Тематичний план лекцій з дисципліни "Фармацевтична ботаніка" для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Фармація") на осінній семестр 2011-2012 навчального року
Скачать 215.94 Kb.
НазваниеТематичний план лекцій з дисципліни "Фармацевтична ботаніка" для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Фармація") на осінній семестр 2011-2012 навчального року
Дата12.01.2013
Размер215.94 Kb.
ТипДокументы
Смотрите также:

Тематичний план лекцій

з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)

на осінній семестр 2011-2012 навчального року
з/п

Тема лекції

Кількість

годин

1.

Вступ до ботаніки, анатомії, фітоцитології. Сучасне уявлення про будову рослинної клітини. Структурні компоненти клітини: клітинна стінка, цитоплазма, ядро, вакуоля. Основні органоїди та їх функції. Екскреторні і запасні речовини в клітинах.

2

2.

Вступ до фітогістології. Рослинні тканини, їх класифікація будова, функції, локалізація в органах. Твірні, покривні, механічні, провідні, видільні та основні тканини.

2

3.

Вегетативні органи вищих рослин. Морфолого-анатомічні особливості будови кореня та його метаморфози. . Морфолого-анатомічні особливості будови стебла. Пагін. Брунька. Особливості анатомічної будови стебла деревовидних рослин. Метаморфози стебла і пагону.

2

4.

Морфолого-анатомічна будова листка, його фізіологічна функція та метаморфози.

2

5.

Морфолого-функціональна характеристика генеративних органів покритонасінних рослин. Квітка і суцвіття, їх будова і класифікація. Біологія розмноження. Утворення плоду і насінини. Будова і класифікація плодів і суплідь. Будова насінин, їх ріст і розвиток.

2

6.

Вступ до систематики. Принципи сучасних ботанічних класифікацій. Кладистика та хемосистематика. Характерні ознаки основних груп рослин: нижчих фототрофів, грибів, лишайників, вищих спорових та голонасінних рослин, їх представники, що мають медичне значення.

2
Всього:

12Тематичний план лабораторних занять

з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)

на осінній семестр 2011-2012 н.р.
з/п
^

Тема лабораторного заняття


Кількість

годин


1.

Змістовий модуль 1. Будова рослинної клітини і рослинних тканин.

Вивчення будови мікроскопу. Правила користування та догляду за мікроскопом. Виготовлення тимчасових мікропрепаратів. Будова рослинної клітини.

2,5

2.

Рух протопласту. Пластиди: хлоропласти, хромопласти, лейкопласти. Клітинний сік та його хімічний склад. Клітинна оболонка

2,5

3.

Вивчення запасних речовин клітини: крохмальні і алейронові зерна. Екскреторні речовини: кристалічні включення.

2,5

4.

Вивчення твірної тканини. Первинні меристеми: конус наростання кореня. Вторинні меристеми: камбій, фелоген.

2,5

5.

Вивчення покривної тканини: епідерма, перидерма, кірка.

2,5

6.

Вивчення механічної тканини.

2,5

7.

Вивчення провідної тканини.

2,5

8.

Вивчення провідних пучків: радіальних, колатерального, біколатерального, концентричних.

2,5

9.

Вивчення видільної тканини: залозисті волоски, вмістища, смоляні ходи. Основні тканини.

2,5


10.

Змістовий модуль 2. Анатомія вегетативних органів рослин.

Вивчення первинної і вторинної анатомічної будови кореня.

2,5

11.

Вивчення анатомічної будови стебла і кореневища однодольних та голонасінних рослин.

2,5

12.

Вивчення анатомічної будови стебла і кореневища дводольних рослин.

2,5

13.

Вивчення анатомічної будови листків однодольних і голонасінних рослин.

2,5

14.

Вивчення анатомічної будови листків дводольних рослин.

2,5


15.

Змістовий модуль 3. Морфологія вегетативних і генеративних органів рослин.

Вивчення морфології вегетативних органів рослин.

2,5

16.

Вивчення морфології генеративних органів рослин: квітка, суцвіття.

2,5

17.

Вивчення морфології генеративних органів: плоди, насінини.

2,5

18.

Підсумковий контроль засвоєння модуля 1.


2,5
Всього:

45


^ Тематичний план самостійної роботи

з дисципліни “Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність “Фармація”)

на осінній семестр 2011-2012 навчального року
з/п
^

Тема самостійної роботи


Кількість годин

1.

Теоретична підготовка до лабораторних занять та опрацювання практичних навичок.

25

2.

Самостійне опрацювання окремих питань і тем програми.


42

2.1

Мета і завдання фармацевтичної ботаніки, її зв’язок із професійно орієнтованими дисциплінами. Розділи ботаніки. Роль рослин у природі і житті людини. Використання рослин у фармації, медицині тощо.

2

2.2

Методи дослідження будови і функцій клітин, їх значення у фармації та інших галузях. Особливості будови рослинної клітини. Порівняльний аналіз клітин рослин, тварин, грибів і бактерій.

2

2.3

Основи мікроскопічного та мікрохімічного аналізу, його значення і використання в фармакогнозії і фармації. Взаємозв’язок і взаємодія клітин у рослинному організмі. Рослинні тканини: поява і розвиток в ході еволюції, принципи класифікації.

2

2.4

Визначення, зарисовка і опис різних типів твірних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.5

Визначення, зарисовка і опис різних типів покривних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.6

Визначення, зарисовка і опис різних типів механічних і провідних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.7

Визначення, зарисовка і опис різних типів основних і видільних тканин з фотографій поверхневих мікропрепаратів та поперечних і поздовжніх зрізів вегетативних органів рослин.

2

2.8

Визначення, зарисовка, опис різних типів провідних пучків та їх схем з фотографій поперечних зрізів осьових органів рослин.

2

2.9

Вступ до морфології, основні поняття. Морфолого-анатомічна та функціональна цілісність рослинного організму. Еволюція тіла та органів рослини.

2

2.10

Вегетативні органи рослини, їх закладання, розвиток, загальні закономірності, функціональна цілісність. Анатомічна будова та функції вегетативних органів. Взаємозв'язок і взаємодія клітин і тканин у рослинному організмі. Пагін і корінь - основні вегетативні органи рослини, загальні ознаки та відмінності.

3

2.11

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови коренів однодольних і дводольних трав'янистих рослин з фотографій їх поперечних зрізів.

2

2.12

Типи осьового циліндра, що характер­ні для основних груп вищих рослин. Листкові сліди і сліди галуження. Анатомічні ознаки, що вико­ристовуються для визначення стебла, як осьового органа, для встановлення життєвої форми рослини, належність до від­ділу, класу, а при можливості, і до родини.

2

2.13

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови стебел однодольних і дводольних трав'янистих рослин та стебел дерев'янистих покритонасінних і голонасінних рослин з фотографій їх поперечних зрізів.

2

2.14

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови кореневищ покритонасінних і голонасінних рослин з фотографій їх поперечних зрізів.

2

2.15

Визначення, зарисовка, опис анатомічної будови листків однодольних, дводольних і голонасінних рослин з фотографій їх поперечних зрізів та мікропрепаратів.

2

2.16

Морфологічна різноманітність коренів і пагонів. Бруньки: визначення, будова, класифікація, різноманітність, значення.

2

2.17

Метаморфози пагона підземні і надземні: їх по­ходження, будова, функції, діагностичне зна­чення. Уява про гомологію і ана­логію органів. Поняття про життєві форми.

2

2.18

Визначення репродуктивних органів. Еволюція репро­дуктивних структур від одноклітинних у водоростей до висо­коспеціалізованих у квіткових. Напрями еволюції квітки і її частин.

2

2.19

Типи та способи запилення. Мікро- і мегаспорогенез та гаметогенез. Процеси запилення. Подвійне запліднення: суть процесу, формування та розвиток насінин і плоду. Пристосування до розповсюдження плодів та насіння. Біологічна роль і практичне використання плодів, суплідь і насінин у фармації, медицині та інших галузях.

2

2.20

Розмноження і репродукція фототрофів та грибів.

3

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 1

5
Всього:

72^ Тематичний план лекцій

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2011-2011 н.р.
з/п

Тема лекції

Кількість

годин

1.

Відділ покритонасінні. Класи дводольних і однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2

2.

Клас дводольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: гамамелідіди, діленіїди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2

3.

Клас дводольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: розіди, астериди, ламіїди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2

4.

Клас однодольні. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки квіткових рослин підкласів: ліліїди, алісматиди і арециди. Представники родин та їх застосування у медицині, фармації тощо.

2
Всього:

8^ Тематичний план лабораторних занять

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2011-2012 н.р.
з/п
^

Тема лабораторного заняття


Кількість

годин1.

Змістовий модуль 4. Характеристика основних груп рослин: нижчих фототрофів, грибів, лишайників, вищих спорових та голонасінних рослин, їх представників, що мають медичне значення.

Вищі спорові рослини. Вивчення рослин з відділів моховидних, плауновидних, папоротевидних, хвощевидних.2,5

2.

Відділ голонасінні. Клас хвойні. Вивчення рослин родин соснові, кипарисові, ефедрові. Здача гербарного мінімуму.

2,53.

Змістовий модуль 5. Відділ покритонасінні. Клас дводольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: магноліїди, ранункуліди, каріофіліди, гамамелідіди, діленіїди, розіди,. Представники родин та їх значення для медицини і фармації.

Вивчення систематики відділу покритонасінних. Клас дводольні. Підклас ранункуліди: вивчення рослин родин жовтецеві, макові і барбарисові.2,5

4.

Підклас каріофіліди: вивчення рослин родин гречкові і гвоздикові.

2,5

5.

Підклас гамамелідіди: вивчення рослин родин букові, березові, горіхові.

2,5

6.

Підклас діленіїди: вивчення рослин родин капустяні, кропивові, мальвові.

2,5

7.

Підклас діленіїди: вивчення рослин родин вересові, липові, гарбузові, клузієві.

2,5

8.

Підклас розіди: вивчення рослин родин розанові, валеріанові, льонові.

2,5

9.

Підклас розіди: вивчення рослин родин бобові, рутові, миртові.

2,5

10.

Підклас розіди: вивчення рослин родин селерові, жимолостеві, жостерові. Здача гербарного мінімуму.

2,511.

Змістовий модуль 6. Відділ покритонасінні. Клас дводольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки дводольних рослин підкласів: айстериди, ламіїди. Клас однодольних. Морфолого-анатомічні і хемосистематичні ознаки однодольних рослин підкласів: ліліїди, алісматиди і арециди. Представники родин та їх значення для медицини і фармації. Основи екології, ценології і географії рослин.

Підклас айстериди: вивчення рослин родини айстрових.2,5

12.

Підклас ламіїди: вивчення рослин родин ясноткові.

2,5

13.

Підклас ламіїди: вивчення рослин родин пасльонові і ранникові.

2,5

14.

Підклас ламіїди: вивчення рослин родин барвінкові, шорстколисті і подорожникові.

2,5

15.

Клас однодольні. Підклас ліліїди: вивчення рослин родин конвалієві, мелантієві, цибулеві.

2,5

16.

Клас однодольні. Підклас ліліїди: вивчення рослин родин холодкові, амарилісові, тонконогові. ^ Здача гербарного мінімуму.

2,5

17.

Вивчення основ екології, ботанічної географії і фітоценології. Рослинні ресурси лікарських рослин України, їх раціональне використання та охорона.

2,5

18.
^

Підсумковий контроль засвоєння модуля 2.


2,5
Всього:

45

Тематичний план самостійної роботи

з дисципліни „Фармацевтична ботаніка”

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність „Фармація”)

на весняний семестр 2011-2012 н.р.
з/п
^

Тема самостійної роботи


Кількість годин

1.

Теоретична підготовка до лабораторних занять та опрацювання практичних навичок.

25

2.

Самостійне опрацювання окремих питань і тем програми.


42

2.1

Систематика рослин, основні поняття. Сучасні філогенетичні системи фототрофів і грибів. Таксономічні категорії та таксони. Ботанічна номенклатура. Принципи і методи класифікації рослинних організмів. Поняття про хемосистематичні ознаки. Поняття про нижчі і вищі рослини, їх ознаки і класифікація.

3

2.2

Характеристика відділу ціанобактерії. Вивчити і описати особливості будови, поширення склад біологічно активних речовин, використання в фармації, медицині і інших галузях представників ціанобактерій: носток, осциляторія, анабена.

1

2.3

Характеристика водоростей відділів червоні, зелені і бурі. Вивчити і описати загальну характеристику справжніх водоростей, їх живлення, розмноження, екологію, значення і використання представників: відділу зелені водорості: хлорелла, вольвокс, хламідомонада, спірогіра, улотрикс; відділу бурі водорості: ламінарія, фукус; відділу діатомові водорості: пінулярія

2

2.4

Характеристика відділу гриби, класів аскоміцети і базидіоміцети. Вивчити і описати будову вегетативного тіла, живлення, розмноження, значення і використання представників класу зигоміцети: мукор, фітофтора; класу аскоміцети: дріжджі, ріжки; класу базидіоміцети чага, їстивні гриби (печериці, сироїжки, лисички, білі гриби, маслюки, опеньки) і отруйні гриби (мухомор, бліда поганка, сатанинський гриб); класу дейтероміцети: пеніцил, аспергіл.

2

2.5

Характеристика відділу лишайники. Вивчити і описати морфологічні типи лишайників за будовою слані, їх розмноження, живлення, роль в природі і практичне значення представників: кладонія, уснея, ягіль

1

2.6

Відділ моховидні, плауновидні, хвощовидні, папоротевидні. Вивчити, описати морфологію і зарисувати цикл розвитку чергування поколінь і зміну ядергних фаз: зозулиного льону, селягінели селягінеловидної, чоловічої папороті

1

2.7

Відділ голонасінні. Вивчити морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: тису ягідного – родини тисові; гінкго дволопатевого – родини гінкгові

1

2.8

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас магноліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: магнолії великоквіткової – родини магнолієві; лавру благородного, камфорного дерева або лавру камфорного – родини лаврові; лимонника китайського – родини лимонникові; глечиків жовтих, латаття білого – родини німфейні

2

2.9

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас ранункуліди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: аконіту джунгарського, аконіту каракольського, аконіту білоустого; сону (прострілу) великого та рутвиці малої, чорнушки дамаської, дельфінію сплутаного – родини жовтецеві

2

2.10

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас каріофіліди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: остудника голого і шорсткого – родини гвоздикові

1

2.11

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас гамамелідіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: горіху грецького – родини горіхові

1

2.12

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас діленіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: чаю китайського – родини чайні; фіалки триколірної, фіалки польової, фіалки запашної – родини фіалкові; хмелю звичайного - родини коноплеві.

2

2.13

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас діленіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: півонії незвичайної – родини півонієві; верби білої, тополі чорної, осики – родини вербові; первоцвіту весняного – родини первоцвіті; рицини звичайної, секурінеги кущистої, молочаю смолоносного – родини молочайні; шоколадного дерева – родини стеркулієві

2

2.14

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: яблуні домашньої, гравілату міського приворотню, лавровишні лікарської, терену колючого, гадючника шестипелюсткового, г. в’язолистого – родини розових

2

2.15

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: бадану товстолистого – родини ломикаменеві; родіоли рожевої, каланхое перистого, очитка великого – родини товстолисті; смородини чорної і червоної – родини агрусові; росички круглолистої – родини росичкові.

2

2.16

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: гіркокаштану звичайного – родини гіркокаштанові; винограду культурного – родини виноградові; обліпихи крушиновидної та маслинки вузьколистої – родини маслинкові; жень-шеню, аралії маньчжурської, елеутерококу колючого, заманихи високої – родини аралієві.

2

2.17

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас розіди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: сої щетинистої, арахісу підземного, видів леспедеци: леспедеци головчастої, л.двоколірної, л.копіїчної; козлятника лікарського, солодушки альпійської і жовтіючої – родини бобові

2

2.18

Відділ покритонасінні. Клас двосім’ядольні. Підклас ламіїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: хінного дерева червонокіркового, кавового дерева аравійського, марени красильної, підмаренника справжнього – родини маренові; якірців сланких – родини паролистові; льонка звичайного – родини ранникові; розмарину справжнього, шавлії мускатної – родини ясноткові

2

2.19

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: роду лілія, роду рябчик, роду тюльпан – родини лілійні; луківки надморської, гіацинту – родини гіацинтові; діоскореї ніпонської, діоскореї кавказької, діоскореї багатокитицевої – родини діоскорейні.

2

2.20

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: алое деревовидного – родини асфоделеві; півників германських, півників жовтих – родини півникові; зозулинця чоловічого та шоломоносного, любки дволистої – родини зозулинцеві.

2

2.21

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас ліліїди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин:ананасу посівного – родини бромелієві; банану загостреного – родини бананові; осоки парвської – родини осокові; тростини цукрової – родини тонконогі (злакові); ситника стиснутого – родини ситникові

2

2.22

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас арециди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: кокосової, фінікової та олійної пальм – родини пальмові; лепехи звичайної (аїру тростинного) – родини ароїдні

1

2.23

Відділ покритонасінні. Клас односім’ядольні (ліліопсіди). Підклас алісматиди. Вивчити і описати морфологію, латинські назви, розповсюдження в природі лікарських рослин: сусаку зонтичного – родини сусакові; стрілолисту звичайного (стрілолистого), частухи подорожникової – родини частухові

1

2.24

Елементи екології, фенології і географії рослин: мета, завдання, методи і об’єкти дослідження.

1

2.25

Охорона рослинного світу, раціональне використання, збереження та поновлення ресурсів лікарських рослин. Поняття про природно-заповідні території, Червону книгу, міжнародні організації та їх законодавчу діяльність.

2

3.

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 2

5
Всього:

72

Скачать 215.94 Kb.
Поиск по сайту:
Добавить документ в свой блог или на сайт
Разместите кнопку на своём сайте:
Публикация документов


База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты
Учебный материал

Рейтинг@Mail.ru