Домой

Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "отоларингологія"
НазваниеТиповий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "отоларингологія"
страница1/3
Дата12.01.2013
Размер0.63 Mb.
ТипДиплом
Содержание
Склад робочої групи
Пояснювальна записка
Графік навчального процесу
Б – стажування на базі; К –
Навчальний план
Код курсу
Додаткові дисципліни
Учбовий план навчання лікарів-інтернів на базах стажування
Навчальний план
Навчальний план
Програма інтернатури за спеціальністю «отоларингологія»
Назва курсу і розділу
Організація оториноларингологічної допомоги населенню
Клінічна анатомія лор-органів у віковому аспекті
Фізіологія лор-органів
Методи обстеження хворих з патологією лор-органів
Захворювання вуха
Хвороби носа і приносових пазух
Захворювання глотки
Захворювання гортані, трахеї, бронхів, стравоходу
...
Полное содержание
Подобные работы:
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІМ. П.Л. ШУПИКА


ЗАТВЕРДЖЕНО

МОЗ УКРАЇНИ

______________________

"_____" ___________2006 р.


ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

"ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ"


КИЇВ 2006 р.


Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальності "Отоларингологія", розроблені колективом кафедри отоларингології НМАПО ім. П.Л. Шупика відповідно до наказу МОЗ України № 81 від 23.02.2005 р. "Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів" і наказом МОЗ України № 621 від 25.11.2005 р. "Про внесення змін до наказу МОЗ України № 81"


Рецензенти: Зав. кафедри оториноларингології Національного медичного університету ім. академіка О.О. Богомольця МОЗ України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед. наук, професор Мітін Ю.В.

Зав. кафедри дитячої отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Заслужений раціоналізатор і винахідник України, доктор медичних наук, професор Косаковський А.Л.

Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів та провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.


"_____" _________________2006 р.


^ Склад робочої групи


Абизов Рустем Адільович – Заслужений діяч наук і техніки України, доктор мед. наук, професор, зав. кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


Шкорботун Володимир Олексійович – доктор мед. наук, Заслужений лікар України, доцент кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


Мельник Марія Олексіївна – канд. мед. наук, доцент кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


Пелешенко Олександр Олексійович – канд. мед. наук, доцент кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.


Кривша Віталій Вікторович - асистент кафедри отоларингології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої, їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки лікарів-інтернів у їх професійній готовності до самостійної лікарської роботи.

Інтернатура проводиться у формі очно – заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка отоларингологів в інтернатурі проводиться за навчальним планом, розробленим на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Основним завданням інтернатури є поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок, професійного рівня і підготовки лікарів-отоларингологів до самостійної роботи в ЛОР-кабінетах поліклінік і ЛОР-відділеннях лікарень.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «Отоларингологія» протягом дворічного терміну (22 місяці – 3432 години) інтернатури передбачено: 12 місяців (1872 години) – навчання на кафедрі отоларингології та суміжних кафедрах і 10 місяців (1560 годин) – на базі стажування.


^ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУРоки навчання

Місяці
VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Перший

Б

К

К

К

К

К

К

Б

Б

Б

Б

В

Другий

Б

Б

Б

Б

Б

К

К

К

К

К

К

ВПримітка: ^ Б – стажування на базі;

К – навчання на кафедрі та суміжних кафедрах;

В – відпустка


Початок навчання в інтернатурі на базі стажування з І-го серпня.

В кінці інтернатури лікарі підлягають атестації та визначення рівня їх знань і практичних навичок на присвоєння звання лікаря-спеціаліста з отоларингології.

Базою стажування інтернів може бути така лікувально-профілактична установа, яка має кваліфіковані медичні кадри, високий рівень розвитку матеріально-технічної бази і спроможна надати висококваліфіковану лікувальну та консультативну допомогу, впроваджувати нові методи профілактики, лікування і реабілітації хворих.

Цим вимогам, як правило, відповідають республіканські, обласні, міські та багатопрофільні районні лікарні, де, крім ЛОР-відділень з кількістю ліжок не менше 40, є лабораторні, рентгенологічні та реанімаційні відділення.

Для більш систематизованого вивчення програма з отоларингології розбита на 20 курсів та 10 курсів суміжних дисциплін. Кожний курс розбито на розділи, а останні – на теми.

Це дає змогу визначити обсяг учбового матеріалу, яким інтерни оволодівають під час кожного року навчання.

До програми також внесені питання з суміжних дисциплін, додаткових програм.

Мета 1-го року навчання в інтернатурі – допомогти інтерну оволодіти основами професійної діяльності лікаря-отоларинголога.

Головним методичним принципом навчання на другому році інтернатури є розвиток активності і контроль самостійності інтерна.

Навчання в інтернатурі здійснюється за учбовим планом. Учбовий план для кожного інтерна складає та затверджує кафедра на основі «Типового навчального плану і програми» та вимог кваліфікаційної характеристики лікаря-спеціаліста з врахуванням реальних можливостей базового закладу, в якому відбувається стажування, майбутнього місця роботи, та особливостей ЛОР-патології даного регіону.

Формами навчання є: читання лекцій, починаючи з першого року (8-10 % учбових годин), враховуючи необхідність поглиблення теоретичних знань і ознайомлення інтернів з новою інформацією, а також проведення семінарів, практичних занять, перегляд учбових фільмів.

Практичними навичками лікарі-інтерни оволодівають під керівництвом викладачів в ЛОР-відділеннях, а також в поліклініках.

В зв'язку з цим, серед 6-8 хворих, яких інтерн веде, повинно бути 3-4 тематичних (відповідно до того, який розділ програми вивчає інтерн). Не виключається можливість одночасного вивчення декількох взаємозв’язаних розділів.

Обов’язковим для інтерна є чергування (не менше двох на місяць по 12 годин кожне) під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів.

Викладач контролює якість оформлення документації: постійно надає інтерну необхідну допомогу і коректує його роботу. Предметом особливого контролю з боку керівника є обґрунтування операції, підготовки до неї і ведення хворих в післяопераційному періоді.

В задачу лікаря-інтерна входить не тільки оволодіння навичками лікування хворих з ЛОР-патологією, а і участь в консиліумах, аналізі ЛОР-захворюваності і смертності, клінічних розглядах, проведенні реферативної роботи.

Оволодіння професійними навичками оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: на початку інтернатури (базовий контроль), при складанні заліків по розділах програми, під час складання диференційованого заліку в кінці 1-го року навчання та заключного іспиту. Всі види контролю за ходом підготовки інтерна відображаються в щоденниках роботи лікарів-інтернів та в залікових книжках.

В процесі контролю за виконанням плану і програми інтернатури (залік, атестація) керівник підготовки інтернів оцінює розуміння інтерном фундаментальних теоретичних положень з отоларингології, світогляд, уміння застосувати отриманні знання на практиці, рівень оволодіння сучасними методами апаратної функціональної діагностики в отоларингології для визначення форм складності і прогнозу захворювання, уміння використати останні досягнення специфічної етіотропної патогенетичної терапії окремих захворювань, методи їх профілактики, а також знання інтерном наказів, методичних вказівок, регламентів МОЗ України, обласних, міських відділів охорони здоров’я.

Працюючи на базах стажування (5 місяців на першому році і 5 місяців на другому році), інтерн проводить самостійний прийом хворих у поліклініці, виконує різні діагностичні та лікувальні маніпуляції, обстежує та оперує хворих в стаціонарі. При цьому, інтерн закріплює набуті практичні навички та вміння. Одночасно інтерн продовжує вивчати та реферувати спеціальну літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропонованих кафедрою 82 реферати (по 2 теми на місяць).

Підготовка інтерна на базі стажування здійснюється під керівництвом завідуючих відділеннями, лікарів вищої і першої кваліфікаційної категорії (не більше 5-6 інтернів на керівника). Викладачі кафедри здійснюють керівництво і надають методичну допомогу шляхом контролю за виконанням плану стажування.

Лікарі-інтерни, що закінчують інтернатуру, підлягають атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєння звання лікаря-спеціаліста у встановленому МОЗ України порядку.

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Отоларингологія»

на кафедрі отоларингології та суміжних кафедрах (очна частина інтернатури)

Термін навчання – 12 місяців (1872 години)

^ Код курсу

Назва курсу

Кількість учбових годин

Лекції

Семіна

ри

Практичні

Разом

1.

01

Історія розвитку отоларингології

22

2.

02

Організація ЛОР допомоги на Україні

22

3.

03

Клінічна анатомія ЛОР органів у віковому аспекті

10

4

38

52

4.

04

Фізіологія ЛОР органів

8

2

20

30

5.

05

Методи обстеження хворих з патологією ЛОР органів

6

4

52

62

6.

06

Захворювання вуха

50

68

268

386

7.

07

Захворювання носа і приносових пазух

20

38

214

272

8.

08

Захворювання глотки

14

34

144

192

9.

09

Захворювання гортані, трахеї, бронхів і стравоходу

14

36

114

164

10.

10

Специфічні захворювання ЛОР органів (інфекційні гранульоми)

4

12

24

40

11.

11

Пухлини ЛОР органів

16

38

112

166

12.

12

Профпатологія в отоларингології

2

6

14

22

13.

13

Травми, сторонні тіла та невідкладна допомога в отоларингології

10

32

98

140

14.

14

Основи пластичної та відновної хірургії в отоларингології

4

10

46

60

15.

15

Основи аудіології та сурдології

2

2

16

20

16.

16

Отоневрологія

4

2

14

20

17.

17

Фоніатрія

4

4

12

20

18.

18

Військова спеціальна підготовка

4

8

24

36

19.

19

Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря

4

2

6

12

20.

20

Лікарська трудова експертиза

2

-

-

2

21.
Базовий контроль знань

-

4

-

4

22.
Конференції

-

8

-

8

23.
Підсумковий піврічний контроль знань

-

6

-

6

24.
Іспит

-

6

-

6
РАЗОМ

182

326

1216

1724


Суміжні дисципліни


1.

Топографічна анатомія і оперативна хірургія

12

2.

Анестезіологія і реанімація

12

3.

Променева діагностика

6

4.

Фізіотерапія

6

5.

Загальна онкологія

12

6.

Комбустіологія

6

7.

Клінічна фармакологія

6

8.

Медична генетика

6

9.

Медична психологія

12

10

Гематологія

6
Разом

84
  1   2   3

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты