Домой

Тників Харківської державної академії культури (1999-2003) І містить бібліографічні записи друкованих праць викладачів та співробітників хдак з 2004 по 2008 рр
НазваниеТників Харківської державної академії культури (1999-2003) І містить бібліографічні записи друкованих праць викладачів та співробітників хдак з 2004 по 2008 рр
страница21/48
Дата12.01.2013
Размер6.43 Mb.
ТипДокументы
Закінчила Харк. держ. ін-т культури у 1972 р. У ХДАК з 1972 р.
Докторська дисертація: Бібліотечне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект.
Подобные работы:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   48
2007

 1. О зрелищной природе телевизионного очерка / О. Г. Кучеренко // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 200–201.Кучин Павло Захарович

1949

Засл. артист України, ст. викладач кафедри майстерності актора.

Закінчив Харк. держ. ін-т мистец. у 1972 р. У ХДАК з 2003 р.

2007

 1. Деякі економічні проблеми розвитку театральних установ державної форми власності в умовах формування економіки ринкового типу в Україні / В. Ф. Кучина, П. З. Кучин, С. П. Кучин // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжнар. наук. конф., 22–23 листоп. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України. — Х., 2007. — С. 179–181.

 2. Распространение массовой культуры как угроза сохранению интеллектуальной независимости общества / П. З. Кучин, С. П. Кучин // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 201–202.

2008

 1. Специфічні риси результату праці організацій театрального мистецтва / С. П. Кучин, П. З. Кучин, В. Ф. Кучина // Економіка : проблеми теорії та практики : вип. 237 : у 6 т. : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — Т. 5. — С. 1155–1160. — *.Кучин Сергій Павлович

1979

Канд. екон. наук з 2007 р., ст. викладач кафедри менеджменту організацій.

Закінчив Харк. держ. акад. культури у 2001 р. У ХДАК з 2004 по 2007 рр.

Кандидатська дисертація: Теорія грошового обігу у спадщині М. І. Тугана-Барановського.

2003

 1. М. І. Туган-Барановський стосовно інструментів регулювання системи грошового обігу / С. Кучин // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали конф. молодих вчених, 16–18 квіт. 2003 р. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 30.

 2. М. І. Туган-Барановський стосовно устрою системи грошового обігу після першої світової війни / С. П. Кучин // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнар. наук. конф., 21–22 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 26–28.

 3. Походження та роль грошей у народному господарстві за М. І. Туган-Барановським / С. П. Кучин // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Економіка : [зб. наук. пр.]. — Х., 2003. — Т. 6, № 1. — С. 20–22. — *.

 4. Проблема государственного регулирования экономики (Украинские экономисты в период становления рыночных отношений в Украине) / С. П. Кучин // Бизнес Информ. — 2003. — № 1/2. — С. 95–97. — *.

 5. Роль М. І. Туган-Барановського у створенні та подальшому розвитку Української академії наук / С. П. Кучин // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна : [зб. наук. пр.]. — Х., 2003. — № 612 : Актуальні проблеми гуманізації управління та регулювання економіки. — С. 205–212. — *.

2004

 1. Активність підприємництва та його вплив на розвиток народного господарства у роботах М. І. Туган-Барановського / С. П. Кучин // Філософія виживання : молодь і сучасний світ : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 28 берез. 2003 р. / Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2004. — С. 62–63. — *.

 2. Саймон Смит Кузнец: к вопросу о вкладе в мировую экономическую науку / С. П. Кучин // Молодь в умовах нової соціальної перспективи : матеріали 6 Міжнар. наук.-практ. конф., 13–14 трав. 2004 р. — Житомир, 2004. — С. 76–78. — *.

 3. Соціалістична ідея та грошовий обіг в умовах соціалістичного господарства у працях М. І. Тугана-Барановського / С. П. Кучин // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали конф. молодих науковців, 22–23 квіт. 2004 р. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 51–53.

2005

 1. Левитський В. Ф. / Кучин С. П. // Економічна наука в Харківському університеті : колект. моногр. / [Глущенко В. В. та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 47–50.

 2. Логвиненко В. К. / Кучин С. П. // Економічна наука в Харківському університеті : колект. моногр. / [Глущенко В. В. та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 172–174.

 3. Лортікян Е. Л. / Кучин С. П., Соболєв В. М., Лантух В. В. // Економічна наука в Харківському університеті : колект. моногр. / [Глущенко В. В. та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 193–196.

 4. Мигулін П. П. / Кучин С. П. // Економічна наука в Харківському університеті : колект. моногр. / [Глущенко В. В. та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 74–83.

 5. Михайло Іванович Туган-Барановський: деякі аспекти життя та творчості / С. П. Кучин // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2005. — Вип. 37/38. — С. 318–327. — Бібліогр.: 33 назви. — Існує електрон. версія (Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/іngedu/2005_37.pdf).

 6. Передумови та особливості реорганізації грошової системи в Україні напередодні та в період Першої світової війни / Кучин С. П. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер. економічна : [зб. наук. пр.]. — Х., 2005. — № 668. — С. 178–182.

 7. Сокальський І. П. / Кучин С. П., Давидов О. І. // Економічна наука в Харківському університеті : колект. моногр. / [Глущенко В. В. та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 38–41.

 8. Теорія грошового обігу М. І. Тугана-Барановського / С. П. Кучин. — Х. : Курсор, 2005. — 152 с. : портр., табл. — Бібліогр.: с. 130–151.

 9. Цехановецький Г. М. / Кучин С. П., Давидова І. А. // Економічна наука в Харківському університеті : колект. моногр. / [Глущенко В. В. та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2005. — С. 42–46.

2006

 1. Еволюція грошової системи в Україні в середині XІX століття: передумови, особливості та результати грошової реформи Єгора Францевича Канкріна / С. П. Кучин // Зб. наук. пр. Сер. Історія та географія / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2006. — Вип. 21/22. — С. 90–94. — Бібліогр.: 17 назв.

 2. Еволюція грошової системи в Україні в середині ХІХ століття: передумови, особливості та результати грошової реформи Єгора Францевича Канкріна / С. П. Кучин // Краєзнавство і учитель : прогр. та анот. доп. Міжнар. наук. конф., 28 лют. 2006 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2006. — С. 8. — *.

 3. Комплексна практика з фаху : прогр. практики для студ. екон. та упр. спец. / [уклад. С. П. Кучин]. — Х. : Полiграфiя та дизайн, 2006. — 12 с. — *.

 4. Основи економiчної теорiї : комплекс навч.-метод. матерiалiв / [уклад. С. П. Кучин]. — Х. : Полiграфiя та дизайн, 2006. — 31 с. — *.

 5. Основи менеджменту : комплекс навч.-метод. матерiалiв / [уклад. С. П. Кучин]. — Х. : Полiграфiя та дизайн, 2006. — 27 с. — *.

 6. Основы менеджмента : Базовый курс теории управления : пособие для будущих руководителей и не только : спец. сокращ. изд. / Кучин Сергей Павлович. — Харьков : Курсор : Полиграфия и дизайн, 2006. — 62 с.

 7. Основы менеджмента : Базовый курс теории управления : пособие для будущих руководителей и не только / С. П. Кучин. — Харьков : Курсор, 2006. — 124 с.

 8. Особливості реорганізації грошової системи в Україні наприкінці ХІХ ст. / С. П. Кучин // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 17. — С. 80–90. — Бібліогр.: 48 назв.

 9. Теорія грошового обігу у спадщині М. І. Тугана-Барановського : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.04 — Екон. історія та історія екон. думки / Кучин Сергій Павлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. — К., 2006. — 19 с.

 10. Теорія і практика грошового обігу в Україні: Дослідження грошових відносин в науковій спадщині М. І. Тугана-Барановського : монографія / Сергій Павлович Кучин. — Х. : Курсор, 2006. — 154 с.

2007

 1. Деякі економічні проблеми розвитку театральних установ державної форми власності в умовах формування економіки ринкового типу в Україні / В. Ф. Кучина, П. З. Кучин, С. П. Кучин // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжнар. наук. конф., 22–23 листоп. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України. — Х., 2007. — С. 179–181.

 2. Основи економiчної теорiї : прогр. курсу та метод. вказiвки / [уклад. С. П. Кучин]. — Х. : Полiграфiя та дизайн, 2007. — 19 с. — *.

 3. Основи менеджменту : прогр. курсу та метод. вказiвки / [уклад. С. П. Кучин]. — Х. : Полiграфiя та дизайн, 2007. — 19 с. — *.

 4. Основні напрями наукових досліджень К. К. Гаттенбергера / С. П. Кучин // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. — К., 2007. — Вип. 39/40. — С. 303–307.  — Бібліогр.: 15 назв. — Існує електрон. версія (Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/іngedu/2007_30.pdf).

 5. Распространение массовой культуры как угроза сохранению интеллектуальной независимости общества / П. З. Кучин, С. П. Кучин // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 201–202.

 6. Розвиток грошової системи в Україні (середина ХІХ — початок ХХ століття): дослідження теорії і практики грошового обігу в науковій спадщині М. І. Тугана-Барановського / Кучин Сергій Павлович. — Х. : Курсор, 2007. — 162 с. : ілюстр., табл.

 7. Финансирование учреждений социально-культурной сферы государственной формы собственности в Украине / В. Ф. Кучина, С. П. Кучин // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 52–53.

 8. Экономические школы и направления : справ. экскурс / С. П. Кучин. — [Харьков : Курсор : Полиграфия и дизайн, 2007]. — 99 с. — Библиогр.: с. 97–99.Кучина Валентина Федорівна

1950

Викладач кафедри майстерності актора.

Закінчила Харк. держ. ін-т мистец. у 1972 р. У ХДАК з 2004 р.

2007

 1. Деякі економічні проблеми розвитку театральних установ державної форми власності в умовах формування економіки ринкового типу в Україні / В. Ф. Кучина, П. З. Кучин, С. П. Кучин // Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації : матеріали міжнар. наук. конф., 22–23 листоп. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Акад. мистец. України. — Х., 2007. — С. 179–181.

 2. Финансирование учреждений социально-культурной сферы государственной формы собственности в Украине / В. Ф. Кучина, С. П. Кучин // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали наук. конф. молодих учених, 24–25 квіт. 2007 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2007. — С. 52–53.

2008

 1. Державна політика та соціально-економічний розвиток закладів театрального мистецтва в Україні / С. П. Кучин, В. Ф. Кучина // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів: український вимір : матеріали симп. з нагоди 65-річчя від дня заснування Харк. ін-ту фінансів УДУФМТ. — Х., 2008. — С. 227–230. — *.

 2. Специфічні риси результату праці організацій театрального мистецтва / С. П. Кучин, П. З. Кучин, В. Ф. Кучина // Економіка : проблеми теорії та практики : вип. 237 : у 6 т. : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — Т. 5. — С. 1155–1160. — *.Кушнаренко Наталя Миколаївна

1950

Професор, канд. пед. наук з 1979 р., д-р пед. наук з 1994 р., засл. працівник культури України, дійсний член Міжнар. акад. інформатизації при ООН, зав. кафедри книгознавства та фондознавства, проректор з наук. роботи, професор кафедри книгознавства та фондознавства, декан ф-ту бібліотекознавства та інформатики (1994–2002), проректор з навч.-пед. та виховн. роботи (2002–2006).

^ Закінчила Харк. держ. ін-т культури у 1972 р. У ХДАК з 1972 р.

Кандидатська дисертація: Координація комплектування фондів в умовах централізації мережі державних масових бібліотек.

^ Докторська дисертація: Бібліотечне краєзнавство: теоретико-методологічний аспект.

2004

 1. Бібліотечне краєзнавство — стратегія розвитку теорії і практики в умовах електронного середовища / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 12/13. — С. 151–158. — Бібліогр.: 15 назв.

 2. Бібліотечне краєзнавство : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства, Каф. бібліотекознавства та бібліогр. ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, Є. М. Тодорова]. — Х. : ХДАК, 2004. — 24 с.

 3. Бібліотечні фонди : навч.-метод. матеріали / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Х. : ХДАК, 2004. — 43 с.

 4. Вiсник Харкiвської державної академiї культури : зб. наук. пр. — Вип. 1 (1999)– . — Х. : ХДАК, 2004– .

  Вип. 12/13 / [редкол.: Н. М. Кушнаренко (вiдп. ред.) та iн.]. — 300 с.

  Вип. 14 / [редкол.: Н. М. Кушнаренко (вiдп. ред.) та iн.]. — 295 с.

  Вип. 15 / [редкол.: Н. М. Кушнаренко (вiдп. ред.) та iн.]. — 277 с.

 5. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. — 5-е изд., стер. — Киев : Знання, 2004. — 459 с. — (Высшее образование ХХІ века).

 6. Знакова постать українського народу / Н. М. Кушнаренко // Шевченкіана на початку ХХІ століття : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 190-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка, 25 берез. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка [та ін.] ; [уклад. В. О. Ярошик]. — Х., 2004. — С. 4–7.

 7. Лідер вищої книгознавчої та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 14. — С. 82–96. — Бібліогр.: 6 назв.

 8. Методологічні засади книгознавчих, бібліотекознавчих і бібліографознавчих досліджень / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 15. — С. 84–94. — Бібліогр.: 13 назв.

 9. Наука про документ: момент біфуркації / Н. М. Кушнаренко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 трав. 2004 р. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2004. — С. 9–11.

 10. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 2-е вид., виправл. та доповн. — К. : Знання, 2004. — 331 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 11. Наукова школа І. І. Корнєйчика (до 80-річчя з дня народження лідера) / Н. М. Кушнаренко // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — С. 53–55.

 12. Нове книгознавче дослідження книжкових пам’яток / Наталія Кушнаренко // Бібл. вісн. — 2004. — № 6. — С. 61–62. — Рец. на кн.: Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / Г. І. Ковальчук. — К., 2004. — 644 с.

 13. Новий етап інституалізації науки про документ / Наталія Кушнаренко // Студії з архівної справи та документознавства / Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства, Європ. ун-т. — К., 2004. — Т. 12. — С. 126–130. — Бібліогр.: 17 назв.

 14. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 4-е вид., виправл. і доповн. — К. : Знання, 2004. — 307 с.

 15. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : прогр. курсу для студ. вищ. навч. закл. / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад. В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 14 с.

 16. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : прогр. курсу для аспірантів і здобувачів / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко]. — Х. : ХДАК, 2004. — 15 с.

 17. Складові змісту спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»: питання методології / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — № 1. — С. 15–21. — Бібліогр.: 16 назв.

 18. Фундатор бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти в Україні : До 75-річчя Харківської державної академії культури / [М. М. Каністратенко, Н. М. Кушнаренко] // Календар знаменних і пам’ятних дат. 2004 : рек. бібліогр. довід. / Нац. парламент. б-ка України [та ін.]. — К., 2004. — 4 кв. — С. 97–102. — Бібліогр.: 7 назв.

 19. Фундатор бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти в Україні : До 75-річчя Харківської державної академії культури / Наталя Кушнаренко, Микола Каністратенко // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 8. — С. 57–59. — Бібліогр.: 7 назв.

 20. Харківська вища школа бібліотечно-інформаційної та книгознавчої освіти в контексті історії та сьогодення : До 75-річчя Харківської державної академії культури / Василь Шейко, Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2004. — № 7. — С. 29–33. — Бібліогр.: 5 назв.

 21. Харківська державна академія культури : до 75-річчя з дня заснування / В. М. Шейко, М. В. Дяченко, Н. М. Кушнаренко, М. М. Каністратенко. — Х. : ХДАК, 2004. — 296 с. — Бібліогр.: 93 назви.

 22. Шевченкiана на початку ХХI столiття : матерiали наук.-практ. конф., присвяч. 190-рiччю вiд дня народж. Т. Г. Шевченка, 25 берез. 2004 р. / Харк. держ. наук. б-ка iм. В. Г. Короленка [та iн.] ; [уклад. В. О. Ярошик ; редкол.: Н. М. Кушнаренко та iн.]. — Х. : ХДНБ, 2004. — 194 с.

2005

 1. Аналітико-інформаційне обслуговування органів влади : прогр. курсу та навч.-метод. матеріали / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: Кушнаренко Н. М., Северин Л. С.]. — Х. : ХДАК, 2005. — 27 с.

 2. Аналітико-синтетична обробка документів : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, В. В. Сєдих]. — Х. : ХДАК, 2005. — 21 с.

 3. Бібліотечні фонди : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: Кушнаренко Н. М., Соляник А. А.]. — Х. : ХДАК, 2005. — 19 с.

 4. Вiсник Харкiвської державної академiї культури : зб. наук. пр. — Вип. 1 (1999)– . — Х. : ХДАК, 2004– .

  Вип. 16 / [редкол.: Н. М. Кушнаренко (вiдп. ред.) та iн.]. — 2005. — 293 с.

 5. Важливий внесок у розвиток українського бібліотекознавства / Н. Кушнаренко // Бібл. планета. — 2005. — № 3. — С. 28–29.

 6. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. — 6-е изд., стер. — Киев : Знання, 2005. — 459 с. — (Высшее образование XXІ века).

 7. Документознавство : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Х. : ХДАК, 2005. — 24 с.

 8. Документологія : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Х. : ХДАК, 2005. — 24 с.

 9. Концепція навчальної дисципліни «Методологічні проблеми документології» як базової в підготовці магістрів документознавчого профілю / Н. М. Кушнаренко // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу : матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — С. 204–205.

 10. Научная обработка документов / Кушнаренко Наталья Николаевна, Седых Виктор Васильевич // Библиотека. — 2005. — № 6. — С. 29–30.

 11. Новий напрям бібліотекознавчої думки / Наталя Кушнаренко // Вісн. Кн. палати. — 2005. — № 7. — С. 5–6.

 12. Новый этап институционализации науки о документе / Кушнаренко Н. Н. // Науч. и техн. б-ки. — 2005. — № 11. — С. 35–42. — Библиогр.: 20 назв.

 13. Стратегічні напрями краєзнавчої діяльності бібліотек в умовах електронного середовища / Н. М. Кушнаренко // Бібліотечне краєзнавство: нові технології : матеріали міжнар. семінару, 22–23 берез. 2005 р. / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Х., 2005. — С. 4–10. — Бібліогр.: 4 назви.

 14. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2005. — Вип. 16. — С. 90–97. — Бібліогр.: 4 назви.

2006

 1. Бібліотечне краєзнавство : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. спец. «Книгозн., бібліотекознавство та бібліогр.» / [Харк. держ. акад. культури ; уклад.: Н. М. Кушнаренко, Є. М. Тодорова]. — Х. : ХДАК, 2006. — 80 с.

 2. Бібліотечне краєзнавство: формування базових напрямів / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 18. — С. 86–95. — Бібліогр.: 6 назв.

 3. Вiсник Харкiвської державної академiї культури : зб. наук. пр. — Вип. 1 (1999)– . — Х. : ХДАК, 2004– .

  Вип. 17 / [редкол.: Н. М. Кушнаренко (вiдп. ред.) та iн.]. — 288 с.

  Вип. 18 / [редкол.: Н. М. Кушнаренко (вiдп. ред.) та iн.]. — 298 с.

 4. Документоведение : учебник / Н. Н. Кушнаренко. — 7-е изд., стер. — Киев : Знання, 2006. — 459 с. — (Высшее образование XXІ века).

 5. Загальнонаукові методи документологічних досліджень / Н. М. Кушнаренко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2006. — № 3. — С. 72–80. — Бібліогр.: 13 назв.

 6. Інтернет у контексті формування єдиного інформаційно-бібліотечного простору України / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 17. — С. 278–280.

 7. Методика викладання спеціальних дисциплін : прогр. курсу та навч.-метод. матеріали / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, С. В. Сищенко]. — Х. : ХДАК, 2006. — 42 с.

 8. Методичні рекомендації щодо розробки нових навчальних планів та програмно-методичної документації за кредитно-модульною системою / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; [уклад.: Шейко В. М., Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М.]. — Х. : ХДАК, 2006. — 32 с.

 9. Методологічні проблеми документології : прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 5 курсу спец. «Книгозн., бібліотекознавство і бібліогр.», «Документознавство та інформ. діяльн.» / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, Каф. книгозн. та фондознавства ; [уклад.: Н. М. Кушнаренко, А. А. Соляник]. — Х. : ХДАК, 2006. — 33 с.

 10. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 3-тє вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 331 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

 11. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — 4-те вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2006. — 334 с.

 12. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. — 5-те вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 307 с.

 13. Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури; [уклад.: Шейко В. М., Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М.]. — Х. : ХДАК, 2006. — 13 с.

 14. Теоретичні засади бібліотечного краєзнавства / Н. М. Кушнаренко // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 17. — С. 119–131. — Бібліогр.: 9 назв.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   48

Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты