Домой

Тематичний план лекцій з дисципліни "Фармацевтична ботаніка" для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Фармація") на осінній семестр 2011-2012 навчального року
Скачать 215.94 Kb.
НазваниеТематичний план лекцій з дисципліни "Фармацевтична ботаніка" для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Фармація") на осінній семестр 2011-2012 навчального року
Дата12.01.2013
Размер215.94 Kb.
ТипДокументы
Содержание
Тема лабораторного заняття
Тематичний план самостійної роботи
Тема самостійної роботи
Тематичний план лекцій
Тематичний план лабораторних занять
Тема лабораторного заняття
Здача гербарного мінімуму.
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2.
Тема самостійної роботи
Подобные работы:

Тематичний план лекцій

з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)

на осінній семестр 2011-2012 навчального року
з/п

Тема лекції

Кількість

годин

1.

Вступ до ботаніки, анатомії, фітоцитології. Сучасне уявлення про будову рослинної клітини. Структурні компоненти клітини: клітинна стінка, цитоплазма, ядро, вакуоля. Основні органоїди та їх функції. Екскреторні і запасні речовини в клітинах.

2

2.

Вступ до фітогістології. Рослинні тканини, їх класифікація будова, функції, локалізація в органах. Твірні, покривні, механічні, провідні, видільні та основні тканини.

2

3.

Вегетативні органи вищих рослин. Морфолого-анатомічні особливості будови кореня та його метаморфози. . Морфолого-анатомічні особливості будови стебла. Пагін. Брунька. Особливості анатомічної будови стебла деревовидних рослин. Метаморфози стебла і пагону.

2

4.

Морфолого-анатомічна будова листка, його фізіологічна функція та метаморфози.

2

5.

Морфолого-функціональна характеристика генеративних органів покритонасінних рослин. Квітка і суцвіття, їх будова і класифікація. Біологія розмноження. Утворення плоду і насінини. Будова і класифікація плодів і суплідь. Будова насінин, їх ріст і розвиток.

2

6.

Вступ до систематики. Принципи сучасних ботанічних класифікацій. Кладистика та хемосистематика. Характерні ознаки основних груп рослин: нижчих фототрофів, грибів, лишайників, вищих спорових та голонасінних рослин, їх представники, що мають медичне значення.

2
Всього:

12Тематичний план лабораторних занять

з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)

на осінній семестр 2011-2012 н.р.
з/п
^

Тема лабораторного заняття


Кількість

годин


1.

Змістовий модуль 1. Будова рослинної клітини і рослинних тканин.

Вивчення будови мікроскопу. Правила користування та догляду за мікроскопом. Виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Будова рослинної клітини.

2,5

2.

Рух протопласту. Пластиди: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти. Клітинний сік та його хімічний склад. Клітинна оболонка

2,5

3.

Вивчення запасних речовин клітини: крохмальні і алейронові зерна. Екскреторні речовини: кристалічні включення.

2,5

4.

Вивчення твірної тканини. Первинні меристеми: конус наростання кореня. Вторинні меристеми: камбій, фелоген.

2,5

5.

Вивчення покривної тканини: епідерма, перидерма, кірка.

2,5

6.

Вивчення механічної тканини.

2,5

7.

Вивчення провідної тканини.

2,5

8.

Вивчення провідних пучків: радіальних, колатерального, біколатерального, концентричних.

2,5

9.

Вивчення видільної тканини: залозисті волоски, вмістища, смоляні ходи. Основні тканини.

2,5


10.

Змістовий модуль 2. Анатомія вегетативних органів рослин.

Вивчення первинної і вторинної анатомічної будови кореня.

2,5

11.

Вивчення анатомічної будови стебла і кореневища однодольних та голонасінних рослин.

2,5

12.

Вивчення анатомічної будови стебла і кореневища дводольних рослин.

2,5

13.

Вивчення анатомічної будови листків однодольних і голонасінних рослин.

2,5

14.

Вивчення анатомічної будови листків дводольних рослин.

2,5


15.

Змістовий модуль 3. Морфологія вегетативних і генеративних органів рослин.

Вивчення морфології вегетативних органів рослин.

2,5

16.

Вивчення морфології генеративних органів рослин: квітка, суцвіття.

2,5

17.

Вивчення морфології генеративних органів: плоди, насінини.

2,5

18.

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1.


2,5
Всього:

45


^ Тематичний план самостійної роботи

з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)

на осінній семестр 2011-2012 навчального року
з/п
^

Тема самостійної роботи


Кількість годин

1.

Теоретична підготовка до лабораторних занять та опрацювання практичних навичок.

25

2.

Самостійне опрацювання окремих питань і тем програми.


42

2.1

Мета і завдання фармацевтичної ботаніки, її зв’язок із професійно орієнтованими дисциплінами. Розділи ботаніки. Роль рослин у природі і житті людини. Використання рослин у фармації, медицині тощо.

2

2.2

Методи дослідження будови і функцій клітин, їх значення у фармації та інших галузях. Особливості будови рослинної клітини. Порівняльний аналіз клітин рослин, тварин, грибів і бактерій.

2

2.3

Основи мікроскопічного та мікрохімічного аналізу, його значення і використання в фармакогнозії і фармації. Взаємозв’язок і взаємодія клітин у рослинному організмі. Рослинні тканини: поява і розвиток в ході еволюції, принципи класифікації.

2

2.4

Визначення, зарисовка і опис різних типів твірних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.5

Визначення, зарисовка і опис різних типів покривних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.6

Визначення, зарисовка і опис різних типів механічних і провідних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.7

Визначення, зарисовка і опис різних типів основних і видільних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.8

Визначення, зарисовка, опис різних типів провідних пучків та їх схем з фотографій поперечних зрізів осьових органів рослин.

2

2.9

Вступ до морфології, основні поняття. Морфолого-анатомічна та функціональна цілісність рослинного організму. Еволюція тіла та органів рослини.

2

2.10

Вегетативні органи рослини, їх закладання, розвиток, загальні закономірності, функціональна цілісність. Анатомічна будова та функції вегетативних органів. Взаємозв'язок і взаємодія клітин і тканин у рослинному організмі. Пагін і корінь - основні вегетативні органи рослини, загальні ознаки та відмінності.

3

2.11

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови коренів однодольних і дводольних трав'янистих рослин з фотографій їх поперечних зрізів.

2

2.12

Типи осьового циліндра, що характер­ні для основних груп вищих рослин. Листкові сліди і сліди галуження. Анатомічні ознаки, що вико­ристовуються для визначення стебла, як осьового органа, для встановлення життєвої форми рослини, належність до від­ділу, класу, а при можливості, і до родини.

2

2.13

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови стебел однодольних і дводольних трав'янистих рослин та стебел дерев'янистих покритонасінних і голонасінних рослин з фотографій їх поперечних зрізів.

2

2.14

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови кореневищ покритонасінних і голонасінних рослин з фотографій їх поперечних зрізів.

2

2.15

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови листків однодольних, дводольних і голонасінних рослин з фотографій їх поперечних зрізів та мікропрепаратів.

2

2.16

Морфологічна різноманітність коренів і пагонів. Бруньки: визначення, будова, класифікація, різноманітність, значення.

2

2.17

Метаморфози пагона підземні і надземні: їх по­ходження, будова, функції, діагностичне зна­чення. Уява про гомологію і ана­логію органів. Поняття про життєві форми.

2

2.18

Визначення репродуктивних органів. Еволюція репро­дуктивних структур від одноклітинних у водоростей до висо­коспеціалізованих у квіткових. Напрями еволюції квітки і її частин.

2

2.19

Типи та способи запилення. Мікро- і мегаспорогенез та гаметогенез. Процеси запилення. Подвійне запліднення: суть процесу, формування та розвиток насінин і плоду. Пристосування до розповсюдження плодів та насіння. Біологічна роль і практичне використання плодів, суплідь і насінин у фармації, медицині та інших галузях.

2

2.20

Розмноження і репродукція фототрофів та грибів.

3

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1

5
Всього:

72^ Тематичний план лекцій

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2011-2011 н.р.
з/п

Тема лекції

Кількість

годин

1.

Відділ покритонасінні. Класи дводольних і однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2

2.

Клас дводольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: гамамелідіди, діленіїди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2

3.

Клас дводольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: розіди, астериди, ламіїди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2

4.

Клас однодольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: ліліїди, алісматиди і арециди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2
Всього:

8^ Тематичний план лабораторних занять

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2011-2012 н.р.
з/п
^

Тема лабораторного заняття


Кількість

годин1.

Змістовий модуль 4. Характеристика основних груп рослин: нижчих фототрофів, грибів, лишайників, вищих спорових та голонасінних рослин, їх представників, що мають медичне значення.

Вищі спорові рослини. Вивчення рослин з відділів моховидних, плауновидних, папоротевидних, хвощевидних.2,5

2.

Відділ голонасінні. Клас хвойні. Вивчення рослин родин соснові, кипарисові, ефедрові. Здача гербарного мінімуму.

2,53.

Змістовий модуль 5. Відділ покритонасінні. Клас дводольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди, гамамелідіди, діленіїди, розіди,. Представники родин та їх значення для медицини і фармації.

Вивчення систематики відділу покритонасінних. Клас дводольні. Підклас ранункуліди: вивчення рослин родин жовтецеві, макові і барбарисові.2,5

4.

Підклас каріофіліди: вивчення рослин родин гречкові і гвоздикові.

2,5

5.

Підклас гамамелідіди: вивчення рослин родин букові, березові, горіхові.

2,5

6.

Підклас діленіїди: вивчення рослин родин капустяні, кропивові, мальвові.

2,5

7.

Підклас діленіїди: вивчення рослин родин вересові, липові, гарбузові, клузієві.

2,5

8.

Підклас розіди: вивчення рослин родин розанові, валеріанові, льонові.

2,5

9.

Підклас розіди: вивчення рослин родин бобові, рутові, миртові.

2,5

10.

Підклас розіди: вивчення рослин родин селерові, жимолостеві, жостерові. Здача гербарного мінімуму.

2,511.

Змістовий модуль 6. Відділ покритонасінні. Клас дводольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: айстериди, ламіїди. Клас однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки однодольних рослин підкласів: ліліїди, алісматиди і арециди. Представники родин та їх значення для медицини і фармації. Основи екології, ценології і географії рослин.

Підклас айстериди: вивчення рослин родини айстрових.2,5

12.

Підклас ламіїди: вивчення рослин родин ясноткові.

2,5

13.

Підклас ламіїди: вивчення рослин родин пасльонові і ранникові.

2,5

14.

Підклас ламіїди: вивчення рослин родин барвінкові, шорстколисті і подорожникові.

2,5

15.

Клас однодольні. Підклас ліліїди: вивчення рослин родин конвалієві, мелантієві, цибулеві.

2,5

16.

Клас однодольні. Підклас ліліїди: вивчення рослин родин холодкові, амарилісові, тонконогові. ^ Здача гербарного мінімуму.

2,5

17.

Вивчення основ екології, ботанічної географії і фітоценології. Рослинні ресурси лікарських рослин України, їх раціональне використання та охорона.

2,5

18.
^

Підсумковий контроль засвоєння модуля 2.


2,5
Всього:

45

Тематичний план самостійної роботи

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2011-2012 н.р.
з/п
^

Тема самостійної роботи


Кількість годин

1.

Теоретична підготовка до лабораторних занять та опрацювання практичних навичок.

25

2.

Самостійне опрацювання окремих питань і тем програми.


42

2.1

Систематика рослин, основні поняття. Сучасні філогенетичні системи фототрофів і грибів. Таксономічні категорії та таксони. Ботанічна номенклатура. Принципи і методи класифікації рослинних організмів. Поняття про хемосистематичні ознаки. Поняття про нижчі і вищі рослини, їх ознаки і класифікація.

3

2.2

Характеристика відділу ціанобактерії. Вивчити і описати особливості будови, поширення склад біологічно активних речовин, використання в фармації, медицині і інших галузях представників ціанобактерій: носток, осциляторія, анабена.

1

2.3

Характеристика водоростей відділів червоні, зелені і бурі. Вивчити і описати загальну характеристику справжніх водоростей, їх живлення, розмноження, екологію, значення і використання представників: відділу зелені водорості: хлорелла, вольвокс, хламідомонада, спірогіра, улотрикс; відділу бурі водорості: ламінарія, фукус; відділу діатомові водорості: пінулярія

2

2.4

Характеристика відділу гриби, класів аскоміцети і базидіоміцети. Вивчити і описати будову вегетативного тіла, живлення, розмноження, значення і використання представників класу зигоміцети: мукор, фітофтора; класу аскоміцети: дріжджі, ріжки; класу базидіоміцети чага, їстивні гриби (печериці, сироїжки, лисички, білі гриби, маслюки, опеньки) і отруйні гриби (мухомор, бліда поганка, сатанинський гриб); класу дейтероміцети: пеніцил, аспергіл.

2

2.5

Характеристика відділу лишайники. Вивчити і описати морфологічні типи лишайників за будовою слані, їх розмноження, живлення, роль в природі і практичне значення представників: кладонія, уснея, ягіль

1

2.6

Відділ моховидні, плауновидні, хвощовидні, папоротевидні. Вивчити, описати морфологію і зарисувати цикл розвитку чергування поколінь і зміну ядергних фаз: зозулиного льону, селягінели селягінеловидної, чоловічої папороті

1

2.7

Відділ голонасінні. Вивчити морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: тису ягідного – родини тисові; гінкго дволопатевого – родини гінкгові

1

2.8

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас магноліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: магнолії великоквіткової – родини магнолієві; лавру благородного, камфорного дерева або лавру камфорного – родини лаврові; лимонника китайського – родини лимонникові; глечиків жовтих, латаття білого – родини німфейні

2

2.9

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас ранункуліди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: аконіту джунгарського, аконіту каракольського, аконіту білоустого; сону (прострілу) великого та рутвиці малої, чорнушки дамаської, дельфінію сплутаного – родини жовтецеві

2

2.10

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас каріофіліди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: остудника голого і шорсткого – родини гвоздикові

1

2.11

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас гамамелідіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: горіху грецького – родини горіхові

1

2.12

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас діленіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: чаю китайського – родини чайні; фіалки триколірної, фіалки польової, фіалки запашної – родини фіалкові; хмелю звичайного - родини коноплеві.

2

2.13

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас діленіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: півонії незвичайної – родини півонієві; верби білої, тополі чорної, осики – родини вербові; первоцвіту весняного – родини первоцвіті; рицини звичайної, секурінеги кущистої, молочаю смолоносного – родини молочайні; шоколадного дерева – родини стеркулієві

2

2.14

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: яблуні домашньої, гравілату міського приворотню, лавровишні лікарської, терену колючого, гадючника шестипелюсткового, г. в’язолистого – родини розових

2

2.15

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: бадану товстолистого – родини ломикаменеві; родіоли рожевої, каланхое перистого, очитка великого – родини товстолисті; смородини чорної і червоної – родини агрусові; росички круглолистої – родини росичкові.

2

2.16

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: гіркокаштану звичайного – родини гіркокаштанові; винограду культурного – родини виноградові; обліпихи крушиновидної та маслинки вузьколистої – родини маслинкові; жень-шеню, аралії маньчжурської, елеутерококу колючого, заманихи високої – родини аралієві.

2

2.17

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: сої щетинистої, арахісу підземного, видів леспедеци: леспедеци головчастої, л.двоколірної, л.копіїчної; козлятника лікарського, солодушки альпійської і жовтіючої – родини бобові

2

2.18

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас ламіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: хінного дерева червонокіркового, кавового дерева аравійського, марени красильної, підмаренника справжнього – родини маренові; якірців сланких – родини паролистові; льонка звичайного – родини ранникові; розмарину справжнього, шавлії мускатної – родини ясноткові

2

2.19

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: роду лілія, роду рябчик, роду тюльпан – родини лілійні; луківки надморської, гіацинту – родини гіацинтові; діоскореї ніпонської, діоскореї кавказької, діоскореї багатокитицевої – родини діоскорейні.

2

2.20

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: алое деревовидного – родини асфоделеві; півників германських, півників жовтих – родини півникові; зозулинця чоловічого та шоломоносного, любки дволистої – родини зозулинцеві.

2

2.21

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин:ананасу посівного – родини бромелієві; банану загостреного – родини бананові; осоки парвської – родини осокові; тростини цукрової – родини тонконогі (злакові); ситника стиснутого – родини ситникові

2

2.22

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас арециди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: кокосової, фінікової та олійної пальм – родини пальмові; лепехи звичайної (аїру тростинного) – родини ароїдні

1

2.23

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас алісматиди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: сусаку зонтичного – родини сусакові; стрілолисту звичайного (стрілолистого), частухи подорожникової – родини частухові

1

2.24

Елементи екології, фенології і географії рослин: мета, завдання, методи і об’єкти дослідження.

1

2.25

Охорона рослинного світу, раціональне використання, збереження та поновлення ресурсів лікарських рослин. Поняття про природно-заповідні території, Червону книгу, міжнародні організації та їх законодавчу діяльність.

2

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 2

5
Всього:

72

Скачать 215.94 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты