Домой

Пути повышения уровня жизни населения в условиях устойчивого развития экономики в Республике Казахстан реферат диссертации на соискание академической степени магистра экономики и бизнеса по
Скачать 372.8 Kb.
НазваниеПути повышения уровня жизни населения в условиях устойчивого развития экономики в Республике Казахстан реферат диссертации на соискание академической степени магистра экономики и бизнеса по
страница2/2
Дата23.12.2012
Размер372.8 Kb.
ТипРеферат
Список опубликованных работ по теме диссертации
Зерттеудің мақсаты
Зерттеу нысаны
Зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздерін
Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы
Зерттеудің теориялық - әдістемелік аспектілерінің тәжірибелік маңыздылығы
The aim and tasks of research.
Object of research
Scientific novelty of research
Подобные работы:
1   2

^ Список опубликованных работ по теме диссертации


1. Современные методы управления уровнем жизни населения //Сборник трудов республиканской научно-практической конференции «Модернизированное Казахстанское государство: социально-экономическое, политико-правовое становление и перспективы». – Атырау: АГУ им.Х.Досмухамедова, 2011. – с.159-161.

2. Управление социально-экономическим уровнем жизни населения – путь к устойчивому развитию // Материалы международной научно-практической конфеернции «Актуальные проблемы обеспечения качества и конкурентоспособности товаров и услуг в условиях глобализации». – Караганда: Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, 2012. – с.277-279.

3. Социально-эколномический уровень жизни населения – одно из главных стратегических направлений государственной политики // Материалы международной научной конфеернции студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2012». – Астана: Казахстанский филиал МГУ им. М.В.Ломоносова. ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, 2012. – с.112-113.


ТҮЙІН


Игілікова Айжан Қалдыбекқызы


«Қазақстан Республикасында экономиканың тұрақты даму жағдайында халықтың өмір сүру деңгейін арттыру»


6М050600 – «Экономика» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация


^ Зерттеудің мақсаты халықтың өмір сүру деңгейін басқарудың теориялық және әдістемелік зерттеулер, өмір сүруді қалыптастыратын кешенді бағалау және оны жақсарту бойынша практикалық ұсынымдарды өңдеу.

^ Зерттеу нысаны елдің даму дәрежесін бейнелейтін негізі ретіндегі Қазақстан Республикасының халқының өмір сүру көрсеткіштері болып табылады.

Зерттеу пәні халықтың өмір сүру деңгейімен байланысты факторларың жиынтығы және тұрақты экономикалық даму жағдайында оларды басқару әдістері

^ Зерттеудің теориялық және әдістемелік негіздерін адами және тұрақты даму, әлеуметтік саланы дамыту, ұсынымдар мен қортындылар, халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту мәселелері бойынша отандық және шет ел ғалым – экономистердің еңбектері танылады.

Зерттеу барысында абстракто–логикалық, салыстырмалы, құрылымдық– функционалдық, экономико–матеатикалық және графикалық және экономико –статистикалық талдаудың әртүрлі әдістері қолданылды.

Зерттеудің ақпараттық базасы ретінде қолданылғандары:

- экономикалық және әлеуметтік даму аясындағы Қазақстан Республикасының нормативтік және құқықтық актілері;

- ҚР Білім және ғылым министрлігінің, ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің, ҚР Статистика бойынша агенттігінің, ЦМАИ АҚ – ның, МВФ, МОТ, ПРООН – ның ақпараттық және аналитикалық материалдары;

  • отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріндегі, INTERNET ғаламтор жүйесіндегі, мерзімдік басылымдардағы және конференциялар материалдарының жинақтарындағы фактологиялық және эмпирикалық ақпараттар.

^ Диссертациялық зерттеудің ғылыми жаңалығы экономиканың тұрақты даму жағдайында халықтың тұрмыстық деңгейін арттыру жолдарын кешенді және толыққанды зерттеуде және келесі нәтижелермен сипатталады:

- халықтың тұрмыстық деңгейін құраушы факторларды басқару мәселелеріне қатысты отандық және шетелдік ғалымдардың тұжырымдамаларын зерттей және жүйелендіре отырып «халықтың тұрмыстық деңгейі» түсінігіне авторлық тұжырымдама құрылды;

- халықтың тұрмыстық деңгейін құраушы көрсеткіштер, оларды бағалаудың әдістемелері нақтыланды;

- Қазақстан Республикасы халқының тұрмыстық деңгейін құраушы көрсеткіштердің нақты жағдайын кешенді экономикалық зерттеу негізінде олардың өмір сүру деңгейіне әсер ету дәрежесі дәлелденді және республикамыздың халққының өмір сүру деңгейінің негізгі басымдықтары айқындалды;

- Қазақстан Республикасы аймақтарындағы халықтың өмір сүру деңгейі көрсеткіштерін салыстырмалы талдау нәтижелері негізінде аймақтардың рейтингі және халықтың өмір сүру деңгейін сипаттайтын шетелдік, отандық индикаторларының айрықша сипаттамалары анықталды;

- экономикалық талдау негізінде Қазақстан Республикасы халқының өмір сүру деңгейін құраушы факторларды жетілдіруге бағытталған ұсыныстар және халықтың өмір сүру деңгейін басқару моделі ұсынылған.

^ Зерттеудің теориялық - әдістемелік аспектілерінің тәжірибелік маңыздылығы халықтың өмір сүру деңгейін жақсарту бойынша ғылыми - әдістемелік және практикалық ұсыныстар беру. Автордың берген ұсыныстары әртүрлі мемлекеттік органдарда, аймақтардың және ҚР халқының өмір сүру деңгейін жақсарту бойынша болжам және бағдарлама жасау үшін экономикалық институтта, әлеуметтік саясатты қалыптастыруда және жүзеге асыруда қолданылады.

Зерттеудің жекелеген нәтижелерін «Экономикалық теория», «Еңбек нарығы экономикасы», «Аймақтың әлеуметтік қауіпсіздігі», «Аймақтық экономика», «Экономикалық әлеуметтану» курстарын оқыту барысында қолдануға болады.


Igilikova Aizhan Kaldibekovna


«The ways of increasing of population’s living standard’s degree in terms of stable economical development in Republic of Kazakhstan»


Dissertation on receiving of economics and business master’s degree of

6M050600 -«Economics» speciality


^ The aim and tasks of research. Dissertation’s aim is research of the theory and methodology of a population’s living standard’s management, a complex estimation of components of living’s standard and working out of practical recommendations about its increase.

Subject of research are indicators of population’s living standard in Republic of Kazakhstan, as bases characterizing degree of country’s development.

^ Object of research is a set of factors connected with a standard of living of the population and methods of their management in the conditions of steady economic development.

As theoretical and methodical basis of research were scientific works of scientists-economists on problems of development of a living’s standard, its management, human and sustainable development, development of social sphere, ideas and the conclusions concluded in works of domestic and foreign authors have served. In work the methodology of the complex analysis to studying of dynamics, factors and indicators of a living’s standard of the population is applied.

Research methods included abstract-logic, comparative, structurally functional approaches, economic-mathematical and graphic methods. At carrying out of applied researches various methods of the economic-statistical analysis were applied.

As information base of research were used:

- Standards and acts of Republic of Kazakhstan in the field of economic and social development;

- Information and analytical materials of Ministry of Education and Science of Kazakhstan, of the Ministry of Labour and population’s Social Protection of Kazakhstan, of Agency of Statistics, of joint-stock company TSMAI, IMF, PROON, MOT;

- Empirical materials containing in works of domestic and foreign economists, information network INTERNET, in periodicals and materials of conferences.

^ Scientific novelty of research consists that it is one of attempts of complex and comprehensive investigation of ways of increase living’s standard of the population in the conditions of a sustainable development of economy and is defined by following basic results:

- Studying and systematizing sights of domestic and foreign scientists on a problem of management of components of a living’s standard of the population the author's treatment of a category «a population standard of living» is developed;

- The list of making indicators of a living’s standard of the population, methodical approaches of their estimation is specified;

- On the basis of the complex economic analysis of a current state of components of a living’s standard of the Kazakhstan’s population reason degree of their influence on a standard of life and the basic priorities of a living’s standard of the population are given;

- By results of the comparative analysis of indicators of a living’s standard of the population the rating of population’s living standards of regions of Kazakhstan and as distinctive characteristics of foreign and domestic indicators of a standard of living of the population are revealed ;

- By results of economic analyses recommendations about perfection of components of a living’s standard of the population of Kazakhstan Republic and model of management by population’s standard of living are offered.

The practical importance of theoretical and methodological aspects of research consists in development of scientifically-methodical and practical recommendations about formation of ways of increase of a living’s standard of the population. The recommendations offered by the author can be used by state structures of various level, economic institutes at drawing up of forecasts and programs on development of a standard of living of Kazakhstan’s population and its regions, at development and social policy realization.

Separate results of researches can find application at reading of courses: economic theories, labor market economy, economic safety of region, regional economy, economic sociology.
1   2

Скачать 372.8 Kb.
Поиск по сайту:База данных защищена авторским правом ©dogend.ru 2019
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Уроки, справочники, рефераты