій (ellipsis, break in the narrative, represented speech). Стилістичні засоби, основані на стилістичному вживанні структурного значення (rhetorical questions, litotes).

^ Графічні та фонетичні стилістичні засоби.

Пунктуація, зміни в написанні слова, алітерація, ономатопія, рима, ритм

Комплексний стилістичний аналіз.

Література

 1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. - М.: Флинта: Наука, 200 4. – 384 с.

 2. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. –272 с.

 3. Воробйова О.П., Іноземцева І.О., Подолян І.Е. Інтерпретація тексту. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2004. – 80 с.

 4. Мороховский А. Н., Воробьева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. - К.: Высшая школа, 1991. – 271 с.

 5. Galperin I.R. Stylistics. - M.: Higher school, 1981. – 334 с.

 6. Kukharenko V. F. A Book of Practice in Stylistics. – Vinnytsia: Nova knyga, 2000. – 160 c.


IV. Історія англійської мови

Староанглийский язык, как представитель германской группы языков.

Санскрит. Закон Гримма. Индо-европейская семья языков. Основные черты фонетики германских языков. Основные черты морфологии германских языков. Словарный состав германских языков. История возникновения староанглийского языка.

^ Фонетика староанглийского языка.

Словесное ударение в староанглийском языке. Система гласных. Изменение ударных и безударных гласных в раннем староанглийском языке. Система согласных в староанглйском языке. Изменение согласных в ранне-английском периоде. Влияние фонетических изменений в староанглийском языке на структуру слова.

^ Грамматика древнеанглийского языка.

Существительное. Прилагательное. Местоимение.

Грамматика древнеанглийского языка. Глагол. Лексика.

Глагол. Грамматические категории глагола. Морфологическая классификация глаголов. Этимология староанглийских слов. Словообразование. Семантическая и стилистическая характеристика лексики староанглийского языка.

^ Скандинавское и французское влияние на развитие английского языка в ХI-XV веках.

Исторические условия развития английского языка в ХI-XV веках. Заимствование из скандинавских диалектов и из французского языка и их влияние на словарный состав английского языка. Изменения среднеанглийской орфографии под влиянием французской. Среднеанглийские диалекты и общая характеристика памятников среднеанглийского языка.

^ Грамматический строй.

Морфология. Система имени. Система глагола.

Общественно-исторические условия образования и развития национального литературного английского языка.

Фонетический строй.

Система ударения. Вокализм. Безударный вокализм. Ударный вокализм. Консонантизм. Важнейшие изменения согласных в староанглийском.

^ Синтаксис. Лексика.

Основные черты синтаксиса новоанглийского периода. Словарный состав.

Література

 1. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка: Учебник. – 3-е издание, 2003.-560с.

 2. Расторгуева Т.А. История английского языка. Учебник для ВУЗов. Изд-во АСТ Астрель, 2003.- 352с.

 3. Аракин В.Д. История английского языка. Изд-во: ФИЗМАТДИТ, 2003.-272с.

 4. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике английского языка. Изд-во АСТ Астрель, 2009.- 352с.

 5. Бруннер К. История английского языка, 2010. – 655с.

 6. Павленко Л.Г. История английского языка – М.: ВЛАДОС, 2008.- 63с.

 7. Hughes, Geoffrey. A History of English Words. Blackwell Publishers, 2000.-75p.


V Теоретична фонетика

Фонетика як галузь лінгвістики. Аспекти та одиниці фонетики. Галузі фонетики.

Фонема як одиниця мови.

Поняття фонеми та її функції. Типи алофонів та основні риси фонеми.

Природа наголосу.

Тенденції наголосу в англійській мові. Функції англійської наголосу. Наголос і акцент.

Чергування звуків. Склад як фонетична та фонологічна одиниця.

Чергування звуків. Теорії складоутворення. Графічні характеристики складу (правила поділу на склади при письмі). Функціональна характеристика складу.

Британська та американська вимовні моделі.

Орфоепічна норма. Загальновизнана вимовна норма. Класифікація А.Гімсона. Британська та американська вимовні моделі. Типи і стиль вимови. Артикуляційна класифікація приголосних, артикуляційна класифікація голосних (британський варіант, американський варіант).

Література

1. Borisova L.V. Theoretical Phonetics / L.V. Borisova, A.A. Metlyuk. – Minsk, 1980.

2. Gimson A.C. An Introduction to the Pronunciation of English / A.C. Gimson. – London, 1972.

3. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics / S.F. Leontyeva. – M., 2002.

4. Shakhbagova D.A. Varieties of English Pronunciation / D.A. Shakhbagova. – M., 1982.

5. Sokolova M.A. English Phonetics. A Theoretical Course / M.A. Sokolova, K.P. Gintovt – M., 1996.

6. Vassilyev V.A. English Phonetics. A Theoretical Course / V.A. Vassilyev. – M., 1970.

7. Паращук В.Ю. Теоретична фонетика англійської мови / В.Ю. Паращук. – К., 2005.

8. Соколова М.А. Теоретическая фонетика английского языка / М.А. Соколова. – М., 2003.

9. Трубецкой Н.С. Основы фонологии / Н.С. Трубецкой. – М, 1960.

10. Цибуля Н.Б. Текст лекций по теоретической фонетике английского языка: Интонация текста. Качество голоса. Часть V / Н.Б. Цибуля, Т.Г. Медведева. – М., 1991.

11. Шахбагова Д.А. Фонетическая система английского языка в диахронии и синхронии (на мат-ле брит., ам., австрал., канад. вариантов англ. языка) / Д.А. Шахбагова. – М., 1992.

12. Шевченко Т.И. Социальная дифференциация английского произношения / Т.И. Шевченко. – М., 1990.


VI Зарубіжна література

Литература Средних веков и Возрождения.

Народная поэзия, мифы и предания раннего Средневековья. Христианская религиозная литература, ее герои и жанры. Основные направления и формы литературы XII–XIV вв. Куртуазная лирика и роман: темы и жанры городской литературы. Философско-поэтический синтез средневековой культуры в поэме Данте «Божественная комедия».

^ Литература эпохи Возрождения в западно-европейских странах.

Лирика Ф.Петрарки и П.Ронсара, новеллистика Дж.Бокаччо и его последователей, народный смеховой роман в творчестве Ф.Рабле и М.Сервантеса, расцвет драматургии на рубеже XVI–XVII вв. и произведения У.Шекспира.

^ Литература XVII–XVIII вв.

Классицизм и барокко в литературе Франции и Испании XVII в. Трагедия и комедия, эссе и басня. Религиозные образы в литературе XVII в.

Литература эпохи Просвещения. Сюжеты и персонажи просветительского романа и философской повести. Д.Дефо, Дж.Свифт и Г.Филдинг, Вольтер, Д.Дидро и Ж.-Ж.Руссо. Драматургия XVIII в.

Г.-Э.Лессинг, П.-О.Бомарше, Ф.Шиллер и И.-В.Гете. Народная лирика Р.Бернса. «Фауст» Гете – художественно-философское обобщение опыта Возрождения и Просвещения.

^ Литература XIX в. Романтизм.

Теоретические постулаты раннего романтизма и философия рубежа XVIII–XIX вв. Стремление к универсализму в творчестве первых романтиков. У.Блейк, Новалис и другие. Романтическая лирика, ее основные темы, образы и формы. Жанры легенды и сказки в романтической прозе. Разновидности романтической повести и романа: исповедальный, готический и исторический. Романтический герой в творчестве Дж.Байрона, П.Шелли и Г.Гейне. Особенности американского романтизма, его основные темы и жанры.

^ Литература XIX в. Реализм.

Истоки и пути формирования классического реализма XIX в. Народная песня Беранже. Открытия психологического и социального романа Стендаля и О.Бальзака, развитие новеллы в творчестве П.Мериме. Своеобразие творческой манеры Ч.Диккенса и У.Теккерея. Развитие реализма в произведениях Г.Флобера. Поэзия середины века и Ш.Бодлер. Поздний американский романтизм. Художественно-философское творчество Ф.Эмерсона и Г.Торо, романы Н.Готорна и Г.Мелвилла, поэзия У.Уитмена.

^ Литература конца XIXв.

Понятие декаданса и отражение переломной эпохи в литературе рубежа веков. Течения натурализма (Э.Золя) и символизма (П.Верлен и А.Рембо) во Франции и их продолжение в других литературах. Становление реализма в литературе США и своеобразие национального юмора. Марк Твен и Г.Джеймс. Эстетизм О.Уайлда. Неоромантизм в литературе Англии (Р.Стивенсон, Р.Киплинг и др.), Норвегии (К.Гамсун) и Америки (Дж.Лондон). Развитие философского и фантастического романа в творчестве А.Франса и Г.Уэллса, О.Уайлда и Марка Твена. Рождение новой драмы во второй половине XIX в. Г.Ибсен, О.Уайлд, Б.Шоу, Г.Гауптман и А.Стриндберг.


Література

1. Авагян Т.И. Немецкий реалистический роман второй половины XIX века: учебное пособие. Уфа, 1989.

2. Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII - XVIII вв.: Хрестоматия. М., 1982.

3. Артамонов С.Д. Зарубежная литература XVII-XVIII вв.: Учебник. М.,1988.

4. Зарубежная литература средних веков (латинская, кельтская, скандинавская, провансальская, французская литературы): Хрестоматия. 2-е изд. /Сост. Б.И.Пуришев. М., 1974.

5. Зарубежная литература средних веков (немецкая, итальянская, английская, чешская, польская, сербская, болгарская литературы): Хрестоматия. 2-е изд. / Сост. Б.И.Пуришев. М., 1975.

6. Зарубежная литература XVIII века: Хрестоматия. В 2-х тт. / Под ред. Б.И.Пуришева. М., 1988.

7. Зарубежная литература XIX века. Романтизм. Критический реализм. Хрестоматия / Под ред. Я.Н.Засурского. М., 1979.

8. Зарубежная литература XIX века. Реализм: Хрестоматия историко-литературных материалов / Сост. Н.А.Соловьева и др. М., 1990.

9. Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XX вв. М., МГУ, 1987.

10. Зарубежная литература ХХ века: Учеб. / Л.Г.Андреев, А.В.Карельский, Н.С.Павлова. М., Высшая школа, 1996.

11. Елизарова М.Е. и др. История зарубежной литературы XIX века. М., 1964.

12. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение / М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.Г.Мокульский, А.А.Смирнов. 4-е изд. – М., 1987.

13. История зарубежной литературы XVIII века: Страны Европы и США. Учебник / Под ред. В.П.Неустроева. М., 1984.

14. История зарубежной литературы XVII века / Под ред.З.И.Плавскина. М., 1987.

15. История зарубежной литературы XVIII века / Под ред.З.И.Плавскина. М., 1991.

16. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. А.С.Дмитриева. М., 1979. Ч.1.

17. История зарубежной литературы XIX века. М., 1970. Ч.2. Кн.1.

18. История зарубежной литературы конца XIX начала ХХ века /Под ред. Л.Г.Андреева. М., 1978.

19. История зарубежной литературы XIX века (1871-1917) / Под ред. В.Н.Богословского и др. М., 1989.

20. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Н.А.Соловьевой. М., 1991.

21. История зарубежной литературы XIX века. В 2-х частях / Под ред. Н.П.Михальского. М., 1991.

22. История русской литературы: ХХ век. Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. М.: Прогресс, Литера, 1995.

23. Литературная история США: в 3-х т. М., 1979. Т.3.

24. Лосев А.Ф. Реализм, натурализм и позитивизм // Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. М., 1994. С.92-108.

25. Ковалев Т.В. Литература средних веков и эпохи Возрождения. Минск, 1988.

26. Ковалева Т.В. и др. История зарубежной литературы второй половины XIX-начала ХХ вв. Минск, 1997.

27. Проблемы метода и поэтики в зарубежной литературе XIX – ХХ веков. Пермь, ПГУ, 1991.

28. Пуришев Б.И. Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М., 1996.

29. Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха Возрождения. В 2-х тт. М., 1959 - 1962.

30. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. В 2-х тт. 2-е изд. М., 1953 –1955.

31. Хрестоматия по зарубежной литературе XIX века / Сост. А.Аникст. М., 1955. Ч.1.


Типове екзамеційне завдання.

1. Interpretation of the extract from G.Greene’s novel”Comedians”, pp.46-47.


 1. Reading, translation of the given passage

 2. The precis

 3. Stylistic analysis


2. Speak on the topic: The System of Higher Education in English Speaking countries.


3. Theoretical question: Morphological classification of OE Noun (strong, Weak and Root declension).


4. Вопрос по зарубежной литературе: Основные мотивы и жанры лирики трубадуров.Утверждено на заседании кафедры

английской филологии

(прот. № 8 от «26» марта 2012 г.)


и.о. Зав. кафедрой _____Э.Р.Тулуп


Утверждено на заседании Ученого

совета историко-филологического

факультета

(прот. № 8 от «19» марта 2012 г.)


Декан ________Э.К. ДжапароваСкачать 232.57 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты