Домой

Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет медичний №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців
Скачать 346.39 Kb.
НазваниеРобоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет медичний №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців
Дата13.01.2013
Размер346.39 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення анатомії людини
Зміст навчальної програми з анатомії людини
5. Процес кровообігу та лімфообігу.
6. Процес дихання та його патологія.
7. Загальні питання анатомії процесу живлення і травної системи.
8. Процеси виділення.
9. Процес репродукції.
Теми лекцій
Тематичний план лекцій обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)
Теми практичних занять
Тематичний план практичних занять обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №1
Перелік тем
Перелік тем для самостійного вивчення обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протоко
Перелік практичних навичок, які повинні опанувати студенти і які підлягають контролю під час проведення іспиту
Практичні навички обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)
Засоби для проведення початкового, поточного, проміжного та заключного контролю знань студентів
Поточний контроль знань
Підсумковий контроль знань
Практичні навички обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)
Перелік питань з анатомії, які винесені на дифзалік з дисципліни “Анатомія людини”
...
Полное содержание
Подобные работы:

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

Професор М.Ю.Коломоєць

"______"__________________2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з анатомії людини

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет медичний №4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців

Спеціальність сестринська справа

Освітньо – кваліфікаційний

рівень молодший спеціаліст

Кваліфікація сестра медична

Кафедра анатомія людини

Кредитів ЕСТS 4

Курс І

Семестри 1 - 2

Лекції 30 год.

Практичні заняття 48 год.

Самостійна робота 40 год.

Залік І семестр

Диф. залік з анатомії 2 год., ІІ семестр

Всього 120 год.


Робоча навчальна програма складена на основі програми з анатомії людини для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІУ рівнів акредитації (МОЗ України, К., 2002 р.)


Схвалено на методичній нараді кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «12» червня 2008 року (протокол № 9)


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


Чернівці, 2008

Основна МЕТА ВИкладанНЯ анатомії людини

для студентів І курсу медичного факультету №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців

(спеціальність – сестринська справа, кваліфікація – медична сестра)


Мета вивчення анатомії людини – дати студентам достатній обсяг знань про будову та функції організму людини, необхідний для правильного та глибокого засвоєння спеціальних дисциплін, для майбутньої практичної роботи медичної сестри. Необхідно, щоб студенти оволоділи значним обсягом теоретичних і практичних знань відносно будови і функціональних особливостей організму на різних рівнях: системному, органному, клітинному, могли давати оцінку нормального функціонування вказаних ступенів будови тіла людини. Студенти знайомляться з сучасними методами оцінки функціонального стану організму, надбають навичок аналізу зв’язку між структурою та функцією, впливу зовнішнього середовища на організм. Звертається увага на розуміння і запам’ятовування найбільш поширених термінів (зокрема назви органів та їх частин), що лежать в основі клінічної термінології.


^ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЯКІ Є НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ


Назва дисципліни

Зміст дисципліни, необхідний для вивчення

анатомії людиниМедична біологія

Питання філогенезу органів та систем.

Онтогенетичний розвиток людини.

Дані з анатомії та фізіології людського організму. Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.


Фізика

Властивості твердих тіл.

Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.


Хімія

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

Вступ

1. Визначення анатомії людини як науки, що вивчає форму і будову, походження і розвиток організму людини, його органів та систем. Значення цієї дисципліни у системі підготовки медичної сестри. Методи дослідження в анатомії. Частини тіла людини, ділянки голови, тулуба, кінцівок. Системи органів. Порожнини тіла. Осі та площини. Основні анатомічні терміни.

2. Окремі питання цитології та гістології.

2.1. Клітина, визначення, будова. Хімічний склад клітин. Обмін речовин і енергії в клітині. Міжклітинна речовина.

2.2. Тканини – визначення, класифікація, будова, функції. Епітеліальна тканина: розташування в організмі, види. Класифікація епітелію. Сполучна тканина – розташування, функції, класифікація, будова. Хрящова тканина – будова, види. Кісткова тканина – розташування в організмі, будова. Види кісткової тканини, окістя – розташування, будова, функції. М’язова тканина – специфічна властивість (скоротливість), функції, види – гадка, посмугована (скелетна), серцева. Гладка м’язова тканина – розташування, особливості, функції. Посмугована м’язова тканина – розташування в організмі, особливості, функції. Серцева м’язова тканина - розташування в організмі, особливості, функції. Нервова тканина - розташування, будова. Будова нейрона. Види нейронів. Нервове волокно.

Орган – визначення, принцип будови. Система органів – визначення, системи органів організму людини.

3. Процес руху.

3.1. Загальні питання анатомії процесу руху та кісткової системи людини.

Що таке процес руху та структури організму людини, що його здійснюють. Види рухів, значення рухів. Скелет – визначення, функції, структурно-функціональна одиниця скелета – кістка. Кістка як орган, її хімічний склад. Види кісток, будова. Окістя. З’єднання кісток – синартрози, їх види; геміартрози; синовіальні сполучення (суглоби).

Будова суглоба. Допоміжний апарат суглобів. Класифікація суглобів: прості, складні, комплексні, комбіновані; плоскі, кулясті, еліпсоподібні, блокоподібні, сідлоподібні; одноосьові, двохосьові, триосьові. Види рухів у суглобах.

3.2. Скелет голови.

Скелет голови (череп) – відділи (лицевий, мозковий), та кістки, що їх утворюють. Особливості будови кісток черепа.

Будова лобової, тім’яної, потиличної, скроневої, клиноподібної, решітчастої, піднебінної, виличної, під’язикової кісток, верхньої та нижньої щелепи.

З’єднання кісток черепа.

Череп у цілому – склепіння, основа (внутрішня, зовнішня), черепні ямки, орбіта, порожнина носа, порожнина рота.

Вікові особливості черепа – череп новонародженої дитини, людини похилого віку.

3.3. Скелет тулуба.

Скелет тулуба, хребтовий стовп – відділи, кількість хребців в них.

Будова першого хребця (атланта), другого (осьового), шийних, грудних, поперекових, крижових і куприкових хребців.

З’єднання хребта. Хребтовий стовп у цілому, фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.

Будова груднини. Ребра, їх з’єднання з грудниною. Види ребер (справжні, несправжні, коливні), з’єднання ребер з хребтом. Грудна клітка в цілому.

3.4. Скелет верхніх кінцівок.

Відділи скелету верхніх кінцівок. Скелет плечового поясу та вільної верхньої кінцівки. З’єднання кісток верхньої кінцівки. Рухи в суглобах.

3.5. Скелет нижніх кінцівок.

Відділи скелету нижніх кінцівок. Скелет тазового поясу – тазова кістка та кістки, що її утворюють (клубова, лобкова, сіднична). Таз в цілому, з’єднання кісток тазу. Великий і малий таз – погранична лінія. Порожнина великого і малого тазу, статеві відмінності жіночого тазу, розміри.

Скелет вільної нижньої кінцівки. Стопа в цілому, склепіння стопи. З’єднання кісток вільної нижньої кінцівки.

3.6. Загальні питання анатомії м’язової системи людини.

Скелетні м’язи – розташування, значення, м’язові групи. М’яз як орган, зовнішня та внутрішня будова, структурно-функціональна одиниця. Види м’язів за формою, напрямком, за функцією та розташуванням. Допоміжний апарат м’язів – фасції, види (фіброзні, кістково-фіброзні, синовіальні сумки, кісткові та фіброзні блоки, сесамоподібні кістки).

3.7. М’язи голови і шиї.

М’язи голови: жувальні – особливості будови, функції; мімічні м’язи - особливості будови, функції.

М’язи шиї: класифікація. Поверхневі та глибокі (надпід’язикові та підпід’язикові). Функції.

3.8. М’язи тулуба.

М’язи спини: поверхневі та глибокі, їх функції. М’язи грудної клітки: поверхневі, їх функції. Власні м’язи грудної клітки, розташування, функції.

Діафрагма – м’язова частина, сухожилковий центр, отвори, розташування, функції.

М’язи живота, розташування, функції. Піхви прямого м’яза живота.

3.9. М’язи верхніх кінцівок.

М’язи верхньої кінцівок. М’язи плечового поясу – розташування, функції. М’язи плеча: передня та задня група, розташування, функції.

М’язи передпліччя: передня та задня група.

М’язи кисті: м’язи підвищення великого пальця, м’язи підвищення мізинця, середня група. Розташування, функції.

3.10. М’язи нижніх кінцівок.

М’язи нижньої кінцівки. М’язи таза: передня та задня група.

М’язи стегна: передня, задня, присередня групи. Розташування, функції.

М’язи гомілки: передні, задні, бічна групи. Розташування, функції.

М’язи стопи: м’язи підвищення великого пальця, м’язи підвищення мізинця, середня група. Розташування, функції.

4. Анатомо-фізіологічні аспекти саморегуляції функцій організму.

4.1. Функціональна анатомія нервової системи.

Роль нервової системи у координації функцій організму та взаємозв’язку його з навколишнім середовищем.

Класифікація нервової системи.

Загальні принципи будови нервової системи – сіра речовина (скупчення нейронів), біла речовина (нервові волокна). Види нейронів, ядра, види ядер, ганглії, види гангліїв. Нервовий центр. Види нервових волокон. Нерви – будова, види. Синапс – поняття, види, механізм передачі збудження у синапсі.

Рефлектона дуга – будова, функції. Рефлекс – визначення, види (умовні, безумовні). Нервова діяльність: види (вища, нижча, сенсорна, вегетативна, рухова, психічна).

4.2. функціональна анатомія спинного мозку.

Спинний мозок – загальні відомості, розташування, зовнішня будова (зовнішній вигляд, потовщення, мозковий конус, кінцева нитка, щілина, борозни), порожнина, відділи, мікроструктура.

Сегмент – визначення, види. Рефлекторна та провідникова функції спинного мозку – визначення, структури, що їх здійснюють. Оболони спинного мозку, міжоболонні простори.

4.3. Спинномозкові нерви.

Спинномозкові нерви – механізм утворення, види, кількість, нервові волокна, що їх утворюють. Грудні спинномозкові нерви – розташування, ділянки іннервації.

Сплетення спинномозкових нервів (шийне, плечове, поперекове, крижово-куприкове) – механізм утворення, розташування, основні гілки, ділянки іннервації.

4.4. Функціональна анатомія головного мозку.

Головний мозок – загальні відомості, розташування, відділи. Довгастий мозок – розташування, зовнішня та внутрішня будова, порожнина. Функції. Центри довгастого мозку (дихальний, серцево-судинний). Задній мозок (міст, мозочок) – розташування, зовнішня і внутрішня будова, порожнина, функції. Проміжний мозок – розташування, відділи (епіталамус, таламус, метаталамус, гіпоталамус) – будова, функції, порожнина. Сітчастий утвір (ретикулярна формація) – значення. Кінцевий мозок – розташування, зовнішня та внутрішня будова. Проекційні зони кори: зорова, рухова, шкірно чутливості, мовна, нюхова, смакова. Асоціативні поля та їх функції. Порожнини кінцевого мозку. Внутрішня та зовнішня капсули, променистість мозолистого тіла. Лімбічна система – структури, що її утворюють, функції, інтеграція та формування емоцій, вегетативні та орієнтовані реакції. Нюховий мозок. Оболони мозку. Міжоболонні простори. Ліквор – його утворення, рух, функції.

4.5. Черепні нерви.

Кількість черепних нервів, функціональні види (чутливі, рухові, змішані), принцип утворення чутливих, рухових, парасимпатичних волокон черепних нервів. Характеристика черепних нервів (номер пари, українська назва, латинська назва, місце виходу з мозку, місце виходу з черепа, ділянки іннервації).

4.6.. Вегетативна нервова система.

Ділянки іннервації та функції вегетативної нервової системи. Класифікація вегетативної нервової системи (симпатична, парасимпатична).

Симпатична нервова система: центральний відділ, периферичний відділ, розташування, симпатичні сплетення (органів шиї, грудної порожнини, черевної порожнини, брижові, тазові). Парасимпатична нервова система: центральний відділ, периферичний відділ, їх розташування. Вплив вегетативної нервової системи на збудливість, провідність і скоротливість міокарда, тонус судин життєво важливих органів, моторику та секрецію травного каналу, секрецію потових залоз, обмір речовин та енергії.

4.7. Загальні питання анатомії сенсорних систем.

Відділи сенсорної системи (периферичний, провідниковий, центральний), класифікація сенсорних систем, допоміжний апарат сенсорних систем – орган чуттів (шкіра, око, вухо, язик).

4.8. Допоміжний апарат соматичної сенсорної системи – шкіра.

Функції шкіри, її будова. Епідерміс – розташування, структурно-функціональна характеристика шарів. Дерма – розташування, характеристика шарів, структури, що розташовуються у дермі. Підшкірний шар – характеристика. Залози шкіри: потові, сальні, молочні – розташування, характеристика секретів, функції. Похідні шкіри: волосся, нігті – розташування, будова.

4.9. Нюхова та смакова сенсорні системи.

Допоміжний апарат нюхової сенсорної системи – ніс. Нюхові рецептори – чим представлені, локалізація. Провідниковий і центральний відділи. Допоміжний апарат смакової сенсорної системи – язик. Смакові рецептори – чим представлені, локалізація, будова смакової цибулини. Провідниковий відділ, центри смаку.

4.10. Зорова сенсорна система, її допоміжний апарат.

Механізм зорового сприйняття. Механізм кольорового зору. Механізм адаптації та акомодації, бінокулярний зір. Очне яблуко – полюси, екватор, оболонки, їх частини, будова. Внутрішнє ядро ока: склисте тіло, кришталик, водяниста волога очних камер. Шлях зорового аналізатора. Будова зображення в оці. Допоміжний апарат ока (м’язи очного яблука, повіки, вії, брови, слізний апарат).

4.11. Слухова та вестибулярна сенсорні системи, їх допоміжний апарат.

Вухо – відділи. Зовнішнє вухо: вушна раковина, зовнішній слуховий хід – їх будова. Будова барабанної перетинки. Середнє вухо – розташування, стінки, слухові кісточки, слухова труба. Внутрішнє вухо – розташування, відділи, частини. Слухова сенсорна система. Рецептори – чим представлені, локалізація. Провідниковий відділ, центральний відділ – підкіркові та кірковий центри слуху – функції. Вестибулярна сенсорна система. Рецептори – чим представлені, локалізація. Провідниковий відділ, центральний відділ – підкіркові та кіркові центри, їх функція.

4.12. Ноціцептивна (больова) та вісцеральна сенсорні системи.

Біль, відмінність сенсорної системи: рецептори, провідниковий відділ, центральний відділ – підкірковий і кірковий центри. Інтерорецептори – чим представлені, локалізація, особливе значення інтерорецепторів кровоносних судин. Провідниковий відділ, центральний відділ – підкірковий і кірковий.

4.13. Залози внутрішньої секреції.

Які залози називають залозами зовнішньої, внутрішньої та змішаної секреції. Що таке секрети. Гормони. Характеристика залоз внутрішньої секреції., місце розташування, зовнішня будова, внутрішня будова, гормони.

^ 5. Процес кровообігу та лімфообігу.

5.1. Загальні питання анатомії серцево-судинної системи.

Процес кровообігу – визначення, значення, структури, що його здійснюють. Серце – до яких органів належить, функції. Судини – види, будова стінки артерій, вен, капілярів. Причини руху крові в артеріях, венах, капілярах; функціональні групи судин, система мікроциркуляції. Кола кровообігу.

5.2. Анатомія серця.

Серце – розташування, загальні дані, зовнішня будова, анатомічна вісь, проекція на поверхню грудної клітки, камери серця, отвори серця, клапани серця (будова, проекція на поверхню грудної клітки), будова стінки серця, особливості міокарда передсердь і шлуночків. Вінцеве коло кровообігу. Іннервація серця. Провідна система серця - чим утворена, її структури, характеристика.

5.3. Судини малого кола кровообігу.

Легеневий стовбур, легеневі артерії, часткові, сегментарні, часточкові артерії, капіляри, венули, часточкові, сегментарні, часткові, легеневі вени, бронхіальні артерії.

5.4. Артерії великого кола кровообігу.

Аорта – відділи, артерії, що відходять від них. Артерії голови та шиї – плечоголовний стовбур, загальна сонна артерія – ділянки кровопостачання, зовнішня та внутрішня сонні артерії – гілки, ділянки кровопостачання. Артерії верхніх кінцівок, ділянки кровопостачання. Грудна частина аорти – гілки пристінкові, паріетальні, ділянки кровопостачання. Артерії тазу – внутрішня та зовнішня клубові артерії, ділянки кровопостачання. Артерії нижніх кінцівок – ділянки кровопостачання.

5.5. Вени великого кола кровообігу.

Система верхньої порожнистої вени. Вени голови та шиї. Вени верхньої кінцівки. Вени грудної клітки. Система нижньої порожнистої вени. Система ворітної вени.

5.6. Лімфатична система та функціональна анатомія іменної системи.

Лімфатична система – центральний і периферичний відділи. Загальні принципи будови органів лімфатичної системи. Лімфатичні вузли – будова, розташування, групи. Селезінка – розташування, будова. Мигдалики – розташування, будова, роль в імунній системі. Лімфатичні капіляри, стовбури, протоки. Лімфа – склад, механізм утворення, функції. Тимус – функції, взаємодія з лімфатичною системою. Органи імунної системи – центральні, периферичні (лімфатичні вузли, селезінка, кров).

^ 6. Процес дихання та його патологія.

6.1. Анатомія органів дихання.

Значення кисню та вуглекислого газу для людини. Процес дихання – визначення, етапи. Органи дихальної системи: верхні дихальні шляхи, нижні дихальні шляхи, власне дихальна частина. Ніс. Зовнішній ніс – будова, порожнина носа. Приносові пазухи, функції носа. Носова частина глотки – особливості слизової оболонки, сполучення зі середнім вухом. Гортань – будова, проекція на хребет, топографія, функції. Трахея – будова, проекція на хребет, топографія, функція. Бронхи – будова, відмінності головних бронхів, особливості будови стінки кінцевих бронхіол. Легені – розташування, зовнішня і внутрішня будова. Будова часточки. Ацинус. Плевра – будова, листки, плевральна порожнина, плевральні синуси, тиск у плевральній порожнині. Середостіння.

^ 7. Загальні питання анатомії процесу живлення і травної системи.

Травна система. Структури травної системи – травний канал, великі травні залози. Травний канал – органи, що його утворюють, принципи будови їх стінки. Очеревина – будова, відношення органів до очеревини, складки очеревини, порожнина очеревини.

7.1. Анатомія та фізіологія органів травного каналу.

Ротова порожнина – присінок і власне порожнина рота: стінки, сполучення з зовнішнім середовищем і глоткою, особливості будови слизової оболонки, місця відкриття вивідних протоків слинних залоз, види слинних залоз. Зів – межі, піднебіння і дужки, мигдалики лімфоепітеліального кільця. Органи порожнини рота: язик, зуби. Будова язика, язик як рецепторний орган і орган смаку. Зуби, функції, будова. Молочні та постійні зуби кількість, види, терміни їх прорізування. Функції порожнини рота. Глотка – розташування, будова стінки, відділи, функції (травна, дихальна, захисна, мовоутворююча). Стравохід – розташування, відділи, фізіологічні звуження, будова стінки, функції. Рух їжі у глотці та стравоході. Шлунок – розташування, проекція на передню черевну стінку, форми, відділи, поверхні, кривини. Будова стінки шлунка. Залози шлунка, види, будова. Функції шлунка. Тонка кишка – розташування, проекція на передню черевну стінку, відділи, будова стінки, особливості будови слизової оболонки, функції. Товста кишка – відділи, розташування, проекція на передню черевну стінку, особливості будови, функції.

7.2. Анатомія та фізіологія великих травних залоз.

Великі слині залози: привушні, підщелепні, під’язикові – будова, місця відкриття вивідних протоків, секрет слинних залоз. Підшлункова залоза – розташування, функції: екзокринна, ендокринна. Печінка – розташування, проекція на передню черевну стінку, функції. Зовнішня та внутрішня будова. Печінкова часточка. Судини печінки. Жовчний міхур – розташування, зовнішня будова, проекція на передню черевну стінку, будова стінки, функції.

^ 8. Процеси виділення.

8.1. Анатомія сечової системи.

Сечова система – органи, що її утворюють, функції. Нирки: проекція на хребет, відношення до очеревини, поверхні, краї, ворота, синус, оболонки, фіксуючий апарат. Внутрішня будова нирки. Структурно-функціональна одиниця нирки – нефрон. Кровопостачання нирок. Сечоводи – розташування, будова, стінки, відділи. Сечовий міхур – розташування, відношення до очеревини. Зовнішня будова, будова стінки, сфінктери. Сечівник – будова стінки, відмінності.

^ 9. Процес репродукції.

9.1. Анатомія 9 чоловічої та жіночої статевої системи.

Жіночі статеві органи – внутрішні яєчники, маткові труби, матка, піхва) та зовнішні (великі та малі страмні губи, клітор, дівоча перетинка). Яєчник – розташування, зовнішня будова, функції. Маткова труба – розташування, частини, будова стінки, функції. Матка – розташування, частини. Функції матки. Піхва – розташування, переднє та заднє склепіння, дівоча перетинка, функції. Зовнішні жіночі статеві органи – будова, функції. Молочна залоза – розташування, зовнішня та внутрішня будова, функції.

Чоловічі статеві органи – внутрішні, зовнішні. Яєчко – розташування, оболонки, зовнішня та внутрішня будова. Функції. Над’яєчко, протока над’яєчка. Сім’явиносна протока – будова стінки. Сім’явипорскувальна протока, сім’яні міхурці – розташування, будова, функції. Передміхурова залоза – розташування, будова, функції. Цибулино-сечівникова залоза – розташування, будова, функції. Сім’яний канатик – розташування, структури, що його утворюють. Сперма – механізм утворення, склад, шлях руху з яєчка у сечівник. Калитка. Статевий член - будова, відділи, функції. Промежина – визначення, межі, чим утворена. Сечостатевий трикутник. Анальний трикутник. Чоловіча та жіночі промежини.


Тематичний план лекцій


^

Теми лекцій


К-ть год.

1.

Анатомія як наука, що вивчає структуру та функції організму людини. Будова клітини. Класифікація тканин. Характеристика сполучної, епітеліальної, м’язової та нервової тканин.

2

2.

Загальні поняття анатомії процесу руху. Кісткова система. Будова кістки. Скелет голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Безперервні та перервні з’єднання. Суглоби.

2

3.

Загальні питання анатомії м’язової системи людини. Огляд м’язів голови, шиї, тулуба, кінцівок.

2

4.

Нервова регуляція життєдіяльності організму. Зовнішня і внутрішня будова спинного мозку. Функціональна анатомія головного мозку.

2

5.

Будова спинномозкового нерва. Анатомія черепних нервів.

2

6.

Вегетативна нервова система.

2

7.

Загальні питання анатомії сенсорних систем. Шкіра. Нюхова, смакова сенсорні системи. Зорова, слухова та вестибулярна сенсорні системи.

2

8.

Загальні питання анатомії серцево-судинної системи. Анатомія серця.

2

9.

Судини малого та великого кола кровообігу.

2

10.

Залози внутрішньої секреції.

2

11.

Лімфатична система та функціональна анатомія імунної системи.

2

12

Анатомія органів дихання.

4

13.

Загальні питання анатомії процесу живлення. Травна система. Анатомія травного каналу. Анатомія великих травних залоз.

2

14.

Загальні питання процесу виділення. Загальна анатомія органів сечової системи. Ембріогенез органів сечової системи. Аномалії та варіанти розвитку органів сечової системи.

2

15.

Загальні питання процесу репродукції. Анатомія та фізіологія чоловічої та жіночої статевої системи.

2
Всього годин:

30
^

Тематичний план лекцій обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)
Завідувач кафедри


професор Б.Г. Макар


Тематичний план практичних занять


^

Теми практичних занять


К-ть год

1-2.

Клітина – визначення, будова. Міжклітинна речовина. Тканина – визначення, класифікація. Морфофункціональна характеристика сполучної, епітеліальної, м’язової та нервової тканин.

4

3-4.

Кісткова система. Будова кістки. Види з’єднань між кістками. Кістки черепа, будова, розташування.

4

5.

Будова кісток тулуба, верхніх та нижніх кінцівок, їх з’єднання.

2

6.

М’язова система як активна частина апарату руху. Вивчення м’язів голови, шиї, тулуба.

2

7.

Вивчення м’язів верхньої та нижньої кінцівок.

2

8-9.

Нервова регуляція життєдіяльності організму. Будова та функція спинного мозку. Спинномозкові нерви.

2

10.

Будова та функція відділів головного мозку. Анатомія оболон спинного і головного мозку. Утворення і шляхи циркуляції спинномозкової рідини.

2

11.

Черепні нерви, кількість, склад, зони іннервації.

2

12.

Анатомічна будова і функція вегетативного відділу нервової системи.

2

13.

Сенсорні системи, кваліфікація, відділи. Будова зорової, нюхової та смакової сенсорних систем.

2

14.

Будова слухової та вестибулярної сенсорної системи.

2

15.

Анатомічна будова та функції залоз внутрішньої секреції.

2

16

Судинна система організму людини. Кровоносна система, функція. Анатомічна будова серця.

2

17.

Вивчення судин малого та великого кола кровообігу. Венозна система.

2

18.

Загальний план будови лімфатичної системи та її функції. Імунна система: центральний і периферичний органи.

2

19.

Анатомічна будова органів дихання.

2

20.

Травлення. Анатомічна будова органів травлення.

2

21.

Анатомія великих травних залоз: слинних, підшлункових, печінки. Жовчний міхур.

2

22.

Виділення. Анатомія органів виділення.

2

23.

Анатомія чоловічої статевої системи.

2

24.

Анатомія жіночої статевої системи. Будова та функція молочної залози.

2

25.

Диференційований залік

2
Всього годин:

50
^

Тематичний план практичних занять обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)Завідувач кафедри

професор Б.Г. Макар


Перелік тем, які виділені для самостійного вивченняп/п
^

Перелік тем


К-ть

год

1.

Частини тіла людини, ділянки голови, тулуба, кінцівок. Системи органів. Осі та площини.

2

2.

Конституційні типи будови тіла людини. Фактори, що обумовлюють конституційний тип.

2

3.

Різновиди сполучної тканини: хрящова, кісткова, жирова: будова, розташування в організму.

2

4.

З’єднання кісток. Рухомі з’єднання – суглоби. Ознаки суглоба, допоміжні утворення суглобів.

2

5.

З’єднання кісток верхньої кінцівки: груднинно-ключичний, плечовий, ліктьовий, променевозапястковий суглоби. Суглоби кісті.

2

6.

Кістки стопи. Стопа в цілому, склепіння стопи.

2

7.

М’яз як орган, зовнішня та внутрішня будова . Допоміжний апарат м’язів: фасції, синовіальні сумки, сесамоподібні кістки.

2

8.

Діафрагма – частини, отвори, розташування, функції.

2

9.

Топографічні утворення нижньої кінцівки – стегновий канал, підколінна ямка.

2

10.

М’язи стопи та їх функція.

2

11.

Розвиток головного мозку в ембріогенезі. Анатомія похідних ромбоподібного і середнього мозку.

2

12.

Рефлекторна діяльність ЦНС. Загальні принципи будови рефлекторних дуг. Рефлекторна дуга: склад, функція окремих нейронів дуги.

2

13.

Лімбічна система – структури, що її утворюють.

2

14.

Вплив вегетативної нервової системи на функцію міокарда, тонус життєво важливих органів, моторику та секрецію травного каналу.

2

15.

Плевра – будова, листки, плевральна порожнина, плевральні синуси. Середостіння.

2

16.

Класифікація внутрішніх органів. Загальні закономірності будови трубчастих органів. Загальні закономірності будови паренхіматозних органів

2

17.

Очеревина – будова, відношення до органів, похідні очеревини: зв’язки, сальники, брижі.

2

18.

Ембріогенез органів сечової системи. Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи

2

19.

Ембріогенез органів жіночої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи

2

20.

Ембріогенез органів чоловічої статевої системи. Варіанти та аномалії розвитку органів чоловічої статевої системи

2
Всього годин

40
^

Перелік тем для самостійного вивчення обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)Завідувач кафедри

професор Б.Г. Макар


^ Перелік практичних навичок, які повинні опанувати студенти і які підлягають контролю під час проведення іспиту

 1. Вміння працювати з мікроскопом.

 2. Визначати на препаратах види тканин: сполучну, епітеліальну, м’язову, нервову.

 3. Промацувати надбрівні дуги, лобові та тім’яні горби, виличні виступи, коміркові відростки, кути нижньої щелепи.

 4. Промацувати остисті відростки хребців, яремну вирізку грудини, мечоподібний відросток, міжреберні простори, реброві дуги.

 5. Промацувати ость і нижній кут лопатки, ключицю, ліктьовий відросток, кістки кісті.

 6. Промацувати гребінь клубової кістки, передню верхню ость, великий вертлюг, наколінок, кістки гомілки.

 7. Визначати за місцем розташування основні групи м’язів.

 8. Промацувати скроневий та жувальний м’язи.

 9. Промацувати м’язи черевного пресу.

 10. Демонструвати на препаратах зовнішню та внутрішню будову спинного та головного мозку.

 11. Демонструвати на препаратах будову органів чуття.

 12. Досліджувати сухожилкові рефлекси

 13. Викликати зіничний рефлекс.

 14. Демонструвати на препаратах судини голови та шиї.

 15. Промацувати щитоподібну залозу.

 16. Оволодіти основами антропометричного опису: зовнішньої будови органів травної, дихальної, сечової та статевої систем.

 17. Визначати топографію та відділи травної системи, їх проекцію на зовнішню поверхню тіла.

 18. Знаходити на препаратах і муляжах відділи шлунка, частини печінки, підшлункову залозу.

 19. Відрізняти на вологих препаратах тонку кишку від товстої.

 20. Промацувати привушну слинну залозу.

 21. Промацувати нижній край печінки.

 22. Визначати проекцію нирок на задній стінці.
^

Практичні навички обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)Завідувач кафедри,

професор Б.Г.Макар


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контроль початкового рівня знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять методом усного опитування та написання контрольних робіт, включає в себе перевірку теоретичного та практичного матеріалу з шкільної програми (біологія, фізика, хімія) та попередньо вивчених тем з анатомії людини (остеології та артросиндесмології при вивченні м’язової системи, вказаних розділів при вивченні спланхнології і так далі).

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається методичною розробкою, методами:

 • усного опитування з використанням препаратів;

 • демонстрації окремих морфологічних структур на препаратах по завданню викладача;

Проміжний контроль знань студентів проводиться на практичних заняттях після вивчення певного розділу анатомії, шляхом:

 • написання контрольних робіт по окремих темах розділу;

 • усного опитування по питаннях вивченого розділу анатомії;

^ Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення диференційованого заліку, який проводиться в усно-практичній формі. У студентів з’ясовують знання теоретичного матеріалу згідно контрольних питань, а також виконання засвоєних практичних навичок.
^

Практичні навички обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)Завідувач кафедри,

доцент Б.Г.Макар

^ Перелік питань з анатомії, які винесені на дифзалік з дисципліни “Анатомія людини”

 1. Предмет анатомії, методи дослідження в анатомії.

 2. Клітина, будова, основні властивості.

 3. Поняття про тканини, основні види тканин.

 4. Епітеліальна тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

 5. Сполучна тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

 6. М’язова тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

 7. Нервова тканина, особливості будови, види, розташування в організмі, значення.

 8. Загальний план будови органа. Системи органів. Основні принципи регуляції функцій організму.

 9. Скелет, визначення, функції, структурно-функціональна одиниця скелета – кістка. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток.

 10. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.

 11. Скелет голови (череп) – відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа.

 12. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа.

 13. Скелет тулуба, хребтовий стовп, відділи. Особливості будови хребців.

 14. З’єднання хребців. Хребтовий стовп у цілому, фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.

 15. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки.

 16. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса, з’єднання кісток.

 17. Скелет вільної верхньої кінцівки, сполучення кісток.

 18. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз у цілому, статеві відмінності тазу, розміри жіночого тазу.

 19. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, сполучення кісток.

 20. Скелетні м’язи, розташування, значення, м’язові групи. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.

 21. М’язи голови: мімічні та жувальні.

 22. М’язи шиї, класифікація.

 23. М’язи спини, грудей, їх функції. Діафрагма, функції.

 24. М’язи живота, їх функції. Біла лінія живота.

 25. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки.

 26. М’язи нижньої кінцівки: м’язи тазу, м’язи вільної нижньої кінцівки.

 27. Роль нервової системи в координації функцій організму та взаємозв’язку його з навколишнім середовищем. Класифікація нервової системи, загальні принципи будови.

 28. Рефлекторна дуга, будова, функції.

 29. Спинний мозок, загальні відомості, розташування, будова, сегменти.

 30. Спинномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення.

 31. Головний мозок, загальні відомості, розташування, будова, відділи.

 32. Довгастий мозок, розташування, будова, порожнина, функції.

 33. Задній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.

 34. Середній мозок, розташування, будова, порожнина, функції.

 35. Проміжний мозок, розташування, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчастий утвір.

 36. Кінцевий мозок, розташування, будова, порожнина. Проекційні зони кори. Асоціативні зони та їх функції. Лімбічна система, функції.

 37. Оболони головного мозку, міжоболонні простори.

 38. Порожнини головного і спинного мозку. Ліквор, його утворення, рух, функції.

 39. Черепні нерви, функціональні види, ділянки іннервації.

 40. Загальний план будови рухових черепних нервів.

 41. Загальний план будови чутливих черепних нервів.

 42. Загальний план будови змішаних черепних нервів.

 43. Вегетативна нервова система, класифікація, будова, функціональне значення.

 44. Будова шкіри, функції шкіри. Залози шкіри (потові, сальні, молочні). Похідні шкіри: волосся, нігті.

 45. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова, функції.

 46. Вухо, відділи (зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система (кортіїв орган завитки), локалізація. Вестибулярна сенсорна система, локалізація.

 47. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції.

 48. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

 49. Гіпофіз, шишкоподібне тіло, топографія, будова, гормони.

 50. Підшлункова залоза як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

 51. Наднирникові залози, статеві залози. Топографія та внутрішня будова, гормони.

 52. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, що його здійснюють. Судини, види судин, будова стінки судин.

 53. Серце, розташування, загальні дані, будова. Вінцеве коло кровообігу.

 54. Провідна система серця.

 55. Судини малого кола кровообігу.

 56. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них.

 57. Система загальної, зовнішньої та внутрішньої сонних артерій.

 58. Грудна та черевна частини аорти. Гілки, що відходять від них, ділянки кровопостачання.

 59. Венозний відтік від структур голови і шиї.

 60. Система верхньої порожнистої вени.

 61. Система ворітної вени.

 62. Система нижньої порожнистої вени.

 63. Лімфатична система, відділи. Загальні принципи будови. Лімфатичні вузли, лімфатичні судини, селезінка, мигдалини. Роль лімфатичної системи в імунному процесі.

 64. Імунітет, визначення. Органи імунної системи.

 65. Дихальна система, органи дихальної системи.

 66. Ніс, будова, приносові пазухи, функції носа.

 67. Гортань, топографія, будова, функції. Гортань як орган голосоутворення.

 68. Трахея, топографія, будова, функції. Бронхи – види бронхів, відмінності бронхів, бронхіальне дерево.

 69. Легені, розташування, будова, структурно-функціональна одиниця – ацинус.

 70. Плевра, будова, листки, плевральна порожнина, плевральні синуси, тиск у плевральній порожнині.

 71. Середостіння: визначення, топографічна класифікація.

 72. Травна система, структури травної системи, травний канал, принцип будови стінки травного каналу.

 73. Травні залози, будова, місця розташування.

 74. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини.

 75. Глотка, розташування, стінки, відділи.

 76. Стравохід, розташування, відділи, фізіологічні звуження, будова стінки.

 77. Шлунок, розташування, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка.

 78. Тонка кишка, розташування, відділи., будова стінки, особливості будови тонкої кишки.

 79. Товста кишка, розташування, відділи, особливості будови товстої кишки.

 80. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних протоків.

 81. Підшлункова залоза, розташування, відділи, склад травного соку.

 82. Печінка, розташування, будова, функції.

 83. Жовчний міхур, розташування, будова стінки, функції. Жовчні протоки. Утворення жовчі.

 84. Нирки, розташування, будова, функції. Механізм утворення сечі.

 85. Сечоводи, сечовий міхур, розташування, будова стінки.

 86. Сечівник, будова стінки, відмінності.

 87. Чоловічі статеві органи, розташування, будова, функції.

 88. Жіночі статеві органи, розташування, будова, функції.

 89. Промежина


^

Практичні навички обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар

Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю "12" червня 2008 року протокол № 9


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


^ Методика проведення дифзаліку з дисципліни “Анатомії людини”

Навчальним планом з дисципліни “Анатомія ” передбачений диференційований залік. До дифзаліку допускаються студенти, які повністю виконали програму, відпрацювали пропущені заняття та лекції. Для проведення дифзаліку кафедра готує білети, згідно з переліком питань, які винесені на дифзалік. Білет складається з 3-х питань: анатомії опорно-рухового апарату, спланхнології та нервової, кровоносної систем і органів чуття. Оцінка виставляється з кожного питання, кінцева оцінка узгоджується.

У період підготовки до дифзаліку кафедра ознайомлює студентів з програмою, методами проведення дифзаліку та критеріями оцінки, надають консультації згідно графіка.
^

Схвалена на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)

Зав. кафедри


професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «12» червня 2008 року протокол № 9


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


^ Критерії оцінки знань і вмінь

Критерії оцінки встановлюються у відповідності з вимогами професійної підготовки, згідно існуючих навчальних програм з предмету анатомія людини.

 1. Оцінка “відмінно” виставляється студентові, який глибоко і досконало засвоїв програмний матеріал, повно, послідовно і логічно його викладає, при цьому студент не відчуває труднощів з відповідями на видозмінені питання, показує знання з предмету, вирішує проблемно-ситуаційні завдання.

 2. Оцінка “добре” виставляється студентові, який добре знає програмний матеріал з предмету анатомії, грамотно і по суті його викладає, володіє анатомічною термінологією, який не допускає суттєвих помилок у відповідях.

 3. Оцінка “задовільно” виставляється студентові, який має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв деталей, допускає помилки.

 4. Оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не засвоїв програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не має систематичних знань з предмету.
^

Схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)
Зав. кафедри


професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «12» червня 2008 року протокол № 9


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


^ Перелік навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі анатомії людини

Навчально-методичні посібники:

 1. Структурно-функціональна організація дихальної системи (Круцяк В.М., Пішак В.П., Макар Б.Г., Хмара Т.В.,) – Чернівці, 2000.

 2. Функціональна морфологія органів дихання. (Круцяк В.Н., Макар Б.Г. і співавт.) –Чернівці, 2000.

 3. Органи чуттів (Хмара Т.В.) – Чернівці, 2001.

 4. Чорнокульский С. Т. Єрмолаєв В. О. Анатомія внутрішнїх органів. Київ, Книга плюс, 2002

 5. Структурно-функціональна організація артеріальної системи (Хмара Т.В., Пішак В.П.) – Чернівці, 2003.

 6. Структурно-функціональна організація кісткової системи (Пішак В.П.,Макар Б.Г. Хмара Т.В.,Халатурник Г.М.)– Чернівці, 2003. - 184 с.

 7. Анатомія верхніх та нижніх кінцівок. (Смірнова). – Чернівці, 2004. – 134 с.

 8. Структурно-функціональна організація м’язової системи (Кавун М.П.) – Чернівці, 2006.

 9. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку (Кривецький В.В., Кривецька І.І.) – Чернівці: БДМА, 2007 – 224 с.


Технічні засоби

 1. Діапроектор

 2. Комп’ютер

 3. Негатоскоп

 4. Мікроскоп

 5. Бінокулярний мікроскоп

 6. Лупа


Інші навчально-наочні засоби

 1. Скелет.

 2. Окремі препарати кісток.

 3. Розпили кісток.

 4. Декальциновані та спалені кістки.

 5. Череп.

 6. Окремі кістки черепа.

 7. Вологі препарати суглобів.

 8. Фіксований труп.

 9. Відпрепаровані фіксовані трупи.

10. Сагітальний розтин голови і шиї.

11. Вологі препарати верхньої кінцівки.

12. Вологі препарати нижньої кінцівки.

13. Сагітальні розтини чоловічого та жіночого тазу.

14. Вологі препарати всіх внутрішніх органів.

15. Муляжі ( гортань, серце, орган зору, орган слуху та ін.)

16. Макети сегментарної будови легенів, печінки, нирки.

17. Музейні препарати.

18. Набори по всіх темах лекцій та практичних занять.

19. Діафільми та кольорові слайди по всіх темах лекцій.

20. Набір рентгенограм.

21. Набір слайдів для стереопроекції.

22. Планшети.

23. Набір зубів ( молочні та постійні ).


Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

 1. Сапин М. Р. Анатомия человека - М.: Медицина; 1996. - Т.1,2.

 2. Очкуренко О. М.; Федотов О. В. Анатомія людини - К.: Вища школа; 1992

 3. Карманный атлас анатомии человека (Ханц Фениш) –Минск «Вышэйшая школа», 1996 – 464с.

 4. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. Львів,1997.

 5. Воробьёва Е. А.; Губарь А.В. Анатомия и физиология. – М.: Литература, 1998. – 1472с.

 6. Карманный атлас анатомии человека (Ханц Фениш) –Минск «Вышэйшая школа», 1996 – 464с.

 7. Свиридов О.І. Анатомія людини. - Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

 8. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб, «Гиппркрат», 2004. – 683 с.

 9. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика I. I., Ковешнікова В. Г. - Київ: Здоров’я, 2001. - 328с.

 10. Федонюк Я.І., Білик Л.С., Микула Н.Х. Анатомія та фізіологія з патологією. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – 676 с.

 11. Питання та еталони відповідей до іспиту з анатомії людини і фізіології з патологією / Навчальний посібник для студентів I-IV рівнів акредитації Чернівці: БДМА, 2003. – 240с. (Макар Б.Г. та ін.)

 12. Шапаренко П. П., Смольский П. П. Анатомія людини 1,2 т, Здоров’я, 2003

 13. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. - Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.Ш, т.ІV.

 14. Кравчук С.Ю. Анатомія людини. – Чернівці, 2004. - 599 с.

 15. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. - Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. - 592с.

 16. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. Т1-3. - Луганськ, «Шико», 2005.

 17. Дорлінг Кіндерслі. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології. – Львів, “БаК”, 2006. –240 с.

 18. Лютик М.Д., Макар Б.Г., Луканьова С.М., Шумко Б.І. Анатомія та фізіологія людини. - Чернівці, 2006. – 276 с.

 19. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапин М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини.– Вінниця, «Нова книга», 2007.–Т.1-3.
Скачать 346.39 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты